Da li punoletno dete ima zakonskog osnova da zivi u kuci roditelja?

bezimeni1

Primećen član
Poruka
603
Kopkao sam na tu temu po zakonima i evo sta sam nasao:

PORODICNI ZAKON

Odnosi deteta i roditelja

I PORODIČNI STATUS DETETA

II DETE POD RODITELJSKIM STARANJEM
Život sa roditeljima

Clan 60

(1) Dete ima pravo da živi sa roditeljima i pravo da se roditelji o njemu staraju pre svih drugih.

(2) Pravo deteta da živi sa roditeljima može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu deteta.

(3) Sud može doneti odluku o odvajanju deteta od roditelja ako postoje razlozi da se roditelj potpuno ili delimično liši roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici.

(4) Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može odlučiti sa kojim će roditeljem živeti.

U ovom clanu se ne pominje ogranicenje za uzrast deteta vec samo rodbinski odnos dete - roditelj i njihova medjusobna prava i obaveze. U nekim drugim delovima zakona se pominje i maloletno i punoletno dete sto znaci da je naziv ,,dete" jednostavno u pitanju rodbinski odnos. Nijedne stavke nema iz kojeg se zakljucuje da to vazi samo za maloletna lica a u potpuno istom odeljku pod istim tim delom ,,II DETE POD RODITELJSKIM STARANJEM", i poddelu ,,poreklo" u clanu 59 stoji:

(1) Dete, bez obzira na uzrast, ima pravo da zna ko su mu roditelji.

(2) Pravo deteta da zna ko su mu roditelji može biti ograničeno samo ovim zakonom.

(3) Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih i u drugu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo poreklo.

..sto obesmisljava naziv tog dela zakona, jednostavno se uredjuju odnos deteta - i roditelja, kao sto se u clanovima pre toga uredjivao odnos izmedju supruznika. Medjutim, postoji druga stavka, sto se zove roditeljsko pravo i tu se vec definise uzrast i izdrzavanje ali ne i pravo na stanovanje koje je vec bilo uredjeno clanom 60, izdrzavanje i pravo na stanovanje su dve odvojive stvari.

(1) Roditeljsko pravo prestaje:

1. kada dete navrši 18. godinu života;

2. kada dete stekne potpunu poslovnu sposobnost pre punoletstva;

3. kada dete bude usvojeno;

4. kada roditelj bude potpuno lišen roditeljskog prava;

5. kada umru dete ili roditelj.

(2) Roditeljsko pravo ne prestaje roditelju kada njegovo dete usvoji njegov supružnik.

Clan 85

Roditeljsko pravo se može produžiti i posle punoletstva deteta ako je dete zbog bolesti ili smetnji u psiho-fizičkom razvoju nesposobno da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava odnosno interesa ili ako svojim postupcima ugrožava sopstvena prava i interese.
Clan 155

(1) Punoletno dete koje je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od roditelja sve dok takvo stanje traje.

(2) Punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života.

(3) Punoletno dete u smislu st. 1 i 2 ovog člana ima pravo na izdržavanje od krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji srazmerno njihovim mogućnostima ako roditelji nisu živi ili ako nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

(4) Nema pravo na izdržavanje punoletno dete ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelje odnosno druge krvne srodnike.

Clan 156

(1) Roditelj koji je nesposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od punoletnog deteta ili drugog krvnog srodnika u pravoj nishodnoj liniji, odnosno od maloletnog deteta koje stiče zaradu ili ima prihode od imovine, srazmerno njegovim mogućnostima.

(2) Nema pravo na izdržavanje roditelj ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za dete odnosno drugog krvnog srodnika.

Dalje, sledeci zakon je - ZAKON O PREBIVALISTU I BORAVISTU GRADJANA

Clan 3

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) građanin je državljanin Republike Srbije;

2) prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio;

3) boravište je mesto u kome građanin privremeno boravi van mesta svog prebivališta duže od 90 dana;

4) adresa stanovanja podrazumeva grad, opštinu, naseljeno mesto, ulicu ili trg, kućni broj, sprat i broj stana, u skladu s propisima kojima se uređuje teritorijalna organizacija;

5) pasiviziranje adrese je označavanje u evidenciji nadležnog organa da građanin ne stanuje na adresi prijavljenog prebivališta ili boravišta;

6) nadležni organ je teritorijalno nadležna područna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, prema prebivalištu ili boravištu lica;

7) inostranstvo je svako mesto van teritorije Republike Srbije.

Clan 11

Građanin može prijaviti prebivalište po osnovu prava svojine na stanu, ugovora o zakupu stana ili drugom pravnom osnovu.

Ukoliko građanin ne može prijaviti prebivalište po osnovu navedenom u stavu 1. ovog člana, nadležni organ mu rešenjem utvrđuje prebivalište na adresi:

1) njegovog stalnog stanovanja, ako su ispunjeni drugi uslovi propisani zakonom;

2) prebivališta njegovog supružnika ili vanbračnog partnera;

3) prebivališta njegovih roditelja;

4) ustanove u kojoj je trajno smešten ili centra za socijalni rad na čijem području se nalazi, uz prijavu građanina toj ustanovi, odnosno centru da će njegova adresa biti na adresi ustanove odnosno centra.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Žalba protiv rešenja iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Obrazac prijave iz stava 2. tačka 4) ovog člana propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove, uz saglasnost ministra nadležnog za socijalnu politiku.

Clan 13

Nadležni organ rešenjem odbija prijavu prebivališta ako se ne može utvrditi da građanin ima nameru da stalno stanuje na adresi koju prijavljuje.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Žalba protiv rešenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Clan 18

Na zahtev suda, organa državne uprave, drugog organa ili organizacije, kao i drugog pravnog ili fizičkog lica, koje ima opravdan pravni interes, nadležni organ vrši proveru činjenice stalnog stanovanja, odnosno privremenog boravka na adresi na kojoj je građanin prijavio prebivalište, odnosno boravište.

Ako utvrdi da građanin ne stanuje na adresi na kojoj ima prijavljeno prebivalište, odnosno boravište ili ako utvrdi da je prilikom prijave prebivališta, odnosno boravišta dao neistinite podatke, nadležni organ donosi rešenje kojim pasivizira adresu prebivališta, odnosno boravišta.

Pošto je nadležni organ pasivizirao adresu prebivališta, odnosno boravišta, građanin koji živi na teritoriji Republike Srbije dužan je da prijavi prebivalište i adresu na kojoj stanuje u roku od osam dana od dana prijema rešenja iz stava 2. ovog člana.

Ako građanin ne prijavi prebivalište na način predviđen u stavu 3. ovog člana, nadležni organ mu utvrđuje prebivalište u skladu sa članom 11. stav 2. ovog zakona.

Na rešenja iz st. 2. i 4. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Nadležni organ će, po službenoj dužnosti, pasivizirati adresu prebivališta, odnosno boravišta, u slučaju prestanka državljanstva Republike Srbije ili smrti građanina.

Obratite paznju na clan 11, ako nemate svojinu nad nekretninom ili ako je niste zakupili, zakon vas automatski prvo smesta vase prebivaliste kod supruznika a ako ga nemate onda kod roditelja, protiv toga je potrebna ili zalba ili tuzba.

Dalje, ZAKON O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA:

Clan 3

37) beskućnik je lice koje živi na ulici bez zaklona, odnosno u prostoru koje nije stan, odnosno drugi oblik stambenog smeštaja u skladu sa ovim zakonom;

42) članom porodičnog domaćinstva, u smislu ovog zakona, smatraju se supružnik i vanbračni partner, njihova deca, rođena u braku ili van njega, usvojena ili pastorčad, njihovi roditelji i lica koja su oni dužni po zakonu da izdržavaju, a koji stanuju u istom stanu ili porodičnoj kući;
Clan 89

Lice koje je državljanin Republike Srbije, a koje je bez stana, odnosno bez odgovarajućeg stana u smislu ovog zakona i koje ne može sopstvenim sredstvima da reši stambenu potrebu po tržišnim uslovima za sebe i svoje porodično domaćinstvo, može biti korisnik stambene podrške.

Lice bez stana je lice koje nema u svojini stan, odnosno porodičnu kuću na teritoriji Republike Srbije.

Lice bez odgovarajućeg stana je lice koje ima u svojini jedino stan ili porodičnu kuću koja ne zadovoljava najmanje jedan od uslova propisanih članom 90. ovog zakona.

Kategorije korisnika stambene podrške prema kojima se definišu programi stambene podrške su naročito:

1) beskućnik;

2) privremeni beskućnik, odnosno lice koje je ostalo bez stana ili su mu značajno narušeni uslovi stanovanja usled konstruktivne nestabilnosti objekta, odnosno usled elementarne ili druge nepogode, a koje nema dovoljno sredstava da samostalno reši stambenu potrebu;

3) žrtva porodičnog nasilja bez stana ili odgovarajućeg stana, koja nema dovoljno sredstava da samostalno reši stambenu potrebu;

4) lice bez stana koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona koji uređuje socijalnu zaštitu;

5) lice bez stana, odnosno bez odgovarajućeg stana koje ima svojstvo borca I kategorije, kao i korisnik prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

6) lice bez stana, odnosno bez odgovarajućeg stana koje je osoba sa invaliditetom;

7) lice bez stana, odnosno bez odgovarajućeg stana, koje nema dovoljno sredstava da obezbedi stan na tržištu za sebe ili za sebe i svoje porodično domaćinstvo, odnosno da unapredi svoje uslove stanovanja;

8) lice sa zanimanjem koje je nedostajuće zanimanje i od interesa je za jedinicu lokalne samouprave, odnosno organ državne uprave.

U postupku utvrđivanja da li je lice bez stana, pored dokaznih sredstava predviđenih zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, dostavlja se i izjava da podnosilac zahteva za stambenu podršku kao i članovi njegovog domaćinstva nemaju u svojini stan na teritoriji Republike Srbije, koja se daje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću i na kojoj se potpis podnosioca zahteva overava u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.
Clan 3 definise ko je clan porodicnog domacinstva, clan 89 i zadnja stavka definise prakticno da ako ti tata ima nekretninu ne mozes da apliciras za stanovanje uz podrsku, tj. mozes ali prvo mora da padne neka tuzba od strane roditelja protiv tebe. Po sili zakona ako nemas gde ili ides kod supruznika ili kod roditelja.

~~~~~~~

Sve u svemu, znam najmanje dva primera gde se otac i sin nisu podnosili a ziveli su u istom domacinstvu, sinovi odrasli ljudi. U nekom selu su se cak i non-stop tuzakali otac i sin i sigurno bi ga isterao da je imao nekog zakonskog osnova, covek od 70 godina se tuzaka sa covekom od 50 u istom seoskom domacinstvu. Znam i za jedan slucaj zasticenih stanara u nekom stanu gde je neko drugi vlasnik, sto je zaostatak iz vremena socijalizma, po nekom zakonu iz 2016. zasticeni stanari moraju da se odsele iz tudje imovine, pazite, i to ako imaju rodbinu gde treba da se odsele, znaci, zakoni jednostavno vezuju ljude porodicno. Ono sut u guzicu posle 18. rodjendana nije potpunosti po zakonu, u svakom slucaju bi morala da padne prvo tuzba od strane roditelja ali samim tim bi dete i steklo neka prava koja nema imajuci svoje roditelje. Takodje, deca su duzna da se brinu o svojim ostarelim roditeljima. Negde sam nacuo da su u neka starija vremena deca dobijala svoj deo imanja cim se rode, to mi mozda bilo pravedno da se ponovo uvede, time bi se jos bolje zastitila deca, kao sto vec postoji npr. zajednicka imovina supruznika iako je jedan od njih obicno vise zasluzan a drugi manje. Inace, ako se nekretnina vodi na muza a izvrsi nasilje nad zenom, ne vredi mu nista sto je vlasnik nekretnine nego mora da bude udaljen od kuce, mozda na neko vreme.
 

Jasna

Legenda
Moderator
Poruka
71.866
Zapadna propaganda i moda je napravila kod nas čitavu šizofreniju u
odgajanju dece. Nama je prirodno da jedni o drugima brinemo. Da
roditelji decu skuće, a ne da ih šutnu u goope na milost i nemilost
svetu.

Šta si celog života radio ako svojoj deci nisi napravio dom?

To ne znači da se dete neće osamostaliti i da će ostati nesposobno,
nego će imati vremena da brine o domu za svoju decu.
 

Metronomy

Buduća legenda
Poruka
36.345
Zapadna propaganda i moda je napravila kod nas čitavu šizofreniju u
odgajanju dece. Nama je prirodno da jedni o drugima brinemo. Da
roditelji decu skuće, a ne da ih šutnu u goope na milost i nemilost
svetu.

Šta si celog života radio ako svojoj deci nisi napravio dom?

To ne znači da se dete neće osamostaliti i da će ostati nesposobno,
nego će imati vremena da brine o domu za svoju decu.
Ista propaganda podrzana "uspesnim" ljudima je napravila i deci bolesti za koje je potrebno vreme da prodju, ali do tada roditelju nicu rogovi od kojih se treba odbraniti.
 

zx16

Elita
Poruka
17.571
Jedan jeste. Drugi još uvek studira i delimično je samostalan.
А тај други, одеслио се од тебе и самосталан је?
Моја ћерка је са 25 година нашла посао у иностранству, и то ми је рекла тек када је купила карту за одлазак. Све до тада ни речи. Чекала је резултат тога и успела је. Качио сам неке слике са њених путовања, пошто је пропутовала цео свет. Колико сам ја у томе имао улогу, не могу рећи. Да, можда је и васпитање а можда је просто то био све њен избор пошто ми је син био сушта супротност. Срећом, све је прошло али било је доста проблема са њим у неком периоду од 15 до 25 године. Сада је потпуно ок личност, хвала Богу. Оно што желим да подвучем, из истог су миљеа и он и ћерка. И шта сада, да идем у затвор због свега што се дешавасло или ту има више удела стање у држави, у којој сам морао да радим два посла да би им пружио све што треба, од крова над главом, хране, одеће....?
Сем тога, урушен нам је школски систем, вредности. На телевизији се у 90% случајева приказује шљам а не школоване личносто. Централна фигура нам је кристијан Голубовић и разни кримоси који живе на високој нози?
Министарства и челне функције нам заузимају људи са купљеним дипломама, керамичари, гробари.
Волим ја Србију али не такву каква је и зато сам отишао и ја и ћерка а и син се спрема код мене да пређе, не код мене лично, него у земљу у којој живим.
 

Jasna

Legenda
Moderator
Poruka
71.866
Recimo, ja nekoga ne bih nazvala samostalnim, ako je do guše u kreditima
za školovanje ili stan. To zapadna propaganda potura kao samostalnost.
Nemoj da budeš zavistan od roditelja, nego zavisi od bankara, oni te vole
više. Roditeli vole da kontrolišu decu, al banke i vlast tako nešto nikada ne
bi radili.
Znam u kakvoj državi živimo i šta je moguće, a šta nije moguće. Do koje
mere je moguće svaliti svu odgovornost na državu i ostati večito dete.
Na zapadu će to dete biti zadovoljnije nego ovde, ali dete je dete.
Ako ja ne tražim načine da preuzmem odgovornost za sebe, čime postajem
odrasla, neće ni moje dete to moći.
I sad ja da tražim zakon koji će moje dete izbaciti na ulicu? U tom smislu
sam rekla da zakonski treba regulisati i osamostaljivanje deteta. Hoćeš
pravo? Onda moraš da imaš i obavezu.
 

Jasna

Legenda
Moderator
Poruka
71.866
А тај други, одеслио се од тебе и самосталан је?
Nama su roditelji pomogli da se skućimo, a onda smo mi pomogli svojoj deci.
Da nam nisu pomogli, plaćali bi bankama rate i kamate i ne bi mogli svojoj
deci ništa da stvorimo.
Moda traži da budemo zavisni od sistema, a ne od bližnjih. I kada se žalimo
na sistem, trebali bi da razmislimo u kojoj meri ga hranimo i radimo za njega.
 

zx16

Elita
Poruka
17.571
Nama su roditelji pomogli da se skućimo, a onda smo mi pomogli svojoj deci.
Da nam nisu pomogli, plaćali bi bankama rate i kamate i ne bi mogli svojoj
deci ništa da stvorimo.
Moda traži da budemo zavisni od sistema, a ne od bližnjih. I kada se žalimo
na sistem, trebali bi da razmislimo u kojoj meri ga hranimo i radimo za njega.
Видиш, мени нису родитљи помогли, нису могли. сам сам стекасо, без кредита трособан стан на Вождовцу. Моја ћерка је без моје помоћи успела далеко више, што би многима био само пусти сан.
Син се сад укључио у трку. Не жели било чију помоћ, све хоће сам. Дуга је то прича и није за форум.
Ја сам по трећи пут уживоту кренуо од нуле, и хвала Богу, не жалим се.
 

Jasna

Legenda
Moderator
Poruka
71.866
Čovek je prirodno kreator. Nama decenijama kreiranje predstavljaju kao
žrtvovanje, odricanje, tešku patnju, a naglašavaju uživanje u potrošnji.
Potrošačko društvo?
Bože kako to grozno zvuči. Ko još želi sebe da doživi kao potrošača.
Trošiti, mrviti, razgrađivati, uništavati.

Kreatorsko društvo. Društvo u kome ljudi uživaju u stvaranju za sebe
i druge, bilo bi društvo u kome nikome ničega ne manjka. Pa ni deci
dom ne bi falio.
Mog su oca i svekra toliko grdili, osuđivali. Što se mučiš? Zašto se
žrtvuješ? A tata gleda zbunjeno. Ko se žrtvuje?
On je uživao u stvaranju. To ga je radovalo.
Ni od mene nisu napravili potrošača. Ja sam kreator.
 
Poruka
54.201
Kopkao sam na tu temu po zakonima i evo sta sam nasao:
U ovom clanu se ne pominje ogranicenje za uzrast deteta vec samo rodbinski odnos dete - roditelj i njihova medjusobna prava i obaveze. U nekim drugim delovima zakona se pominje i maloletno i punoletno dete sto znaci da je naziv ,,dete" jednostavno u pitanju rodbinski odnos. Nijedne stavke nema iz kojeg se zakljucuje da to vazi samo za maloletna lica a u potpuno istom odeljku pod istim tim delom ,,II DETE POD RODITELJSKIM STARANJEM", i poddelu ,,poreklo" u clanu 59 stoji:

(1) Dete, bez obzira na uzrast, ima pravo da zna ko su mu roditelji.

(2) Pravo deteta da zna ko su mu roditelji može biti ograničeno samo ovim zakonom.

(3) Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih i u drugu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo poreklo.

..sto obesmisljava naziv tog dela zakona, jednostavno se uredjuju odnos deteta - i roditelja, kao sto se u clanovima pre toga uredjivao odnos izmedju supruznika. Medjutim, postoji druga stavka, sto se zove roditeljsko pravo i tu se vec definise uzrast i izdrzavanje ali ne i pravo na stanovanje koje je vec bilo uredjeno clanom 60, izdrzavanje i pravo na stanovanje su dve odvojive stvari.

Dalje, sledeci zakon je - ZAKON O PREBIVALISTU I BORAVISTU GRADJANAObratite paznju na clan 11, ako nemate svojinu nad nekretninom ili ako je niste zakupili, zakon vas automatski prvo smesta vase prebivaliste kod supruznika a ako ga nemate onda kod roditelja, protiv toga je potrebna ili zalba ili tuzba.

Dalje, ZAKON O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA:Clan 3 definise ko je clan porodicnog domacinstva, clan 89 i zadnja stavka definise prakticno da ako ti tata ima nekretninu ne mozes da apliciras za stanovanje uz podrsku, tj. mozes ali prvo mora da padne neka tuzba od strane roditelja protiv tebe. Po sili zakona ako nemas gde ili ides kod supruznika ili kod roditelja.

~~~~~~~

Sve u svemu, znam najmanje dva primera gde se otac i sin nisu podnosili a ziveli su u istom domacinstvu, sinovi odrasli ljudi. U nekom selu su se cak i non-stop tuzakali otac i sin i sigurno bi ga isterao da je imao nekog zakonskog osnova, covek od 70 godina se tuzaka sa covekom od 50 u istom seoskom domacinstvu. Znam i za jedan slucaj zasticenih stanara u nekom stanu gde je neko drugi vlasnik, sto je zaostatak iz vremena socijalizma, po nekom zakonu iz 2016. zasticeni stanari moraju da se odsele iz tudje imovine, pazite, i to ako imaju rodbinu gde treba da se odsele, znaci, zakoni jednostavno vezuju ljude porodicno. Ono sut u guzicu posle 18. rodjendana nije potpunosti po zakonu, u svakom slucaju bi morala da padne prvo tuzba od strane roditelja ali samim tim bi dete i steklo neka prava koja nema imajuci svoje roditelje. Takodje, deca su duzna da se brinu o svojim ostarelim roditeljima. Negde sam nacuo da su u neka starija vremena deca dobijala svoj deo imanja cim se rode, to mi mozda bilo pravedno da se ponovo uvede, time bi se jos bolje zastitila deca, kao sto vec postoji npr. zajednicka imovina supruznika iako je jedan od njih obicno vise zasluzan a drugi manje. Inace, ako se nekretnina vodi na muza a izvrsi nasilje nad zenom, ne vredi mu nista sto je vlasnik nekretnine nego mora da bude udaljen od kuce, mozda na neko vreme.
Srbin se biološki rastaje od roditelja kad napuni 50+
 

Top