Quantcast

Da li je zapadna crkva prevarila istočnu sa ANTIHRISTOVIM laznim otkrovenjem?

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019

Šta je bilo prvo: crkva ili novi zavet(Izvodi iz teksta svestenika DZejms Bernstajna):
Na drugoj strani, Knjiga Otkrivenja, poznata takodje kao Apokalipsa, napisana 'Apostolom Jovanom', nekoliko stoleca nije bila primana od Istocne Crkve. Medju istocnim autoritetima koji su odbacivali ovu knjigu bili su Dionisije Aleksandrijski (III vek), Jevsevije (III vek), Kirilo Jerusalimski (IV vek), Laodikijski sabor (IV vek), Jovan Zlatousti (IV vek), Teodor Mopsuetijski (IV vek) i Teodorit (V vek). Da dodamo da sirijski i jermenski izvornici Novog Zaveta ispustaju ovu knjigu. Mnogi grcki rukopisi Novog Zaveta napisani pre petog veka ne sadrze Apokalipsu, i ona se u Istocnoj Crkvi liturgijski ne koristi ni danas. 'Sveti' Atanasije je podrzao ukljucivanje Apokalipse, i pre svega zahvaljujuci njegovom uticaju Crkva od Istoka ju je na kraju krajeva ukljucila u Novi Zavet. Izgleda da je rana Crkva napravila unutrasnji dogovor u vezi sa Otkrivanjem i Poslanicom Jevrejima. Istok je iz kanona iskljucivao Apokalipsu, a Zapad poslanicu Jevrejima. Jednostavno, svaka od strana se slozila da prihvati spornu knjigu od onog drugog.
Medju mnogim saborima koji se sastadose u toku prva cetiri veka, dva su narocito znacajna u ovom kontekstu:
 1. 1. Laodikijski sabor koji se sastao u Maloj Aziji oko 363. godine. To je prvi sabor koji je jasno pobrojao knjige sadasnjeg Starog i Novog Zaveta, izuzimajuci Otkrivenje Jovanovo. Laodikijski sabor je ustanovio da samo pobrojane knjige treba i mogu da se citaju u hramu. NJegove odluke su siroko prihvacene na Istoku.

Lažni proro(ci)k
 • Matej 7,15 Čuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u odelu ovčijem, a iznutra su vuci grabljivi.
  • Dela apostolska 20,29-31 (OD STIHA 20,17, PA DO KRAJA POGLAVLJA PAVLE GOVORI EFESKIM STAREŠINAMA - PREZVITERIMA) Jer ja znam to da će po odlasku mome ući medju vas grabljivi vuci koji ne štede stada; I izmedju vas samih ustaće ljudi koji će govoriti naopako da odvlače učenike za sobom. Zato pazite i opominjite se da tri godine dan i noć ne prestajah poučavati sa suzama svakoga od vas. (PUSTIO JE PAVLE SUZE I ZA, TJ. KA KORINĆANIMA.)
 • Matej 7,16 Po plodovima njihovim poznaćete ih...
 • 2. Petrova 2,18 Jer govoreći naduvene i sujetne reći prelašćuju na telesne želje i razvrat one koji su stvarno pobegli od onih koji žive u zabludi.

  Godine 999. pojavili su se po svoj zemlji mnogi proroci, koji su govorili o dolasku kraja sveta u ponoci izmedju 31. decembra 999. i 1. januara 1000. godine. Svuda gde su ziveli hriscani, osobito u Rimu, oni su sa strahom i trepetom ocekivali kraj te godine. Svuda je zavladao smrtni strah i panika. Vecina seljaka nije jos od jeseni obadjivala svoje njive, sva je trgovina stala pa ni tekuci drzavni poslovi nisu vise obavljani. Ludi su prodavali svoja imanja, pili i jeli da bi iskoristili sto bolje poslednje dane koji im jos ostaju pre kraja sveta.
 

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019
Pitanje autorstva, vremena nastanka i ulaska u novozavetni kanon Otkrivenja Jovanovog (Izvod teksta:)
...tokom II veka u hrišcanstvo su pocela da prodiru hilijasticka strujanja.16 Hrišcanski hilijazam je zapravo predstavljao ucenje da ce pravednici nakon vaskrsenja hiljadu godina carevati sa Hristom na zemlji u Jerusalimu. Za takvo verovanje nadeno je uporište u Otrivenju Jovanovom.17 Mnogi hrišcanski oci II, III i IV veka su prihvatali hilijazam (Papija Jeropoljski, pisac Varnavine poslanice, Justin Filozof, Meliton Sardski, Irinej Lionski, Hipolit Rimski, Tertulijan, Metodije Olimpijski, Viktorin Petavijski, Laktancije).18 Razni hrišcanski heterodoksni pokreti i otpadnici od tzv. Velike crkve takode su imali hilijasticka shvatanja, s tim da su neki od njih proširili ovo ucenje. Jovanov savremenik gnostik Kerint je tako zamišljao hiljadugodišnju vladavinu pravednih na zemlji sa zadovoljenjem svih telesnih potreba (hrana, pice, seks).19 Kada su milenarizam sredinom II veka prihvatili montanisti i kada je on zajedno sa novoosnovanim pokretom poceo da se širi medu hrišcanima, situacija je postala ozbiljna.20 Prve sumnje u istinitost Jovanovog autorstva Otkrivenja javile su se medu antimontima sredinom II veka u Maloj Aziji, kolevci hilijazma i montanizma. Ovi antimontanisti, koje je Epifanije kasnije nazivao "alogima", izgleda da su u odbrani hrišcanske ortodoksije otišli u drugu krajnost. Jedan od tih aloga, prezviter (sveštenik) Gaj koji je delovao u Rimu u doba pape Zefirina (199-217) odlucno je napao novu opasnu jeres. Pošto su se montanisti pozivali na apostola Jovana u odbrani svojih ucenja, Gaj je bez mnogo takta, u radikalnom negiranju svih montanistickih argumenata, odbacio Otkrivenje Jovanovo, pripisujuci njegovo pravo autorstvo jeretiku Kerintu.21 Medutim, glavni i sistematicni protivnik autenticnosti Otkrivenja Jovanovog bio je Dionisije Aleksandrijski (+ 265). Uceni episkop je bio, kao i svi pripadnici Aleksandrijske škole, protivnik hilijazma, te je takode delio i racionalizam aloga, ali je on u svom osporavanju autenticnosti Otkrivenja bio mnogo obazriviji i temeljniji. Dionisije nije delio mišljenje aloga o Kerintovom autorstvu Otkrivenja. On je kako sam kaže, bio svestan da Otkrivenje Jovanovo "mnogi od brace uvažavaju", i zbog toga je osporavao ovaj spis iskljucivo sa pozicija unutrašnje kritike teksta. Dionisije Aleksandrijski nije hteo da po svaku cenu odbaci kanonicnost Otkrivenja.22 Glavna njegova namera bila je da pokaže da pisac Otkrivenja Jovanovog nije identican sa autorom cetvrtog jevandelja i Prve Jovanove poslanice - Hristovim apostolom Jovanom, sinom Zevedejevim.
Onaj Jovan koji je napisao Otkrivenje i koji se u njemu direktno imenom predstavlja četiri puta (Otk. 1,1.4.9; 22,8) je zapravo bio "prezviter" Jovan, verovatno pisac Druge i Treće poslanice Jovanove, apostolski otac različit od Hristovog učenika.23 Episkop aleksandrijski potkrepljuje ovu svoju tezu navodeći da "se u Jefesu, po kazivanju, nalaze dve grobnice, pa kazuju i za jednu i za drugu da je Jovanova".24 Prema tome, Dionisije zaključuje da je na jednom mestu je bio sahranjen veliki apostol, a na drugom prezviter, autor Otkrivenja i možda Druge i Treće Jovanove poslanice. Kao kakav današnji istraživač Dionisije Aleksandrijski se upustio u pažljivu tekstualno-filološku analizu Otkrivenja upoređujući ga sa dva, po njemu bez sumnje, apostolova dela - Jevanđeljem po Jovanu i Prvom Jovanovom poslanicom. Osnovni zaključci ove analize mogu se svrstati u nekoliko tačaka:
 • Autor Otkrivenja čak četiri puta navodi svoje ime, u prva tri slučaja na veoma maloj međusobnoj udaljenosti u samom tekstu (Otk. 1,1.4.9), može se reći i nepotrebno. Nasuprot tome, pisac jevandelja i Prve Jovanove poslanice "nigde ne izlazi na sredu (sa) svojim imenom", pa ni tamo gde bi se to od njega očekivalo, na primer u Jov. 13,23; 19,26; 20,3-4.8; 21,24 ili 1 Jov. 1,1. On zapravo, u najvećem broju ovih slučajeva svoje ime skriva iza izraza "učenik koga je Isus ljubio".
 • U jevanđelju i Prvoj poslanici cesto se koriste kao ključne reči termini kao što su život, svetlost, tama, istina, ljubav, blagodat, radost, sud, oproštenje grehova, usinovljenje Božje. Apostol takode ističe Božju ljubav prema ljudima, poziva svoje čitaoce da ljube jedni druge, da drže zapovesti Gospodnje, zatim, izriče osudu nad ovim svetom, đavolom i antihristom, često pominje Oca i Sina. U Otkrivenju skoro da uopšte ne nailazimo na ove izraze u kontekstu u kome se oni susreću u Jovanovom jevanđelju ili Prvoj poslanici.
 • Jevandelje po Jovanu i Prva poslanica Jovanova pisane su dobrim, ponegde i jako lepim grčkim jezikom, bez mnogo varvarizama, u skladu sa grčkom sintaksom. Međutim, autor Otkrivenja Jovanovog ne vlada najbolje grčkim jezikom. On koristi dosta semitizama, a na nekim mestima pravi i gramatičke pogreške. 25
I pored toga što mu, kako sam kaže, nije bio cilj da ospori božansku nadahnutost ovog spisa, Dionisije je u mnogome doprineo produbljivanju sumnji u kanoničnost Otkrivenja, naročito na Istoku. Pisac prve crkvene istorije Evsevije Kesarijski (265-339), glavni izvor za ranohrišćanski period, posvetio je u ovom svom delu čitavo jedno poglavlje pitanju Koje su knjige priznate kao reč Božja, a koje nisu. On hrišćanske spise deli u tri grupe - opštepriznate (grč. homologoumena), sumnjive u autentičnosti i apostolskom poreklu (grč. amphiballomena, nolpha) i lažne (grč. pseude). Po Evseviju, u lažne (podmetnute) knjige spadaju Dela Pavlova, Pastir, Otkrivenje Petrovo, Didahi, Jevrejsko jevanđelje, "i najposle, ako hoćete Jovanovo Otkrivenje, za koje rekoh da ga nekoji primaju kao doista od Jovana, a nekoji odbacuju". 26 Otkrivenje Jovanovo episkop Kesarijski navodi i u spisku opšteprihvaćenih knjiga "najposle, ako se svidi (ili: ako se nade za ispravno)". Zapravo, protivnik hilijazma Evsevije Kesarijski prihvata kao ispravno Dionisijevo gledište, o postojanju dva Jovana. Kraj hilijastičkim težnjama došao je posle konstantinovskog preokreta i pobede hrišćanstva. Pa i nakon toga, neko vreme se izbegavalo tumačenje, pa čak i prepisivanje Otkrivenja Jovanovog. 27 Kiril Jerusalimski i Grigorije Nazijanski nisu svrstavali Otkrivenje u novozavetne spise, Jovan Zlatousti i Teodorit Kirski ga nikada nisu upotrebljavali. 28 Nema ga ni u starom jermenskom i sirskom prevodu Novog zaveta, te jedino nedostaje na spisku kanonskih knjiga u 60. pravilu laodikijskog sabora iz 360. godine. I pored toga što je, kako je vec rečeno, Atanasije Aleksandrijski prvi izneo potpun kanon Novog zaveta, njega je na Istoku konačno potvrdio tek Peto-šesti (Trulski) vaseljenski sabor 692. godine. Posle ovog sabora bilo je još samo pojedinačnih sumnji u Otkrivenje Jovanovo (npr. patrijarh Fotije u IX veku). 29 Današnji istraživači najvećim delom prihvataju mišljenje Dionisija Aleksandrijskog da Otkrivenje, Jevandenje po Jovanu, Prvu, ali i Drugu i Treću Jovanovu poslanicu, nije mogla napisati ista osoba, barem ne u njihovoj sadašnjoj formi. Svakako, postoje lingvistička i doktrinarna poklapanja izmedu Otkrivenja i četvrtog jevanđelja, pa se stoga mogu svi jovanovski spisi grupisati u jednu zbirku (corpus johanneum). U najmanju ruku se može reći da ti spisi odišu jovanovskim duhom, da su nastali u sredini gde je apostol delovao i da su prožeti njegovim učenjem. I Otkrivenje i Jevanđelje po Jovanu rado koriste alegoriju i simboliku, te upotrebljavaju iste slike o živoj vodi, pastiru, jagnjetu, mani. Imaju iste karakteristične teme - svedočenje i reč. Oba spisa navode reči iz knjige proroka Zaharije 12,10: " Gledaće onoga koga su proboli". 30 Treba, međutim, još jednom istaći da u Otkrivenju nema ključnih reči jevanđelja i poslanica kao što su svetlo(st), tama, istina, ljubav. U Otkrivenju ne postoji nauka o Svetom Duhu, koja je u svom najrazvijenijem obliku sadržana u zaključnim govorima četvrtog jevanđelja. Najznačajnija je razlika u shvatanju eshatologije, ili bar razlika u iznošenju eshatološkog ucenja. U Otkrivenju postoji živa anticipacija Hristovog povratka. Ovde je Sin Čovečiji proslavljeni Hristos, koji ce doći da uništi zle, a Antihrist je politička, zemaljska sila koja se suprotstavlja uspostavljanju carstva Božjeg. Prema jevandelju i poslanicama Hristos prebiva u srcima svojih vernika, koji su se vec odvojili od onih koji ne prihvataju promisao božanskog spasenja. Antihristi su prema Prvoj Jovanovoj poslanici vec prisutni, ali u liku jeretičkih učitelja koji šire lažnu nauku. 31 Međutim, možda filološka analiza daje jasniju sliku stvari. Grčki kini (koine) dijalekt Otkrivenja se očito razlikuje od jezika četvrtog jevanđelja. Ne samo da nosi izrazitije semitsko obeležje, već se znatno razlikuje od stila ostalih jovanovskih spisa, đesto odstupajući od gramatičkih normi. Ova odstupanja su prevelika da bi smo ih mogli objasniti razlikom između književnih vrsta (apokalipsa - jevanđelje - poslanica). 32 Konačno, treba ukazati na to da je pisac Otkrivenja svestan razlike između apostola i proroka (18,20), te da sebe svrstava u kategoriju proroka (22,9) i ne prisvaja sebi naziv apostola (up. 21,14)
 

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019
Odrecite se antihristovog laznog otkrivenja, a pokorite se Istini Jevandjelja


OTK 1,3 ...jer je vreme blizu. OTK. 22,10 ...jer je vreme blizu.
OTK. 22,16 Ja ISUS poslah andjela svojega da vam posvedoči ovo u crkvama. Ja sam izdanak i rod Davidov, ... OTK. 21,6 ...ja sam...; OTK. 1,8 ja sam...
 • LUKA 21,8 ...Pazite da vas ne prevare, jer mnogi će doći U MOJE IME, govoreći: Ja sam, i vreme se približilo. Nemojte, dakle, ići za njima.
OTK. 1,1: OTKRIVENJE ISUSA HRISTA, KOJE NJEMU DADE BOG, DA POKAŽE SLUGAMA SVOJIM ŠTA SE IMA ZBITI USKORO; I OBJAVI GA POSLAVŠI GA PREKO ANDJELA SVOJEGA SLUGI SVOJEMU JOVANU.
 • JOVAN 15,15: VIŠE VAS NE NAZIVAM SLUGAMA, JER SLUGA NE ZNA ŠTA RADI GOSPODAR NJEGOV; NEGO SAM VAS NAZVAO PRIJATELJIMA, JER SVE ŠTO ČUH OD OCA SVOJEGA, OBJAVIH VAM.
OTK. 3,21 Onome koji pobedi daću da sedi sa mnom na prestolu mome, kao i ja što pobedih i sedoh sa ocem mojim na prestolu njegovom.
 • MATEJ 20,23 ... ALI SESTI MENI S DESNE I S LEVE STRANE, NIJE MOJE DA DAM, NEGO KOJIMA JE PRIPREMIO OTAC MOJ.
 • MARKO 10,40 ALI DA SEDNETE S DESNE STRANE MENI I S LEVE, NIJE MOJE DA DAM, NEGO ĆE SE DATI KOJIMA JE PRIPREMLJENO.
 

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019
dok razmisljate sta vam ovaj ... Hristov brat soli, da vam ispricam pricu... ovako

isao neki covek u neku fabriku ceo svoj zivot, - da radi za masinom; i ta masina mu je bila zivot, obezbedjujuci mu da zaradjuje platu, izdrzava svoju porodicu...da ne hulim, ne mogu reci da mu je ta masina bila kao Bog, ali bez nje on ne bi imao zivota, mnogi nemaju posao, nemaju ni 'leba da jedu, a kamoli nesto vise...
i ta masina je na sebi imala upozorenje sliku gde covek upada u nju, povredjujuci se, mozda i gine - ceo svoj zivot, dok je radio, taj covek je gledao tu sliku UPOZORENJA, uvek pazeci da ne ucini isto, da se ne povredi, da ne pogine... decenijama ranije slike upozorenja nije bilo na masinama, i bila je velika rasprava treba li ih postaviti jer su vulgarne, uznemirujuce...

jel razumes ti ovu pricu? to sto je na slici je zabranjeno u nasoj crkvi na sv. liturgiji, i to samo u nasoj, a u bibliji je licno Bog dozvolio da se postavi kao upozorenje, jer gde drugde da ga postavi da svi vide, mozda na piramidama cija matematika slabo koga interesuje? a bibliju svako ima.
 

svesnaglista

Legenda
Poruka
57.424
Ako si stvorio sliku da će neko u mašinu upasti i povrediti se ili izginuti,
to će se i dogoditi. Ako si sliku materijalizovao i zalepio je na mašinu
tako da i drugi ljudi mogu da vide tu sliku, onda će se to što oni na slici
budu videli i događati.

Upozorenja su čista crna magija.

Mračna proročanstva su crnomagijaški ritual.
 

anajade

Domaćin
Poruka
3.894
Ako si stvorio sliku da će neko u mašinu upasti i povrediti se ili izginuti,
to će se i dogoditi. Ako si sliku materijalizovao i zalepio je na mašinu
tako da i drugi ljudi mogu da vide tu sliku, onda će se to što oni na slici
budu videli i događati.

Upozorenja su čista crna magija.

Mračna proročanstva su crnomagijaški ritual.
a cekaj..jel otkrivenje mracno prorocanstvo..ako ga tako vidite to je vas problem..
 

anajade

Domaćin
Poruka
3.894
dok razmisljate sta vam ovaj ... Hristov brat soli, da vam ispricam pricu... ovako

isao neki covek u neku fabriku ceo svoj zivot, - da radi za masinom; i ta masina mu je bila zivot, obezbedjujuci mu da zaradjuje platu, izdrzava svoju porodicu...da ne hulim, ne mogu reci da mu je ta masina bila kao Bog, ali bez nje on ne bi imao zivota, mnogi nemaju posao, nemaju ni 'leba da jedu, a kamoli nesto vise...
i ta masina je na sebi imala upozorenje sliku gde covek upada u nju, povredjujuci se, mozda i gine - ceo svoj zivot, dok je radio, taj covek je gledao tu sliku UPOZORENJA, uvek pazeci da ne ucini isto, da se ne povredi, da ne pogine... decenijama ranije slike upozorenja nije bilo na masinama, i bila je velika rasprava treba li ih postaviti jer su vulgarne, uznemirujuce...

jel razumes ti ovu pricu? to sto je na slici je zabranjeno u nasoj crkvi na sv. liturgiji, i to samo u nasoj, a u bibliji je licno Bog dozvolio da se postavi kao upozorenje, jer gde drugde da ga postavi da svi vide, mozda na piramidama cija matematika slabo koga interesuje? a bibliju svako ima.
tebi je potrebna izgleda ova prica o jovanu posto se vidi se da si krsten a pljujes na duh sveti..
Kako je Jovan spasavao duše

Za sv. Jovana apostola priča sv. Kliment Aleksandrijski, kako u nekom mestu u Maloj Aziji beše krstio jednog neznabožačkog mladića, i poverio ga brizi mesnog episkopa, a on otišao dalje na propoved jevanđelja. U odsustvu sv. Jovana onaj se mladić pokvari i počne se opijati, i krasti, a najzad stupi u neku razbojničku družinu, koja je iz šume napadala ljude i harala. Posle izvesnog vremena vrati se sv. Jovan u to mesto, i ču od episkopa, šta se dogodilo sa onim mladićem. Tada sv. Jovan, ne časeći časa, potraži konja i sprovodnika i odjuri ka onoj šumi, gde se razbojnička družina nahođaše. Tražeći po šumi svetitelj nađe hajduke i izađe pred starešinu hajdučkog. A onaj mladić čim ga ugleda i pozna, nadade se u begstvo. Starac Jovan pojuri za njim, te i pored starosti svoje sustiže ga. Videći da je sustignut mladić pade pred noge apostola, i od stida ne smede mu u oči pogledati. Jovan ga zagrli i poče ljubiti, kao pastir kad nađe izgubljenu ovcu. I povrati ga Jovan u grad, i utvrdi ponovo u veri i dobrodeteljnom životu. I ugodivši Bogu upokoji se mladić taj u svoje vreme.
 
Poruka
2.488
Ako si stvorio sliku da će neko u mašinu upasti i povrediti se ili izginuti,
to će se i dogoditi. Ako si sliku materijalizovao i zalepio je na mašinu
tako da i drugi ljudi mogu da vide tu sliku, onda će se to što oni na slici
budu videli i događati.

Upozorenja su čista crna magija.

Mračna proročanstva su crnomagijaški ritual.
Хм? Па прво упозорење је баш било још у Рају?! Не једи са овог дрвета!!!
Такође и ПРВО ПРОРОЧАНСТВО је исто тако било још у Рају? Везано за прво упозорење...
"Изгубићеш живот вечни и умрећеш!"...Занимљиво....свакако!
 

anajade

Domaćin
Poruka
3.894
Ja Otkrovenje ne vidim kao proročanstvo.

A ti biraš između toga dal ćeš da se ježiš il će se još više naježiš? :lol:
nisam neosetljiva na tudje nesrece..i kad citam nesto strasno a bilo nekad ne sad stvarno mi se digne kosa na glavi..ne bi volela da ni da cujem ni da vidim strasne stvari a sta cu kad imam i usi i oci..
 

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019
tebi je potrebna izgleda ova prica o jovanu posto se vidi se da si krsten a pljujes na duh sveti..
u laznom otkrivenju ne postoji nauka o svetom duhu, a
pored 7 zvezda, dokazuje svoju otpadnost i sa 7 bezimenih duhova:
OTK. 1,20... 7 zvezda jesu andjeli 7 crkava,... 2,1... koji drži 7 zvezda... 3,1... tako govori onaj što ima 7 duhova božijih i 7 zvezda,...
OTK. 1,4 ... i od 7 duhova, koji su pred prestolom njegovim, I od Isusa...
 • MATEJ 12,43 ~ LUKA 11,24 A kad necisti duh [OTK. 1,10; 4,2] izidje iz coveka ide kroz bezvodna mesta [OTK. 21,1] tražeci pokoja i ne nadje ga (vidi AVAKUM 2,5)
 • 12,44 Onda rece: da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao i došavši nadje prazan, pometen i ukrašen. [OTK. 4,3; 21,19]
 • 12,45 Tada otide i uzme sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe [OTK.1,4 i 20; 2; 3; 4,5; 5,6; 8,6…] i ušavši žive onde i bude potonje gore coveku onome od prvoga. Tako ce biti i ovome rodu zlome.
 

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019

anajade

Domaćin
Poruka
3.894
u laznom otkrivenju ne postoji nauka o svetom duhu, a
pored 7 zvezda, dokazuje svoju otpadnost i sa 7 bezimenih duhova:
OTK. 1,20... 7 zvezda jesu andjeli 7 crkava,... 2,1... koji drži 7 zvezda... 3,1... tako govori onaj što ima 7 duhova božijih i 7 zvezda,...
OTK. 1,4 ... i od 7 duhova, koji su pred prestolom njegovim, I od Isusa...
 • MATEJ 12,43 ~ LUKA 11,24 A kad necisti duh [OTK. 1,10; 4,2] izidje iz coveka ide kroz bezvodna mesta [OTK. 21,1] tražeci pokoja i ne nadje ga (vidi AVAKUM 2,5)
 • 12,44 Onda rece: da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao i došavši nadje prazan, pometen i ukrašen. [OTK. 4,3; 21,19]
 • 12,45 Tada otide i uzme sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe [OTK.1,4 i 20; 2; 3; 4,5; 5,6; 8,6…] i ušavši žive onde i bude potonje gore coveku onome od prvoga. Tako ce biti i ovome rodu zlome.
direktno ubadas u duha svetog kazes da je lazov taj duh koji je u jovana a knjiga nije o duhu svetom to je tacno
a jel bio lazov duh kad se spustio na njega i na ostale apostole.
 

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019
Silazak Duha Svetoga na 120 ljudi i penjanje 1 antihrista na nebo- uvidjas li kontrast?​
ISAIJA:


II SOLUNJANIMA 2,4 Koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja (vidi Jevrejima 9,2...), tako da će sam sesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog [OTK. 22,16-18-20] {KO ZA KOGA SVEDOČI?!}​

Posrednik (i to dvostruki, jer i OTK. 1,1 tvrdi da je primio preko andjela) ne može biti, jer je jedan posrednik izmedju Boga i ljudi, čovek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve, svedočanstvo u naznačena vremena. (I TIMOTEJU 2,5-6)
Tvoje je da uvidiš sa kojom PRECIZNOŠĆU Sveti Proroci Božiji i dokazani, osvedočeni i potvrdjeni apostoli zaista Rečju Gospodnjom RASKRINKAVAJU kneza ovoga sveta i sinove njegovog carstva, koji još onda, na kraju 1.-og veka poseja kukolj, te opogani mnoge i zavede ih direktno na sud. Naravno da je on već osudjen, tako da u raskrinkavanju [OTK.] treba samo uporediti:
 • bljuvotinu [OTK 3,16], i to u kontekstu zajedničke večere [OTK. 3,20];
 • jagnjetinu i klanje, manu i kamen, mast, konje, zmiju sa neba, nasuprot krsta Gospodnjeg, hleba života i svih dobrih darova Oca nebeskog (vidi Matej 7,9...)
 • penjanje na nebo koje je najbezočnija laž, te vaskrsenje i to kvascem Irodovim koji treba da raste sa dva svedoka ka 1., pa 2. vaskrsenju nakon toga, tj. 2 smrti, te 2 carstva... (Opširnije...)
 • razgradjivanje, stepenovanje, tj. blokiranje uslovljavanjem vere jednom predate i utemeljene preko apostola, te plagiranje, potiranje i izopačivanje Reči Gospodnje date SZ svetim prorocima
 • novo ime Boga Oca i Sina Božijeg [OTK. 3,12], koje niko ne zna [OTK. 19,20], pa se njime i ne može spasti, otsustvo Sina Čovečijeg, Svetog Trojstva, ...
 • demonsko izopačivanje funkcije andjela u kontekstu ljudske odgovornosti, strašnog suda, zapečaćivanja, objavljivanja jevandjelja, rata i pada satane, te pakošćenja zemlji, ... (Opširnije...)
 • i ostale laži licemerja kao produkt ŽIGosane savesti, što reče APOSTOL Pavle, sa svim, ovde i na linkovima, citiranim posrednim i neposrednim argumentima-dokazima, te shvatiti zašto ga istočna crkva nikada nije čitala, i zabranjuje ga i dan danas budući liturgijski pravoslavna.
 

anajade

Domaćin
Poruka
3.894
Silazak Duha Svetoga na 120 ljudi i penjanje 1 antihrista na nebo- uvidjas li kontrast?​
ISAIJA:


II SOLUNJANIMA 2,4 Koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja (vidi Jevrejima 9,2...), tako da će sam sesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog [OTK. 22,16-18-20] {KO ZA KOGA SVEDOČI?!}​

Posrednik (i to dvostruki, jer i OTK. 1,1 tvrdi da je primio preko andjela) ne može biti, jer je jedan posrednik izmedju Boga i ljudi, čovek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve, svedočanstvo u naznačena vremena. (I TIMOTEJU 2,5-6)
Tvoje je da uvidiš sa kojom PRECIZNOŠĆU Sveti Proroci Božiji i dokazani, osvedočeni i potvrdjeni apostoli zaista Rečju Gospodnjom RASKRINKAVAJU kneza ovoga sveta i sinove njegovog carstva, koji još onda, na kraju 1.-og veka poseja kukolj, te opogani mnoge i zavede ih direktno na sud. Naravno da je on već osudjen, tako da u raskrinkavanju [OTK.] treba samo uporediti:
 • bljuvotinu [OTK 3,16], i to u kontekstu zajedničke večere [OTK. 3,20];
 • jagnjetinu i klanje, manu i kamen, mast, konje, zmiju sa neba, nasuprot krsta Gospodnjeg, hleba života i svih dobrih darova Oca nebeskog (vidi Matej 7,9...)
 • penjanje na nebo koje je najbezočnija laž, te vaskrsenje i to kvascem Irodovim koji treba da raste sa dva svedoka ka 1., pa 2. vaskrsenju nakon toga, tj. 2 smrti, te 2 carstva... (Opširnije...)
 • razgradjivanje, stepenovanje, tj. blokiranje uslovljavanjem vere jednom predate i utemeljene preko apostola, te plagiranje, potiranje i izopačivanje Reči Gospodnje date SZ svetim prorocima
 • novo ime Boga Oca i Sina Božijeg [OTK. 3,12], koje niko ne zna [OTK. 19,20], pa se njime i ne može spasti, otsustvo Sina Čovečijeg, Svetog Trojstva, ...
 • demonsko izopačivanje funkcije andjela u kontekstu ljudske odgovornosti, strašnog suda, zapečaćivanja, objavljivanja jevandjelja, rata i pada satane, te pakošćenja zemlji, ... (Opširnije...)
 • i ostale laži licemerja kao produkt ŽIGosane savesti, što reče APOSTOL Pavle, sa svim, ovde i na linkovima, citiranim posrednim i neposrednim argumentima-dokazima, te shvatiti zašto ga istočna crkva nikada nije čitala, i zabranjuje ga i dan danas budući liturgijski pravoslavna.
i kakva je razlika izmedju otkrivenja i hristove besede na gori..stvarno je nema..jedino sto isus opisuje apokalipsu jednostavnim jezikom..
 

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019
au bre, kad me tako komplet citiras, vidi se Isaija npr.,a postavis pitanje o Blazenstvima, beseda na gori...

Откривење, глава 22
16. Ја Исус послах анђела свог да вам ово посведочи у црквама. Ја сам корен и род Давидов, и сјајна звезда Даница.
Откривење, глава 4
1. Потом видех: и гле, врата отворена на небу, и глас први који чух као трубу где говори са мном, рече: Попни се амо, и показаћу ти шта ће бити за овим.


e, o tome antihristu je prorokovao
ISAIJA:
a jevandjelista, apostol, znan kao voljeni ucenik, da bi se razlikovao od ovog antihrista kaze, glava 3,
13. И нико се не попе на небо осим који сиђе с неба, Син човечији који је на небу.
 

anajade

Domaćin
Poruka
3.894
isusovo mracno prorocanstvo..matej 24

Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude, ali nije još tada kraj.
Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu.

A to je sve početak stradanja.

Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena mog rad
I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.

I odmah će po nevolji dana tih sunce pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se
tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom
I poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izbrane Njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa.
 

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019
pa zar nismo imali ratove i dan danas nam prete novim, i to nuklearnim, da se istrebimo?
zar nisu hriscani predavani na muke, i ubijani, skoro svi apostoli, i tada je dosla opsada i razorenje jerusalima 70-e godine u prvom jevrejsko-rimskom ratu?

Problem nastaje kada pisac laznog otkrivenja 20-25 godina kasnije pravi aluzije na dogadjaje koji su se vec dogodili, i ruga se

OTK. 6,13-16 I zvezde nebeske padoše na zemlju, ... I nebo se izmace... i svaka gora i ostrvo pokrenuše se s mesta svojih. I carevi ...i svaki rob i slobodnjak sakriše se u pecine i stene gorske; i govorahu gorama i stenama: Padnite na nas i sakrijte nas od onoga koji što sedi na prestolu i od gneva jagnjetova.

LUKA 23,28-31 Kceri jerusalimske, ne placite za mnom, nego placite za sobom i za decom svojom. *... Tada ce poceti govoriti gorama: Padnite na nas; i bregovima: Pokrijte nas! Jer kad ovako cine sa sirovim drvetom, šta li ce biti sa suvim?

 • Luka 21,20-23 ...*
  {dva puta su rimljanimi razrušili jerusalim i hram, 70. I 135. Godine, kada je barkohba podigao metež protiv rimljana izdavajuci se za mesiju, a ovi kao odgovor razrušili jerusalim, pobili 580000 ljudi, a mesto gde je bio hram preorali, te reizgradili grad u rimsko-grckom stilu, a judejcima zabranili pojavljivanje pod pretnjom smrcu.}

 • Luka 21,24 ...i jerusalim ce gaziti neznabošci dok se ne ispune vremena neznabožaca.
  {637. osvajaju ga arapi (muslimani)}
  dakle, ako sve proanaliziramo u vremenskom kontekstu, imamo gospodnje detaljno upozorenje o razrušenju grada i hrama (ni kamen na kamenu nece ostati, rece), žalost, cak i suze za dve generacije, jer rece vi i vaša deca, poredjenje lažnog mesije sa suvim drvetom itd. Na drugoj strani u lažnom otkrivenju imamo gomilu vankontekstnog ispiranja mozga èiji manir kopiraju sve pseudohrišcanske sekte bez ikakve egzegeze, prepisivanje bez ikakvog konteksta ili povezivanje sa pogrešnim i izopacivanje kao npr. Isaije 2,19, cije celo poglavlje nema veze sa gnevom [otk. 6,17], veæ strahom i slavom gospodnjom, i to isaija dva puta napominje 2,10 i 19, precizirajuci taj dan protiv ponosnih, oholih, onih koji (sami) se(be) podižu (2,12), te idolopoklonika (2,20). Jedino što se može naci u lažnom otkrivenju, a što nije prepisano i pervertirano, su aluzije na predjašnje dogadjaje.

...
Otk 1,7 evo, dolazi sa oblacima, i ugledace ga svako oko, i oni koji ga probodoše; i zaplakace zbog njega sva plemena zemaljska.
 • Zaharija 12,10-11 i izlicu na dom davidov i na stanovnike jerusalimske duh milosti i molitava; i pogledace na mene kojega probodoše; i plakaæe za njim kao za jedincem, i tužiæe za njim kao za prvencem. U ono æe vreme biti tužnjava velika u jerusalimu...
 • Jovan 19,36-37 jer se ovo dogodi da se ispuni pismo: kost njegova nece se prelomiti. I opet drugo pismo govori: pogledace na onoga koga probodoše.


 • Oni koji su proboli gospoda nece ga ugledati PO DRUGOM DOLASKU, buduci da su mrtvi, tj. Ne mogu se ubrojiti u sva plemena na zemlji koja ce ga ugledati gde dolazi na oblacima (matej 24,30)! Ako ce doci sa silom i slavom velikom, sigurno nece doci proboden, a kamoli da ce zaplakati zbog njega tada kada se sile nebeske pokrenu (matej 24,29-30). Znaci, ako se pismo ispunilo, i tu potvrdu imamo napismeno u 4. Jevandjelju, cak i kao neoboriv fakat, samo bezumnik može da tvrdi da je taj isti jevandjelista mogao da napiše lažno otkrivenje. Sva plemena mogu samo da placu zbog samih sebe tada, jer ne shvatiše dok ne bi kasno (matej 24,39). (opširnije o drugom dolasku...)

...
OTK 1,3 ...jer je vreme blizu. OTK. 22,10 ...jer je vreme blizu.
OTK. 22,16 Ja ISUS poslah andjela svojega da vam posvedoci ovo u crkvama. Ja sam izdanak i rod Davidov, ... OTK. 21,6 ...ja sam...; OTK. 1,8 ja sam...

 • LUKA 21,8 ...Pazite da vas ne prevare, jer mnogi ce doci U MOJE IME, govoreci: Ja sam, i vreme se približilo. Nemojte, dakle, ici za njima.
 • LUKA 20,44 David, dakle, njega naziva Gospodom, pa kako mu je sin?
 

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019
ti hoces da kazes da danas nema ratova ..jos zezcih nego pre..pogledaj siriju..ostade pustinja od nje..jel to bilo moguce pre hiljadu godina..
Ne, ja ne kazem da nema, vec kazem da su o pustosenju Sirije govorili starozavetni sveti proroci Boziji [evo trazim citat, sirija - pustinja od nje], samo neko danas treba da kaze dosta bre vise, pogledajte sta napraviste sto sveti prorokovase...Ani, ne, vama je to malo pa bi ste jos i armagedon/apokalipsa antihrista da se desi, eno citirao sam medlin olbrajt na forumu politike juce, ne secam se da joj je neko zacepio usta, a i ko ce da ide redom i zacepljuje usta svakom iz armagedon lobija - e, zato ja ovo radim, kada vecina shvati da je apokalipsa/armagedon antihristova laz, self fulfilling prophecy, onda se nece ni desiti... i zato sam dosao u ameriku, sto rece komorusan na youtubu, we are taking our earth back
 
Poslednja izmena:

Kerkyra

Buduća legenda
Poruka
36.788
E jedini si se ti nasao "pametnim" da pored ovoliko ljudi i vekova "otkrijes prevaru", tek sada.

Uostalom, tada je bila jedna crkva, ni istocna ni zapadna, pa se ne moze govoriti ni o kakvom podmetanju. To sto se neki nisu slagali sa uvrstavanjem ovog dela, stvar je daleke istorije, a ionako ni do danas ono nije protumaceno u potpunosti, niti ima izgleda da ce, tako da ostaje ako nista drugo kao vec ranije izreceno prorocanstvo o poslednjim danima:

Proroštvo o razorenju hrama
(Mt. 24, 1-28; Lk. 21, 5-24)

. 7 A kad čujete za ratove i glasove o ratovima, ne plašite se. Jer to mora da bude, ali još nije kraj; 8 jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo. Biće zemljotresa po raznim mestima, biće gladi; to je početak nevolja.

9 Ali vi se čuvajte; predavaće vas sudovima, pa će vas tući u sinagogama i izvodiće vas pred namesnike i careve mene radi, za svedočanstvo njima. 10 Treba najpre da se propoveda evanđelje svima narodima. 11 A kad vas vode i predaju, nemojte unapred brinuti šta ćete govoriti, nego što vam se da u onaj čas to govorite; jer nećete vi govoriti nego Duh Sveti. 12 I predaće brat brata na smrt i otac dete, ustaće deca na roditelje i ubijaće ih. 13 I svi će vas mrzeti zbog moga imena; a ko istraje do kraja, taj će biti spasen. 14 A kad vidite da gnusoba pustoši stoji gde ne treba, koji čita neka razume, tada koji su u Judeji neka beže u brda, 15 ko je na krovu neka ne silazi niti ulazi da uzme što iz svoje kuće, 16 i ko je u polju neka se ne vraća da uzme svoj ogrtač. 17 Teško trudnim ženama i dojiljama u te dane. 18 Molite se da to ne bude zimi; 19 jer će ti dani biti nevolja kakve nije bilo od početka stvorenja, koje Bog stvori, dosada, i neće biti. 20 I da Gospod ne skrati dane, ne bi se spasao ni jedan čovek; ali zbog izabranih, koje izabra, skratio je dane. 21 I ako vam tada ko kaže: evo, ovde je Hristos, eno onde, ne verujte; 22 jer će se pojaviti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti znake i čuda, da bi zaveli izabrane - ako je moguće. 23 Ali vi pazite; eto, sve sam vam unapred kazao.


Dolazak Sina čovečijeg. Neznani dan i čas
(Mt. 24, 29-51; Lk. 21, 25-36)

24 Ali u one dane - posle te nevolje - sunce će pomračiti, mesec neće davati svoje svetlosti, 25 zvezde će padati sa neba, sile nebeske će se pokolebati, 26 i tada će videti Sina čovečijeg kako ide na oblacima s velikom silom i slavom. 27 I tada će poslati anđele i skupiti svoje izabrane od četiri vetra, od kraja zemlje do kraja neba. 28 A od smokve naučite priču: kada već njena grana omekša i prolista, znate da je leto blizu. 29 Tako i vi, kad vidite da se ovo zbiva, znajte da je blizu - pred vratima. 30 Zaista, kažem vam da ovaj naraštaj neće proći, dok se sve ovo ne zbude. 31 Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. 32 A o onom danu ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac.


https://wwwyu.com/web/41mar013.htm
 

vcbccbc vcbcvb

Iskusan
Poruka
5.019
E jedini si se ti nasao "pametnim" da pored ovoliko ljudi i vekova "otkrijes prevaru", tek sada.

Uostalom, tada je bila jedna crkva, ni istocna ni zapadna, pa se ne moze govoriti ni o kakvom podmetanju. To sto se neki nisu slagali sa uvrstavanjem ovog dela, stvar je daleke istorije, a ionako ni do danas ono nije protumaceno u potpunosti, niti ima izgleda da ce, tako da ostaje ako nista drugo kao vec ranije izreceno prorocanstvo o poslednjim danima:
 • ne, nego se jedino pravoslavna crkva nasla pametnom da ga zabrani na svetoj liturgiji
 • ne, nego se masa svetitelja sa istoka [to je strana sveta odakle ce se desiti parusija] protivila ili tek ignorisala kako ti rece prevaru - zamisli hriscanski svetitelji,a ignorisu Hristovu rec, nepojmljivo
 • ne, nego je poslednji cak bio i patrijarh koji je sumnjicio da je prevara, zvao se fotije
 • ne, jedna crkva to nije prestala da bude velikom sizmom, ili mozda danas kada papa menja oce nas...sporenja su postojala i ranije, npr. o ishodjenju svetog duha
 • ne, nego ti cak nisi procitao sta pise u mom potpisu
 
Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.