Da li je SANU antisrpska?

Poruka
7.445

Da li je SANU već sada glavna tvrđava antisrpstva?​

Vukajlović, Rake Filip

Ova knjiga Filipa Rake Vukajlovića je prvo štampano izdanje iz decembra meseca 2022. godine i posvećena je poslednjem izbornom ciklusu u SANU i nekim neobičnim događajima koji su potom usledili u vezi s autorovim primedbama na nekoliko Referata za izbor novih članova:

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
001.32
VUKAJLOVIĆ, Filip, fizičar, 1947-
Da li je SANU već sada glavna tvrđava antisrpstva? / Filip Rake
Vukajlović. - 1. izd. - Beograd : Glas info, 2022 (Beograd : P Print). - XIV +
462 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdanja / [Glas info])
Tiraž 200. - Napomene uz tekst. - Registar.
ISBN 978-86-83399-29-1
a) Srpska akademija nauka i umetnosti (Beograd)
COBISS.SR-ID 80013065

Skoro dve trećine knjige, u nedovoljno sistematizovanoj formi, se prvi put pojavilo 7.02.2022. godine na portalu ZENODO pod naslovom: JESEN 2021: Jesen opšteg nezadovoljstva - Da li je SANU već sada glavna tvrđava antisrpstva?

Autor, ovo štampano izdanje, otvara za javnost u cilju što šireg upoznavanja sa prilikama i preovlađujućim naravima u Akademiji nauka koje su rezultat osmogodišnjeg vladanja Vladimira S. Kostića i njegove mnogobrojne ekipe sinekuraca. Nisu oni preduzeli ništa smisleno na zavođenju reda i smanjenju ogromne entropije u visokom obrazovanju i naučnim istraživanjima u Srbiji. SANU se sa njim na čelu ponašala kao sekta, suprotstavljena narodu iz koga potiče i držala se učenja i životnih principa koji su suprotni učenjima, vrednostima i etičkim principima osnovne grupe. Mnoge od takvih u SANU autor poznaje lično, a mnoge je pratio po nedelima, i od njih se ničemu dobrom ne nada ako im se prepusti i trunka uticaja i vlasti. Ipak, autor ne gubi nadu da će akademicima koje vredi poštovati i koji su danas u SANU u velikoj manjini, ovo o čemu piše biti podstrek da preduzmu hitne mere za izbor novih dostojnih časnika SANU koji će biti u stanju da sprovedu preusmeravanje sadašnjih aktivnosti SANU sa: efemernih problema, neodgovorne medijske galame, zabrbljavanja i simulacija burne delatnosti, na tihi i strpljivi rad na otklanjanju već više od deceniju gomilanih problema nauke i obrazovanja u ova, za državu i većinski narod srpski, sudbinski važna vremena.

 

Top