Црно срце гневне кртолице

Alter_Ego_

Legenda
Poruka
59.116
Званично саопштење Министарства културе РС.


Црно срце гневне кртолице
22. септембар 2020.
Саопштење за јавност министра културе и информисања Владана Вукосављевића у вези са изјавама Аје Јунг у Куриру

Нерадо и с муком због туђег моралног пропадања, принуђен сам да јавно одговорим лажној балерини на по ко зна који пут, на мој рачун, изречене лажи и бесмислице.
Тешко ми је да проценим о каквој се код ње психолошкој опседнутости мојом маленкошћу ради, али верујем да постоје стручњаци који с тим у вези могу донекле да јој помогну. Сигуран сам да ничим нисам допринео да у њој побуђујем честе јавне испаде који због лавине конфабулација, бестидних лажи, приземних увреда и јефтиних клевета остављају простор за сумњу и бојазан да се можда ради и о некој врсти психичког посустајања. Надам се да то ипак није у питању и да је несрећна Аја Јунг ипак и даље само роб своје грамзивости и болесних финансијских амбиција.
Већ годинама, још из времена када сам обављао дужност градског секретара за културу, та особа ме прогања захтевима да јој, мимо правила конкурса и мимо реда и закона, обећам унапред или обезбедим на уштрб других, невероватне износе за њен приватни менаџерски подухват, међународни фестивал савременог плеса.
Када је почела да схвата да са мном не може бити никаквих незаконитих договора с тим у вези, почела је са својим жалосним послом клеветања и сипања бесмислица на мој рачун. И до данас није престала.
Ако је ни традиција наводних пет генерација живота у Београду није научила грађанској пристојности и уздржавању од лагања и клеветања, онда се поставља питање да ли је наша престоница временом изгубила своја благотворна васпитна дејства или просто Јунгова нема капацитет да их усвоји.
Јавност мора да зна да лажна балерина на различите начине добија новац од министарстава културе и туризма, Скупштине града Београда, Покрајинске владе, града Новог Сада и других буџетских извора и јавних предузећа, да притиска установе културе и конгресне центре да јој бесплатно или по привилегованим ценама уступају своје просторе за фестивалске наступе и да се у свим тим работама често позива на, углавном измишљену или преувеличану подршку високих државних функционера. Ако томе додамо да од многих међународних културних центара у Београду такође добија издашну финансијску подршку за гостовања плесних трупа из њихових земаља, чиме они афирмишу културу својих држава, што и јесте један од битних циљева њихових мисија у Србији и сасвим је разумљив, онда полако почиње свима да бива јасно како и колико новца годишње зарађује Аја Јунг од грађана ове земље и колико других културних посленика не добија финансијску помоћ захваљујући њеним довијањима и поступцима различитих степена моралне прихватљивости, да се зауставим на томе. Илустрације ради, само од Министарства културе и информисања у последњих пет година добила је око пола милиона евра и на тај износ гледала је са презиром.
Не би било лоше ни да јавност коначно обавести колики годишњи профит остварује, углавном захваљујући новцу грађана Србије и да ли су и колико у праву они који тврде да се ради о астрономским износима за наше услове. Или то можда већ знају порески органи?
Такође, мораће да објасни како је без јавне набавке од Музеја савремене уметности добила милионе за довођење једне стране трупе на отварање музеја и од кога је још, пошто од Министарства културе и информисања свакако није, осим од свог колоритног другара Накараде, тадашњег в.д. директора, за ту работу имала подршку. Досије Јунг биће занимљиво штиво многим истраживачима наших паракултурних феномена. Можда и још понекоме, остаје да се види.
Андријана Кртолица имала је законско право да промени своје име и презиме у Аја Јунг а мотиве за такво поступање нека тражи онај кога то може да занима као феномен. Такав допуштени лупинг ипак јој не даје за право да од других очекује да се због њене финансијске похлепе сутра постиде свог имена и пожеле да искористе законску могућност и промене га. Образ и име свако чува онако како мисли да је долично. И пребогата и незасита Аја Јунг и најскромнији културни посленик у Србији који нема њену довитљивост и њену гипкост карактера.
Срећни брак ноторног таблоида "Курир" и Аје Јунг, нови је доказ да се сличности на дирљив начин привлаче. Ставовима и речником Јунгова је саму себе предложила за нову ријалити звезду а "Курир" само потврђује своју годинама стицану репутацију јефтине дифаматорске платформе за изнајмљивање.
И за сами крај, фијаско још једне лажи неоствареног трагикомичног лабуда слепљених крила. У службеном ауту који користим, нема нити је било ичега што се, чак и у машти може назвати фрижидером.

Владан Вукосављевић, министар културе и информисања

https://www.kultura.gov.rs/vest/5042/crno-srce-gnevne-krtolice.php
 

Alter_Ego_

Legenda
Poruka
59.116
Ево и из новина

Ministar Vukosavljević o izjavama Aje Jung: Crno srce gnevne krtolice
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević oglasio se danas povodom izjava Aje Jung u Kuriru. Njegovo saopštenje prenosimo u celosti.
6Piše: Danas Online22. septembra 2020. 13.26
Istinomer
Ministar Vukosavljević o izjavama Aje Jung: Crno srce gnevne krtolice 1
Foto: FoNet/ Vlada Srbije/ Slobodan Milićević


„Nerado i s mukom zbog tuđeg moralnog propadanja, prinuđen sam da javno odgovorim lažnoj balerini na po ko zna koji put, na moj račun, izrečene laži i besmislice.
Teško mi je da procenim o kakvoj se kod nje psihološkoj opsednutosti mojom malenkošću radi, ali verujem da postoje stručnjaci koji s tim u vezi mogu donekle da joj pomognu. Siguran sam da ničim nisam doprineo da u njoj pobuđujem česte javne ispade koji zbog lavine konfabulacija, bestidnih laži, prizemnih uvreda i jeftinih kleveta ostavljaju prostor za sumnju i bojazan da se možda radi i o nekoj vrsti psihičkog posustajanja. Nadam se da to ipak nije u pitanju i da je nesrećna Aja Jung ipak i dalje samo rob svoje gramzivosti i bolesnih finansijskih ambicija.
Već godinama, još iz vremena kada sam obavljao dužnost gradskog sekretara za kulturu, ta osoba me proganja zahtevima da joj, mimo pravila konkursa i mimo reda i zakona, obećam unapred ili obezbedim na uštrb drugih, neverovatne iznose za njen privatni menadžerski poduhvat, međunarodni festival savremenog plesa.
Kada je počela da shvata da sa mnom ne može biti nikakvih nezakonitih dogovora s tim u vezi, počela je sa svojim žalosnim poslom klevetanja i sipanja besmislica na moj račun. I do danas nije prestala.
Ako je ni tradicija navodnih pet generacija života u Beogradu nije naučila građanskoj pristojnosti i uzdržavanju od laganja i klevetanja, onda se postavlja pitanje da li je naša prestonica vremenom izgubila svoja blagotvorna vaspitna dejstva ili prosto Jungova nema kapacitet da ih usvoji.
Javnost mora da zna da lažna balerina na različite načine dobija novac od ministarstava kulture i turizma, Skupštine grada Beograda, Pokrajinske vlade, grada Novog Sada i drugih budžetskih izvora i javnih preduzeća, da pritiska ustanove kulture i kongresne centre da joj besplatno ili po privilegovanim cenama ustupaju svoje prostore za festivalske nastupe i da se u svim tim rabotama često poziva na, uglavnom izmišljenu ili preuveličanu podršku visokih državnih funkcionera.
Ako tome dodamo da od mnogih međunarodnih kulturnih centara u Beogradu takođe dobija izdašnu finansijsku podršku za gostovanja plesnih trupa iz njihovih zemalja, čime oni afirmišu kulturu svojih država, što i jeste jedan od bitnih ciljeva njihovih misija u Srbiji i sasvim je razumljiv, onda polako počinje svima da biva jasno kako i koliko novca godišnje zarađuje Aja Jung od građana ove zemlje i koliko drugih kulturnih poslenika ne dobija finansijsku pomoć zahvaljujući njenim dovijanjima i postupcima različitih stepena moralne prihvatljivosti, da se zaustavim na tome. Ilustracije radi, samo od Ministarstva kulture i informisanja u poslednjih pet godina dobila je oko pola miliona evra i na taj iznos gledala je sa prezirom.
Ne bi bilo loše ni da javnost konačno obavesti koliki godišnji profit ostvaruje, uglavnom zahvaljujući novcu građana Srbije i da li su i koliko u pravu oni koji tvrde da se radi o astronomskim iznosima za naše uslove. Ili to možda već znaju poreski organi?
Takođe, moraće da objasni kako je bez javne nabavke od Muzeja savremene umetnosti dobila milione za dovođenje jedne strane trupe na otvaranje muzeja i od koga je još, pošto od Ministarstva kulture i informisanja svakako nije, osim od svog koloritnog drugara Nakarade, tadašnjeg v.d. direktora, za tu rabotu imala podršku. Dosije Jung biće zanimljivo štivo mnogim istraživačima naših parakulturnih fenomena. Možda i još ponekome, ostaje da se vidi.
Andrijana Krtolica imala je zakonsko pravo da promeni svoje ime i prezime u Aja Jung a motive za takvo postupanje neka traži onaj koga to može da zanima kao fenomen. Takav dopušteni luping ipak joj ne daje za pravo da od drugih očekuje da se zbog njene finansijske pohlepe sutra postide svog imena i požele da iskoriste zakonsku mogućnost i promene ga. Obraz i ime svako čuva onako kako misli da je dolično. I prebogata i nezasita Aja Jung i najskromniji kulturni poslenik u Srbiji koji nema njenu dovitljivost i njenu gipkost karaktera.
Srećni brak notornog tabloida „Kurir“ i Aje Jung, novi je dokaz da se sličnosti na dirljiv način privlače. Stavovima i rečnikom Jungova je samu sebe predložila za novu rijaliti zvezdu a „Kurir“ samo potvrđuje svoju godinama sticanu reputaciju jeftine difamatorske platforme za iznajmljivanje.
I za sami kraj, fijasko još jedne laži neostvarenog tragikomičnog labuda slepljenih krila. U službenom autu koji koristim, nema niti je bilo ičega što se, čak i u mašti može nazvati frižiderom“.
https://www.danas.rs/kultura/ministar-vukosavljevic-o-izjavama-aje-jung-crno-srce-gnevne-krtolice/
 

Победоносцев

Stara legenda
Poruka
78.731
Не улазећи у лик и дело Аје Јунг, господин Вукосављевић овде оштро напада своје партијске колеге - "лажна балерина на различите начине добија новац од министарстава културе и туризма, Скупштине града Београда, Покрајинске владе, града Новог Сада и других буџетских извора и јавних предузећа..."

Притом и сам води министарство културе, једно од апострофираних извора прихода "различитих степена моралне прихватљивости", те наводи да јој је његово министарство исплатило "око пола милиона евра".

Како би било да почне од тога и образложи?
 
stanje
Ova tema je zatvorena zbog neaktivnosti. Molim objavite novu temu i pridružite se diskusiji.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.