ЦРНА ГОРА ДО НЕЗАВИСНОСТИ ПРЕКО ВАТИКАНА !

eremita

Zaslužan član
Poruka
117.180
СУСРЕТ ФИЛИПА ВУЈАНОВИЋА И ПАПЕ ОРГАНИЗОВАЛИ МАЛТЕШКИ
ВИТЕЗОВИ, ЗАУЗВРАТ ТРАЖЕ ХРИШЋАНСКЕ РЕЛИКВИЈЕ СА ЦЕТИЊА.

Пре неколико година Малтешки витезови (масонска окултна секта) неколико пута су долазили на Цетиње код Владике Амфилохија са намером да се некако докопају највреднијих и непроцењивих хришћанских реликвија које се налазе у поседу СПЦ. Али Амфилохије их је лепо "отпратио".

Малтешки витезови су РУКУ СВ.ЈОВАНА КРСТИТЕЉА, ИКОНУ МАЈКЕ БОЖИЈЕ И ЧЕСТИЦЕ ЧАСНОГ КРСТА ПОКЛОНИЛИ РУСКОМ ЦАРУ РОМАНОВУ. После трагичне смрти Романових (мислим да је Анастазија) дуго чувана реликвија поклоњена је Карађорђевићима који су после 2. светског рата бежећи из земље склонили ове реликвије у СПЦ у Црној Гори - ове реликвије одузела је УДБА од цркве и тек после смрти Броза вратила их Цркви - где се и данас налазе.

Овај скандал разоткрио је Андрија Мандић председник Српске народне странке и објавио да је Вујановић упутио позив папи Бенедикту да посети ЦГ - и то без благослова СПЦ.

Али за мене је највећи скандал сазнање да је чувени пандур (Црногорац) Марко Ницовић, задужен за дрогу региона Балкан ВИТЕЗ МАЛТЕШКОГ РЕДА, који је изјавио следеће: " То су светиње свих хришћана и ефекат би био бољи кад би се налазиле у РИму, на локацији за коју би се договориле Католичка и Православна црква. У том граду би могао да им се поклони далеко већи број људи него на Цетињу, које се налази у малој и неприступачној ЦГ."

ОН ТАКОЂЕ СМАТРА МОГУЋИМ СЦЕНАРИО ДА ЦРНОГОРСКЕ ВЛАСТИ ПРЕОТМУ РЕЛИКВИЈЕ БЕЗ ОБЗИРА НА ТО ШТО СЕ НАЛАЗЕ У ПОСЕДУ СПЦ... "Знате старо правило: ко физички контролише простор, тај је и господар простора"...........ужас !!!!!!!!!!!
 
А што је невероватно - Реду Малтешких витезова - рука Св.Јована Крститеља служи за неке њихове окултне обреде - а траже да буде смештена у Ватикану, тако да ће на крају да испадне тачна тврдња неких који проучавају масоне ДА СУ СКОРО СВИ КАРДИНАЛИ МАСОНИ...

Само је у целој ствари најцрњи политички и животни пут Марка Ницовића - прво је био члан СКЈ, па члан СРС - а сада је Витез Малтешког реда.. ето... :razz:
 
Vecerenj novosti

No¬vi iden¬ti¬tet Nje¬go¬ša
V. KA¬DIĆ, 17. januar 2006

PRO¬JE¬KAT iz¬ra¬de isto¬ri¬je cr¬no¬gor¬ske knji¬žev¬no¬sti Uni¬ver¬zi¬tet
u Pod¬go¬ri¬ci po¬ve¬rio je za¬go¬vor¬ni¬ci¬ma cr¬no¬gor¬skog je¬zi¬ka -
pen¬zi¬o¬ni¬sa¬nom pro¬fe¬so¬ru dr Vo¬ji¬sla¬vu Nik¬če¬vi¬ću, nje¬go¬vom
bra¬tu Mi¬lo¬ra¬du sa osječ¬kog Fi¬lo¬zof¬skog fa¬kul¬te¬ta, za¬tim
Ta¬tja¬ni Be¬ča¬no¬vić (Fi¬lo¬zof¬ski fa¬kul¬tet u Nik¬ši¬ću) i No¬va¬ku
Ki¬li¬bar¬di, ko¬ji će se po¬za¬ba¬vi¬ti cr¬no¬gor¬skom usme¬nom
knji¬žev¬no¬šću. Ovaj po¬du¬hvat pla¬ni¬ra¬no je da bu¬de za¬vr¬šen
naj¬ka¬sni¬je za če¬ti¬ri go¬di¬ne, a po¬de¬ljen je u ne¬ko¬li¬ko
raz¬voj¬nih fa¬za od de¬ve¬tog ve¬ka do da¬nas.

U ovom zda¬nju pod "no¬vim iden¬ti¬te¬tom" na¬ći će se lič¬no¬sti po¬put
Fi¬li¬pa Vi¬šnji¬ća, Te¬ša¬na Po¬dru¬go¬vi¬ća, Star¬ca Mi¬li¬je, Nje¬go¬ša,
Vu¬ka Ka¬ra¬dži¬ća, Si¬me Mi¬lu¬ti¬no¬vi¬ća Sa¬raj¬li¬je, Lju¬bo¬mi¬ra
Ne¬na¬do¬vi¬ća, Mi¬lo¬va¬na Đi¬la¬sa...

- Do sa¬da je isto¬ri¬ja cr¬no¬gor¬ske knji¬žev¬no¬sti ob¬ra¬đi¬va¬na bez
ce¬li¬ne. Na na¬ma je pa¬la oba¬ve¬za da na¬pi¬še¬mo kon¬kret¬nu
na¬ci¬o¬nal¬nu knji¬žev¬nu isto¬ri¬ju, ko¬ja pro¬iz¬i¬la¬zi iz isto¬rij¬skog
kon¬tek¬sta Cr¬no¬go¬ra¬ca kao na¬ra¬da i na¬ci¬je, ka¬že za "No¬vo¬sti" dr
Nik¬če¬vić. - Na če¬lu ovog pro¬jek¬ta bi¬će Nje¬goš i "Gor¬ski vi¬je¬nac",
za¬tim Mar¬ko Mi¬lja¬nov, bi¬će me¬sta i za Po¬pa Du¬klja¬ni¬na,
Cr¬no¬je¬vić¬ku štam¬pa¬ri¬ju. Što se ti¬če Vu¬ka, nje¬ga će¬mo ob¬ra¬di¬ti
sa¬mo de¬lom. On te¬melj¬no pri¬pa¬da srp¬skoj knji¬žev¬no¬sti, ali će¬mo
ob¬ja¬sni¬ti nje¬go¬ve ko¬re¬ne, kao i sve ono što je iz Cr¬ne Go¬re pre¬neo
u Sr¬bi¬ju, na¬vo¬di pro¬fe¬sor Nik¬če¬vić.

Što se ti¬če oda¬bra¬nog ti¬ma, reč je o pro¬fe¬so¬ri¬ma ko¬ji¬ma je
na¬uč¬no opre¬de¬lje¬nje bi¬lo ba¬vlje¬nje cr¬no¬gor¬skom knji¬žev¬no¬šću.

- Ja sam pre¬da¬vao o Nje¬go¬šu, ob¬ja¬vio osam knji¬ga o cr¬no¬gor¬skoj
knji¬žev¬no¬sti. Tu je i moj brat ko¬ji ži¬vi i ra¬di u Osi¬je¬ku, kao i
Ta¬tja¬na Be¬ča¬no¬vić, ko¬ja je ma¬gi¬stri¬ra¬la i dok¬to¬ri¬ra¬la na
cr¬no¬gor¬skoj knji¬žev¬no¬sti.

Knji¬žev¬ni kri¬ti¬čar Že¬li¬drag Nik¬če¬vić o pro¬jek¬tu pi¬sa¬nja
isto¬ri¬je cr¬no¬gor¬ske knji¬žev¬no¬sti i auto¬ri¬ma, ka¬že da sva¬ka
bo¬lest ima svo¬je fa¬ze ali da je ova no¬vo¬cr¬no¬gor¬ska oči¬gled¬no ušla
u za¬vr¬šnu.

- Sve što po¬me¬nu¬ti pri¬re¬đi¬va¬či zna¬ju o knji¬žev¬no¬sti mo¬glo bi da
sta¬ne na po¬la stra¬ni¬ce "Po¬bje¬de", ali je za¬to nji¬ho¬va lu¬dost
neo¬gra¬ni¬če¬na. - Ču¬di me za¬što u ovaj pro¬je¬kat ni¬su uklju¬če¬ni još
i Bla¬go¬ta Mi¬trić i Mi¬o¬drag Vu¬ko¬vić, jer bi on¬da to već bi¬la
ozbilj¬na eki¬pa. Za¬što su po¬če¬li tek od de¬ve¬tog ve¬ka kod su mo¬gli i
ra¬ni¬je. Ni¬ko im ne bra¬ni a pa¬met im ne sme¬ta...
 
--------------------------------------------------------------------------------
Suvereni malteški viteški red
MALTEŠKI VITEZOVI

Ambasada u Bosni i Hercegovini

datum uspostave diplomatskih odnosa:
Ambasador Nj. E. Dr. Prof. Lorenzo Tacchella

Mula Mustafe Bašeskije 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ (387 33) 668 632
+ (387 33) 668 632
lor.tac@tiscalinet.it
www -

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak
-Državljani Suverenog malteškog viteškog reda
Malteških vitezova
izuzeti su od viznog režima
prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije
Bosne i Hercegovine
 
Predsjednik Vujanović u audijenciji kod pape Benedikta XVI
Rim 16. januara - Papa Benedikt XVI danas je u Vatikanu u audijenciju primio predsjednika Crne Gore Filipa Fujanovića. Ovaj susret istorijskim čini fakat da je Vujanović prvi predsjednik Crne Gore kojega je u sjedištu Svete Stolice primio poglavar Rimokatoličke crkve. Posjeta crnogorskog predsjednika Vatikanu imala je izuzetno visok protokolarni karakter o čemu je posvjedočio prijem crnogorskog predsjednika i dužina njegovog razgovora sa Svetim Ocem.

....................
...................
....................
- Objasnio sam mu kako se nadam da će referendum biti reuzultat dogovora vlasti i opozicije u demokratskim uslovima i da takav referendum zavrjeđuje da se odmah i od svih prizna kako bi se građanima Crne Gore omogućilo da izglasaju svoju nezavisnu državu koja će samostalno graditi sopstvenu međunarodnu poziciju. Kontinuitet komunikacije Crne Gore sa Vatikanom će pokazati da je Sveta Stolica u odnosu na budućnost naše države i priznanje nezavisnosti Crne Gore u jednakom odnosu sa ostalim državama međunarodne zajednice, rekao je Vujanović.

Ocjenjujući razgovor sa papom Benediktom XVI izuzetno sadržajnim Vujanović je kazao da je Svetog Oca podsjetio na hiljadugodišnju i veoma intenzivnu vezu Crne Gore i Vatikana. U tom kontekstu posebno je izdvojio priznanje Kraljevine Vojislavljevića, kroz krunisanje Mihaila Vojislavljevića od strane Grgura sedmog, 1077. godine, čime je učinjeno i priznanje nezavisnoj državi. Nakon toga, dijalogom kroz vjekove, došlo je do izuzetno značajnog konkordata, zaključenog 1886. godine između pape Lava XIII i knjaza Nikole.
Ovaj konkordat može biti dobra osnova za utvrđivanje ukupnih odnosa crkava i vjerskih zajednica i države. Njegov sadržaj pokazuje da se u Crnoj Gori poštovala vjeroispovijest u njenom punom smislu i da se dalo puno suvereno pravo katoličkoj crkvi da sama uređuje svoju organizaciju i obavlja vjerske službe. Država je kroz ono što je bila obaveza kralja Nikole pomagala tako što je finansirala i upućivala jedan broj katoličkih sveštenika u Vatikan. Konkordat Vatikana i Crne Gore je prvi koji je Sveta Stolica napravila sa jednom pravoslavnom državom.

.........
...........
...............Predsjednik Vujanović je danas imao i susret sa velikim majstorom Malteškog reda vitezova Endrju Bertijem, u sjedištu ovog viteškog reda u Rimu. Tokom ovog sastanka konstatovano je da Crnu Goru i Malteški viteški red najviše vezuje ikona Filermosa, zaštitnica Malteških vetezova, koja se čuva na Cetinju. Malteški vitezovi su i ovom prilikom pokazali želju da organizuju hodočašće ikoni Filermosi. Najavili su da će jedna velika grupa u organizaciji Malteškog viteškog reda SAD i Njemačke uskoro posjetiti Crnu Goru, pokloniti se ikoni Filermosi i na taj način pokazati odnos prema ovoj istorijskoj religijskoj i kulturnoj vrijednosti Crne Gore.

Poziv Papi da posjeti Crnu Goru

Papi Benediktu XVI danas sam saopštio poziv da posjeti Crnu Goru i lično se uvjeri u bogatstvo naših dobrih odnosa i poziciju Katoličke crkve u Crnoj Gori, kao i nesumnjivo dobre međukonfensionalne odnose kojima Katolička crkva, Pravoslavna crkva i Islamska vjerska zajednica u Crnoj Gori daju svoj puni doprinos. Posjeta Svetog Oca Crnoj Gori bi u pravom smislu značila i dalju afirmaciju vjekovima dobrih odnosa između Vatikana i Crne Gore, rekao je Vujanović.

Kako je dogovorena posjeta Vatikanu

Posjetu Vatikanu sam, kao predsjednik Crne Gore, kako je to diplomatski i primjereno, dogovarao preko papskog nuncijata u Beogradu, u kontaktima sa papskim nuncijem. Komunikacija je postojala više mjeseci, i na taj način je posjeta i dogovorena. Imao sam i vrlo profesionalnu podršku ambasada u Rimu i Vatikanu, koja je organizaciono bila na nivou mojih očekivanja, prokomentarisao je Vujanović jedno od novinarskih pitanja o svojoj posjeti Vatikanu.

Andrija Racković
 
djelatnici Sanitetske službe Malteškog reda u Međugorju

U četvrtak 30. listopada 2003. sv. Misom na njemačkom jeziku sanitetska služba Malteškog reda zaključila je svoj ovogodišnji rad u Svetištu Kraljice Mira u Međugorju.

Malteška sanitetska služba djelovala je do sada u iznajmljenim prostorijama, a od ovog ljeta radi u novoizgrađenoj ambulanti uz samu župnu crkvu. Pokretanje ove ambulante prve pomoći pri Svetištu Kraljice Mira u Međugorju bilo je moguće samo zahvaljujući donacijama. Izgradnju i opremanje najvećim je dijelom osigurala Fundacija «The Donum Dei». Cio projekt počiva isključivo na dobrovoljnim prilozima.

Nekoliko godina za redom, voditelj ove sanitetske službe bio je gospodin Luka Mustapić. Nakon njegove smrti, odgovornost su preuzeli dragovoljci – pomoćnici i pomoćnice Maltezera iz Njemačke. Voditelji službe ove sezone bili su Manfred Schwingen, Franz Wetter, a od konca kolovoza do kraja sezone gđa. Helga Recht-Gerdes uz podršku svog supruga Hermana.

Ove godine hodočasnicima je bio na usluzi 101 dragovoljac iz Njemačke, te trojica Malteških vitezova iz Francuske. Domaće medicinsko osoblje sačinjavali su Dr. Slavica Kajić, Dr. Gordana Zorić, Dr. Drina Škoda, Dr. Mladenko Krezić, medicinska sestra Branka Brajković i medicinska sestra Slađana Zovko. Deset dana volontirala je i Dr. Marija Crnac iz Kölna.

===============================================================
===============================================================
 
[sim] PAHOMIJU AFERU NAPAKOVALI AGENTI HRVATSKE I VATIKANA, VLADIKA MNOGO ZNAO O JASENOVCU www.svedok.co.yu
Miroslav Antic
Fri, 26 Mar 2004 13:43:14 -0800SPIJUNAZA
Analiticari beogradskog Centra za antiterorizam i svetski mir za "Svedok" otkrivaju:
PAHOMIJU AFERU NAPAKOVALI
AGENTI HRVATSKE I VATIKANA,
VLADIKA MNOGO ZNAO O JASENOVCU
@ Boris ALEKSIC .
Beograd je kao centar Balkana oduvek bio atraktivan za sve strane obavesta jne agencije. U nasoj drzavi deluju najmocnije tajne sluzbe, a narocito su aktivne CIA, BND, MI6, MOSAD itd. O znacaju SCG govori i premestanje sedista CIA za Jugoistocnu Evropu iz Sofije u Beograd. Kako bSvedokb saznaje u dobro obavestenim izvorima ambasada SAD ce biti premestena na Dedinje, dok ce centar americkke Centaralne obavestajne agencije opremljen najsavremenijim uredjajima biti smesten u ulici Kneza Milosa, gde se do sada nalazila ambasada ove zemlje. U toj zgradi ce biti smesten bFaradejev kavezb. Rec je o posebnoj izolovanoj prostoriji u potpunosti zasticenoj od elektromagnetnog zracenja, u kojoj je moguce obavljati razgovore i sifrovanje bez opasnosti od prisluskivanja.
Preduslov za kvalitetno delovanje stranih obavestajnih agencija u nasoj zemlji je stvaranje mreze uticajnih agenata. U terminologiji tajnih sluzbi uticajni agent je gradjanin jedne drzave koji radi u interesu druge drzave koristeci svoj polozaj u najvisim s lojevima vlasti i drustva zemlje. CIA kao jedna od sesnaest tajnih organizacija najmocnije zemlje sveta u SCG deluje koristeci infrastrukturu brojnih nevladinih organizacija. Upecatljiv primer je NVO USIP b Institut za mir Sjedinjenih Drzava. Visoki funkcioner ove organizacije i sef jednog njenog sektora b Balkanske inicijative je gospodin Danijel Server poznati albanski lobista. Kao specijalista USIP angazovana je i gdja. Sonja Biserko.
Kada je rec o hrvatskoj obavestajnoj sluzbi, temelje za njen rad u Srbiji su postavljeni u vreme SFRJ, a samu organizaciju je osmislio visoki komunisticki funkcioner Josip Boljkovac. U okviru nemacke obavestajne sluzbe BND (Bundesnachrichtendienst), Klaus Derner je 70-tih godina proslog veka, vodio front za otcepljenje Hrvatske od SFRJ. BND tesno saradjuje sa ustaskom emigracijom i stvara tkz. Krajacicev (ustaski) krug na cijem celu je Ivan Stevo Krajacic. U njega jos ulaze: Josip Manolic, Josip Boljkovac, Franjo Tudjman, Stjepan Mesic (sadasnji predsednik Hrvatske) itd. Nakon priznanja Hrvatske, BND u potpunosti preuzima kontrolu nad hrvatskom obavestajnom sluzbom. 31. jula 1966, prilikom otvaranja Mauzoleja u Jasenovcu predstavnik Hrvatske je bio Krajacic. Po zavrsetka svecanog otvaranja, on je, neznajuci da su mikrofoni ukljuceni rekao: bOvde smo vas premalo pobilib
Hrvatska obavestajna agencija ima povoljan prirodni ambijent za delovanje u SCG. U ovoj zemlji njeni operativci su odgajani i uceni.
Tajna policija sa sedistem u Zagrebu je po priznanju njenog tadasnjeg sefa Miroslava Tudjmana imala presudnu pomoc CIA u etnickom ciscenju RSK.
Kako bSvedokb saznaje u SCG cetiri hrvatske firme ucestvuju u renoviranju i adaptaciji drzavnih zgrada kao suizvodjaci. Strucnjaci koji se bave analitikom obavstajnih sluzbi upozoravaju da je hrvatska obavestajna sluzba na ovaj nacin u prilici da ozvuci kompletnu drzavnu admistraciju.
- Tajne policije danas raspolazu savremenim prislusnim uredjajima koji nemaju klasicno napajanje i koji se ne mogu otkriti poznatim metodama. Ove bbubeb su razvijene u Izraelu, ugrdjuju se u zidove zgrada, a bozivljavajub kada se na njih usmeri odgovarajuci energetski snop, upozoravaju ovi strucnjaci.
U razgovoru sa analiticarima beogradskog Centra za antiterorizam i svetski mir bSvedokub je potvrdjena veza izmedju Hrvata i BND-a, kao i cinjenica da je hrvatska tajna policija fabrikovala brojne afere u SCG sa namerom diskreditovanja pozicije nase drave u medjunarodnim odnosima. U ostvarivanju tog projekta saradjivali su i sa najpoznatijim teroristickim celijama na Balkanu.
- Hrvatska obavestajna sluzba je u veoma bliskim odnosima sa nemackim BND. Mnogi njeni visoko rangirani sluzbenici idu redovno na obuku, doobuku i instruiranje u Nemacku. Secamo se kada je hrvatski casopis bNacionalb objavio stenograme razgovora u kojima je glavni akter bio predsednika SRJ Slobodana Milosevica. Cilj tog delovanja nije bio da se naskodi samo Milosevicu vec pre svega Srbiji kroz organe NATO, EU i Tribunal u Hagu sto je do dana danasnjeg ostao glavni cilj hrvatske obavestajne sluzbe, navodi nas izvor i upozorava:- Hrvati se ovde takodje bave i privrednom spijunazom. Prikupljaju podatke o znacajnim privrednim subjektima, bave se kompromitacijom i eliminacijom konkurencije u procesu sticanja svojine na tim preduzecima i sl. Opremljeni su veoma naprednom opremom, koju su dobili od SAD. Uz pomoc nje oni su u stanju da dekodiraju dobro kodirane razgovore i komunikacije.
Posebno dobre odnose hrvatska tajna policija ima sa najstarijom obavestajnom sluzbom na svetu cije sediste je u Vatikanu.
&nb sp; - Hrvatska obavestajna sluzba je u izrazito bliskim odnosima sa vatikanskom tajnom sluzbom. Rimski papa ima jednu od najstarijih i najbolje organizovanih obavestajnih agencija u svetu. Njihove organizacije koje se bave propagandom nastale su jos u Srednjem veku. Saradnja se odvija na vise nacina, preko crkvenih sluzbenika i drugih segmenata koje sada ne zelim da nabrajam. Veoma su efikasni i u samim Sjedinjenim Drzavama. Najveci uspeh im je ostvarenje sna glavesina NDH i etnicki cista Hrvatska koja ne sme imati vise od 3 odsto Srba u skladu sa njihovom tajnom demografskom strategijom, navode eksperti Centra za antiterorizam i svetski mir.
Zajednicko delovanje ove dve sluzbe se moze identifikovati na osnovu konkretnih dogadjaja na politickij sceni SCG. Stvaranje tzv. crnogorske pravoslavne crkve, lansiranje antisrpskih afera, propaganda za postepeno odvajanje Vojvodine, unistavanje arhiva o genocidu u NDH nad Srbima itd.
&nbs p; - Njihove konkretne akcije se svakako mogu prepoznati. Necu ovoga momenta komentarisati stvaranje tzv. cpc. Prethodne godine su sluzbe koje smo pominjali bile narocito angazovane u bpakovanjub pedofilskih afera vladikama SPC. Rimokatolicka crkva u Evropi i SAD je dokazano pedofilska. Poznato je da su cak i neki kardinali bili akteri tih afera. Pojedini sluzbenici ambasade SAD u Beogradu npr. g. Rasti Braun, zajedno sa odredjenim vatikanskim zvanicnicima su radili na tome da se Njegovom Preosvestenstvu Vladici Pahomiju napakuje pomenuta afera, upozoravaju analiticari Centra i tvrde: -Rasti Braun je duze vreme proveo na jugu Srbije u potrazi za decom koja su navodno bila zloupotrebljena od strane vladike. Jasno je ko je imao interes da se afera koja vec godinama bdrmab rimokatolicku crkvu prebaci i na SPC. Cilj je da se udarima na crkvu destabilizuje duh ovog naroda i uzdrma nasa vera. Ankete su pokazale da srpski narod ima najvise poverenj a u SPC i Vojsku SCG u procentu vecem od 85 odsto. Napad na ove institucije je i napad na kolektivnu svest i identitet samog naroda i predstavlja narusavanje njegovog prirodnog odbrambenog mehanizma, tvrdi nas izvor.
Vladika Pahomije im je smetao iz vise razloga. Najpre on je prikupljao obimnu gradju o zlocinima u Jasenovcu. Prosle godine je bas u eparhiji Njegovog preosvestenstva vladike Pahomija izgoreo dom u kome se cuvao deo arhive o genocidu u Jasenovcu. Pozar nije bio slucajan. Istu sudbinu je dozivela i knjiga prof. dr. Smilje Avramov o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, ciji su kompletan tiraz od 3 hiljade primeraka hrvatski sluzbenici otkupili i spalili.
Hrvatska i vatikanska obavestajna sluzba deluju u SCG i preko brojnih humnanitarnih organizacija.

Vatikanska obavestajna sluzba u SCG deluje i preko tzv. viteskih redova. Medju njima posebnu ulogu imaju Malteski vitezovi i Templari koji lobiraju za projekat vatikanskog ekumenizma b sjedinjenja bcrkavab pod pokroviteljstvom pape. Te redove je stvorila rimokatolicka crkva jos u Srednjem veku.
- U SCG vidjeniji ljudi smatraju cascu ukoliko udju u takve redove. Krstenje u Pravoslavnoj crkvi nije smetnja za pristupanje ovim redovima jer je papa Jovan Pavle II d oneo odluku da priznaje pravoslavno krstenje uz potvrdu. Na taj nacin je 10 hiljada dece u Zagrebu i okolini od 1990. godine do danas pokatoliceno. Pomenuta viteska drustva su bila stvorena zarad odbrane Hriscanstva. Medjutim, oni danas imaju drugi cilj, a to je sirenje i zastita interesa Vatikana u zemljama u kojima katolicanstvo nije dominantno. Narocito su zainteresovani za bogate privrednike i politicare, a takav nacin rada je izuzetna prilika za obavestajnu sluzbu Vatikana da instruira ugledne licnosti zemalja u kojima ti redovi deluju, kaze nas izvor.
Rad hrvatske obavestajne sluzbe je intenzivan u Vojvodini. Separatisticke teznje u severnoj srpskoj pokrajini oni potpomazu uticajem na visoke funkcionere vojvodjanske skupstine.
 
Vladika Rufim:
Izvolite, citajte kako su posrbljeni 1918. Tesle, Kocici, Paspalji, Martici, Dokici, Santici, Kapori...
Do 1918. su se SAMOIZJASNJAVALI kao Hrvati, Bosnjaci... a onda su Acinim dekretima 1918. postali Srbi!
Pronasao sam dokumenta kako su se etnicki SAMOIZJASNJAVALI!
http://forum.krstarica.com/threads/83176

Ако Ти верујеш да су сви људи са ИСТИМ ПРЕЗИМЕНОМ РОЂАЦИ... е, онда имаш велики пропуст у образовању из те области.
 
Tko su ivanovci?


U Bačkoj su djelovali i pripadnici slavnoga viteškog reda Ivanovci. Imali su samostan i crkvu na mjestu današnjeg franjevačkog samostana u Baču, a opsluživali su u Baču i bolnicu. Ivanovci su spočetka bili redovnici čija je služba bila u njezi bolesnika, a od 1137. polaze u križarske vojne protiv muslimana. Od 1340. se zovu rodski vitezovi, od 1530. malteški vitezovi. Ivanovci su djelovali u Hrvatskoj sve do 17. stoljeća. U Baču su njihov samostan naslijedili franjevci. O tome u nekom novom broju.


Prema: Matija Zvekanović, Nova et vetera de Ecclesia Bačiensi – Suboticana, u prvom šematizmu subotičke biskupije, koji je izdan u Subotici 1968. godine; Opći religijski leksikon, Zagreb, 2002.; Katona István, A kalocsai ???rseki egyház tört???nete, I. dio, Kalocsa, 2001; Katona István, A kalocsai ???rseki egyház tört???nete, II. dio, Kalocsa,, 2003.
 
VITEZOVI U SRBIJI: U pomenutom dokumentu o strategiji za budućnost formulisana je i namera Malteškog reda da se nakon pada Berlinskog zida njihovo prisustvo proširi i na zemlje Istočne Evrope. Inače, tokom poslednjeg balkanskog rata bili su među najaktivnijim humanitarnim organizacijama (naročito u Mostaru), a već godinama imaju svoje ogranke u Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini. Nedavno, otvaranjem ambasade u Srbiji, ma koliko nekom u Beogradu može da zvuči čudno, otvoren je još jedan kanal komunikacije naše zemlje sa onim delom sveta koji se za nešto pita i koji može da lobira tamo gde treba. Inače, bilo je u prošlosti poseta visokih delegacija Malteškog reda Crnoj Gori, gde se u manastiru Ostrog nalazi nekoliko relikvija koje Vitezovi smatraju svojim. Takođe, red je tokom rata u više navrata donosio humanitarnu pomoć, trudeći se da održi kakvu-takvu ravnotežu među zaraćenim stranama.
 

Back
Top