Buduci diktator, ktitor lazne religije

Sasha1

Zainteresovan član
Poruka
114
«Na kraju njihovog kraljevanja, kad bezakonici navrše meru, nastaće kralj drzak i lukav. Njegova će moć rasti, ali ne od same sile njegove. On će strašno pustošiti, uspeće u delima svojim, uništiće silnike a i narod svetaca. Zbog uspeha svojih i sreće lukavstva svojih imaće bes u srcu, pogubiće mnoge ljude koji življahu u miru i ustaće na poglavara od poglavara; ali će se on razbiti bez napora ičije ruke. A viđenje večeri i jutara istina je. Ali ti zapečati to viđenje, jer je za daleke dane»
(Knjiga proroka Danila 8:23-26)

U životu trpimo mnoga iskušenja, izazove, nedaće.Jedna od pretnji tami koja ponekada obuzima ovaj svet je istina koju je Bog otkrio u Svojoj Reči. Razumevanje koje danas uživamo je bez presedana u istoriji. Bog nije dopustio čak ni samom proroku Danilu da razume njegove vizije koje su se odnosile na «daleke dane». Usled tolike količine saznanja i otkrovenja, u sadejstvu sa svakodnevnim životnim obavezama, ličnim težnjama, ciljevima i idealima, moguće je ispustiti iz vida jednu značajnu životnu realnost sa kojom ćemo se verovatno svi suočiti. Od te realnost se ne može pobeći pošto je jasno prorečena u Starom zavetu i Knjizi Otkrivenja u Novom zavetu. Gornji citat je neka vrsta rezimea te stvarnosti koja nas očekuje verovatno u veoma skoro vreme.

Četiri generalne oblasti mogu biti predmet za razmišljanje kada je u pitanju budući evropski lider koji će zavladati svetom i kome će poći za rukom ono što nikome nije uspelo pre njega:

1) Karakteristike evropskog vojno-političkog lidera
2) Komplementarni opisi karaktera i postupaka budućeg evropskog lidera u Knjizi proroka Danila i Otkrivenju
3) Velika nevolja – univerzalno istrebljivanje Božjeg naroda – koju predvodi taj demonizovani čovek
4) Žig zveri – ko stoji iza njega?

Sve glavne karakteristike tog čoveka opisane su u Knjizi proroka Danila 8. U Danilu 8:17 piše da je vizija tog proroka bila za «vreme kad će biti kraj». Stoga nema sumnje da će pojava tog i takvog evropskog lidera označiti skori dolazak najveće utopije svih vremena koju je Isus Hrist nazvao «carstvom nebeskim».

Budući evropski vođa nastaće u vreme kada bezakonici navrše meru, što govori o moralnom stanju sveta u vreme kada stupi na političku scenu sveta. To što će biti «drzak i lukav» verovatno ukazuje na činjenicu da neće prezati ni od čega, da neće imati skrupula prema bilo čemu. Za njega neće postojati strah od Boga, drugih naroda i vojnih sila. To što će pobiti narod svetaca koji je raštrkan po celom svetu, ukazuje na diktaturu koju će sprovesti posredstvom svog budućeg državnog aparata. Vojsku će upotrebljavati da osvoji razne zemlje i potomke starozavetnog Izraela, a policiju da izvrši unutrašnju represiju i kontrolu nad verskom i društvenom svešću podanika (žig zveri se udara i na čelo – simbol ljudskog intelekta i razmisljanja). To što će njegova moć rasti ne od njegove sile pokazuje da iza njega stoji druga sila. Pošto je očigledno nadmoćan nad svim kraljevima i carstvima, to će reći da mu nijedan čovek ne može dati tu silu, nego da je on dobija od duhovnog izvora – cara tame ovoga sveta! Stoga nije čudno da će se i «razbiti» bez napora ijednog čoveka. Čoveka kojim direktno upravlja đavo ne može srušiti nijedan drugi čovek nego samo natprirodni Bog koji neprikosnoveno vlada u duhovnoj sferi.

Knjiga proroka Danila 11:36-39 potvrđuje bahatost tog lidera i može biti da govori i o nekoj novoj religiji koju će on uvesti (Hitler, istorijski preteča tog novog lidera je osnovao svoju nacističku crkvu i religiju). U 37. stihu stoji jedna zanimljivost koja će mi poslužiti kao čista spekulacija koja ne mora da se obistini (zato se i zove spekulacija). U prevodu Đure Daničića, ukoliko je taj prevod tačan, stoji da taj čovek neće mariti ni «za ljubav žensku», što možda ukazuje na njegova seksualna opredeljenja (javna ili tajna). U knjizi Ružičasti kukasti krst: homoseksualnost u nacističkoj partiji objavljenoj 1997. godine, autori iznose dokumentovane činjenice o potajnoj toleranciji Nacističke partije prema homoseksualnosti koja je bila prisutna u svim rangovima nacističkih trupa, kao i podatak da je Hitler bio muška prostitutka u Beču i Minhenu i da se okružio homoseksualcima, iako nije bio isključivo homoseksualac.

Knjiga Otkrivenja nadopunjava sva pitanja i eventualne nedoumice koje otvara Knjiga proroka Danila. U Otkrivenju 13:2 piše: «Ta Zver koju videh ličila je na leoparda, noge su joj bile kao u medveda, a usta kao u lava» - reč je o Rimskom carstvu koje je obuhvatilo slavu i teritorije svih prethodnih carstava o kojima je prorokovao Danilo. «Aždaja (simbol đavola u Otkrivenju) joj dade svoju silu, svoj presto i veliku vlast». Eto zašto moć tog lidera ne raste od njegove ljudske sile!? Zato što se u njegovo delovanje upliće jedna nevidljiva duhovna dimenzija koje svet nije svestan!

U Otkrivenju 13:3 piše: «Jedna glava (zveri) kao da joj je bila smrtno ranjena, ali se njena smrtna rana zaceli» - aluzija na staru podelu Rimskog carstva na istočno i zapadno, odnosno podelu «hrišćanske» Evrope na dva dela - rana koja se nikada do sada nije zacelila. «Stari kontinent» biće politički i verski ujedinjen pod vlašću tog lidera. Unija Crkve i države u Evropi, od čijeg su pogubnog uticaja kroz vekove stradali mnogi hrišćani, pokazuje kakav izazov očekuje hrišćane u skoroj budućnosti, naročito one koji žive u Evropi. «I ceo svet se zadivi i pođe za Zveri» - nema izuzetka ni za jedan narod! «Ceo svet» doslovno znači ceo svet. Četvrti stih: «klanjajući se Aždaji što je Zveri dala vlast» - bili toga svesni ili ne, ljudi će direktno služiti đavolu time što će se diviti i slediti tog demonizovanog lidera.

Koliko sam ja uočio, između bloka stihova 1-4 i 5-10 u Otkrivenju 13 kao da postoji neki jaz. Kao da se u prva četiri stiha vlast tog lidera učvršćuje za određeno vreme pre nego što u petom stihu «Zver dobi usta». Do tog trenutka Zver (simbol političko-vojne formacije oličene u tom budućem evropskom lideru) kao da je samo zadivljavala svet svojim moćima, pomognuta lažnim čudesima Velikog lažnog proroka, a onda u jednom datom trenutku dobija usta za konačnu fazu svoje vladavine – totalitaristički društveno-političko-vojno-policijski režim koji traje 42 meseca (peti stih). Iz stihova 5-10 se može videti da će u toj završnoj vlasti od 3 ipo godine novi Hitler:

a) Da se uzdigne iznad svega što je božansko (6. stih), što odgovara i njegovom opisu u Knjizi proroka Danila 11:37.
b) Pokrene opštesvetski genocid protiv svetog Božjeg naroda budući da će posedovati vlast nad celim svetom (7. stih), što odgovara i opisu u Otkrivenju 12:17 (gde Aždaja, simbol đavola, lično učestvuje u tom genocidu u kome se koristi moćnim evropskim državnim aparatom za progon) i Knjizi proroka Danila 8:24 i 12:7, 11.
c) Tokom svoje diktatorske troipogodišnje vlasti otvoriti koncentracione logore za svoje neprijatelje, potomke starozavetnog Izraela, razne disidente i sledbenike Božje Istine (10. stih).

Očigledno je iz svega opisanog, a naročito iz indikacija u Otkrivenju 12:17, da iza vlasti tog evropskog lidera stoji sam đavo koji će u te tri ipo godine krenuti da istrebljuje sve što ima veze sa Istinom Božjom, znajući da «ima malo vremena» - samo još tri ipo godine svog obmanjivačkog uništavanja ljudskog roda.

«Zato se veselite, nebesa i vi koji na njima prebivate. A teško vama, zemljo i more, jer je đavo k vama sišao! Silan bes ga je obuzeo jer zna da ima malo vremena» (Otkrivenje 12:12). U tom kratkom vremenu đavo će, preko svojih ispostava u političkom i vojnom establišmentu buduće evropske države, požuriti da se obračuna sa svima i svime što je protivteža njegovom mraku. Može li se onda zamisliti mera do koje će biti demonizovani Zver (budući evropski lider) i Veliki lažni prorok koji mu pomaže, kada u Otkrivenju 19:20 piše da su obojica odmah bačeni u ognjeno jezero. Za njih nema suda, nema nikakve milosti. Sotona će toliko iskvariti njihov um da će oni postati njegova direktna produžena ruka, čist odraz njegovog izopačenog karaktera do te mere da Bog više ništa ne može da učini sa tim ljudima.

Poslednja zanimljivost koja može biti od značaja je činjenica da su ljudi zavedeni da prime žig zveri i načine lik Zveri usled čuda i znamenja Velikog lažnog proroka, čije su aktivnosti opisane u bloku stihova 11-18 u Otkrivenju 13. Žig zveri je istorijski žig Rimskog carstva, što će biti slučaj i sa novim Rimskim carstvom čija će vlast biti oličena i skoncentrisana u rukama budućeg evropskog lidera, novog Hitlera. Veliki lažni prorok čini svoja čuda u ime Zveri i to čini uz pomoć sotonskih nečistih duhova (Otkrivenje 13:13-14). Kao posledica takvog delovanja, Veliki lažni prorok postaje direktna produžena ruka đavola u budućoj uniji Crkve i države i uspeva da nametne žig zveri svim ljudima na svetu (16. i 17. stih). Ako sotona direktno stoji iza Zveri i iza delovanja Velikog lažnog proroka koji sotonskim čudima nameće ljudima žig Zveri, onda je u suštini jasno ko je stvarni autor žiga Zveri još od samih početaka hrišćanske civilizacije!
 

Back
Top