Bravo, KOSHTUNICE!!!

*BILJA*

Buduća legenda
Poruka
32.193
Jeste da si me vise puta dosad razocarao, ali, ovoga puta imas moju nepodeljenu simpatiju:)

------
""Da sve nije tako „kruto” u hotelu „Dvorac Vajkersdorf” dokaz je, međutim, zajednička večera u ponedeljak uveče.

Na večeri su se pojavili skoro svi učesnici pregovora, odnosno predsednik Srbije Boris Tadić, ministar inostranih poslova Vuk Jeremić, kao i ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić i savetnici premijera među kojima i Aleksandar Simić. Jedini koji je izostao sa večere bio je premijer Srbije Vojislav Koštunica.

Večera se odvijala u normalnoj atmosferi, gde su predstavnici Beograda razgovarali sa kosovskim Albancima i to na srpskom jeziku.

Iako se tokom pregovora uvek oseća potpuna suprotstavljenost dve strane, za večerom to nije bio slučaj, jer je razgovor vođen za istim stolom u opuštenoj atmosferi.

Svoj naporan dan pregovarači su završili čorbom od povrća, piletinom sa brokolima, rižom i paradajzom, a kao desert je poslužen „mus” od čokolade.

Pregovori se nastavljaju zajedničkim sastankom koji će trajati od 9.30 do 12 sati, zatim će od 15 do 16 sati biti održan sastanak sa srpskom delegacijom, a od 16 do 17 sati sa delegacijom Prištine.

U sredu će od 9 do 10 sati biti održan zajednički sastanak na kojem će biti reči o zaključcima posredničke „trojke”.

Konferencija za novinare posredničke „trojke” biće održana u Ministarstvu inostranih poslova Austrije u sredu....."
---------------------
Alal vam corba, gospodo srpski "pregovaraci"...
Vadi vas razgovor na srpskom:razz:
 

*BILJA*

Buduća legenda
Poruka
32.193
Agim Če­ku dva pu­ta je zlom za­du­žio Sr­be
Al­ba­nac, ro­đen 1960. go­di­ne u se­lu Đu­ška kod Pe­ći, lo­jal­ni ofi­cir JNA sve dok ni­je de­zer­ti­rao (ok­to­bra 1991.), kr­va­vi trag pr­vo je osta­vio u Hr­vat­skoj, gde je po­sTao ge­ne­ral i gde mu ži­ve si­no­vi, a za­tim i na rod­nom Ko­sme­tu.
Ob­ja­šnje­nje da do­la­zak Če­kua u pre­mi­jer­sku fo­te­lju po­dr­ža­va me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca, ko­joj tre­ba ja­ka lič­nost me­đu Al­ban­ci­ma, da "pro­gu­ra" te­ške od­lu­ke ko­je pred­sto­je, je iz­re­kao i šef UN­mi­ka So­ren Je­sen Pe­ter­sen:
- Ko­so­vu je, u pro­ce­si­ma kroz ko­je pro­la­zi, po­treb­na no­va ener­gi­ja, ka­ko bi se do kra­ja go­di­ne okon­čao pro­ces utvr­đi­va­nja sta­tu­sa - re­kao je Da­nac.
Čo­vek ko­ji oslo­ba­đa tu "no­vu ene­r­gi­ju" Agim Če­ku, je­di­ni je hr­vat­ski ge­ne­ral či­ja je je­di­ni­ca uče­stvo­va­la u rat­nim zlo­či­ni­ma u Li­ci i ko­ji za njih još ni­je op­tu­žen. Nje­go­va De­ve­ta bri­ga­da, sep­tem­bra 1993. uni­šti­la je tri srp­ska se­la - Ču­tluk, Po­či­telj i Di­vo­se­lo. Ta­da je ubi­je­no ili ne­sta­lo sto­ti­nak srp­skih ci­vi­la i za­ro­blje­nih voj­ni­ka. Vi­še od dve hi­lja­de ku­ća pot­pu­no je uni­šte­no, u če­mu je naj­ve­ću ulo­gu ima­la upra­vo Če­ku­o­va ar­ti­lje­ri­ja.
Ha­ški tri­bu­nal za ove zlo­či­ne po­di­gao je op­tu­žni­ce pro­tiv ko­man­dan­ta bri­ga­de ge­ne­ra­la Mir­ka Nor­ca, ko­man­dan­ta Zbor­nog pod­ruč­ja Go­spić ge­ne­ra­la Ra­hi­ma Ade­mi­ja (Al­ban­ca) i na­čel­ni­ka Glav­nog šta­ba hr­vat­ske voj­ske ge­ne­ra­la Jan­ka Bo­bet­ka.
Za rev­nost u ovim zlo­de­li­ma, Če­ku je una­pre­đen u čin bri­gad­nog ge­ne­ra­la. U JNA, dve go­di­ne ra­ni­je, bio je ka­pe­tan pr­ve kla­se. Sr­be u Kra­ji­ni "za­du­žio" je i - "Olu­jom". Av­gu­sta 1995. imao je ve­o­ma va­žnu ulo­gu na ju­žnom kri­lu ak­ci­je, ko­jim je ko­man­do­vao ge­ne­ral An­te Go­to­vi­na, još je­dan sta­nov­nik še­ve­nin­gen­skog pri­tvo­ra. Hag je op­tu­žio i hr­vat­ske ge­ne­ra­la Iva­na Čer­ma­ka i Mla­de­na Mar­ka­ča, ne i Če­kua.
Sr­bi iz Kra­ji­ne, ko­ji su po­sle "Olu­je" iz­be­gli na Ko­smet, ni ta­mo ni­su ima­li mi­ra od Agi­ma Če­kua. Nje­go­va OVK ubi­la je i ote­la vi­še od 50 Kra­ji­šni­ka, me­đu nji­ma i no­vi­na­ra Đu­ru Sla­vu­ja.
Fra­njo Tuđ­man od­li­ko­vao je Če­kua de­vet pu­ta za is­po­lje­nu "hra­brost u bor­bi pro­tiv ju­go­slo­ven­skih sna­ga".
 

*BILJA*

Buduća legenda
Poruka
32.193
Krv­nik po me­ri UN­MIK!
E. V. N., 3. mart 2006

BE­O­GRAD - Vla­da Sr­bi­je ve­o­ma je za­bri­nu­ta što je Agim Če­ku pred­lo­žen za pred­sed­ni­ka Vla­de Ko­so­va i zah­te­va od spe­ci­jal­nog pred­stav­ni­ka Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra UN u Po­kra­ji­ni da spre­či taj iz­bor.
Port­pa­rol Un­mi­ka Ni­radž Sing je, me­đu­tim, iz­ja­vio da je Če­ku kao pre­mi­jer - pri­hva­tljiv za mi­si­ju UN na Ko­sme­tu.
Ka­ko je sa­op­šti­la Vla­di­na kan­ce­la­ri­ja za sa­rad­nju sa me­di­ji­ma, na sed­ni­ci usvo­jen je za­klju­čak po­vo­dom pred­lo­ga za iz­bor Agi­ma Če­kua za ko­sov­skog pre­mi­je­ra, u ko­me se ka­že:

"Od­lu­kom Sa­ve­ta bez­bed­no­sti UN za­po­če­li su raz­go­vo­ri o bu­du­ćem sta­tu­su Ko­so­va i Me­to­hi­je. Sr­bi­ja je sa­gla­sno Re­zo­lu­ci­ji Na­rod­ne skup­šti­ne pre­u­ze­la svoj deo od­go­vor­no­sti i for­mi­ra­njem Pre­go­va­rač­kog ti­ma ak­tiv­no se i kon­struk­tiv­no uklju­či­la u raz­go­vo­re, ka­ko bi se obez­be­di­lo do­la­že­nje do spo­ra­zum­nog re­še­nja, ko­je bi bi­lo sa­gla­sno me­đu­nA­rod­nom pra­vu i op­šte­pri­hva­će­nim vred­no­sti­ma. Me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca je pre­ko svo­jih pred­stav­ni­ka pre­u­ze­la od­go­vor­nost da stvo­ri sve po­treb­ne uslo­ve da se raz­go­vo­ri od­vi­ja­ju neo­me­ta­no i u skla­du sa po­zna­tim de­mo­krat­skim stan­dar­di­ma.

Vla­da Sr­bi­je iz­ra­ža­va naj­ve­ću za­bri­nu­tost što je Agim Če­ku pred­lo­žen za pred­sed­ni­ka Vla­de KiM. Pr­o­tiv Agi­ma Če­kua po­kre­nu­ta je is­tra­ga pred pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma Sr­bi­je zbog po­sto­ja­nja sum­nje da je po­či­nio rat­ne zlo­či­ne i ras­pi­sa­na je me­đu­na­rod­na po­ter­ni­ca...

-------------
Ma, sto corba, brokoli, kupus, "mus" mogu, to ne moze nikakva optuznica protiv krvnika po meri UNMIKA:?
 

jomini

Buduća legenda
Banovan
Poruka
33.121
Jom, da li Ti sebi skocio u usta (da ne kazem u corbu od brokolija) ako bi nekoga proglasio KRNIKOM Srba, ako si protiv njega podigao optuznicu, ako si raspisao poternicu....?
Ovoga puta ocekujem ogovor od COVEKA, ne od stranacki obojene licnosti!

Ništa te nisam razumeo šta me pitaš...

Inače, zar se ne sećaš da nisam obojen, bar ne stranački/politički?
 

R.Žiskar

Elita
Poruka
15.611
Koja glupost!
Ima Vojkan da pregovara sa crnim đavolom ako je to u interesu Srbije i Srba
koji nivo i koja čast u politici, što tako ne beži od Solane?:roll:
ali nije baš potpun gaf, oduševio je Bilju:grin::grin:

Pregovara sa onim ko odlucuje a ne sa njihovim pionima u ovoj igri.
Zato ne bezi od Solane (cuj bezi..) ali ne mora da pezi za stolom sa dojucerasnjim teroristima.
E, to sto to nije u interesu "one druge Srbije" , to je vec problem onih 5%...;)
 

*BILJA*

Buduća legenda
Poruka
32.193
Ništa te nisam razumeo šta me pitaš...

Inače, zar se ne sećaš da nisam obojen, bar ne stranački/politički?

Da uprostim:wink:ako ti ja kazem da si krvnik, optuzim te da si ubijao"moj" narod...raspisem za tobom medjunarodnu poternicu,hoces li sa mnom jesti corbu iz iste serpe?!
Sto se tice da nisi "obojen", neko od nas dvoje ima delimicnu ili potpunu amneziju:wink:
 

jomini

Buduća legenda
Banovan
Poruka
33.121
Da uprostim:wink:ako ti ja kazem da si krvnik, optuzim te da si ubijao"moj" narod...raspisem za tobom medjunarodnu poternicu,hoces li sa mnom jesti corbu iz iste serpe?!

Naravno, moram tvojim oružjem/načinom da se borim. A ne srpskim. ;)
Sto se tice da nisi "obojen", neko od nas dvoje ima delimicnu ili potpunu amneziju:wink:
Kanda si ti ta sa amnezijom... Je možda neke ne volem, al' je sigurno da ne šizim ni za jednima...
 

filatelista. pa šta?

Veoma poznat
Poruka
13.059
Pregovara sa onim ko odlucuje a ne sa njihovim pionima u ovoj igri.
Zato ne bezi od Solane (cuj bezi..) ali ne mora da pezi za stolom sa dojucerasnjim teroristima.
E, to sto to nije u interesu "one druge Srbije" , to je vec problem onih 5%...;)

Ako je Tači političar sa najvećom podrškom Albanskih birača, a ti nećeš sa njim da pregovaraš? A sa kime ćeš?
Jel sa onim koji ti se sviđa, ima jedan što je osvojio 3%, jel taj bolji? Koji Albanski predstavnik je po meri Koštunice?
Gospodo moja draga, pregovaraš sa predstavnicima Albanskog naroda, sviđao ti se on ili ne.
To što on nije otišao, pa sad uhvatio pola političkog boda u Srbiji, to su gluposti i besmislice.
 
Da biste mogli da otvarate nove teme i trajno koristite svoje ime - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.