Alimentacija - osnovni podaci

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.540

PORODIČNI ZAKON: Obračunavanje i utvrđivanje iznosa alimentacije​


Iako Porodični zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) uređuje pitanja izdržavanja deteta prilikom razvoda, mnogi roditelji koji se upuštaju u ovaj proces ne znaju na koji način se utvrđuje i od čega zavisi iznos alimentacije. Bivši supružnici uglavnom nisu upoznati sa tim koje obaveze sa sobom povlači sporazumni razvod, a koje kada je reč o tužbi, pa neretko izdržavanje deteta bude sporna tačka prilikom čitavog procesa.
Alimentacija za dete u Srbiji suštinski predstavlja obavezu izdržavanja maloletnog deteta do punoletstva, a punoletnog deteta do završetka redovnog školovanja, odnosno najkasnije do navršene 26. godine. Zakon omogućava prestanak obaveze izdržavanja punoletnog deteta ako bi to predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelja, a obaveza izdržavanja se može produžiti i posle isteka navedenih uslova ako je dete nesposobno za rad”, navodi advokat Tijana Vladisavljević iz advokatske kancelarija Vladisavljević.
U Srbiji se nakon razvoda braka dete najčešće poverava jednom roditelju na samostalno vršenje roditeljskog prava. U praksi ove advokatske kancelarije u više od 90 odsto slučajeva to je majka. Sa druge strane, kako napominje, drugi roditelj se sudski obavezuje da svoj doprinos izdržavanju deteta vrši kroz redovno plaćanje alimentacije.
- Prosečan iznos alimentacije od 15.000 do 25.000 dinara -
Osnovni zakonski princip koji se koristi pri utvrđivanju visine alimentacije za dete je da visinu izdržavanja treba odrediti tako da omogući najmanje jednak nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.
Po zahtevu tražioca alimentacije može da se odredi da iznos bude u fiksnoj sumi ili u procentualnom iznosu od redovnih mesečnih novčanih primanja roditelja davaoca alimentacije.
“Kada se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja roditelja davaoca, po pravilu visina alimentacije ne može biti manja od 15 odsto niti veća od 50 odsto primanja, umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Pošto su u današnje vreme prihodi vrlo promenljiva kategorija, jer roditelji često rade honorarno i part-tajm poslove, utvrđivanje redovnih primanja predstavlja teškoću za obe strane. U praksi naše advokatske kancelarije uočili smo da se iznosi alimentacije najčešće određuju u fiksnim mesečnim iznosima, koji su u prošloj godini prosečno iznosili od 15.000 do 25.000 dinara za jedno dete”, ukazuje advokatica.
Kada se radi o utvrđivanju iznosa alimentacije za dete, prilikom razvoda braka postoje dva osnovna načina određivanja njene visine. Prvi je sporazumni - kada se roditelji sporazumeju o iznosu izdržavanja, što sud mora da odobri. Drugi način je da sud samostalno odluči o iznosu alimentacije, uzimajući u obzir sve okolnosti, što je obično slučaj kod razvoda braka po tužbi. U advokatskoj kancelariji Vladisavljević napominju da iako sud u većini slučajeva prihvati sporazum roditelja o iznosu alimentacije, on ne mora da odobri taj sporazum ako smatra da ne zadovoljava bar minimalne, osnovne potrebe deteta u datoj situaciji.
Kriterijumi koje sud koristi prilikom utvrđivanja iznosa alimentacije za dete su - opravdane potrebe deteta sa jedne strane, uzimajući u obzir i sopstvene prihode deteta ako ih ima, a sa druge strane, mogućnosti i potrebe roditelja kada se ocenjuju prihodi i imovinsko stanje oba roditelja.
“U praksi će sud na ročištu pitati roditelja staraoca maloletnog deteta o troškovima koje ima za dete, a koji se tiču - stanovanja i režijskih troškova, troškova za ishranu, odevanje, obrazovanje, hobije i vannastavne aktivnosti. Takođe, sud će utvrđivati da li dete ima neke posebne potrebe i izdatke, kao i kakvo su imovinsko stanje i prihodi roditelja staraoca. Sa druge strane, sud će utvrđivati na strani roditelja davaoca izdržavanja visinu njegove zarade i drugih prihoda, imovinu, zdravstveno stanje i sposobnost za rad, mogućnosti za zaposlenje i obaveze izdržavanja drugih lica, da li ima decu sa drugim supružnikom. Sve su to okolnosti koje sud u konačnom mora ceniti”, objašnjava Vladisavljević.
- Alimentacija za dvoje i više dece -
Prilikom utvrđivanja ukupnog iznosa potrebnih sredstava za alimentaciju, sud će proveravati i opravdanost tih troškova. Na primer, sud najverovatnije neće prihvatiti kao opravdanu potrebu - ako dete ima izdatke za pohađanje šest različitih hobija koji su vrlo skupi, a za koje roditelj staralac u tužbi za alimentaciju zahteva mesečnu naknadu od drugog roditelja. Sud će oceniti opravdanost potreba prema njihovoj vrsti, imajući u vidu starost deteta, kao i sredinu u kojoj dete živi i u kojoj ostvaruje socijalne kontakte primerene svom uzrastu.
Ako bivši supružnici imaju više od jednog deteta, sud će, ako ne dođe do sporazuma roditelja, posebno utvrđivati potrebe i izdatke za svako dete.
“Na primer, bivši supružnici imaju dvoje maloletne dece, školskog uzrasta, a deca su poverena majci na samostalno vršenje roditeljskog prava, dok roditelj dužnik alimentacije ima redovna primanja od 65.000 dinara. U praksi naših advokata tokom prethodne godine uočili smo da je najveća verovatnoća da će ga sud obavezati da plaća oko 15.000-16.000 dinara za svako dete. Kao što smo na početku rekli, sud vodi računa da iznos koji odredi (kada nema sporazuma) detetu obezbedi najmanje podjednak kvalitet života koji ima i roditelj davalac. U slučajevima gde su roditelji imućniji, i gde primera radi dete ide u privatnu, osnovnu ili srednju školu, iznosi alimentacije se određuju u znatno većim iznosima”, ističe advokatica.
Alimentacija se po pravilu, određuje u novcu, ali je po zakonu dozvoljeno i da se sporazumno odredi i na drugi način. Iako retkost u praksi, roditelj svoju obavezu može izmiriti i jednokratno - davanjem nekretnine ili jednokratnog iznosa novca.
- Kako se određuje minimalan i maksimalan iznos alimentacije? -
Jedno od čestih pitanja koje ova advokatska kancelarija dobija je koliko iznosi minimalni iznos alimentacije. Kako objašnjavaju za naš portal, roditelji često od advokata traže da od suda izdejstvuju niži iznos alimentacije, kako bi im ostao i neki deo novca od plate kojim bi detetu kupovali poklone i tako zadobili njegovu naklonost, s obzirom na to da ne žive sa njim. Povremeni pokloni se ne uračunavaju u iznos alimentacije.
“Porodični zakon ne određuje konkretno koliko najmanje mora iznositi alimentacija, ali propisuje da sud prilikom određivanja njenog iznosa mora voditi računa o tome koliko trenutno iznosi naknada za hranjenike (to jest za lica na porodičnom smeštaju) čiji iznos periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu, u skladu sa zakonom. Za mesec novembar 2021. godine ta naknada je iznosila 34.724,00 dinara. Pošto su oba roditelja dužnici izdržavanja svog deteta, minimalna alimentacija bi iznosila polovinu ovog iznosa, za navedeni mesec. Međutim ovo pravilo u praksi često trpi izuzetke”, objašnjava advokat Tijana Vladisavljević.
Što se tiče maksimalnih iznosa alimentacije koje sud može da dosudi oni nisu određeni. Izuzetak je kada se iznos alimentacije za dete određuje procentualno od primanja roditelja, alimentacija za jedno dete može iznositi do 50 odsto njegovih redovnih primanja. Kada se iznos alimentacije određuje sporazumom, tu ne postoji gornja granica.
- I nezaposleni roditelji moraju da plaćaju alimentaciju -
Kada je roditelj dužnik plaćanja alimentacije nezaposlen, logično je da će imati više problema da pronađe sredstva za izdržavanje svog deteta. Međutim, bez obzira na nezaposlenost, njegova obaveza i dalje postoji.
U slučajevima kada je roditelj nezaposlen sudovi obično dosuđuju niže iznose alimentacije, ali i tada je sud dužan da vodi računa da to bude adekvatan iznos. Ako je roditelj zdrav i radno sposoban, nema razloga da to bude bilo kakav izgovor za neplaćanje alimentacije.
“Mada retki, postoje i slučajevi gde je roditelj obavezan na plaćanje 5.000 dinara mesečno. Tu se najčešće radi o roditelju sa zdravstvenim problemima ili licima koja imaju neredovna, mala primanja ili su nezaposlena, ili su to lica sa smanjenom radnom sposobnošću. Kada roditelj nije sposoban za rad i objektivno nema mogućnost za zaposlenje, tada obaveza plaćanja alimentacije može preći na druge srodnike - najčešće babe i dede, a u skladu sa njihovim mogućnostima”, navodi advokatica.
- Bivši supružnici često prikrivaju stvarne prihode -
Nije neuobičajeno da neki roditelji prikrivaju svoje stvarne prihode i da oni zapravo nisu onoliki koliki su prikazani na papiru. Advokati i sudije to dobro znaju, ali nekada postoji problem da se dokaže pravo stanje.
“U tim slučajevima advokati pred sudom traže izvođenje različitih dokaznih radnji kako bi se utvrdilo pravo stanje - pa se tako mogu tražiti izvodi iz raznih evidencija, mogu se izvoditi svedoci pred sud, kao i veštaci ekonomske struke. Sud svakako nije obavezan onim što piše na potvrdi o prihodima roditelja, kada odlučuje o iznosu alimentacije”, ističe ona.
Kada roditelj dužnik prima redovnu zaradu preko računa banke, tu su manje mogućnosti za manipulaciju, iako on može prikazati da su mu se povećali lični troškovi, zdravstveni troškovi, potrebe drugih izdržavanih lica, što može da utiče na smanjivanje iznosa alimentacije. Takođe, postoje slučajevi da roditelj nekad ne prijavi platu koju prima u inostranstvu, kako bi na taj način izbegao ili smanjio svoju obavezu.
“Sa druge strane, mogućnosti za manipulaciju stvarnim prihodima su mnogo veće za lica koja su vlasnici privrednih društava, s obzirom na to da tu postoji veliki broj mehanizama za prikazivanje stvarne dobiti, lažno uvećavanje troškova poslovanja kompanije i slično. Iako sud ima široka ovlašćenja u pogledu istraživanja stvarnog imovinskog stanja i stvarnih prihoda, u takvim situacijama je najbolje angažovati advokata, koji ima iskustva u tim pitanjima”, ukazuju u advokatskoj kancelariji Vladisavljević.
- Za neplaćanje predviđene novčane i zatvorske kazne -
Izdržavanje deteta je zakonska obaveza, a država zakonskim rešenjima nastoji da snažno zaštiti položaj dece, posebno maloletne.
“Kada roditelj prestane da redovno plaća sudskom presudom određeni iznos alimentacije, on može od strane suda na to da bude prinuđen. Sudska presuda kojom je određen iznos alimentacije je izvršna isprava. Na osnovu nje, neplaćeni iznosi alimentacije mogu se u izvršnom postupku prinudno naplatiti. Prinudna naplata se obavlja zaplenom dela zarade roditelja, sredstava na računu u banci, zaplenom pokretne imovine - automobila, motora, radnih mašina, pokućstva ili zaplenom nepokretnosti, koje će kasnije biti prodate na licitaciji”, navodi advokatica.
Neredovno plaćanje mesečnih iznosa alimentacije ne samo da predstavlja povredu prava dece da dobiju ono što im pripada, već predstavlja i krivično delo Nedavanje izdržavanja - iz člana 195. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), dodaje ona.
“Roditelj koje ne plaća alimentaciju na način kako je određeno u sudskoj odluci, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine, a ako za izdržavano lice nastupe teške posledice, kaznom do čak i tri godine zatvora. Svi sudski postupci koji se tiču maloletnika hitni su i obavljaju se po ubrzanoj proceduri. Takođe, sudske troškove i troškove angažovanja advokata i izvršitelja u tim slučajevima na kraju snosi nesavesni roditelj. To sve još jednom pokazuje da se neredovno neplaćanje alimentacije osim što nije ispravan moralan čin, ne isplati”, zaključuje advokatica Tijana Vladisavljević.

Izvor: Vebsajt Biznis, Marija Jovanović, 19.01.2022.
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.540

Neplaćanje alimentacije – šta ako se ne plaća alimentacija

Izdržavanje deteta je zakonska obaveza, a neplaćanje alimentacije predstavlja krivično delo Nedavanje izdržavanja.

Kada je sudskom presudom određeno plaćanje alimentacije, takva sudska presuda je izvršna isprava. Na osnovu te presude, moguće je podneti predlog za izvršenje, pa se neplaćeni iznosi alimentacije mogu prinudno naplatiti u izvršnom postupku. Prinudna naplata se odvija ili putem obustave od zarade/penzije, ili plenidbom iznosa sa tekućeg računa, zaplenom i prodajom pokretnih stvari (automobil, motorcikl, oprema, radne mašine…), prodajom nepokretnosti itd.

Osim toga, ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrđeno, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice za izdržavano lice, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

https://sloviclaw.rs/alimentacija-i-visina-alimentacije/
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.540
Do kada se plaća alimentacija i kada će roditelj prestati da bude dužnik davanja doprinosa izdržavanja za dete? Odgovor na ovo pitanje zavisi od više okolnosti. Po zakonu granica do kada traje pravo na alimentaciju se određuje prema starosti deteta . Dete će imati pravo na izdržavanje dok ne navrši 18 godina, a ako je redovan student – sve dok ne navrši 26 godina života.

Obaveza izdržavanja deteta može se produžiti kada punoletno dete nije radno sposobno, a nema sredstava za samostalno izdržavanje. Obaveza roditelja će u ovim uslovima trajati dok traje i takvo stanje kod deteta.

Ako je dete nasledilo imovinu veće vrednosti ili ima neka druga primanja, to će biti od uticaja na određivanje visine alimentacije. Ukoliko bi davanje izržavanja za punoletno dete predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelja, zbog zdravstvenog i materijalnog stanja roditelja ili iz drugih opravdanih razloga, on se može osloboditi od obaveze davanja.

U situaciji kada su roditelji preminuli ili nisu u mogućnosti da daju izdržavanje zbog bolesti ili nemaštine, ta obaveza prelazi na babe i dede ili drugog srodnika u pravoj liniji srodstva. Obaveza babe i dede neće nastati kada roditelj dužnik davanja izdržavanja ne plaća alimentaciju, a pritom ima dovoljno sredstava za život, odnosno kada je sposoban je za rad. Osim navedenih srodnika, obavezu izdržavanja će imati i brat i sestra izdravanog lica, a u skladu sa svojim mogućnostima

Pravo na alimentaciju se ne može naslediti
, a dospeli iznosi alimentacije mogu biti predmet nasleđivanja u ostavinskoj raspravi. Ako je drugo lice davalo izdržavanje detetu umesto roditelja koji je bio dužnik davanja, (ili samo jedan roditelj umesto drugog) to lice može od roditelja dužnika potraživati iznose koje je dalo – tj. može tražiti regres.

Sudskom presudom se najčešće uređuje način plaćanja izdržavanja, a kada nije određen, dužnik izdržavanja može izabrati da plaća alimentaciju na račun ili na ruke poveriocu (detetu ili zakonskom staratelju deteta). Preporuka advokata je da se plaćanje uvek vrši na bankovni račun, ili kada ako se daje na ruke da strana koja prima iznos potpiše priznanicu.

Alimentacija se ne može prebijati. Iznos koji je dužnik plaćanja alimentacije dužan da isplati u novcu, ne može prebiti sa drugim davanjem detetu (npr. u stvarima).

https://advokatiubeogradu.rs/alimentacija-izdrzavanje/
 

Paula

black cat
Moderator
Poruka
16.912
Ovo su pravila, a kakva je praksa?
Pomalo je smešno pričati o 15000 din po detetu, jer je u današnje vreme to ništavan novac.
Deca osim što jedu, što se oblače, idu na neki sport, na rođendane svojih drugara, na rekreativne nastave, troše i struju, vodu, tj učestvuju i u komunalnim troškovima. Plus za školu šta treba. Ali su najveće stavke hrana i oblačenje/obuvanje. Samo za jedan par cipela koliko treba odvojiti? A patike za fizičko, za fudbal, za blato, čizme, da ne nabrajam odeću, jakne, itd. Koliko dete jede? Ne troši veš mašinu, sudo mašinu, dušek za spavanje, i ostali nameštaj koji se povremeno kupuje novi? Ili auto i benzin dok se vodi u školu i na sport? Ima toliko troškova. Parovi imaju u bgd dve plate od po 100 hiljada pa opet sve potroše ako imaju bilo jedno ili dvoje dece.
 

Paula

black cat
Moderator
Poruka
16.912
Mislim da je alimentacija samo neka prislia za neodgovorne ljude, a da oni normalni imaju osećaj za vreme u kojem se živi i daju više za svoju decu. Poznajem muškarce koji žele svojoj bivšoj ženi da obezbede sve naj , ostave joj stan (koju prepišu npr na decu) da u lepom stanu živi sa njima i dovoljno novca za sve. Ima i onih koji neprekidno žele da ni u čemu ne učestvuju. Teško će tu ženi pripomoći sud, jer to što kaže po hitnom postupku budu i godine.. Bude na kraju ipak kakvu si osobu izabrao/la za dobijanje dece. Sud ne može naterati nekoga da bude fer. Ali opet da njega nema mnogi bi se samo okrenuli i otišli bez ikakve odgovornosti.
 

Darth Vader

Buduća legenda
Poruka
26.489
Mislim da je alimentacija samo neka prislia za neodgovorne ljude, a da oni normalni imaju osećaj za vreme u kojem se živi i daju više za svoju decu. Poznajem muškarce koji žele svojoj bivšoj ženi da obezbede sve naj , ostave joj stan (koju prepišu npr na decu) da u lepom stanu živi sa njima i dovoljno novca za sve. Ima i onih koji neprekidno žele da ni u čemu ne učestvuju. Teško će tu ženi pripomoći sud, jer to što kaže po hitnom postupku budu i godine.. Bude na kraju ipak kakvu si osobu izabrao/la za dobijanje dece. Sud ne može naterati nekoga da bude fer. Ali opet da njega nema mnogi bi se samo okrenuli i otišli bez ikakve odgovornosti.
Koliku tvoj bivši muž plaća alimentaciju?
 

Top