Kninska operacija 1944.
Prikazujem rezultate 1 do 14 od 14

Tema: Kninska operacija 1944.

 1. #1
  Moderator proka (avatar)
  Učlanjen
  19.04.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  novi sad
  Poruke
  41.746
  Reputaciona moć
  1263

  Podrazumevano Kninska operacija 1944.

  Kninska operacija 1944.


  Kninska operacija predstavlja završnu i najuspešniju fazu ofanzive Osmog dalmatinskog korpusa za oslobođenje Dalmacije od Nemačke okupacije tokom Drugog svetskog rata u Jugoslaviji.

  Ofanziva je trajala od 13. septembra 1944. godine, a završni napad usmeren na opkoljavanje i uništenje nemačkih utvrđenih položaja u oblasti Knina trajao je od 25. novembra do 5. decembra. U ovim borbama Osmi korpus je teško porazio i gotovo prepolovio snage nemačkog 15. brdskog armijskog korpusa i dovršio oslobođenje Dalmacije.


  Kad je 10. oktobra 1944. inženjerijski odred 93. divizije Crvene armije iznenadnim prepadom zauzeo 30-tonski most na Velikoj Moravi, a u naredna dva dana čitav 4. gardijski mehanizovani korpus maršem prešao preko mosta i spojio se sa Prvim proleterskim korpusom NOVJ, nemačkoj Vrhovnoj komandi postalo je jasno da je dalje držanje položaja u Srbiji iluzorno. Stoga je naredila utvrđivanje nove glavne linije fronta na Balkanu, koja se protezala Dunavom, preko Srema do Save, zatim rekom Drinom, pa linijom Gacko - Livno - Knin - ušće Zrmanje (takozvana zelena linija). Naređeno je da se jedinice povlače postepeno i organizovano, pod borbom i pod sopstvenim obezbeđenjem na zacrtanu liniju fronta.


  Zamisao nemačke komande bila je da sa dalmatinskog fronta izvuče 118. lovačku i 264. pešadijsku diviziju, 92. motorizovanu brigadu i 1. puk „Brandenburg“ i stavi ih na raspolaganje 2. oklopnoj armiji za borbu protiv Trećeg ukrajinskog fronta. Liniju fronta od Gacka do ušća Zrmanje trebalo je da preuzmu tri legionarske divizije: 369. (Vražja), 373. (Tigar) i 392. (Plava).

  Međutim, ofanziva Osmog korpusa omela je i preduhitrila ove planove: tokom septembra delovi 118. divizije uništeni su na Braču, a delovi 369. divizije na Pelješcu. Najteži poraz 369. Vražja divizija pretrpela je od 26. dalmatinske divizije 22. oktobra u Vukovom klancu kod Metkovića. Prilikom izvlačenja iz Šibenika 3. novembra na putu prema Drnišu razbijen je 893. puk 264. divizije.

  U takvoj situaciji, suočen sa energičnim pritiskom, Komanda Jugoistoka morala je da odustane od izvlačenja 264. divizije i dodeli joj zadatak odbrane Knina. Štab 8, korpusa pokušao je sa širokim obuhvatom Knina, računajući na eventualni pokušaj izvlačenja Nemaca i iz Knina. Međutim, naišao je na snažan otpor. Nemci su se odlučili za upornu odbranu, rešeni da po svaku cenu zadrže Knin kao najzapadnije utvrđenje na svojoj projektovanoj liniji fronta.

  Suprotstavljene snage  U vreme početka prve faze kninske operacije u Kninu i najbližoj okolini su se nalazile, pored Štaba 15. brdskog armijskog korpusa, sledeće jedinice:
  264. pešadijska divizije;

  383. ojačani puk 373. legionarske divizije;

  delovi 944. artiljerijskog puka;

  delovi 29. puka tvrđavskih pionira;

  581. i 583. mornarički streljački bataljon;8"

  ostaci 6. i 7. ustaške brigade;

  2. bataljon 3. posadne brigade (domobrani);

  Dinarska četnička divizija.

  Pored njih bilo je i nekih manjih jedinica (za vezu, snabdevanje, protivavionsku odbranu i sl.). Ukupno, u Kninu je bilo oko 20.000 vojnika (14.000 nemačkih, 1.500 ustaških sa domobranima i 4.500 četničkih), što znači da je neprijatelj u toku prve i druge etape pretrpeo gubitke od 7.500 vojnika.

  Na komunikacije prema Lici raspoređen je kao pojačanje 847. puk 392. divizije.

  Sve ove jedinice bile su pod komandom komandanta 15. brdskog armijskog korpusa generala Gustava Fena (Gustav Fehn).

  Nasuprot ovim snagama stajao je 8. dalmatinski korpus NOVJ, koji je pod svojom komandom imao 9., 19., 20., i 26. diviziju, te jedan i po bataljon Prve tenkovske brigade, ukupne jačine oko 32.000 vojnika NOVJ.

  Komandant partizanskih snaga je bio general Petar Drapšin.  General Fen dobio je naređenje da se Knin brani do poslednjeg čoveka i odbrani po svaku cenu. To naređenje preneo je podređenima:

  „1.) Svaki oficir postavljen za komandanta obavezan je da strelja svakog potčinjenog koji napusti svoj položaj. Oficir koji tako ne postupa biće kažnjen istom kaznom.
  2.) Za jedinice koje napuste svoj položaj bez borbe i bez ispaljenog metka i ne drže se do poslednjeg čoveka, divizija će narediti i izvršiti streljanje svakog desetog čoveka ... Objasniti da će ove mere biti sprovodene bezobzirno, neodložno i bez izuzetaka.[3]”

  General Fen ponudio je vojvodi Đujiću da podele sudbinu u duhu stvorenog bratstva po oružju.


  Vojvoda Đujić odgovorio je preko svog izaslanika majora Novaka Mijovića pismom u kojem kaže:

  „Četnička komanda sa svim svojim oružanim snagama od meseca septembra prošle godine radi i sarađuje sa Nemačkom vojskom u ovim krajevima iskreno i lojalno. Ovo su nam nalagali naši zajednički interesi... Ova se saradnja produžila sve do danas. Kada je pre skoro mesec dana otpočela velika partizanska ofanziva na Knin i kada su četnici izgubili jedan veći deo teritorije četnici su uvideli da je više ovde njihova borba uzaludna jer da će ipak morati jednog dana napustiti ovu teritoriju. To je od strane predstavnika ove komande majora Mijovića tačno rečeno Komandantu Nemačkog Korpusa u Kninu. Sa strane gospodina generala komandanta Korpusa je izražena želja da ne treba da se rastavljamo nego da do kraja zajednički podelimo sudbinu pa šta nam bude. Sa naše strane po principu solidarnosti i bratstva po oružju je to prihvaćeno pod jednim drugim uslovom i načelom u čemu smo se jednoglasno saglasili: Da naš dalji rad kao i uspešan ishod našega rada mora počivati na uzajamnom potpunom poverenju i razumevanju kao i u uzajamnoj pomoći kako u municiji tako i u oružju, odeći i hrani. Stali smo na gledištu da samo zajednički možemo naći izlaza iz situacije. Na osnovu svega toga četnička komanda je i donela odluku i ako to nije bilo više u njenom interesu da četnici ostanu i bore se zajedno sa nemačkom vojskom dok će nam ranjenike, bolesne i civile Nemci jednim delom evakuisati a jednim delom pomoći nam da se evakuišu ...


  Četnička komanda želi da i dalje deli sudbinu sa nemačkom vojskom
  . Ali dok ne bude mogućnosti sa nemačke strane da se četnicima pruži stvarnija i efikasnija pomoć četnička komanda će pokušati da prikupljanjem svojih snaga i posedanjem strategijski važnih položaja bar donekle umanji nedostatak hrane i pomanjkanje municije ... Komanda moli da baza-centar za snabdevanje naših jedinica do daljega zajedničkog sporazuma i situacije budu Pađene..”

  Ipak, vojvoda Đujić je odlučio da izvuče svoje snage iz Knina na sever, na komunikacije prema Lici.

  Od 7. do 15. novembra trajala je prva faza napada na Knin, u kojoj je 19. divizija dejstvovala u pravcu Gračaca, 9 divizija iz pravca Bosanskog Grahova, 26. divizija južno od Knina, a na sama kninska utvrđenja napadala je 20 divizija sa zapada. Nemci su upornom odbranom uspešno odbili napad na grad, a kontranapadima povratili izgubljene komunikacije prema severu i severozapadu.

  Kad su četnici pod komandom Đujića u poslednjoj fazi Kninske operacije napustili nemački front kod Knina, u hronici 373. divizije je zapisano:

  „Do osetnog slabljenja fronta kod Knina došlo je kad je 6-7.000 ljudi jaka četnička grupa vođena od popa Momčila pešačkim maršem prebačena u oblast Karlovca. Razlog koji je ovo izazvao je neprijateljstvo sa ustašama, pa je rešeno da se formira jedan četnički korpus u oblasti Ljubljane. Marševski pokret bio je pomognut od strane 373. divizije koliko god je to bilo moguće.


  (nem. Eine empfindliche Schwächung des Frontabschnittes bei Knin trat dadurch ein, daß eine bisher nordwestlich der Stadt gestandene, etwa 6—7000 Mann starke, von dem Popen Momčilo geführte Cetnikgruppe im Fußmarsch in die Gegend von Karlovac verlegt wurde. Der Grund des Abzuges war Verfeindung mit der Ustascha, auch hieß es, daß im Raum von Laibach ein Cetnikkorps aufgestellt würde. Die Marschbewegung wurde so gut als möglich von der 373. Div. unterstützt.)”

  General Fen premestio je 17. novembra svoj štab u Bihać. Iz područja Knina evakuisao je demoralisane ustaško-domobranske snage i predao neposrednu komandu nad odbranom generalu Vindišu (Windisch), komandantu 264. pešadijske divizije. Celo područje Knina i ključne tačke na komunikacijama pomno su utvrđeni povezanim sistemom rovova, bunkera, pešadijskih prepreka i minskih polja.

  Završni udarac


  Zarobljeni Nemci u Kninu


  Zarobljeni Nemci, četnici i ustaše tokom borbi za Knin.


  Uočivši da neprijatelj ima nameru da uporno brani Knin, štab Osmog korpusa sačinio je novi plan napada. Prema tom planu, 20. divizija će napadati sa istoka na grad i na severnu komunikaciju, 19. divizija sa zapada na grad i na severozapadnu komunikaciju, 26. divizija ojačana tenkovskim četama napadaće grad i isturena utvrđenja sa juga, dok bi 9. divizija trebalo da presretne i uništi nemačke delove koji bi se eventualno izvlačili iz Knina.

  Napad je na sektoru 20. divizije počeo 25. novembra, a na sektoru 19. i 26. divizije 26. novembra u zoru. Na svim sektorima jedinice 8. korpusa napredovale su veoma sporo, lomeći izuzetno snažan i uporan otpor neprijatelja.Franc Šraml je u svojoj knjizi opisao atmosferu:„Sa položaja smo se od cele čete izvukli samo nas petorica, ali nas je komandant naterao da se vratimo i ponovo krenemo u napad...”Danonoćni napadi i protivnapadi odvijali su se sa promenljivom srećom i sa znatnim gubicima na svim delovima fronta. Nezadovoljan tempom napredovanja, komandant Drapšin je 1. decembra pre podne uveo u napad poslednje rezerve.
  zivot je previse kratak da bi pio lose vino :) 2. #2
  Moderator proka (avatar)
  Učlanjen
  19.04.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  novi sad
  Poruke
  41.746
  Reputaciona moć
  1263

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  Nemačka odbrana počela je da se lomi 2. decembra uveče. Sutradan u oko 8 ujutro jedinice 20. divizije koje su nadirale sa istoka i 19. divizije koje su nadirale sa zapada spojile se neposredno severno od grada i zatvaraju obruč oko Knina. Istovremeno, 26. divizija upada u južni deo grada i preostalim nemačkim snagama je preostalo da pokušaju da obrazuju udarne grupe i da pokušaju da se spasu probojem. Najveći deo uništen je u samom gradu. Sudbinu onih koji su se probili opisuje Danilo Damjanović u knjizi „Šesta dalmatinska brigada":


  „Dok su 14. i 5. brigada u prvim časovima 4. decembra zametnule teške borbe sa gusto ešeloniranom nemačkom kolonom, koja je u toku prepodneva uspela da probije njihovu odbranu, 6. brigada je čvrsto držala desnu obalu Zrmanje, gde je postavila jednu bateriju, i u 12 časova spremno dočekala nemačke čelne delove, na koje je otvorila ubitačnu vatru. Tu su Nemcima naneti teški gubici i zadobijen je veliki ratni plen (pored ostalog i 6 topova).

  Tako je dalje prodiranje ove nemačke grupacije zaustavljeiio, a duž njenih bokova preduzeli su žestok napad bataljoni 5. i 14. brigade i na više mesta je došlo do mešanja naših i nemačkih snaga, do borbe prsa u prsa i direktnog gušanja. Ta žestoka borba je trajala do 14 časova. Vrlo mali deo nemačkih snaga uspeo je da se probije preko Pađena, duž železničke pruge, do Bendera, gde ih je dočekala i likvidirala 3. brigada 9. divizije koja je tu ranije bila pristigla.”Isti događaj opisuje i Franc Šraml u navedenoj knjizi:„Neprijatelj nastavlja svoje jake napade na celom frontu. Kod 383. pešadijskog puka, Pađani (mesto) okruženi. Grupi ne polazi za rukom da se probije. Pala je u zarobljeništvo. Svi zamenici su pali u partizanske ruke, oko 600 ranjenika. 373. divizija pretrpela težak udarac. 264. divizija se može smatrati uništenom. Jednoj grupi od 200 ljudi pod ličnim vođstvom komandanta divizije je pošlo za rukom da se probije ka severu, duž železničke pruge.”3. decembra u 11 pre podne Knin je bio oslobođen. Nemačka odbrana je gotovo u potpunosti uništena, a komandant divizije Vindiš uspeo se probiti na sever, gde se povezao sa četničkim delovima i sa njima se tokom narednih dana probio u južnu Liku.


  U kninskoj operaciji 15. brdski armijski korpus je prema podacima NOVJ imao 6555 poginulih i 4285 zarobljenih. Osmi korpus NOVJ je imao 677 poginulih, 2439 ranjenih i 126 nestalih.
  Prema izveštaju Komande 15. brdskog armijskog korpusa Komandi Grupe armija E od 8. decembra 1944, ukupna jačina 264. pešadijske divizije na dan 5. decembra iznosila je 1526 ljudi.

  Ista divizija je u novembru 1943. imala pun formacijski sastav od 17.200 ljudi. Nakon Kninske operacije 264. divizija brisana je iz registra jedinica Vermahta, a preostalo ljudstvo raspoređeno je u druge jedinice.
  Prema istom dokumentu, borbe su bile pune požrtvovanja, a „sopstveni gubici bili su vrlo visoki i doveli do razbijanja 264. divizije i raspada jednog većeg dela 373 divizije".
  Partizanski spomenik iznad Knina — podignut 1969, srušen 1995. — svojom monumentalnom formom od 25 metara svedočio je o ovom istorijskom događaju.

  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

  Споменик изнад Книна пре рушења.

  - - - - - - - - - -

  Монументални споменик на брду Спас изграђен је 1969. године у спомен на пале борце НОБа током ослобођења Книна у Другом светском рату. Споменик је био висок 25 метара и гордо је стајао на брду Спас све до 1995. године када је током грађанског рата у Југославији срушен од стране хрватских снага.

  - - - - - - - - - -

  Nikola Anić: Osmi dalmatinski korpus NOVJ, Split (2005). str. 154
  Todor Radošević, Ofanziva za oslobođenje Dalmacije, Vojnoizdavački zavod, Beograd (1965). str. 227
  Arhiv Vojnoistorijskog instituta, mf. London, 2/395; v. T. Radošević. n. d. 227.
  Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, tom XIV, knjiga 4, Vojnoistorijski institut, Beograd, dokument 115. str. 448.
  Schraml (1962). str. 207., str. 201—202.
  Danilo Damjanović: Šesta dalmatinska brigada - Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1969.
  Kninska operacija, zbornik, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1985
  Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, XII/4, Vojnoistorijski institut, Beograd, dokument 180. str. 731, 732

  - - - - - - - - - -

  Schraml, Franz (1962). Kriegsschauplatz Kroatien. Neckargemünd: Kurt Vowinckel Verlag.
  Karl Hnilicka: DAS ENDE AUF DEM BALKAN 1944/45, Musterschmidt-Verlag Göttingen (Gebundene Ausgabe - 1970). (nemački)
  Erich Schmidt-Richberg: DER ENDKAMPF AUF DEM BALKAN, Vowinckel (Gebundene Ausgabe - 1955). (nemački)
  Vojni istorijski institut: ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENjE JUGOSLAVIJE 1944-45
  OSLOBODILAČKI RAT NARODA JUGOSLAVIJE - knjiga 2
  HRONOLOGIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA 1941-1945
  Petković, Stevan (1986). Mirko Novović, PRVA DALMATINSKA PROLETERSKA BRIGADA . Beograd: Vojnoizdavački zavod.
  NAŠA PRVA DALMATINSKA - SJEĆANjA BORACA
  " Mate Šalov: ČETVRTA DALMATINSKA (SPLITSKA) BRIGADA
  Danilo Damjanović: ŠESTA DALMATINSKA UDARNA BRIGADA
  Anić, Nikola (1984). " DVANAESTA DALMATINSKA UDARNA BRIGADA (PRVA OTOČKA). Supetar: Domicil 12. dalmatinske NOU brigade.
  Ivo Ferenca: PARTIZANI JUŽNE DALMACIJE (TRINAESTA JUŽNODALMATINSKA NARODNOOSLOBODILAČKA UDARNA BRIGADA)

  https://www.scribd.com/doc/193137530/BLANKA-MATKOVI%C4%86-Kninska-operacija  Učesnici govore - Kninska operacija
  Poslednji put ažurirao/la proka : 18.03.2018. u 20:13
  zivot je previse kratak da bi pio lose vino :)

 3. #3
  Domaćin *pustinjakinja (avatar)
  Učlanjen
  14.05.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  4.779
  Tekstova u blogu
  334
  Reputaciona moć
  1114

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  Историја... некад ми дјелује као зачаран круг. Кажу да је мајка мудрости, можда поживим довољно да видим да ли смо нешто научили. Книн је ту, вријеме је ту, а мудрост...не знам, све ме страх помислити на филм " Книн - чин трећи"
  Acta est fabula
  https://www.youtube.com/watch?v=YBIoieBoYCE

 4. #4
  Moderator proka (avatar)
  Učlanjen
  19.04.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  novi sad
  Poruke
  41.746
  Reputaciona moć
  1263

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.


  Artiljerija VIII korpusa NOVJ u rejonu Knina, oktobra 1944.
  zivot je previse kratak da bi pio lose vino :)

 5. #5
  Poznat црна брада (avatar)
  Učlanjen
  31.03.2013.
  Pol
  muški
  Poruke
  8.587
  Reputaciona moć
  301

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  Baš super!Kako to da je Hrvatska danas puna ustaša?

 6. #6
  Moderator proka (avatar)
  Učlanjen
  19.04.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  novi sad
  Poruke
  41.746
  Reputaciona moć
  1263

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  Operacija je trebala biti izvedena u tri faze

  :1. faza: 19. divizija zauzima Đevrske i nastavlja čišćenje u smjeruSkradina i Roškog slapa, a 26. divizija zauzima Split i presijecakomunikaciju Split-Šibenik. 20. divizija zauzima Hrvace, Sinj,Dicmo, rilj te zajedno s 26. divizijom sudjeluje u napadu na Split.

  2. faza: 19. divizija zauzima Pađene i Otrić te presijeca veze izmeđunjemačkih postrojbi u Dalmaciji i onih u Lici, a jedna brigadanapada u smjeru Promine. 26. divizija zauzima Šibenik i nastavljakretanje prema Drnišu, a 20. divizija zauzima naselja u Vrličkojdolini.

  3. faza: 19., 20. i 26. divizija napadaju hrvatske i njemačke postrojbena prostoru Drniša i Knina. 26. divizija zauzima Drniš, 20. divizijaKnin, a postrojbe 19. divizije angažirat će se prema potrebi.Zbog brzog razvoja događaja nije bilo vremena za detaljnijepripreme, a 20. divizija započela je borbe dva dana prije izdavanjazapovijedi.

  U prvoj fazi, koja je trajala od 25. do 28. listopada, zauzeti su Sinj, Klis,Split, rogir, Kaštela i Đevrske, a 29./30. listopada i Imotski te naselja nadesnoj obali Krke. Njemačka borbena grupa „Müller“ uspjela se povu-ći s područja oko Splita prema Šibeniku, dok je hrvatska borbena grupa„Cetina“bila uništena.


  Uoči kninske operacije na tom se području nalazilo oko 23 000 njemačkih voj-nika, 5 000 hrvatskih vojnika te oko 5 000 četnika.

  Ukupna jačina 8. korpusa iznosila je31.listopada 1944. 26 667 vojnika, a 31. prosinca 1944. 35 000 vojnika.
  U sastavu borbene grupe „Cetina“ nalazili su se 27. ustaška bojna, 3. bojna 7.ustaškog zdruga i 6. bojna te baterija topova 9. posadnog zdruga ukupne jačine od oko1700 vojnika.

  - - - - - - - - - -

  https://www.scribd.com/doc/193137530/BLANKA-MATKOVI%C4%86-Kninska-operacija
  zivot je previse kratak da bi pio lose vino :)

 7. #7
  Moderator proka (avatar)
  Učlanjen
  19.04.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  novi sad
  Poruke
  41.746
  Reputaciona moć
  1263

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  Šimundić navodni da je major Ivan Gaće (1913.-1979.), zapovjednik 4. dalma-tinske brigade, pričao da je uoči bitke za Knin partizanskim postrojbama stigla posebnazapovijed da sa zarobljenim četnicima postupaju blago i uključuju ih u partizansku voj-sku, te da su je se strogo držali.
  Hrvatski smrtni put,
  279. akvu mogućnost potvrđujepismo Oblasnog komiteta KPH svim okružnim i divizijskim komitetima od 8. stude-nog 1944. u kojemu se kao drugi zadatak organizacija NOP ističe odnos prema mače-kovcima i četnicima: „Četničke prvake treba da najenergičnije raskrinkavamo, a u isto vrijeme treba da se borimo da narod koji je pod njihovim utjecajem, kao i one koji susilom mobilizirani u njihove redove, pridobivenom za JNOF, i da se oni osjete potpunoravnopravnima s ostalima.“
  Dalmacija 1944-1945
  , 715-716. Gizdić dalje navodi da se4. prosinca 1944. u Drnišu sastao s članovima Okružnog NOO-a radi dogovora o radunarodnooslobodilačkih odbora. Prvi zadatak bio je prikupiti razasute četničke ostatkei uputiti ih u partizanske postrojbe. „Njihovo uključivanje u našu vojsku treba borcimai narodu pravilno objasniti...reba se založiti da se onaj dio svijeta koji se u toku ratakolebao, pa i četnike pomagao, bilo iz straha ili iz neobaviještenosti, pridobije za JNOF.“
  Dalmacija 1944-1945
  , 752-753.

  - - - - - - - - - -

  https://www.scribd.com/doc/193137530/BLANKA-MATKOVI%C4%86-Kninska-operacija
  zivot je previse kratak da bi pio lose vino :)

 8. #8
  Moderator proka (avatar)
  Učlanjen
  19.04.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  novi sad
  Poruke
  41.746
  Reputaciona moć
  1263

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  knjiga napisana kako bi se utvrdili zločini partizana prema ustašama tokom kninske operacije ????
  zivot je previse kratak da bi pio lose vino :)

 9. #9
  Veoma poznat Koča (avatar)
  Učlanjen
  26.05.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd batac, gde opasnost vreba...
  Poruke
  13.394
  Reputaciona moć
  192

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  Wikipedia i Znaci kao da nisu dovoljni


  KNINSKA OPERACIJA I RATNI ZLOČINI 8. DALMATINSKOG KORPUSA
  Blanka Matković


  „Страст за истином прошлости је најбољи израз животне снаге у човеку и нарочит облик његовог поштовања самог себе“. (Иво Андрић)

 10. #10
  Moderator proka (avatar)
  Učlanjen
  19.04.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  novi sad
  Poruke
  41.746
  Reputaciona moć
  1263

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  nisu znaci, delovi su preneseni iz knjiga koje su navedene

  a to što tebi ne odgovara tema..........
  zivot je previse kratak da bi pio lose vino :)

 11. #11
  Veoma poznat Koča (avatar)
  Učlanjen
  26.05.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd batac, gde opasnost vreba...
  Poruke
  13.394
  Reputaciona moć
  192

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  Citat Original postavio proka Pogledaj poruku
  nisu znaci, delovi su preneseni iz knjiga koje su navedene

  a to što tebi ne odgovara tema..........
  да их ниси ти превео и пренео?

  Бланка Матковић која пише о партизанским злочинима нема везе са твојим првим постом већ си га ископирао са википедије...што ниси поставио линк ка википедији?

  Свако може да види...а Википедија користи и Знаке
  https://sh.wikipedia.org/wiki/Kninska_operacija

  опет подметање, опет циркус...оћеш о ратним злочинима 8. даламтинског корпуса да наставиш тему
  Poslednji put ažurirao/la Koča : 18.03.2018. u 21:24
  „Страст за истином прошлости је најбољи израз животне снаге у човеку и нарочит облик његовог поштовања самог себе“. (Иво Андрић)

 12. #12
  Moderator proka (avatar)
  Učlanjen
  19.04.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  novi sad
  Poruke
  41.746
  Reputaciona moć
  1263

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.  - - - - - - - - - -

  komandant 8 dalmatinskog korpusa, slavni PETAR DRAPŠIN

  - - - - - - - - - -

  Петар Драпшин (Турија, 15. новембар 1914 — Београд, 2. новембар 1945), учесник Шпанског грађанског рата и Народноослободилачке борбе, генерал-лајтант ЈА и народни херој Југославије.
  zivot je previse kratak da bi pio lose vino :)

 13. #13
  Buduća legenda Slaven777 (avatar)
  Učlanjen
  29.09.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.638
  Reputaciona moć
  512

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  Proko, izvor?
  You are entitled to your informed opinion. No one is entitled to be ignorant.

 14. #14
  Moderator Ројалиста (avatar)
  Učlanjen
  03.12.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  6.942
  Reputaciona moć
  473

  Podrazumevano Re: Kninska operacija 1944.

  Неправилно постављена тема.
  Poslednji put ažurirao/la Ројалиста : 19.03.2018. u 00:53
  Све старинске землѣ србске,
  Сво србинство станакь мой.

Slične teme

 1. operacija nosa
  Autor magi kosmonaut u forumu Žene
  Odgovora: 30
  Poslednja poruka: 24.06.2004., 22:34
 2. Plasticna operacija da ili ne ?
  Autor Neodlucan u forumu Muškarci
  Odgovora: 31
  Poslednja poruka: 25.05.2004., 10:05
 3. Beograd 20.10.1944.
  Autor Princeza u forumu Istorija
  Odgovora: 17
  Poslednja poruka: 03.03.2004., 09:27
 4. operacija krajnika
  Autor tetka u forumu Zdravlje
  Odgovora: 3
  Poslednja poruka: 19.02.2004., 21:35
 5. ? CISTE operacija i lecenje ?
  Autor Zzika u forumu Zdravlje
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 01.12.2003., 13:32

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •