СПЦ изненађена одлуком Бугарске цркве да заступа МПЦ
Prikazujem rezultate 1 do 14 od 14

Tema: СПЦ изненађена одлуком Бугарске цркве да заступа МПЦ

 1. #1
  Veoma poznat hogarius (avatar)
  Učlanjen
  12.11.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd - Dorcol
  Poruke
  14.293
  Reputaciona moć
  328

  Podrazumevano СПЦ изненађена одлуком Бугарске цркве да заступа МПЦ


  СПЦ изненађена одлуком Бугарске цркве да заступа МПЦ

  Oд­лу­ка Бу­гар­ске пра­во­слав­не цр­кве (БПЦ), ко­ја је ју­че са­оп­шти­ла да при­хва­та да Ма­ке­дон­ску пра­во­слав­ну цр­кву (МПЦ) за­сту­па пред оста­лим цр­ква­ма ра­ди утвр­ђи­ва­ња ње­ног ка­нон­ског ста­ту­са, уз­бур­ка­ла је цр­кве­не кру­го­ве у Бе­о­гра­ду.
  Ма­ке­дон­ска те­ле­ви­зи­ја Тел­ма пре­не­ла је са­оп­ште­ње Бу­гар­ске цр­кве, у ко­јем се на­во­ди да БПЦ ти­ме „пре­у­зи­ма свој све­ти дуг”, али ни­је на­ве­де­но да МПЦ при­зна­је као „сво­ју кћер­ку”, што је МПЦ од ње за­тра­жи­ла по­чет­ком но­вем­бра.
  Бу­гар­ски па­три­јарх и ми­тро­по­ли­ти оку­пи­ли су се ју­че ују­тру на за­се­да­њу Си­но­да БПЦ, на ко­јем раз­ма­тра­ју пи­смо Охрид­ске ар­хи­е­пи­ско­пи­је МПЦ да бу­де при­зна­та као ауто­ке­фал­на цр­ква и да БПЦ бу­де ње­на „мај­ка цр­ква”.
  Па­три­јарх Нео­фит ре­као је за бу­гар­ске ме­ди­је да тре­ба да бу­де при­хва­ће­на „ру­ка Ма­ке­до­ни­је”.
  – То је нај­ма­ње што мо­же­мо да ура­ди­мо. За­то што су они на­ша бра­ћа, наш на­род, и ми ће­мо стре­ми­ти да ура­ди­мо све да са­чу­ва­мо ње­го­во је­дин­ство – ре­као је Нео­фит.
  Си­нод БПЦ од­лу­чио је да фор­ми­ра ко­ми­си­ју ко­ја ће за­по­че­ти раз­го­во­ре са МПЦ и оста­лим пра­во­слав­ним цр­ква­ма, ка­ко би чу­ли њи­хо­ва ми­шље­ња о зах­те­ву МПЦ.
  Пре­ма ре­чи­ма па­три­јар­ха Нео­фи­та, ре­ше­ње за МПЦ тре­ба­ло би да се до­не­се ве­ћи­ном гла­со­ва свих пра­во­слав­них цр­ка­ва, ко­је „тре­ба да има­ју ја­сну пред­ста­ву” о пи­та­њу ауто­ке­фал­но­сти.
  Пред згра­дом Си­но­да БПЦ у Со­фи­ји ју­че ју­тро се оку­пи­ла ве­ћа гру­па љу­ди ко­ји тра­же да БПЦ при­хва­ти зах­тев МПЦ, на­во­де­ћи да је ра­ни­је по­сто­ја­ло за­јед­ни­штво из­ме­ђу те две цр­кве.
  Ка­ко „По­ли­ти­ка” са­зна­је, Све­ти ар­хи­је­реј­ски си­нод СПЦ ју­че је имао ре­дов­ну сед­ни­цу, али је на мар­ги­на­ма рас­пра­вљао и о до­га­ђа­ји­ма у Бу­гар­ској. Не­зва­нич­но, у вр­ху СПЦ за „По­ли­ти­ку” ка­жу да су из­не­на­ђе­ни од­лу­ком Бу­гар­ске па­три­јар­ши­је, али се на­да­ју да ће Си­нод у Со­фи­ји оста­ти на ли­ни­ји ка­нон­ског по­рет­ка цр­кве, с об­зи­ром на то да је Охрид­ска ар­хи­е­пи­ско­пи­ја, с ар­хи­е­пи­ско­пом Јо­ва­ном Вра­ни­шков­ским на че­лу, по­сле не­дав­не пре­су­де Европ­ског су­да за људ­ска пра­ва у Стра­збу­ру за­ко­ни­та ка­нон­ска цр­ква на том под­руч­ју.
  – Пра­во­слав­ном на­ро­ду у Ма­ке­до­ни­ји ни­су ус­кра­ће­на ни­ка­ква пра­ва. Та чи­ње­ни­ца по­твр­ђе­на је не са­мо ка­нон­ским пра­вом, већ и нај­ви­шим прав­ним ак­ти­ма Европ­ске уни­је – на­по­ми­њу на­ши из­во­ри у СПЦ.
  На­и­ме, 16. но­вем­бра ове го­ди­не, у пре­су­ди Европ­ског су­да за људ­ска пра­ва у Стра­збу­ру, кон­ста­то­ва­но је да је Ре­пу­бли­ка Ма­ке­до­ни­ја пре­кр­ши­ла члан 11 (сло­бо­да оку­пља­ња и здру­жи­ва­ња), у ве­зи са чла­ном 9 (сло­бо­да ми­сли, са­ве­сти и ре­ли­ги­је) Европ­ске кон­вен­ци­је за људ­ска пра­ва, ко­ја је про­и­за­шла од од­би­ја­ња над­ле­жних да ре­ги­стру­ју Пра­во­слав­ну охрид­ску ар­хи­е­пи­ско­пи­ју (ПОА) као по­себ­ну вер­ску за­јед­ни­цу.
  – Ре­пу­бли­ка Ма­ке­до­ни­ја, као стран­ка ко­ја је из­гу­би­ла спор, ду­жна је да ту­жи­о­цу, Пра­во­слав­ној охрид­ској ар­хи­е­пи­ско­пи­ји, ис­пла­ти од­ште­ту у ви­си­ни од 9.500 евра. Ово је нај­ве­ћа по­бе­да прав­де за Пра­во­слав­ну охрид­ску ар­хи­е­пи­ско­пи­ју у про­те­клих 15 го­ди­на, од ка­да је по­чео да се во­ди др­жав­ни про­гон не са­мо ар­хи­е­пи­ско­па охрид­ског и ми­тро­по­ли­та скоп­ског Јо­ва­на, не­го и ње­них епи­ско­па, све­ште­но­слу­жи­те­ља, мо­на­ха, мо­на­хи­ња и вер­ног на­ро­да. И без из­ри­ца­ња ова­кве пре­су­де, Пра­во­слав­на охрид­ска ар­хи­е­пи­ско­пи­ја је не­за­о­би­ла­зна ре­ал­ност по пи­та­њу вер­ског жи­во­та у Ре­пу­бли­ци Ма­ке­до­ни­ји. Сло­бо­да, ко­ја је вр­хов­ни кри­те­ри­јум у пра­во­слав­ном хри­шћан­ству, чу­ва се са­мо­жр­твом, не са­мо и је­ди­но прав­ним ак­том, но до­бро је што је по­не­кад тај вр­хов­ни кри­те­ри­јум по­твр­ђен и с прав­не стра­не. За­то је ова пре­су­да Европ­ског су­да за људ­ска пра­ва за пре­кр­шај не­ко­ли­ко чла­но­ва Европ­ске кон­вен­ци­је за људ­ска пра­ва од стра­не Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је, на ште­ту Пра­во­слав­не охрид­ске ар­хи­е­пи­ско­пи­је, са­тис­фак­ци­ја не са­мо за вер­ни­ке Цр­кве, већ је и ве­ли­ка опо­ме­на но­вој вла­сти да не вла­да то­та­ли­та­ри­стич­ки и на­сил­но као што је то чи­ни­ла прет­ход­на власт – са­оп­шти­ла је Пра­во­слав­на охрид­ска ар­хи­е­пи­ско­пи­ја.
  „По­ли­ти­ки­ни” са­го­вор­ни­ци из СПЦ под­се­ћа­ју да је упра­во СПЦ из­да­ла по­твр­ду ауто­но­ми­је Охрид­ске ар­хи­е­пи­ско­пи­је, ак­том ко­ји су пот­пи­са­ли по­кој­ни па­три­јарх Па­вле и цео са­бор СПЦ, а по­твр­ђен је од Ва­се­љен­ске па­три­јар­ши­је у Ца­ри­гра­ду.
  На осно­ву ни­шког спо­ра­зу­ма из­ме­ђу СПЦ и ка­нон­ски не­при­зна­те МПЦ из 2002. го­ди­не, ма­ке­дон­ска је­рар­хи­ја је при­хва­ти­ла да се вра­ти у ка­нон­ско је­дин­ство са СПЦ. Ме­ђу­тим, ма­ке­дон­ски епи­ско­пи ко­ји су пот­пи­са­ли спо­ра­зум по­ву­кли су пот­пи­се чим су се вра­ти­ли у Ма­ке­до­ни­ју.
  Исто­ри­чар др Алек­сан­дар Ра­ко­вић из Ин­сти­ту­та за но­ви­ју исто­ри­ју Ср­би­је об­ја­шња­ва да је по­сле фор­ми­ра­ња вла­сти Зо­ра­на За­е­ва у Ско­пљу до­шло до бу­ђе­ња бу­га­ро­фил­ских стру­ја у свим струк­ту­ра­ма дру­штва, па та­ко и у МПЦ.
  – Још у ав­гу­сту ове го­ди­не бу­гар­ски ме­ди­ји пре­не­ли су из­ја­ву Пар­те­ни­ја, игу­ма­на ма­на­сти­ра Би­гор­ски, да је Бу­гар­ска цр­ква „пра­ва мај­ка цр­ква” МПЦ. Пар­те­ниј је та­да из­ре­као низ отров­них ре­чи про­тив СПЦ, про­тив срп­ских и не­ка­да­шњих ју­го­сло­вен­ских вла­сти у Ма­ке­до­ни­ји. Чи­ни­ло се да је то изо­ло­ван слу­чај, али се не­ко­ли­ко не­де­ља ка­сни­је ис­по­ста­ви­ло да је реч о уна­пред ис­пла­ни­ра­ној ак­ци­ји, ко­ју во­ди ми­тро­по­лит стру­мич­ки На­ум – на­по­ми­ње Ра­ко­вић и ука­зу­је да На­ум на­сту­па са бу­га­ро­фил­ских по­зи­ци­ја.
  Упра­во је ми­тро­по­лит стру­мич­ки убе­дио Си­нод рас­кол­нич­ке МПЦ да од бу­гар­ске пра­во­слав­не цр­кве за­тра­жи да бу­де „мај­ка МПЦ” у рас­ко­лу. На­и­ме, 9. но­вем­бра, на сед­ни­ци Си­но­да рас­кол­нич­ке МПЦ, се­дам епи­ско­па је гла­са­ло „за”, дво­ји­ца су би­ла про­тив, а је­дан је био уз­др­жан.
  – Упр­кос то­ме, ар­хи­е­пи­скоп Сте­фан је у до­пи­су Бу­гар­ској цр­кви ре­као да је ма­ке­дон­ски си­нод јед­но­гла­сно до­нео ту од­лу­ку. Тај по­тез МПЦ је про­тив­ка­нон­ски и, ре­као бих, не­зрео и не по­ма­же ре­ше­њу про­бле­ма. Та­ко­ђе, ре­ше­њу про­бле­ма не по­ма­же ни по­тез Бу­гар­ске цр­кве, ко­ји је та­ко­ђе про­тив­ка­нон­ски, јер бу­гар­ска цр­ква, као ауто­ке­фал­на цр­ква, не­ма ни­ка­кво ка­нон­ско пра­во да за­сту­па МПЦ, ко­ја је у рас­ко­лу пре­ма ствар­ној мај­ци цр­кви, то јест Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви. Са­мим тим, она је у рас­ко­лу и са свим пра­во­слав­ним цр­ква­ма у све­ту, та­ко да је од­лу­ка Бу­гар­ске цр­кве упли­та­ње у уну­тра­шње од­но­се Па­три­јар­ши­је у Бе­о­гра­ду – ис­ти­че Ра­ко­вић.
  У по­те­зу МПЦ ве­ро­ват­но тре­ба тра­жи­ти и по­ли­тич­ке мо­ти­ве, јер Бу­гар­ска од 1. ја­ну­а­ра 2018. го­ди­не пре­у­зи­ма пред­се­да­ва­ње Европ­ском уни­јом, а зва­нич­но Ско­пље се на­да да ће у том пе­ри­о­ду ко­нач­но отво­ри­ти пре­го­во­ре о ула­ску у ЕУ.


  http://www.politika.rs/scc/clanak/393363/SPC-iznenadena-odlukom-Bugarske-crkve-da-zastupa-MPC
  Poslednji put ažurirao/la Bole__Ser : 01.12.2017. u 21:22
  Tako mi Odina, religija je opijum za mase! 2. #2
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  07.06.2017.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Knich
  Poruke
  366
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bugarska pravoslavna crkva prihvatila da zastupa Makedonsku

  A sta tebe kao ateistu i ne vernika briga za sve ovo? Pokaj se dok nebude kasno!

 3. #3
  Iskusan mizaca (avatar)
  Učlanjen
  07.04.2015.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  istocno od raja
  Poruke
  6.978
  Reputaciona moć
  428

  Podrazumevano Re: Bugarska pravoslavna crkva prihvatila da zastupa Makedonsku

  Citat Original postavio Dragan od Knicha Pogledaj poruku
  A sta tebe kao ateistu i ne vernika briga za sve ovo? Pokaj se dok nebude kasno!
  I ja mislim Hogare da je bolje da pripazis Helgu........
  Ljudi su postali najgori psi,a psi najbolji ljudi !!!!!!

 4. #4
  Veoma poznat hogarius (avatar)
  Učlanjen
  12.11.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd - Dorcol
  Poruke
  14.293
  Reputaciona moć
  328

  Podrazumevano Re: Bugarska pravoslavna crkva prihvatila da zastupa Makedonsku

  Citat Original postavio Dragan od Knicha Pogledaj poruku
  A sta tebe kao ateistu i ne vernika briga za sve ovo? Pokaj se dok nebude kasno!
  Da li ti znas sta je tema?
  Tako mi Odina, religija je opijum za mase!

 5. #5
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  07.06.2017.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Knich
  Poruke
  366
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bugarska pravoslavna crkva prihvatila da zastupa Makedonsku

  Citat Original postavio hogarius Pogledaj poruku
  Da li ti znas sta je tema?
  Dali ti znas bilo sta? Ko ti je kriv sto si ne uk, ne prosvecen i ne pismen! I jos ateista!

 6. #6
  Veoma poznat hogarius (avatar)
  Učlanjen
  12.11.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd - Dorcol
  Poruke
  14.293
  Reputaciona moć
  328

  Podrazumevano Re: Bugarska pravoslavna crkva prihvatila da zastupa Makedonsku

  Citat Original postavio mizaca Pogledaj poruku
  I ja mislim Hogare da je bolje da pripazis Helgu........
  Ja je i tekako pazim, jos uvek je elegantna i atraktivna. A ti, na koga ti pazis?Znas li ti nesto i da napises o postavljenoj temi? More biti da je vest sokirala Sveti Sinos SPCa?
  Tako mi Odina, religija je opijum za mase!

 7. #7
  Veoma poznat hogarius (avatar)
  Učlanjen
  12.11.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd - Dorcol
  Poruke
  14.293
  Reputaciona moć
  328

  Podrazumevano Re: Bugarska pravoslavna crkva prihvatila da zastupa Makedonsku

  Citat Original postavio Dragan od Knicha Pogledaj poruku
  Dali ti znas bilo sta? Ko ti je kriv sto si ne uk, ne prosvecen i ne pismen! I jos ateista!
  Eto, sto ti je vernik, on polupismen, pa pise"dali" umesto "da li", pa pise "ne uk" umesto "neuk" i, na kraju, kao slag na tortu, napise NE PROSVECEN umesto NEPROSVECENOST. E, to se zove bezobrazluk. Nepismen Knicanin, demonstrira neznanje svog materinjeg jezika. Jadna je Srbija s takvima.
  Tako mi Odina, religija je opijum za mase!

 8. #8
  Zaslužan član DeeLite (avatar)
  Učlanjen
  21.05.2009.
  Pol
  muški
  Poruke
  137.954
  Reputaciona moć
  3971

  Podrazumevano Re: Bugarska pravoslavna crkva prihvatila da zastupa Makedonsku

  Citat Original postavio Dragan od Knicha Pogledaj poruku
  Dali ti znas bilo sta? Ko ti je kriv sto si ne uk, ne prosvecen i ne pismen! I jos ateista!
  mukami

 9. #9
  Veoma poznat hogarius (avatar)
  Učlanjen
  12.11.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd - Dorcol
  Poruke
  14.293
  Reputaciona moć
  328

  Podrazumevano Re: СПЦ изненађена одлуком Бугарске цркве да заступа МПЦ

  Četiri dana pre odluke BPC da prihvati molbu MPC da je zastupa pred ostalim crkvama radi utvrđivanja njenog kanonskog statusa, u rodnoj Strumici makedonski premijer Zaev je bio domaćin svom bugarskom kolegi Borisovu.Oni su zvanicno susret zapoceli u manastiru Sveti Leontije, u mestu Vodoci. Iako su izjavili da postuju sekuularni karakter svojih drzava i da ne zele da se mesaju u poslove i saradnju crkava, napomenuli su da mogu da podstaknu crkve da nadju resnje u duhu dobrosuusedskva i prijateljstva. Samo cetiri dana kasnije BPC saopstava da prihvata da MPC zastupa pred ostalim crkvama radi utvrdjivanja njenog kanonskog statusa. Bugarski patrijarjarh Neofit izjavio je da BPC mora prihvatiti pruzenu ruku Makedonije.


  http://www.politika.rs/scc/clanak/393431/Borisov-i-Zaev-trasirali-savez-bugarske-i-makedonske-crkve

  http://www.politika.rs/scc/clanak/393363/SPC-iznenadena-odlukom-Bugarske-crkve-da-zastupa-MPC

  http://www.politika.rs/scc/clanak/393340/Bugarska-pravoslavna-crkva-prihvatila-da-zastupa-Makedonsku
  Tako mi Odina, religija je opijum za mase!

 10. #10
  Iskusan mizaca (avatar)
  Učlanjen
  07.04.2015.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  istocno od raja
  Poruke
  6.978
  Reputaciona moć
  428

  Podrazumevano Re: Bugarska pravoslavna crkva prihvatila da zastupa Makedonsku

  Citat Original postavio hogarius Pogledaj poruku
  Ja je i tekako pazim, jos uvek je elegantna i atraktivna. A ti, na koga ti pazis?Znas li ti nesto i da napises o postavljenoj temi? More biti da je vest sokirala Sveti Sinos SPCa?
  Nije me sokirala.Moja ljubav za ljude i Boga ne zavisi ni od kakve institucije ili svestenika......
  Ljudi su postali najgori psi,a psi najbolji ljudi !!!!!!

 11. #11
  Primećen član Чварков Ђорђе (avatar)
  Učlanjen
  29.08.2013.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Пејићеви Салаши
  Poruke
  968
  Reputaciona moć
  34

  Podrazumevano Re: СПЦ изненађена одлуком Бугарске цркве да заступа МПЦ

  МПЦ титоистичке шизматике не подржавају ни Грци због имена, нити Руси због проблема у Украјини, само несретни Бугари роваре. Живела СПЦ и њена дивна јуриздикција! Доле непријатељи канонског поретка Цркве!

 12. #12
  Zoran Jov nije na forumu
  Noćna mora za sve separatiste, prevarante i šarlatane
  Veoma poznat Zoran Jov (avatar)
  Učlanjen
  11.06.2014.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Na vrhu piramide
  Poruke
  14.830
  Tekstova u blogu
  90
  Reputaciona moć
  439

  Podrazumevano Re: Bugarska pravoslavna crkva prihvatila da zastupa Makedonsku

  Citat Original postavio DeeLite Pogledaj poruku
  Imaš i "dali". Pogledaj bolje.
  Svetom vladaju najveći kriminalci. Države su torovi u koje oni uteruju stoku.

 13. #13
  Moderator sasasta (avatar)
  Učlanjen
  06.01.2014.
  Pol
  muški
  Poruke
  17.853
  Reputaciona moć
  346

  Podrazumevano Re: СПЦ изненађена одлуком Бугарске цркве да заступа МПЦ

  pa sta ako je ne pismen i ne znalica , vazno da je vernik

  - - - - - - - - - -

  steat , makedonija je velika interesna sfera , ostade spc

  bez velikog uticaja.
  svoje reci smatras ispravnim a kad ti drugi napise te iste reci

  osetis se uvredjenim

 14. #14
  Buduća legenda
  Učlanjen
  19.09.2013.
  Pol
  muški
  Lokacija
  iza ogledala
  Poruke
  26.471
  Tekstova u blogu
  24
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bugarska pravoslavna crkva prihvatila da zastupa Makedonsku

  Citat Original postavio Dragan od Knicha Pogledaj poruku
  Dali ti znas bilo sta? Ko ti je kriv sto si ne uk, ne prosvecen i ne pismen! I jos ateista!


  - - - - - - - - - -

  Uk je Hogar,Uk,još kako!

Slične teme

 1. Уместо дијалога, нови спор СПЦ и МПЦ
  Autor Добро дошли u forumu Politika
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 29.08.2014., 09:17
 2. Odgovora: 12
  Poslednja poruka: 13.10.2012., 20:52
 3. Odgovora: 156
  Poslednja poruka: 31.05.2012., 03:35
 4. Odgovora: 16
  Poslednja poruka: 15.10.2005., 21:48
 5. Браво за СПЦ
  Autor Marty Misterija u forumu Politika
  Odgovora: 59
  Poslednja poruka: 16.09.2005., 18:00

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •