ode i Vojvodina
Prikazujem rezultate 1 do 13 od 13

Tema: ode i Vojvodina

 1. #1
  Primećen član
  Učlanjen
  21.07.2005.
  Poruke
  953
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano ode i Vojvodina

  Vecernje Novosti

  Ubi­stvo kr­sti­li u
  – stre­lja­nje!
  Jo­van­ka SI­MIĆ 29.09.2005, 19:57:58

  Ka­da dr­žav­ni ra­dio u ma ko­joj ze­mlji ob­ja­vi vest da je nji­hov su­na­rod­nik u su­sed­stvu stre­ljan, pr­vo ose­ća­nje kod slu­ša­la­ca je, na­rav­no, ogrom­no ogor­če­nje i bes: zar u 21. ve­ku po­sto­ji ma­kar i ćo­še u Evro­pi gde pri­pad­ni­ke jed­ne na­ci­je stre­lja­ju?
  Po ma­đar­skom dr­žav­nom „Ko­šut ra­di­ju”, to me­sto je Ka­nji­ža, a ona se ne na­la­zi u Sr­bi­ji, ne­go u ju­žnom ma­đar­skom re­gi­o­nu (Del­ve­de­ku), ka­ko zva­nič­na Bu­dim­pe­šta već du­že vre­me oslo­vlja­va se­ver Voj­vo­di­ne. Ma­đa­ra, či­je ime ma­đar­ski ra­dio ni­je ni ob­ja­vio, stre­ljao je, na­vod­no, ne­i­me­no­va­ni član srp­skog od­re­da smr­ti sa Ko­so­va.
  Me­đu­tim, či­nje­ni­će, ko­je je „Ko­šut ra­dio”, ve­ro­vat­no smi­šlje­no, us­kra­tio slu­ša­o­ci­ma, go­vo­re ne­što dru­go.
  U Ka­nji­ži se ni­je do­go­di­lo stre­lja­nje, ne­go ubi­stvo. Žr­tva je Jo­žef Šar­njai (32) iz ovog me­šta, a ubi­ca Go­ran Sti­jo­vić (41) iz su­sed­nog Srp­skog Kr­stu­ra. To se, pre­ma sa­op­šte­nju po­li­ci­je, do­go­di­lo u no­ći iz­me­đu 23. i 24. sep­tem­bra u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma u ka­fa­ni „Ba­un­ti” u Ka­nji­ži, po­sle sva­đe i fi­zič­kog raz­ra­ču­na­va­nja iz­me­đu Ša­ra­nji­ja i Sti­jo­vi­ća. Ša­ra­nji­jev leš na­đen je is­pred ka­fa­ne tog ju­tra. Sti­jo­vić, pri tom, ni­je član ne­ka­kvog od­re­da smr­ti, ne­go iz­be­gli­ca sa Ko­so­va, a Šar­njai je u svom me­stu bio na gla­su kao kon­flikt­na lič­nost.
  Da kon­flikt ni­je imao na­ci­o­nal­nu, već po sve­mu su­de­ći „al­ko­ho­li­sa­nu” pod­lo­gu, po­tvr­dio je u iz­ja­vi ma­đar­skim me­di­ji­ma i ak­tu­el­ni pred­sed­nik SO Ka­nji­ža Ka­rolj Ker­me­si, kao i nje­gov pret­hod­nik La­još Ba­la.
  Pre­ma pri­či sve­do­ka, te no­ći Sti­jo­vić je sa pri­ja­te­ljem na­vra­tio u „Ba­un­ti”, Za jed­nim od sto­lo­va već je se­deo Šar­njai. za sa­da se ne zna da li su se od­ra­ni­je po­zna­va­li, tek, po­što je ko­no­bar upo­zo­rio Sti­jo­vi­ća i pri­ja­te­lja da je faj­ront, te da je vre­me da na­pu­ste ka­fa­nu, oni su od­go­vo­ri­li da će osta­ti sa­mo to­li­ko da do­vr­še pi­vo. U raz­go­vor se, me­đu­tim, uba­cio već pri­pi­ti Šar­njai re­či­ma:
  - Ka­kav je to na­čin da odu­go­vla­či­te, iza­đi­te od­mah na­po­lje!
  Za­ko­vi­tla­le su re­či, sev­nu­le pe­sni­će. Pro­tiv­ni­ci su raz­va­đe­ni, a Sti­jo­vić i pri­ja­telj su oti­šli, ali se po­sle kra­ćeg vre­me­na Sti­jo­vić vra­tio s pi­što­ljem i pu­cao u Šar­nja­i­ja.
  Za raz­li­ku od ra­ni­jih slu­ča­je­va, ka­da su li­de­ri ma­đar­skih stra­na­ka u Voj­vo­di­ni po­vo­dom sva­kog sum­nji­vog gra­fi­ta sa­zi­va­li kon­fe­ren­ci­je za štam­pu, re­a­go­va­li lju­ti­to i buč­no, po­sle ubi­stva u Ka­nji­ži bi­li su ta­ko­re­ći - ne­mi. Sa­mo za srp­ske, ali ne i za me­di­je u Ma­đar­skoj.
  A upra­vo je ovo „stre­lja­nje” u Ka­nji­ži bio po­vod Žol­tu Ne­me­tu, pred­sed­ni­ku Od­bo­ra za spolj­ne po­slo­ve ma­đar­skog par­la­men­ta, da ju­če sa­zo­ve hi­tan sa­šta­nak Od­bo­ra sa jed­nom je­di­nom te­mom: an­ti­ma­đar­ski in­ci­den­ti u Voj­vo­di­ni.
  Šta­vi­še, ju­če su ma­đar­ski po­sla­ni­ci u Evrop­skom par­la­men­tu pre­da­li još jed­nu re­zo­lu­ci­ju o Voj­vo­di­ni, što je „Ko­šut ra­dio”, oce­nio kao „još je­dan uspeh ma­đar­ske dr­ža­ve”.

  KA­SA

  PO­VO­DOM tvrd­nji „Ko­šut ra­di­ja” da je Jo­žef Šar­njai stre­ljan, Jo­žef Ka­sa, pred­sed­nik Sa­ve­za voj­vo­đan­skih Ma­đa­ra ka­že da se pr­vih da­na ni­je ogla­ša­vao u jav­no­sti jer ni­je imao do­volj­no in­for­ma­ci­ja.
  - Po­sle sam sa­znao da je čo­vek ubi­jen s vi­še hi­ta­ca, od ko­jih je je­dan is­pa­ljen u gla­vu. Da li „Ko­šut ra­dio” pre­te­ru­je? E, pa mo­lim vas, ako je čo­vek usmr­ćen met­kom u gla­vu, za me­ne to je­ste stre­lja­nje. Ka­kve ve­ze ima to da li je tom pret­ho­di­la tu­ča i sva­đa - re­kao je Ka­sa, osta­ju­ći pri šta­vu da je u Ka­nji­ži po­či­nje­no ubi­stvo na
  tvo na nacionalnoj osnovi.

  Inače U tekstu koji sam ja citao prica Radio Kosut, inače državni radio da se madjarska deca maltretiraju, da ih Srpska deca po skolama zlostavljaju, ali nema svedoka, jer sroditelji boje da prijave, da ne bi doslo do odmazde.

  E, tako pocinju sranja, a nasa država cuti.

  ­

  ­ 2. #2
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  Valjda će se neko setiti da lane koju...

 3. #3
  Aleksej_BASO
  Guest

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  Ja sve nesto kontam da to nece nikad biti kao na drugim mestima (kosovo, hr...) ali tako sam i tada mislio...

  Ma sta reci, ***** im kevu!

 4. #4
  Aleksej_BASO
  Guest

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  Znaci ne mogu da zamerim nesrbima, oni su videli svoji priliku pa hoce da je iskoriste, ali nasi ljudi koji mogu ovo da sprece.... Nemam reci.

 5. #5
  Veoma poznat fosilvaso (avatar)
  Učlanjen
  29.08.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  zagreb
  Poruke
  13.586
  Reputaciona moć
  185

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  Citat Original postavio Aleksej_BASO
  Znaci ne mogu da zamerim nesrbima, oni su videli svoji priliku pa hoce da je iskoriste, ali nasi ljudi koji mogu ovo da sprece.... Nemam reci.
  Kako sprečiti ako dovoljno moćna grupa 'gura projekat'!!?? JeBoTito bi deo Mađara iz Bačke raselio po celoj SCG, deo pozatvarao, nešto pobio i mir do daljnjega.... imaš bolju ideju, ako nemaš, onda možda možeš samo odgađati neminovno....
  Sve je apsolutno u totalitarnom režimu!

 6. #6
  Poznat gigule (avatar)
  Učlanjen
  15.04.2004.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  mesto za kukce,wilme i sve dobre stvorove
  Poruke
  7.228
  Reputaciona moć
  122

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  bljak bljak bljak bljak
  ebla vas politika
  Mađari i svi...
  toliko.

 7. #7
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.451
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  Citat Original postavio gigule
  bljak bljak bljak bljak
  ebla vas politika
  Mađari i svi...
  toliko.
  ... па добро политика, уопште узев... и јесте бљак бљак, бљак... али шта ћеш Ти онда уопште на ПОДФОРУМУ ПОЛИТИКА.... имаш тамо Секс, Кулинарство... штрикање... итд.
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 8. #8
  Poznat gigule (avatar)
  Učlanjen
  15.04.2004.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  mesto za kukce,wilme i sve dobre stvorove
  Poruke
  7.228
  Reputaciona moć
  122

  Talking Re: ode i Vojvodina

  predlog ti je fantastičan, hvala ti na njemu!
  Nisi prvi koji mi to kaže... ali evo kad si i ti to primetio, OK poslušaću te. I nije mi žao što odlaziiiim ...
  svako dobro...
  pozdrav!

  uzgred, imam balgi utisak da potcenjuješ one koji postuju na drugim podforumima... a ne na Politci...
  velika je varka da se ovde okupljaju samo pametni i ozbiljni ljudi a ovi što se zamlaćuju kojkekvim glupstima na tom ljis, kulinarstvu i sl. podforumima...


  uostalom Strela će ti reći, ona redovno posećuje Svaštaru npr. :wink:

 9. #9
  Poznat gigule (avatar)
  Učlanjen
  15.04.2004.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  mesto za kukce,wilme i sve dobre stvorove
  Poruke
  7.228
  Reputaciona moć
  122

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  e da još i ovo... ne mogu da odolim a da ne kažem...sex je mnogo bolja stvar, ma nuporediva,
  i štrikanje i kuvanje i druženje sa drugarima i maženje životinja ...od politke ( a posebno od pljuvanja i svađa) ...

  pozdrav!

 10. #10
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.451
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  Citat Original postavio gigule
  predlog ti je fantastičan, hvala ti na njemu!
  Nisi prvi koji mi to kaže... ali evo kad si i ti to primetio, OK poslušaću te. I nije mi žao što odlaziiiim ...
  svako dobro...
  pozdrav!

  uzgred, imam balgi utisak da potcenjuješ one koji postuju na drugim podforumima... a ne na Politci...
  velika je varka da se ovde okupljaju samo pametni i ozbiljni ljudi a ovi što se zamlaćuju kojkekvim glupstima na tom ljis, kulinarstvu i sl. podforumima...


  uostalom Strela će ti reći, ona redovno posećuje Svaštaru npr. :wink:
  Извини Гигуле, није ми била намера да потцењујем... али размисли... да ли је нормално ДА ДОЂЕШ НА ПОДФОРУМ ПОЛИТИКА И НАПИШЕШ

  *ЕБЛА БАС ПОЛИТИКА::::


  стварно се некада питам ко су људи који се укључују у дискусију ???
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 11. #11
  Poznat gigule (avatar)
  Učlanjen
  15.04.2004.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  mesto za kukce,wilme i sve dobre stvorove
  Poruke
  7.228
  Reputaciona moć
  122

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  šta se pališ bre?
  mislila sam na političare

 12. #12
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.451
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  Citat Original postavio Aleksej_BASO
  Ja sve nesto kontam da to nece nikad biti kao na drugim mestima (kosovo, hr...) ali tako sam i tada mislio...

  Ma sta reci, ***** im kevu!
  Када упоредиш ову тему са темом о угроженим правима оних који нису Мађари у Суботици... заиста да се човеку смучи... једино ми није јасно зашто бар мало напора не уложе ДА ПРОМЕНЕ ВЕЋ ВИЂЕНИ СЦЕНАРИО...
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 13. #13
  Aleksej_BASO
  Guest

  Podrazumevano Re: ode i Vojvodina

  Citat Original postavio fosilvaso
  Kako sprečiti ako dovoljno moćna grupa 'gura projekat'!!?? JeBoTito bi deo Mađara iz Bačke raselio po celoj SCG, deo pozatvarao, nešto pobio i mir do daljnjega.... imaš bolju ideju, ako nemaš, onda možda možeš samo odgađati neminovno....

  MOze se to jako lako resiti ali kada neko ne bi gurao to kako ti kazes.

  Tu onda nema sta da se radi...

  Ja sam i rekoa, ako se ovo nastavi ovim tempom i ako manjine u Vojvodini budu terorisale Srbe, je odoh odavde. Sta da se borim za nesto sto se sutra nase rukovodstvo da preda kao u Hrvatskoj i sl.

Slične teme

 1. ФК ВОЈВОДИНА
  Autor .pissbottleman u forumu Fudbal
  Odgovora: 4878
  Poslednja poruka: 09.12.2017., 00:51
 2. Vojvodina ili KIM
  Autor delirium tremens u forumu Politika
  Odgovora: 73
  Poslednja poruka: 30.11.2007., 09:33
 3. Vojvodina
  Autor Kira Neris u forumu Politika
  Odgovora: 8
  Poslednja poruka: 27.11.2006., 21:58
 4. Vojvodina
  Autor intra u forumu Istorija
  Odgovora: 10
  Poslednja poruka: 06.04.2005., 15:26

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •