M-84AB1
Prikazujem rezultate 1 do 14 od 14

Tema: M-84AB1

 1. #1
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  12.02.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  321
  Reputaciona moć
  54

  Podrazumevano M-84AB1

  Palj­ba la­ser­ska,
  me­ta do­lar­ska
  NOVOSTI 22.05.2005, 18:46:36

  TENK M-84AB1 mo­gao bi u na­red­nim go­di­na­ma da bu­de naj­pro­fi­ta­bil­ni­ji iz­vo­zni pro­iz­vod na­še ze­mlje.
  Ar­mi­ja Ku­vaj­ta po­no­vo je po­ka­za­la ve­li­ko in­te­re­so­va­nje za mo­der­ni­zo­va­nu va­ri­jan­tu ten­ka M-84AB s ko­jim je uče­stvo­va­la u "Pu­stinj­skoj olu­ji". U ogrom­noj svet­skoj kon­ku­ren­ci­ji, biv­ša Ju­go­sla­vi­ja, pre­ko "Ju­go­im­port SDPR" Ku­vaj­ća­ni­ma je ta­da is­po­ru­či­la oko 150 ten­ko­va, što je bio naj­ve­ći po­je­di­nač­ni iz­vo­zni po­sao u ce­loj ju­go­slo­ven­skoj in­du­stri­ji.
  Na­sled­nik ten­ka M-84A i M-84AB, sa­vre­me­ni­ji, efi­ka­sni­ji, bo­lji, M-84AB1, pre ne­ko­li­ko me­se­ci de­mon­stri­rao je svo­ju moć u sr­cu pu­sti­nje. Ku­vaj­tska voj­na eli­ta bi­la je odu­še­vlje­na nje­go­vom sna­gom, br­zi­nom i efi­ka­sno­šću. Po­sle vi­še­dnev­nog te­sti­ra­nja, ma­ne­vri­sa­nja i u najtežim pu­stinj­skim uslo­vi­ma i spek­ta­ku­lar­nog ga­đa­nja, vi­so­ki ru­ko­vo­di­o­ci Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Ge­ne­ral­šta­ba Ku­vaj­ta is­ka­za­li su že­lju za mo­der­ni­za­ci­jom svih po­sto­je­ćih ten­ko­va M-84 na ni­vo M-84AB1.
  Po­sao, či­ja se re­a­li­za­ci­ja s pu­no op­ti­mi­zma oče­ku­je do kra­ja go­di­ne, ujed­no otva­ra broj­ne šan­se na­šoj voj­noj in­du­stri­ji. Kom­plet­nu mo­der­ni­za­ci­ju ten­ka fi­nan­si­ra­la je kom­pa­ni­ja "Ju­go­im­port DPR" uz po­dr­šku Voj­ske SCG.
  Ovim je, ujed­no, i pro­mo­vi­sa­la nov na­čin pro­da­je na­o­ru­ža­nja i voj­ne opre­me na svet­skom tr­ži­štu.
  Teh­nič­ki gle­da­no, uko­li­ko se re­a­li­zu­je ugo­vor, po­sao sa Ku­vaj­tom je najsloženiji iz­vo­zni pro­je­kat - kaže za "No­vo­sti" Ste­van Nik­če­vić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor "Ju­go­im­port SDPR". - Us­pe­li smo da po­sle 15 go­di­na po­no­vo oku­pi­mo ve­li­ki broj pro­iz­vo­đa­ča u na­men­skoj in­du­stri­ji. Us­pe­li smo da na­đe­mo sup­sti­tut i za one ko­o­pe­ran­te ko­ji su zbog sank­ci­ja ne­sta­li kao pred­u­ze­ća, Po­seb­no zna­čaj­na je po­dr­ška ko­ju smo do­bi­li od Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je i Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja.
  Naj­no­vi­ja ge­ne­ra­ci­ja ten­ka M-84AB1 fi­na­le je dvo­go­di­šnjeg tru­da na­ših struč­nja­ka. Kon­cept mo­der­ni­za­ci­je de­fi­ni­sao je pro­jekt­ni tim struč­nja­ka Voj­no­teh­nič­kog in­sti­tu­ta, Ge­ne­ral­šta­ba, upra­ve Oklop­nih je­di­ni­ca VSSCG, Mi­ni­star­stva od­bra­ne i "Ju­go­im­por­ta", a kon­sul­to­va­ni su i ne­ki stra­ni part­ne­ri. U re­kord­nom ro­ku, "Lo­la kor­po­ra­ci­ja" i TRZ "Ča­čak" ide­ju su pre­to­či­li u re­mek-de­lo oklop­ne in­du­stri­je. "Lo­la" je fi­na­li­sta u iz­ra­di, a "Ča­čak" za osno­vu ten­ka.
  - Una­pre­di­li smo va­tre­nu moć, za­šti­tu i tenk uči­ni­li po­kre­tlji­vi­jim - kaže Ne­nad Mi­lo­ra­do­vić, po­moć­nik di­rek­to­ra, ko­ji ru­ko­vo­di ko­mer­ci­jal­no-teh­nič­kim de­lom po­sla sa Ku­vaj­tom. - Ugra­đen je no­vi sa­vre­me­ni si­stem upra­vlja­nja va­trom sa in­te­gri­sa­nom dnev­no-noć­nom ni­šan­skom spra­vom, sa če­ti­ri rad­na ka­na­la - dnev­ni, ter­mo­vi­zij­ski, la­ser­ski ka­nal za me­re­nje da­lji­ne do ci­lja i ka­nal za la­ser­sko vo­đe­nje pro­ti­vo­klop­ne ra­ke­te. Ta­ko je obez­be­đe­na vi­so­ka ve­ro­vat­no­ća po­ga­đa­nja ne­pri­ja­telj­skog ci­lja, pr­ven­stve­no ten­ka ko­ji se kre­će br­zi­nom oko 40 km na čas. U Ku­vaj­tu, na de­mon­stra­ci­ji, ima­li smo vi­še od 90 od­sto po­go­da­ka u svim uslo­vi­ma ga­đa­nja. Ter­mo­vi­zij­ska ka­me­ra tenk uoča­va na da­lji­ni od 11, a pre­po­zna­je ga na če­ti­ri ki­lo­me­tra.
  - Si­ste­mom la­ser­ski vo­đe­ne ra­ke­te ko­ja se is­pa­lju­je iz ce­vi to­pa efi­ka­sno se de­lu­je do pet ki­lo­me­ta­ra - kaže Mi­lo­ra­do­vić. Pro­tiv­a­vi­on­skim mi­tra­lje­zom od 12,7 mm, ko­jim se da­ljin­ski upra­vlja iz unu­tra­šnjo­sti ku­po­le, po­ve­ća­na je za­šti­ta ko­man­di­ra ten­ka pri ga­đa­nju spo­rih, ni­sko­le­te­ćih va­zdu­šnih ci­lje­va.
  Ru­ko­vo­di­lac pro­jekt­nog ti­ma pu­kov­nik Mi­lo­ljub Tri­fu­no­vić, kaže da je tenk M-84AB1 tre­nut­no je­dan od naj­sa­vre­me­ni­jih bor­be­nih si­ste­ma kop­ne­ne voj­ske, na­ro­či­to po­go­dan za tak­tič­ke ope­ra­ci­je sa­vre­me­nog ra­to­va­nja.
  Op­tič­ko elek­tron­ski si­stem za­šti­te omo­gu­ća­va i auto­mat­sko ak­ti­vi­ra­nje ba­ca­ča dim­nih ku­ti­ja. Ta­ko se stva­ra gu­sta za­ve­sa i ten­ku omo­gu­ća­va da br­zo na­pu­sti opa­snu zo­nu. Ve­ća po­kre­tlji­vost je omo­gu­će­na ugrad­njom no­vih sklo­po­va hod­nog de­la ve­će no­si­vo­sti, gu­se­ni­ca sa dvo­o­so­vi­nič­nim član­ci­ma, na­pla­ci­ma za kre­ta­nje po as­fal­tu či­ji je vek 8.000 ki­lo­me­ta­ra.

  LAK, A JAK
  OSIM na­ših ten­ko­va M-84, ku­vaj­tska ar­mi­ja ima i ame­rič­ke ten­ko­ve "abrams". Po­ve­re­nje ko­je nam se uka­zu­je go­vo­ri o pred­no­sti­ma na­šeg pro­iz­vo­da. U če­mu je raz­li­ka M-84AB1 i "abram­sa"?
  - Oba ten­ka pri­pa­da­ju is­toj teh­no­lo­škoj ge­ne­ra­ci­ji. Te­ži­šte "abram­sa" je na oklop­noj za­šti­ti i na kva­li­te­tu si­ste­ma za upra­vlja­nje va­trom, a M-84 na po­kre­tlji­vo­sti - kaže Ne­nad Mi­lo­ra­do­vić. - Naš tenk ima ma­nju si­lu­e­tu, teže ga je po­go­di­ti, lak­ši je i ima ve­ću po­kre­tlji­vost na težim te­re­ni­ma. Ima, ta­ko­đe i ve­ću spe­ci­fič­nu sna­gu (sna­ga mo­to­ra po to­ni težine).
  M-48 težak je 44 to­ne, a ma­sa "abram­sa" je vi­še od 60 to­na. "Abrams" ima mo­tor od 1.500 konj­skih sna­ga, naš od 1.000. Sa si­ste­mom za upra­vlja­nje va­trom su se iz­jed­na­či­li, ali je na­ša pred­nost u do­me­tu - M-48 ga­đa vo­đe­nom ra­ke­tom pet ki­lo­me­ta­ra i da­nju, i no­ću, a "abrams" 3,5 ki­lo­me­ta 2. #2
  Poznat linabg (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  chb
  Poruke
  7.386
  Reputaciona moć
  122

  Podrazumevano ...

  Svaka cast za ove podatke, ali zaboravio si jednu malu sitnicu, ovu temu si trebao da postavis na neki hrvatski forum posto kazes nas tenk, jer se m-84 pravio u Slavonskom Brodu, Hrvatska, ili si ti pristalica velike Srbije pa smatras da je SB u Srbiji.
  Daj ljudi probudite se SFRJ vise ne postoji,a pustinjska oluja je bila pre 15 godina.
  POZDRAV

 3. #3
  Ističe se
  Učlanjen
  01.07.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Nis
  Poruke
  2.774
  Reputaciona moć
  78

  Podrazumevano

  Tamo se sastavljao, a pravio se u celoj SFRJ. Inace, i Hrvati su izbacili svoj tenk na trziste, cini mi se da se bazira na projektu Vihor koji je bio u fazi prototipa na pocetku raspada zemlje. Ako je sve ovo iz ovog clanka tacno, to je lepa vest.

 4. #4
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano

  Samo, sumnjuvi su mi oni JUGOIMPORT... Jesu to oni što su prodavali nekakvo oružje nekakvim ''negativcima'', pa zamalo upadosmo u shit???

 5. #5
  Poznat intra (avatar)
  Učlanjen
  22.12.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Banja Luka
  Poruke
  7.123
  Reputaciona moć
  119

  Podrazumevano

  Skoro sve ove modifikacije (termovizija,laserski daljinomjer) su usvojene još prije posljednjeg rata koliko ja znam.Jedan od bitnijih razloga za zajedničku proizvodnju bio je taj što je jedino željezara u Ravnama (Slo) mogla postići traženi kvalitet čelika za kupolu.

 6. #6
  Zainteresovan član The Edge (avatar)
  Učlanjen
  13.12.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Niš
  Poruke
  385
  Reputaciona moć
  51

  Podrazumevano Dobro plaćeno servisiranje

  Ono što većina propušta da uoči u tekstu je da se radi o MODERNIZACIJI TENKA, a ne o proizvodnji istog.

  Takođe, pisac teksta (citirani novinar) propustio je da pomene da je dobar deo opreme (i naoružanja) koji se nudi
  Kuvajćanima u paketu modifikacije njihove varijante tenka M-84 preuzet sa ruskog T-90.
  (nešto iz ponude, kao što je poboljšanje sistema vešanja točkova, proizvod je domaće pameti - što je svojevremeno
  razvijano za "Vihor", uz neka druga poboljšanja)

  Inače, glavna mana tenka M-84, nedostatak kompozitnog oklopa na kupoli, nije ispravljena... u tekstu se ne vidi
  da li "Jugoimport" nudi Kuvajćanima naknadnu ugradnju reaktivnog oklopa (kakav ima pomenuti T-90)

 7. #7
  Zainteresovan član ivan24 (avatar)
  Učlanjen
  19.04.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  231
  Reputaciona moć
  49

  Podrazumevano tenk

  to mi liči na ruski problem,imamo modernizaciju,nemamo para da je sprovedemo za našu vojsku pa je zato prodajemo.

 8. #8
  Ističe se
  Učlanjen
  01.07.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Nis
  Poruke
  2.774
  Reputaciona moć
  78

  Podrazumevano

  A kako misle da sprovedu tu modernizaciju? Da doteraju 150 tenkica iz Kuvajta, na servis, pa teraj nazad? Ili ce odavde da tamo prebace celu masineriju?

 9. #9
  Zainteresovan član The Edge (avatar)
  Učlanjen
  13.12.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Niš
  Poruke
  385
  Reputaciona moć
  51

  Podrazumevano

  Citat Original postavio Pjer_Nis
  A kako misle da sprovedu tu modernizaciju? Da doteraju 150 tenkica iz Kuvajta, na servis, pa teraj nazad? Ili ce odavde da tamo prebace celu masineriju?
  Imajući u vidu tehničke potrebe modernizacije i navike Kuvajćana, najverovatnije će se tenkovi
  "vodom šetati sa brodom" tamo i nazad. 8) (Oni imaju lovu i ne vole mnogo da se naprežu)

 10. #10
  Poznat intra (avatar)
  Učlanjen
  22.12.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Banja Luka
  Poruke
  7.123
  Reputaciona moć
  119

  Podrazumevano

  Citat Original postavio Pjer_Nis
  A kako misle da sprovedu tu modernizaciju? Da doteraju 150 tenkica iz Kuvajta, na servis, pa teraj nazad? Ili ce odavde da tamo prebace celu masineriju?
  Ovo drugo, išli su i ranije naši ljudi (Irak) da im montiraju ispitne stanice (za ispitivanje i podešavanja suv) da odrade posao i njih obuče.

 11. #11
  Zainteresovan član ivan24 (avatar)
  Učlanjen
  19.04.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  231
  Reputaciona moć
  49

  Podrazumevano tenk budućnosti

  Čekajte malo,da li je taj ugovor potpisan?

 12. #12
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  31.12.2004.
  Poruke
  271
  Reputaciona moć
  50

  Podrazumevano

  bice dobro ako bog da 8)

 13. #13
  Veoma poznat
  Učlanjen
  08.01.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  SAPV
  Poruke
  10.921
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano

  ja kolko sam shvatio od ranije, nama ne treba djura djakovic iz SB jer smo sada sposobni da ga sami pravimo, a citao sam i o saradnji izmedju drzava, znaci ko u sfrj. i citao sam da je vihor ustvari u srbiji jer su ga srbi odneli iz djure djakovic fabrike u slavonskom brodu kada su pocela sranja 90ih

 14. #14
  Početnik
  Učlanjen
  03.07.2005.
  Poruke
  26
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano

  Ma dajte ljudi ne budite smesni.O kakvoj proizvodnji tenkova pricamo kada nemamo para da odrzavamo ni ove sto imamo.I taj prototip verujem da je nastao uz natcovecansko naprezanje strucnjaka.Pa nasa vojska je postala sprdacina.Slucajno imam druga koji je pilot na G-4.Normalan godisnji nalet pilota u svetu je 80-100 sati da bi ostao obucen za zahtevane zadatke.A nasi imaju 5-10 sati i to kad im daju gorivo na kasikicu.Ma razbili su nam vojsku kao lubenicu.

Slične teme

 1. M-84AB1 (M-2001) vs. Degman?
  Autor AleksV u forumu Vojska, policija i avijacija
  Odgovora: 19
  Poslednja poruka: 17.08.2005., 13:40

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •