Sony F828 ,nov , profy, zoom 28-200mm.
Cena 650 eura