Ko zna da tumaci nek tumaci:

SE 24/44

WBC 5.3
LYM 1.5
MON 0.3
GRA 3.6
LYM 27.4
MON 5.4

RBC 4.67
HGB 13.7
HCT 44.2
MCV 94.6
MCH 29.3
MCHC 31.0
RDW 10.9

PLT 228
MPV 7.7

Secer 5,14
Hol. 3,98
Triglicer 0,98