1. Da se prazna kofa mase m=3kg na bunaru sa vratilom slobodno spusti usled svoje tezine do povrsine vode, potrebno je t=10s. Pri tome se konopac odmotava sa horizontalnog vratila mase M=8kg koje ima oblik punog drvenog valjka. Odrediti dubinu bunara.
2. Vakuumska komora je povezana sa klipnom vakuum pumpom zapremina cilindra pumpe je 300 puta manja od zapremine komore. Koliko koraka treba da naprevi klip unutar cilindra pumpe da bi se pritisak u komori snizio 1000 pute?
3. Paralelno otporniku otpora R prikljucenom na bateriju unutrasnjeg otpora r, prikljucen je otpornik nepoznatog otpora. Odrediti taj otpor ako je snaga koja se izdvaja u spoljasnjem delu kola ostala nepromenjena.
4. Atom vodonika u osnovnom stanju se kao projektil sudara sa nepokretnim atomom vodonika takodje u osnovnom stanju. Kolika treba da bude minimalna kineticka energija atoma projektila da bi kao rezultat sudara bio emitovan foton? Energija jonizacije vodonika je Ei=13,6 eV. Frekvencija zracenja atoma vodonika se uizrazava empirijskom formulom v=R(1/n2 – 1/m2), gde je R nepoznata konstanta, a m i n celi brojevi.