Смедерево, 5. јун 1941.
Prikazujem rezultate 1 do 13 od 13

Tema: Смедерево, 5. јун 1941.

 1. #1
  Ističe se
  Učlanjen
  23.04.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Cetinje
  Poruke
  2.766
  Tekstova u blogu
  2
  Reputaciona moć
  73

  Podrazumevano Смедерево, 5. јун 1941.

  http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Dan-secanja-na-smederevsku-tragediju.sr.html

  Дан сећања на смедеревску трагедију  Пи­ском ло­ко­мо­ти­ве на же­ле­знич­кој ста­ни­ци, си­ре­на­ма и лу­па­њем цр­кве­них зво­на, сва­ке го­ди­не тач­но у 14.14 са­ти град се на тре­ну­так „па­ра­ли­ше” у знак се­ћа­ња на жр­тве овог до­га­ђа­ја


  Смедеревска тврђава Фото А. Васиљевић  Сме­де­ре­во – Екс­пло­зи­ја му­ни­ци­је у сме­де­рев­ској твр­ђа­ви, 5. ју­на 1941. го­ди­не, за са­мо не­ко­ли­ко се­кун­ди срав­ни­ла је го­то­во цео град са зе­мљом, а пре­ма не­зва­нич­ним про­це­на­ма, у не­за­пам­ће­ној тра­ге­ди­ји стра­да­ло је из­ме­ђу хи­ља­ду и че­ти­ри хи­ља­де љу­ди. Од 2400 ку­ћа, са­мо 25 ни­је оште­ће­но, док су ку­ће у преч­ни­ку од де­се­так ки­ло­ме­та­ра од твр­ђа­ве по­ру­ше­не до те­ме­ља, по­да­ци су та­да­шње ко­ми­си­је за об­но­ву Сме­де­ре­ва. Стра­вич­на екс­пло­зи­ја му­ни­ци­је ко­ја је у то вре­ме ла­ге­ро­ва­на у древ­ном зда­њу Бран­ко­ви­ћа на­пра­ви­ла је на том ме­сту кра­тер преч­ни­ка пе­де­сет и ду­би­не око де­вет ме­та­ра, а на град се сру­чи­ло нај­ма­ње че­ти­ри хи­ља­де то­на ка­ме­на из зи­ди­на твр­ђа­ве.
  Тог да­на Сме­де­ре­во је за­ви­је­но у цр­но, а до да­нас ни­су по­зна­те мно­ге чи­ње­ни­це. Узрок екс­пло­зи­је још увек се на­га­ђа, као и ко­на­чан број жр­та­ва. Прет­по­ста­вља се да је до не­сре­ће до­шло са­мо­за­па­љи­ва­њем му­ни­ци­је, а по­сто­је и вер­зи­је исто­ри­ча­ра о на­вод­ној ко­му­ни­стич­кој ди­вер­зи­ји, за шта не­ма кон­крет­них до­ка­за.
  Пре­ма из­ја­ва­ма пре­жи­ве­лих и ду­го­го­ди­шње исто­риј­ске гра­ђе, из­ве­сно је да је тог коб­ног 5. ју­на био пи­јач­ни дан у Сме­де­ре­ву. Ле­по вре­ме из­ма­ми­ло је мно­ге гра­ђа­не на ули­цу, гу­жва у гра­ду би­ла је не­за­пам­ће­на. На не­сре­ћу, у Сме­де­ре­во су тог да­на до­шли и мно­ги ме­шта­ни окол­них се­ла, па и гра­до­ва. При­ча се да је то био дан ка­да су сме­де­рев­ски гим­на­зи­јал­ци до­би­ја­ли ди­пло­ме, а учи­те­љи из сре­за по­зва­ни да при­ме пла­ту. Се­дам­на­ест глу­ма­ца Срп­ског на­род­ног по­зо­ри­шта из Но­вог Са­да го­сто­ва­ло је у гра­ду на Ду­на­ву и сви су ов­де на­стра­да­ли.
  На же­ле­знич­кој ста­ни­ци ис­пред са­ме твр­ђа­ве, у пут­нич­ком во­зу 4714 за Ве­ли­ку Пла­ну ко­ји је по ре­ду во­жње тре­ба­ло да кре­не два ми­ну­та пре тра­ге­ди­је, по­ги­ну­ло је, не­зва­нич­но, ви­ше од 1500 пут­ни­ка из Сме­де­ре­ва и окол­них ме­ста. Због гу­жве и пре­ко­број­них пут­ни­ка воз је ка­снио ка­ко би се при­ка­чи­ла још јед­на ло­ко­мо­ти­ва. На­жа­лост, сви ко­ји су се ти­ска­ли да у жур­би на­пу­сте Сме­де­ре­во, игром суд­би­не, за­у­век су оста­ли у ње­му.
  Пи­ском ло­ко­мо­ти­ве на же­ле­знич­кој ста­ни­ци, си­ре­на­ма и лу­па­њем цр­кве­них зво­на, сва­ке го­ди­не тач­но у 14.14 са­ти град се на тре­ну­так „па­ра­ли­ше“ у знак се­ћа­ња на жр­тве тра­ге­ди­је. Та­ко је би­ло и ју­че у Сме­де­ре­ву, 69 го­ди­на на­кон овог до­га­ђа­ја.
  Па­ра­стос жр­тва­ма пе­то­јун­ске тра­ге­ди­је слу­жи­ло је све­штен­ство пра­во­слав­не цр­кве у Сме­де­ре­ву код Спо­мен-ко­стур­ни­це на ста­ром гро­бљу по­диг­ну­те 1942. го­ди­не. На њој је уре­за­но 485 име­на по­зна­тих жр­та­ва, без име­на пут­ни­ка из во­за 4714.
  Ју­че су по­ло­же­ни и вен­ци на спо­ме­ник „5. јун“, не­да­ле­ко од же­ле­знич­ке ста­ни­це, а при­ре­ђен је и при­го­дан про­грам уз уче­шће сме­де­рев­ских гим­на­зи­ја­ла­ца и град­ског жен­ског хо­ра „Кир Сте­фан Ср­бин“.
  Дан се­ћа­ња на жр­тве екс­пло­зи­је нај­пре је на­зван „За­вет­ни дан“, по иде­ји та­да­шњег ко­ме­са­ра за об­но­ву гра­да Ди­ми­три­ја Љо­ти­ћа. По­сле Дру­гог свет­ског ра­та па све до 1981. го­ди­не до­га­ђај је но­сио на­зив „5. јун“, а од та­да до да­нас „Дан не­за­бо­ра­ва“.

  О. Ми­ло­ше­вић


  [објављено: 06/06/2010]
 2. #2
  Veoma poznat
  Učlanjen
  07.12.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Leibstandarte
  Poruke
  10.665
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  комунистичка диверзија...

 3. #3
  Ističe se motorheadsd (avatar)
  Učlanjen
  23.08.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  CATENA MUNDI
  Poruke
  2.271
  Reputaciona moć
  93

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  Smederevo, moj rodni grad, najlepsi grad na svetu ))) Postoje raznorazne teorije vezane za taj dogadjaj. Tipa da je ruski bombarder bacio bombu, da je to komunisticka diverzija (u sta ja licno verujem) i navodno postoji teorija da je uvidjajem utvrdjeno da je svetlosna ziza izazvana optickim nisanom detonirala jedan metak i da je to izazvalo lancanu reakciju...

 4. #4
  Početnik
  Učlanjen
  23.06.2009.
  Pol
  muški
  Poruke
  46
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  у не­за­пам­ће­ној тра­ге­ди­ји стра­да­ло је из­ме­ђу хи­ља­ду и че­ти­ри хи­ља­де љу­ди.
  Zalosno je koliko je kod nas sve neorganizovano bilo da se broj zrtava rasteze od 1000 do 4000. Pa sta je bilo sa tim zrtvama? Valjda su barem trebale da budu propisno sahranjene. Po meni vaznije je znati imena tih ljudi nego kako i zasto je doslo do eksplozije. Na kraju, na spomen ploci se nalazi nekih 500 imena ... a moguce da ih ima barem jos 3500. Po meni ne radi se o pukom brojanju zrtava, kao sto je to kod nas cesto slucaj u blizoj i daljoj istoriji.

  Detalji iz knjige Dr. Leontija Popovica "Istorija Smedereva u slici i reci""

  -Poginulo je oko 2500 ljudi
  -Takodje navodi da je smederevska tvrdjava, inace najvise ostecena prilikom eksplozije (ali i zahvaljujuci kojoj broj zrtava nije bio znacajnije veci) bila bombardovana od strane 'saveznika' (i ostecena) jos tri puta:

  11Jun, 16,17 Jul, 3 Oktobar 1944.

  I takodje u I Sv. ratu.

 5. #5
  Veoma poznat Rechke (avatar)
  Učlanjen
  15.05.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Gradac Moravski
  Poruke
  11.635
  Reputaciona moć
  291

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  Ovaj događaj nemačke okupacione trupe tokom čitave okupacije koristile su u propagandne svrhe, dokazujući tobožnje prijateljstvo i brigu o Srbiji i srpskom narodu, o nastojeći da pridobiju srpski narod navodeći ulogu nemačkih vojnika u spašavanju i zbrinjavanju postradalog stanivništva. Evo jednog članka iz "Novog vremena" od 25. juna 1941. godine, kojim je ustvari preneto pismo zahvalnosti Komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Milana Aćimovića:

  "Prilikom poslednje velike nesreće u Smederevu... nemački vojnici pružili su nov dokaz o svom visokom shvatanju opšteljudskih dužnosti. Pregorevši na trenutak bol za svojim izginulim i osakaćenim drugovima, nemački vojnici, mnogi i sami ranjeni, sklonili su žene i decu na bezbedna mesta... Ovakva humana akcija, za vreme koje su nemački vojnici često stavljali na kocku vlastiti život, učinila je da su se sve nemačke i srpske žrtve ove nesreće našle združene podjednakim staranjem nemačke oružane sile..."

  Interesuje me da li postoje neki dokazi u prilog ovome, ili je to samo još jedna u nizu propagandnih obmana, pošto ja, osim u propagandnom materijalu, nisam našao nijednu potvrdu
  Βασιλεὺς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων

  Zatucani klerofašista!

 6. #6
  Veoma poznat
  Učlanjen
  07.12.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Leibstandarte
  Poruke
  10.665
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  Citat Original postavio Rechke Pogledaj poruku
  Ovaj događaj nemačke okupacione trupe tokom čitave okupacije koristile su u propagandne svrhe, dokazujući tobožnje prijateljstvo i brigu o Srbiji i srpskom narodu, o nastojeći da pridobiju srpski narod navodeći ulogu nemačkih vojnika u spašavanju i zbrinjavanju postradalog stanivništva. Evo jednog članka iz "Novog vremena" od 25. juna 1941. godine, kojim je ustvari preneto pismo zahvalnosti Komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Milana Aćimovića:

  "Prilikom poslednje velike nesreće u Smederevu... nemački vojnici pružili su nov dokaz o svom visokom shvatanju opšteljudskih dužnosti. Pregorevši na trenutak bol za svojim izginulim i osakaćenim drugovima, nemački vojnici, mnogi i sami ranjeni, sklonili su žene i decu na bezbedna mesta... Ovakva humana akcija, za vreme koje su nemački vojnici često stavljali na kocku vlastiti život, učinila je da su se sve nemačke i srpske žrtve ove nesreće našle združene podjednakim staranjem nemačke oružane sile..."

  Interesuje me da li postoje neki dokazi u prilog ovome, ili je to samo još jedna u nizu propagandnih obmana, pošto ja, osim u propagandnom materijalu, nisam našao nijednu potvrdu
  а зашто није могуће да се тако догодило,него је све одмах пропаганда ?

 7. #7
  Veoma poznat Rechke (avatar)
  Učlanjen
  15.05.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Gradac Moravski
  Poruke
  11.635
  Reputaciona moć
  291

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  Nisam rekao da nije nemoguće, već da sam o tome čitao samo u propagandnom materijalu. A kao drugo, rekoh već da je to intenzivno eksploatisano u propagandi pridobijanja stanovništva tokom čitavog trajanja okupacije, nije to moja negativna kvalifikacija, već činjenica
  Βασιλεὺς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων

  Zatucani klerofašista!

 8. #8
  Elita Gruban (avatar)
  Učlanjen
  05.06.2009.
  Pol
  muški
  Poruke
  22.806
  Reputaciona moć
  338

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  Citat Original postavio Lautner Pogledaj poruku
  комунистичка диверзија...
  Komunisti su do 22.juna bili u ljubavi sa okupatorom.
  Poslednji put ažurirao/la Gruban : 07.06.2010. u 02:42
  Čistimo dvorišta, podrume, šupe i odnosimo nepotrebne stvari
  Skupljamo staro gvoždje, stare motore, veš mašine, akumulatore i ostale sekundarne sirovine

 9. #9
  Poznat
  Učlanjen
  28.12.2009.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.275
  Reputaciona moć
  158

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  Та прича о диверзији ме мало подсетила на експлозију у ужичким трезорима за време тзв Ужичке републике. Ту се народ скривао за време проглашене ваздушне опасности. Било је доста деце. Партизанска верзија је гласила да је у питању била четничка диверзија.

  То је било овако: трезори су били у облику латиничног слова ха (Н), где је у једном паралелном објекту била (партизанска) фабрика муниције, а у другом је било склониште за цивиле. Постојао је ходник који је повезивао та два објекта и, како изгледа, катастрофа међу цивилима се догодила када су се отровни гасови из фабрике кроз ходник проширили до склоништа.

  По свему судећи, највероватније је ипак да је до експлозије дошло услед неодговарајућег руковања, а крунско питање је зашто су трезори у том часу били затворени јер би иначе жртава било мање. То је такође предмет теорија завере.

  То је још једна од занемарених трагедија из 1941.
  "Весма бо трудно Славјан от заматорелих мнениј отвратити."

 10. #10
  Iskusan Ненад (avatar)
  Učlanjen
  17.12.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд
  Poruke
  6.400
  Tekstova u blogu
  14
  Reputaciona moć
  104

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  Постоји теорија да је Тито намерно обавио диверзију да би уклонио свог главног супарника Мустафу Голубића, генерала НКВД којег је лично Стаљин послао у Југославију.

 11. #11
  Domaćin dulebass (avatar)
  Učlanjen
  08.09.2007.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Smederevo
  Poruke
  3.236
  Tekstova u blogu
  2
  Reputaciona moć
  70

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  Najnovija informacija je da je Mustafa Golubic organizovao eksploziju municije u Smederevu. Otvoren je njegov arhiv i iz prilozenog se vidi:

  http://tomislavdretar.info/otvoren-dosije-mustafe-golubica-staljinova-naredba-draza-umesto-tita/
  "Pri rodjenju placemo sto smo stupili na veliku pozornicu budala!" (Sekspir)

 12. #12
  Zainteresovan član m a s t e r (avatar)
  Učlanjen
  02.05.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Srbija
  Poruke
  136
  Reputaciona moć
  30

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  Citat Original postavio Lautner Pogledaj poruku
  комунистичка диверзија...
  Slazem se u potpunosti.
  I feel good!!!

 13. #13
  Aktivan član Дундурије (avatar)
  Učlanjen
  03.04.2015.
  Pol
  muški
  Poruke
  1.680
  Reputaciona moć
  39

  Podrazumevano Re: Смедерево, 5. јун 1941.

  Проко прати мало форум, има већ тема о овоме ево је https://forum.krstarica.com/showthread.php/787596-SRPSKA-HIRO%C5%A0IMA-75-godina-otkad-je-od-Smedereva-ostao-samo-PRAH-I-PEPEO. Тако да ово пребаците у већ постојећу тему (+ је ова постојећа поред тога и што је старија насловљена на ћирилици).

Slične teme

 1. Beograd 1941
  Autor MCollector u forumu Vojska, policija i avijacija
  Odgovora: 51
  Poslednja poruka: 20.06.2013., 09:19
 2. 27 3 1941
  Autor DRVOSEČA u forumu Istorija
  Odgovora: 44
  Poslednja poruka: 18.05.2010., 02:30
 3. 100 dinara iz 1941.
  Autor jovans u forumu Numizmatika i filatelija
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 16.07.2006., 09:45
 4. 27. mart 1941 ?
  Autor Lucky Luck u forumu Politika
  Odgovora: 21
  Poslednja poruka: 29.03.2006., 00:39
 5. NOVCANICA IZ 1941.
  Autor 5ar u forumu Numizmatika i filatelija
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 02.08.2005., 00:45

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •