Juzna Srbija pred demografsku katastrofu
Prikazujem rezultate 1 do 7 od 7

Tema: Juzna Srbija pred demografsku katastrofu

 1. #1
  Domaćin
  Učlanjen
  11.03.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Skopje
  Poruke
  3.858
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Juzna Srbija pred demografsku katastrofu

  Река миграције са југа Србије


  Ле­ско­вац – У де­вет од три­на­ест оп­шти­на Ја­бла­нич­ког и Пчињ­ског окру­га број ста­нов­ни­ка у по­след­њих шест де­це­ни­ја не­пре­ста­но опа­да. У од­но­су на 1948. го­ди­ну, ве­ћи број жи­те­ља, пре­ма по­пи­су из 2002. го­ди­не, има­ли су са­мо окру­жни цен­три Ле­ско­вац и Вра­ње и оп­шти­не Бу­ја­но­вац и Пре­ше­во где ве­ћин­ско ста­нов­ни­штво чи­не Ал­бан­ци.

  Ре­ка ми­гра­ци­је са ју­га Ре­пу­бли­ке кре­ну­ла је од­мах по­сле ра­та, да би у по­след­ње две де­це­ни­је у по­је­ди­ним оп­шти­на­ма по­при­ми­ла раз­ме­ре де­мо­граф­ске ка­та­стро­фе. Све је ви­ше на­пу­ште­них ку­ћа, по­је­ди­на се­ла оста­ла су пра­зна, шко­ле се за­тва­ра­ју, опу­сте­ле ли­ва­де и њи­ве, ко­је су не­ка­да­шњи до­се­ље­ни­ци ства­ра­ли кр­че­њем шу­ма, по­но­во за­ра­ста­ју, пу­те­ви и ста­зе не­ста­ју у ко­ро­ву.

  Пре­ма по­да­ци­ма За­во­да за про­у­ча­ва­ње се­ла у Бе­о­гра­ду, ко­ји су са­оп­ште­ни на про­шло­го­ди­шњем на­уч­ном ску­пу „Вла­син­ски су­сре­ти“, на под­руч­ју Ја­бла­нич­ког окру­га не­ста­је 68 од укуп­но 331 се­ла. Нај­у­гро­же­ни­је су оп­шти­не Цр­на Тра­ва, Ме­две­ђа и Бој­ник. Од 25 цр­но­трав­ских се­ла, се­дам­на­ест одр­жа­ва­ју стар­ци. У Бој­ни­ку је два­на­ест се­ла пред га­ше­њем, у Ле­ба­ну се­дам, у Ле­сков­цу осам, док ће у Ме­две­ђи опу­сте­ти чак 43 се­ла. На по­ме­ну­том ску­пу оце­ње­но је да др­жа­ва не­ма стра­те­ги­ју за за­у­ста­вља­ње исе­ља­ва­ња. На под­руч­ју Ја­бла­нич­ког окру­га, 1981. го­ди­не је жи­вео 262.531 ста­нов­ник, 14.697 ви­ше не­го 2002. го­ди­не, а да­нас их је сва­ка­ко још ма­ње. Уко­ли­ко се на­ста­ви са­да­шњи тренд, Ја­бла­нич­ки округ ће уско­ро има­ти оно­ли­ко ста­нов­ни­ка ко­ли­ко их је ов­де би­ло пре две­ста го­ди­на.
  Бар­јак ми­гра­ци­је са ју­га по­не­ли су пе­чал­ба­ри ко­ји су тр­бу­хом за кру­хом кре­ну­ли у раз­ви­је­ни­је кра­је­ве. Мно­ги од њих су вре­ме­ном по­ву­кли и сво­је по­ро­ди­це. Цр­на Тра­ва је 1948. го­ди­не има­ла 13.614 ста­нов­ни­ка, да би пре­ма по­след­њем по­пи­су њи­хов број пао на 2.561. По­да­ци го­во­ре да их је тре­нут­но тек 1915, а ов­де стра­ху­ју да ће на­ред­ни по­пис оп­шти­на до­че­ка­ти са ма­ње од хи­ља­ду ду­ша. Го­ди­шње умре де­сет пу­та ви­ше не­го што се ро­ди, про­сек ста­ро­сти је пре­ко се­дам­де­сет го­ди­на. Пред­сед­ник оп­шти­не Сла­во­љуб Бла­го­је­вић ка­же да оп­шти­на не мо­же да учи­ни ни­шта без по­мо­ћи др­жа­ве.

  О су­мор­ној де­мо­граф­ској сли­ци нај­бо­ље го­во­ри по­да­так да на под­руч­ју ове оп­шти­не има са­мо 58 уче­ни­ка, шко­ле су за­тво­ре­не у ве­ћи­ни се­ла, а у пр­ви раз­ред ми­ну­ле је­се­ни кре­ну­ло је са­мо пет шко­ла­ра­ца. У осмо­го­ди­шњој шко­ли у Са­ста­ву Ре­ка, где је не­ка­да би­ло ви­ше од сто­ти­ну уче­ни­ка, са­да у пр­ва че­ти­ри раз­ре­да не­ма ни­ког, та­ко­ђе ни у ше­стом, а у пе­том, сед­мом и осмом раз­ре­ду на­ста­ву по­ха­ђа­ју по два ђа­ка. Пре­ма по­след­њем по­пи­су, у Остро­зу­бу је жи­вео са­мо је­дан ста­нов­ник, у Рај­че­ти­ну шест, у Би­стри­ци осам.

  Слич­на је си­ту­а­ци­ја и у Ме­две­ђи где је број ста­нов­ни­ка у по­сле­рат­ном пе­ри­о­ду пре­по­ло­вљен. Ср­би се се­ле у прав­цу Бе­о­гра­да, а Ал­бан­ци пре­ма При­шти­ни.

  – За­бри­ну­та сам због све­га што се де­ша­ва и пи­там се да ли ће др­жа­ва да до­не­се про­грам рас­по­де­ле ста­нов­ни­штва. Оп­шти­на Ме­две­ђа се пра­зни, ин­ду­стри­је не­ма, при­ва­ти­за­ци­ја ни­је ус­пе­ла, без по­сла је око 1.200 љу­ди. Мла­ди од­ла­зе ра­ди шко­ло­ва­ња, иако ов­де по­сто­је усло­ви за сред­ње, па чак и за ви­со­ко обра­зо­ва­ње, јер су отво­ре­на оде­ље­ња Прав­ног и Еко­ном­ског фа­кул­те­та. Сви они ко­ји оду на шко­ло­ва­ње ван Ме­две­ђе не вра­ћа­ју се ви­ше. Од­ла­зе прав­ни­ци, еко­но­ми­сти, ле­ка­ри, ин­же­ње­ри. Број ђа­ка опа­да, не са­мо по се­ли­ма, већ и у са­мој Ме­две­ђи. Го­ди­не 1994. у пр­ви раз­ред су упи­са­на три оде­ље­ња, у школ­ској 2009/2010 2009/2010. два оде­ље­ња са по пет­на­ест уче­ни­ка, а иду­ће је­се­ни у пр­ви раз­ред ће кре­ну­ти са­мо јед­но оде­ље­ње – ја­да се за наш лист Ја­дран­ка Бо­жо­вић, на­чел­ни­ца Оп­штин­ске упра­ве у Ме­две­ђи.

  У Ту­ла­ру је не­ка­да би­ло од 600 до 700 уче­ни­ка, а са­да има са­мо 34 шко­лар­ца, у пр­вом, дру­гом и че­твр­том раз­ре­ду не­ма уче­ни­ка, а на је­сен ће шко­ла па­сти на 23 основ­ца. Слич­но је у Ле­цу и Бу­џу­ме­ту, па чак и у ту­ри­стич­кој Си­ја­рин­ској Ба­њи.

  На под­руч­ју Пчињ­ског окру­га нај­те­жа је си­ту­а­ци­ја у оп­шти­на­ма Тр­го­ви­ште и Бо­си­ле­град. Пред­сед­ник бо­си­ле­град­ске оп­шти­не Вла­ди­мир За­ха­ри­јев ка­же за наш лист да је нај­ве­ћи та­лас ми­гра­ци­је ову оп­шти­ну по­го­дио из­ме­ђу 1981. и 1991. го­ди­не, број жи­те­ља ове оп­шти­не опао је са осам­на­ест на ма­ње од је­да­на­ест хи­ља­да, а по­след­њих го­ди­на број ста­нов­ни­ка се за­др­жа­ва на де­се­так хи­ља­да.

  – Љу­ди иду тр­бу­хом за кру­хом. Др­жа­ва не во­ди до­вољ­но ра­чу­на о на­ма ко­ји смо на об­рон­ци­ма зе­мље. При­вре­да је не­раз­ви­је­на, по­сла не­ма, две до три хи­ља­де се­зон­ских рад­ни­ка из ове оп­шти­не од­ла­зи у пе­чал­бу у Цр­ну Го­ру, Не­го­тин­ску кра­ји­ну и у број­не гра­до­ве Ср­би­је где на­ла­зе усло­ве за ег­зи­стен­ци­ју. На сре­ћу, они се вра­ћа­ју, та­ко да ви­ше не­ма на­глог исе­ља­ва­ња. С дру­ге стра­не, по­след­њих го­ди­на има­мо ма­со­ван по­вра­так Бу­га­ра са овог под­руч­ја ко­ји су жи­ве­ли у Ма­ке­до­ни­ји, ода­кле се до са­да вра­ти­ло око две хи­ља­де на­ших исе­ље­ни­ка – ис­ти­че За­ха­ри­јев.

  Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, бо­си­ле­град­ским се­ли­ма за са­да не пре­ти га­ше­ње, али већ за де­сет до два­де­сет го­ди­на по­че­ће да не­ста­ју, јер та­мо жи­ве углав­ном ста­рач­ка до­ма­ћин­ства. И број уче­ни­ка стаг­ни­ра, а шко­ле се одр­жа­ва­ју чак и та­мо где има са­мо по је­дан или два уче­ни­ка.

  http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Reka-migracije-sa-juga-Srbije.sr.html
  Poslednji put ažurirao/la Bugarash : 06.06.2010. u 10:38 2. #2
  Buduća legenda sumnjivo lice (avatar)
  Učlanjen
  02.07.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  25.917
  Reputaciona moć
  842

  Podrazumevano Re: Juzna Srbija pred demografsku katastrofu

  pa nista dovescemo Bugare da upotpunimo nacionalni park.Cista priroda, zivotnije,..

 3. #3
  Poznat G.H.O.S.T. (avatar)
  Učlanjen
  26.09.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Sexi mahala
  Poruke
  7.805
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  108

  Podrazumevano Re: Juzna Srbija pred demografsku katastrofu

  Citat Original postavio Bugarash Pogledaj poruku
  Река миграције са југа Србије


  Ле­ско­вац – У де­вет од три­на­ест оп­шти­на Ја­бла­нич­ког и Пчињ­ског окру­га број ста­нов­ни­ка у по­след­њих шест де­це­ни­ја не­пре­ста­но опа­да. У од­но­су на 1948. го­ди­ну, ве­ћи број жи­те­ља, пре­ма по­пи­су из 2002. го­ди­не, има­ли су са­мо окру­жни цен­три Ле­ско­вац и Вра­ње и оп­шти­не Бу­ја­но­вац и Пре­ше­во где ве­ћин­ско ста­нов­ни­штво чи­не Ал­бан­ци.

  Ре­ка ми­гра­ци­је са ју­га Ре­пу­бли­ке кре­ну­ла је од­мах по­сле ра­та, да би у по­след­ње две де­це­ни­је у по­је­ди­ним оп­шти­на­ма по­при­ми­ла раз­ме­ре де­мо­граф­ске ка­та­стро­фе. Све је ви­ше на­пу­ште­них ку­ћа, по­је­ди­на се­ла оста­ла су пра­зна, шко­ле се за­тва­ра­ју, опу­сте­ле ли­ва­де и њи­ве, ко­је су не­ка­да­шњи до­се­ље­ни­ци ства­ра­ли кр­че­њем шу­ма, по­но­во за­ра­ста­ју, пу­те­ви и ста­зе не­ста­ју у ко­ро­ву.

  Пре­ма по­да­ци­ма За­во­да за про­у­ча­ва­ње се­ла у Бе­о­гра­ду, ко­ји су са­оп­ште­ни на про­шло­го­ди­шњем на­уч­ном ску­пу „Вла­син­ски су­сре­ти“, на под­руч­ју Ја­бла­нич­ког окру­га не­ста­је 68 од укуп­но 331 се­ла. Нај­у­гро­же­ни­је су оп­шти­не Цр­на Тра­ва, Ме­две­ђа и Бој­ник. Од 25 цр­но­трав­ских се­ла, се­дам­на­ест одр­жа­ва­ју стар­ци. У Бој­ни­ку је два­на­ест се­ла пред га­ше­њем, у Ле­ба­ну се­дам, у Ле­сков­цу осам, док ће у Ме­две­ђи опу­сте­ти чак 43 се­ла. На по­ме­ну­том ску­пу оце­ње­но је да др­жа­ва не­ма стра­те­ги­ју за за­у­ста­вља­ње исе­ља­ва­ња. На под­руч­ју Ја­бла­нич­ког окру­га, 1981. го­ди­не је жи­вео 262.531 ста­нов­ник, 14.697 ви­ше не­го 2002. го­ди­не, а да­нас их је сва­ка­ко још ма­ње. Уко­ли­ко се на­ста­ви са­да­шњи тренд, Ја­бла­нич­ки округ ће уско­ро има­ти оно­ли­ко ста­нов­ни­ка ко­ли­ко их је ов­де би­ло пре две­ста го­ди­на.
  Бар­јак ми­гра­ци­је са ју­га по­не­ли су пе­чал­ба­ри ко­ји су тр­бу­хом за кру­хом кре­ну­ли у раз­ви­је­ни­је кра­је­ве. Мно­ги од њих су вре­ме­ном по­ву­кли и сво­је по­ро­ди­це. Цр­на Тра­ва је 1948. го­ди­не има­ла 13.614 ста­нов­ни­ка, да би пре­ма по­след­њем по­пи­су њи­хов број пао на 2.561. По­да­ци го­во­ре да их је тре­нут­но тек 1915, а ов­де стра­ху­ју да ће на­ред­ни по­пис оп­шти­на до­че­ка­ти са ма­ње од хи­ља­ду ду­ша. Го­ди­шње умре де­сет пу­та ви­ше не­го што се ро­ди, про­сек ста­ро­сти је пре­ко се­дам­де­сет го­ди­на. Пред­сед­ник оп­шти­не Сла­во­љуб Бла­го­је­вић ка­же да оп­шти­на не мо­же да учи­ни ни­шта без по­мо­ћи др­жа­ве.

  О су­мор­ној де­мо­граф­ској сли­ци нај­бо­ље го­во­ри по­да­так да на под­руч­ју ове оп­шти­не има са­мо 58 уче­ни­ка, шко­ле су за­тво­ре­не у ве­ћи­ни се­ла, а у пр­ви раз­ред ми­ну­ле је­се­ни кре­ну­ло је са­мо пет шко­ла­ра­ца. У осмо­го­ди­шњој шко­ли у Са­ста­ву Ре­ка, где је не­ка­да би­ло ви­ше од сто­ти­ну уче­ни­ка, са­да у пр­ва че­ти­ри раз­ре­да не­ма ни­ког, та­ко­ђе ни у ше­стом, а у пе­том, сед­мом и осмом раз­ре­ду на­ста­ву по­ха­ђа­ју по два ђа­ка. Пре­ма по­след­њем по­пи­су, у Остро­зу­бу је жи­вео са­мо је­дан ста­нов­ник, у Рај­че­ти­ну шест, у Би­стри­ци осам.

  Слич­на је си­ту­а­ци­ја и у Ме­две­ђи где је број ста­нов­ни­ка у по­сле­рат­ном пе­ри­о­ду пре­по­ло­вљен. Ср­би се се­ле у прав­цу Бе­о­гра­да, а Ал­бан­ци пре­ма При­шти­ни.

  – За­бри­ну­та сам због све­га што се де­ша­ва и пи­там се да ли ће др­жа­ва да до­не­се про­грам рас­по­де­ле ста­нов­ни­штва. Оп­шти­на Ме­две­ђа се пра­зни, ин­ду­стри­је не­ма, при­ва­ти­за­ци­ја ни­је ус­пе­ла, без по­сла је око 1.200 љу­ди. Мла­ди од­ла­зе ра­ди шко­ло­ва­ња, иако ов­де по­сто­је усло­ви за сред­ње, па чак и за ви­со­ко обра­зо­ва­ње, јер су отво­ре­на оде­ље­ња Прав­ног и Еко­ном­ског фа­кул­те­та. Сви они ко­ји оду на шко­ло­ва­ње ван Ме­две­ђе не вра­ћа­ју се ви­ше. Од­ла­зе прав­ни­ци, еко­но­ми­сти, ле­ка­ри, ин­же­ње­ри. Број ђа­ка опа­да, не са­мо по се­ли­ма, већ и у са­мој Ме­две­ђи. Го­ди­не 1994. у пр­ви раз­ред су упи­са­на три оде­ље­ња, у школ­ској 2009/2010 2009/2010. два оде­ље­ња са по пет­на­ест уче­ни­ка, а иду­ће је­се­ни у пр­ви раз­ред ће кре­ну­ти са­мо јед­но оде­ље­ње – ја­да се за наш лист Ја­дран­ка Бо­жо­вић, на­чел­ни­ца Оп­штин­ске упра­ве у Ме­две­ђи.

  У Ту­ла­ру је не­ка­да би­ло од 600 до 700 уче­ни­ка, а са­да има са­мо 34 шко­лар­ца, у пр­вом, дру­гом и че­твр­том раз­ре­ду не­ма уче­ни­ка, а на је­сен ће шко­ла па­сти на 23 основ­ца. Слич­но је у Ле­цу и Бу­џу­ме­ту, па чак и у ту­ри­стич­кој Си­ја­рин­ској Ба­њи.

  На под­руч­ју Пчињ­ског окру­га нај­те­жа је си­ту­а­ци­ја у оп­шти­на­ма Тр­го­ви­ште и Бо­си­ле­град. Пред­сед­ник бо­си­ле­град­ске оп­шти­не Вла­ди­мир За­ха­ри­јев ка­же за наш лист да је нај­ве­ћи та­лас ми­гра­ци­је ову оп­шти­ну по­го­дио из­ме­ђу 1981. и 1991. го­ди­не, број жи­те­ља ове оп­шти­не опао је са осам­на­ест на ма­ње од је­да­на­ест хи­ља­да, а по­след­њих го­ди­на број ста­нов­ни­ка се за­др­жа­ва на де­се­так хи­ља­да.

  – Љу­ди иду тр­бу­хом за кру­хом. Др­жа­ва не во­ди до­вољ­но ра­чу­на о на­ма ко­ји смо на об­рон­ци­ма зе­мље. При­вре­да је не­раз­ви­је­на, по­сла не­ма, две до три хи­ља­де се­зон­ских рад­ни­ка из ове оп­шти­не од­ла­зи у пе­чал­бу у Цр­ну Го­ру, Не­го­тин­ску кра­ји­ну и у број­не гра­до­ве Ср­би­је где на­ла­зе усло­ве за ег­зи­стен­ци­ју. На сре­ћу, они се вра­ћа­ју, та­ко да ви­ше не­ма на­глог исе­ља­ва­ња. С дру­ге стра­не, по­след­њих го­ди­на има­мо ма­со­ван по­вра­так Бу­га­ра са овог под­руч­ја ко­ји су жи­ве­ли у Ма­ке­до­ни­ји, ода­кле се до са­да вра­ти­ло око две хи­ља­де на­ших исе­ље­ни­ка – ис­ти­че За­ха­ри­јев.

  Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, бо­си­ле­град­ским се­ли­ма за са­да не пре­ти га­ше­ње, али већ за де­сет до два­де­сет го­ди­на по­че­ће да не­ста­ју, јер та­мо жи­ве углав­ном ста­рач­ка до­ма­ћин­ства. И број уче­ни­ка стаг­ни­ра, а шко­ле се одр­жа­ва­ју чак и та­мо где има са­мо по је­дан или два уче­ни­ка.

  http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Reka-migracije-sa-juga-Srbije.sr.html
  Amin.Tako je i Leskovac bio Mali Mancester, pa su sve tekstilne masine odnete za Beograd...
  Holiness is in right action, and courage on behalf of those who cannot defend themselves.

 4. #4
  Domaćin
  Učlanjen
  11.03.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Skopje
  Poruke
  3.858
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Juzna Srbija pred demografsku katastrofu

  Citat Original postavio sumnjivo lice Pogledaj poruku
  pa nista dovescemo Bugare da upotpunimo nacionalni park.Cista priroda, zivotnije,..
  nemoj brate nije lepo da Bugarizirate juznu srbiju
  samo jos jedno kosovo vam fali

 5. #5
  Poznat
  Učlanjen
  24.10.2009.
  Pol
  muški
  Poruke
  8.294
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  112

  Podrazumevano Re: Juzna Srbija pred demografsku katastrofu

  Citat Original postavio sumnjivo lice Pogledaj poruku
  pa nista dovescemo Bugare da upotpunimo nacionalni park.Cista priroda, zivotnije,..
  sumnjivo lice

  Ono sto Bugarash prica on zapravo misli na svoju zemlju.

  Ima citavih krajeva u Bugarskoj koji su potpuno ispraznjeni i gde se iskljucivo naseljavaju Turci i Pomaci, postavljao sam linkove o tome i ako bude bilo potrebno mogu ponoviti.

 6. #6
  Poznat
  Učlanjen
  23.02.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  sumadija
  Poruke
  9.960
  Reputaciona moć
  156

  Podrazumevano Re: Juzna Srbija pred demografsku katastrofu

  ma stvari uopste nisu tako alarmantne.
  u kragujevcu se razmislja o promeni imena pojedinih naselja u naprimer : nova medvedja, sumadijska crna trava,
  bojnik u sumadiji, lebane na lepenici......................i da budem iskren, da nije njih u kragujevcu bi mortalitet odavno bio ispred nataliteta.
  Poslednji put ažurirao/la a bre Milun : 06.06.2010. u 14:31

 7. #7
  Elita daxt (avatar)
  Učlanjen
  20.02.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  beograd
  Poruke
  16.995
  Reputaciona moć
  375

  Podrazumevano Re: Juzna Srbija pred demografsku katastrofu

  Citat Original postavio Bugarash Pogledaj poruku
  Река миграције са југа Србије


  Ле­ско­вац – У де­вет од три­на­ест оп­шти­на Ја­бла­нич­ког и Пчињ­ског окру­га број ста­нов­ни­ка у по­след­њих шест де­це­ни­ја не­пре­ста­но опа­да. У од­но­су на 1948. го­ди­ну, ве­ћи број жи­те­ља, пре­ма по­пи­су из 2002. го­ди­не, има­ли су са­мо окру­жни цен­три Ле­ско­вац и Вра­ње и оп­шти­не Бу­ја­но­вац и Пре­ше­во где ве­ћин­ско ста­нов­ни­штво чи­не Ал­бан­ци.

  Ре­ка ми­гра­ци­је са ју­га Ре­пу­бли­ке кре­ну­ла је од­мах по­сле ра­та, да би у по­след­ње две де­це­ни­је у по­је­ди­ним оп­шти­на­ма по­при­ми­ла раз­ме­ре де­мо­граф­ске ка­та­стро­фе. Све је ви­ше на­пу­ште­них ку­ћа, по­је­ди­на се­ла оста­ла су пра­зна, шко­ле се за­тва­ра­ју, опу­сте­ле ли­ва­де и њи­ве, ко­је су не­ка­да­шњи до­се­ље­ни­ци ства­ра­ли кр­че­њем шу­ма, по­но­во за­ра­ста­ју, пу­те­ви и ста­зе не­ста­ју у ко­ро­ву.

  Пре­ма по­да­ци­ма За­во­да за про­у­ча­ва­ње се­ла у Бе­о­гра­ду, ко­ји су са­оп­ште­ни на про­шло­го­ди­шњем на­уч­ном ску­пу „Вла­син­ски су­сре­ти“, на под­руч­ју Ја­бла­нич­ког окру­га не­ста­је 68 од укуп­но 331 се­ла. Нај­у­гро­же­ни­је су оп­шти­не Цр­на Тра­ва, Ме­две­ђа и Бој­ник. Од 25 цр­но­трав­ских се­ла, се­дам­на­ест одр­жа­ва­ју стар­ци. У Бој­ни­ку је два­на­ест се­ла пред га­ше­њем, у Ле­ба­ну се­дам, у Ле­сков­цу осам, док ће у Ме­две­ђи опу­сте­ти чак 43 се­ла. На по­ме­ну­том ску­пу оце­ње­но је да др­жа­ва не­ма стра­те­ги­ју за за­у­ста­вља­ње исе­ља­ва­ња. На под­руч­ју Ја­бла­нич­ког окру­га, 1981. го­ди­не је жи­вео 262.531 ста­нов­ник, 14.697 ви­ше не­го 2002. го­ди­не, а да­нас их је сва­ка­ко још ма­ње. Уко­ли­ко се на­ста­ви са­да­шњи тренд, Ја­бла­нич­ки округ ће уско­ро има­ти оно­ли­ко ста­нов­ни­ка ко­ли­ко их је ов­де би­ло пре две­ста го­ди­на.
  Бар­јак ми­гра­ци­је са ју­га по­не­ли су пе­чал­ба­ри ко­ји су тр­бу­хом за кру­хом кре­ну­ли у раз­ви­је­ни­је кра­је­ве. Мно­ги од њих су вре­ме­ном по­ву­кли и сво­је по­ро­ди­це. Цр­на Тра­ва је 1948. го­ди­не има­ла 13.614 ста­нов­ни­ка, да би пре­ма по­след­њем по­пи­су њи­хов број пао на 2.561. По­да­ци го­во­ре да их је тре­нут­но тек 1915, а ов­де стра­ху­ју да ће на­ред­ни по­пис оп­шти­на до­че­ка­ти са ма­ње од хи­ља­ду ду­ша. Го­ди­шње умре де­сет пу­та ви­ше не­го што се ро­ди, про­сек ста­ро­сти је пре­ко се­дам­де­сет го­ди­на. Пред­сед­ник оп­шти­не Сла­во­љуб Бла­го­је­вић ка­же да оп­шти­на не мо­же да учи­ни ни­шта без по­мо­ћи др­жа­ве.

  О су­мор­ној де­мо­граф­ској сли­ци нај­бо­ље го­во­ри по­да­так да на под­руч­ју ове оп­шти­не има са­мо 58 уче­ни­ка, шко­ле су за­тво­ре­не у ве­ћи­ни се­ла, а у пр­ви раз­ред ми­ну­ле је­се­ни кре­ну­ло је са­мо пет шко­ла­ра­ца. У осмо­го­ди­шњој шко­ли у Са­ста­ву Ре­ка, где је не­ка­да би­ло ви­ше од сто­ти­ну уче­ни­ка, са­да у пр­ва че­ти­ри раз­ре­да не­ма ни­ког, та­ко­ђе ни у ше­стом, а у пе­том, сед­мом и осмом раз­ре­ду на­ста­ву по­ха­ђа­ју по два ђа­ка. Пре­ма по­след­њем по­пи­су, у Остро­зу­бу је жи­вео са­мо је­дан ста­нов­ник, у Рај­че­ти­ну шест, у Би­стри­ци осам.

  Слич­на је си­ту­а­ци­ја и у Ме­две­ђи где је број ста­нов­ни­ка у по­сле­рат­ном пе­ри­о­ду пре­по­ло­вљен. Ср­би се се­ле у прав­цу Бе­о­гра­да, а Ал­бан­ци пре­ма При­шти­ни.

  – За­бри­ну­та сам због све­га што се де­ша­ва и пи­там се да ли ће др­жа­ва да до­не­се про­грам рас­по­де­ле ста­нов­ни­штва. Оп­шти­на Ме­две­ђа се пра­зни, ин­ду­стри­је не­ма, при­ва­ти­за­ци­ја ни­је ус­пе­ла, без по­сла је око 1.200 љу­ди. Мла­ди од­ла­зе ра­ди шко­ло­ва­ња, иако ов­де по­сто­је усло­ви за сред­ње, па чак и за ви­со­ко обра­зо­ва­ње, јер су отво­ре­на оде­ље­ња Прав­ног и Еко­ном­ског фа­кул­те­та. Сви они ко­ји оду на шко­ло­ва­ње ван Ме­две­ђе не вра­ћа­ју се ви­ше. Од­ла­зе прав­ни­ци, еко­но­ми­сти, ле­ка­ри, ин­же­ње­ри. Број ђа­ка опа­да, не са­мо по се­ли­ма, већ и у са­мој Ме­две­ђи. Го­ди­не 1994. у пр­ви раз­ред су упи­са­на три оде­ље­ња, у школ­ској 2009/2010 2009/2010. два оде­ље­ња са по пет­на­ест уче­ни­ка, а иду­ће је­се­ни у пр­ви раз­ред ће кре­ну­ти са­мо јед­но оде­ље­ње – ја­да се за наш лист Ја­дран­ка Бо­жо­вић, на­чел­ни­ца Оп­штин­ске упра­ве у Ме­две­ђи.

  У Ту­ла­ру је не­ка­да би­ло од 600 до 700 уче­ни­ка, а са­да има са­мо 34 шко­лар­ца, у пр­вом, дру­гом и че­твр­том раз­ре­ду не­ма уче­ни­ка, а на је­сен ће шко­ла па­сти на 23 основ­ца. Слич­но је у Ле­цу и Бу­џу­ме­ту, па чак и у ту­ри­стич­кој Си­ја­рин­ској Ба­њи.

  На под­руч­ју Пчињ­ског окру­га нај­те­жа је си­ту­а­ци­ја у оп­шти­на­ма Тр­го­ви­ште и Бо­си­ле­град. Пред­сед­ник бо­си­ле­град­ске оп­шти­не Вла­ди­мир За­ха­ри­јев ка­же за наш лист да је нај­ве­ћи та­лас ми­гра­ци­је ову оп­шти­ну по­го­дио из­ме­ђу 1981. и 1991. го­ди­не, број жи­те­ља ове оп­шти­не опао је са осам­на­ест на ма­ње од је­да­на­ест хи­ља­да, а по­след­њих го­ди­на број ста­нов­ни­ка се за­др­жа­ва на де­се­так хи­ља­да.

  – Љу­ди иду тр­бу­хом за кру­хом. Др­жа­ва не во­ди до­вољ­но ра­чу­на о на­ма ко­ји смо на об­рон­ци­ма зе­мље. При­вре­да је не­раз­ви­је­на, по­сла не­ма, две до три хи­ља­де се­зон­ских рад­ни­ка из ове оп­шти­не од­ла­зи у пе­чал­бу у Цр­ну Го­ру, Не­го­тин­ску кра­ји­ну и у број­не гра­до­ве Ср­би­је где на­ла­зе усло­ве за ег­зи­стен­ци­ју. На сре­ћу, они се вра­ћа­ју, та­ко да ви­ше не­ма на­глог исе­ља­ва­ња. С дру­ге стра­не, по­след­њих го­ди­на има­мо ма­со­ван по­вра­так Бу­га­ра са овог под­руч­ја ко­ји су жи­ве­ли у Ма­ке­до­ни­ји, ода­кле се до са­да вра­ти­ло око две хи­ља­де на­ших исе­ље­ни­ка – ис­ти­че За­ха­ри­јев.

  Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, бо­си­ле­град­ским се­ли­ма за са­да не пре­ти га­ше­ње, али већ за де­сет до два­де­сет го­ди­на по­че­ће да не­ста­ју, јер та­мо жи­ве углав­ном ста­рач­ка до­ма­ћин­ства. И број уче­ни­ка стаг­ни­ра, а шко­ле се одр­жа­ва­ју чак и та­мо где има са­мо по је­дан или два уче­ни­ка.

  http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Reka-migracije-sa-juga-Srbije.sr.html
  naselicemo jug sa bugarskim izbeglicama kad vas napadne turska, i asimilirati
  ...

Slične teme

 1. Srbija pred bankrotom?
  Autor Istocni Vetar u forumu Politika
  Odgovora: 84
  Poslednja poruka: 02.02.2010., 23:44
 2. SRBIJA PRED POTRESIMA
  Autor Samanta_ u forumu Politika
  Odgovora: 61
  Poslednja poruka: 20.12.2007., 09:35
 3. Naaj pesma pred katastrofu
  Autor ADMIRALXY u forumu Muzika
  Odgovora: 38
  Poslednja poruka: 29.04.2005., 15:44

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •