Држава се сели из Београда
Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 38

Tema: Држава се сели из Београда

 1. #1
  Poznat DJM (avatar)
  Učlanjen
  14.03.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  8.024
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  120

  Podrazumevano Држава се сели из Београда

  Не­бој­ша Ћи­рић, др­жав­ни се­кре­тар у Ми­ни­стар­ству еко­но­ми­је и ре­ги­о­нал­ног раз­во­ја, ка­же да је циљ про­гра­ма ад­ми­ни­стра­тив­но ожи­вља­ва­ње ре­ги­о­нал­них цен­та­ра.

  Не­бој­ша Ћи­рић

  Др­жа­ва се се­ли из пре­сто­ни­це. За по­че­так се­ди­ште Фон­да за раз­вој би­ће пре­ме­ште­но у Ниш, а На­ци­о­нал­не аген­ци­је за ре­ги­о­нал­ни раз­вој у За­је­чар. То је део про­гра­ма за ожи­вља­ва­ње ве­ли­ких ин­ду­стриј­ских цен­та­ра и, ка­ко то зва­нич­ни­ци ка­жу, про­це­са де­кон­цен­тра­ци­је и из­ме­шта­ња ин­сти­ту­ци­ја у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји ко­је је на пред­лог Ми­ни­стар­ства еко­но­ми­је про­шле сед­ми­це усво­ји­ла Вла­да Ср­би­је.
  Др­жа­ва је на­ме­ри­ла и да се­ди­ште На­ци­о­нал­не слу­жбе за за­по­шља­ва­ње пре­се­ли у Кра­гу­је­вац, Аген­ци­је за оси­гу­ра­ње и фи­нан­си­ра­ње из­во­за у Ужи­це, а Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де већ је Упра­ву за аграр­на пла­ћа­ња пре­се­ли­ло у Ша­бац.
  У Ми­ни­стар­ству еко­но­ми­је ка­жу да на­ја­вље­на пре­се­ље­ња у Кра­гу­је­вац и Ужи­це ни­су део њи­хо­вог про­гра­ма ко­ји је у ве­зи с про­гра­мом ожи­вља­ва­ња ве­ли­ких ин­ду­стриј­ских цен­та­ра.
  Не­бој­ша Ћи­рић, др­жав­ни се­кре­тар у Ми­ни­стар­ству еко­но­ми­је и ре­ги­о­нал­ног раз­во­ја ка­же да је циљ про­гра­ма ад­ми­ни­стра­тив­но ожи­вља­ва­ње ре­ги­о­нал­них цен­та­ра, сма­њи­ва­ње ре­ги­о­нал­них раз­ли­ка, отва­ра­ње но­вих рад­них ме­ста и по­кре­та­ње про­из­вод­ње кроз упо­шља­ва­ње по­сто­је­ћих про­из­вод­них по­го­на и из­град­њу но­вих ка­па­ци­те­та.
  На­ја­вље­но пре­се­ле­ње др­жав­них ин­сти­ту­ци­ја на­мет­ну­ло је и пи­та­ње ко­ли­ко ће то др­жа­ву да ко­шта и шта ће би­ти с за­по­сле­ни­ма. Да ли ће пу­то­ва­ти та­мо сва­ки дан или ће се се­ли­ти? При­ме­ра ра­ди, у Упра­ви за аграр­на пла­ћа­ња, ко­ја већ ра­ди у Шап­цу, ка­ко су сво­је­вре­ме­но са­оп­шти­ли из Ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де, би­ла су укуп­но 52 за­по­сле­на, од че­га го­то­во 30 пу­ту­је из Бе­о­гра­да.
  – То су љу­ди ко­ји су и ра­ни­је ра­ди­ли на об­ра­да­ма зах­те­ва за суб­вен­ци­је, али у окви­ру та­да­шњег Сек­то­ра за аграр­ну опе­ра­ти­ву. Осни­ва­њем Упра­ве у Шап­цу, тај сек­тор је уки­нут и љу­ди­ма је по­ну­ђе­но да пре­ђу да ра­де у Ша­бац, јер је као је­дан од при­о­ри­те­та у про­це­су ре­ор­га­ни­зо­ва­ња био нео­ме­тан рад на об­ра­ди зах­те­ва и ис­пла­ти суб­вен­ци­ја – ка­жу у Ми­ни­стар­ству по­љо­при­вре­де.
  Др­жав­ни се­кре­тар у Ми­ни­стар­ству еко­но­ми­је Ћи­рић ка­же да др­жа­ва, због по­ме­ну­тог пре­се­ље­ња, не­ће има­ти до­дат­них тро­шко­ва и да ће се ин­сти­ту­ци­је укло­пи­ти у сво­је по­сто­је­ће бу­џе­те.


  Аутор Јован Прокопљевић

  – Др­жав­не ин­сти­ту­ци­је у тим ме­сти­ма би­ће у објек­ти­ма ко­ји су већ у вла­сни­штву др­жа­ве или ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. И За­је­чар и Ниш су ре­кли да ће они да­ти про­стор и, осим адап­та­ци­ја, не оче­ку­јем дру­ге тро­шко­ве. Не ра­ди се ту о ве­ли­ком про­сто­ру. Сем ад­ми­ни­стра­тив­ног ожи­вља­ва­ња тих цен­та­ра и при­вре­да ће од то­га има­ти ко­ри­сти. Ако сте има­ли фир­му у Ни­шу или Пи­ро­ту, да би­сте под­не­ли зах­тев за кре­дит, да би­сте се упо­зна­ли са свим усло­ви­ма, до са­да сте мо­ра­ли да иде­те у Бе­о­град, а са­да ин­фор­ма­ци­је мо­же­те до­би­ти у свом ре­ги­о­ну. Све су то уште­де – сма­тра Ћи­рић. Што се ти­че за­по­сле­них у тим ин­сти­ту­ци­ја­ма др­жав­ни се­кре­тар Ми­ни­стар­ства еко­но­ми­је ка­же да ће, на при­мер, фи­ли­ја­ла Фон­да за раз­вој оста­ти у Бе­о­гра­ду и ту ће, на­рав­но, оста­ти и не­ки по­сто­је­ћи за­по­сле­ни.
  – Део ме­наџ­мен­та ће мо­ра­ти да бу­де у Ни­шу. На за­по­сле­ни­ма је да ли ће ви­кен­дом од­ла­зи­ти у Бе­о­град, ку­ћи. Уоста­лом, ни са­да сви љу­ди ко­ји ра­де у Бе­о­гра­ду ни­су из Бе­о­гра­да. У др­жав­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма има за­по­сле­них и из не­ких дру­гих гра­до­ва ко­ји су до­шли ту да ра­де. Са­да има­ју мо­гућ­но­сти да иду у Ниш у ко­ме су тро­шко­ви жи­во­та ни­жи, за исту пла­ту, па за­што да не. Мо­жда ће се и пре­се­ли­ти до­ле. Сем то­га, у тим ме­сти­ма има љу­ди ко­ји су ква­ли­фи­ко­ва­ни и ко­ји­ма тре­ба по­сао – ка­же Ћи­рић.
  Јо­ва­на Ра­бре­но­вић

  Извор:
  http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Drzava-se-seli-iz-Beograda.sr.html
  Poslednji put ažurirao/la DJM : 24.05.2010. u 02:17
  Доста смо се упознавали.
  Срьбїя Срьбомъ 6897! 2. #2
  Legenda
  Učlanjen
  03.04.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  51.329
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Lepo je to, ali daj Boze da ne bude ubrzo - "Kasno stize Janko na Kosovo"!

 3. #3
  Stara legenda BLAJBI (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U senci banana....
  Poruke
  85.257
  Tekstova u blogu
  57
  Reputaciona moć
  2448

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio picololeone Pogledaj poruku
  Lepo je to, ali daj Boze da ne bude ubrzo - "Kasno stize Janko na Kosovo"!

  Nije Janko nego Marko!

  Kad tu frazu cujem, uvek se setim jedne slike koju sam nekada negde video:

  Stize Marko sa svojim Sarcem na Kosovo.......A nad Kosovom se dize atomska pecurka....
  "Dva najbolja prijatelja u zivotu su ti ogledalo i senka: ogledalo te nikada ne laze, a senka nikada ne napusta!"

 4. #4
  Elita daxt (avatar)
  Učlanjen
  20.02.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  beograd
  Poruke
  16.995
  Reputaciona moć
  375

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  neka prebace pola ministarstava, to bi vec bilo nesto
  ...

 5. #5
  Poznat DJM (avatar)
  Učlanjen
  14.03.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  8.024
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  120

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio Blajbinger Pogledaj poruku
  Nije Janko nego Marko!

  Kad tu frazu cujem, uvek se setim jedne slike koju sam nekada negde video:

  Stize Marko sa svojim Sarcem na Kosovo.......A nad Kosovom se dize atomska pecurka....
  Јесте Јанко. „Касно Јанко на Косово стиже“, која се односи на први Косовски бој из 1389. године у коме су Османлије поразиле Србе.


  А што се тиче те „селидбе“, само да не буде да трошкови расту ради „комуникације“.
  Доста смо се упознавали.
  Срьбїя Срьбомъ 6897!

 6. #6
  Elita Prisoner (avatar)
  Učlanjen
  21.01.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  van foruma
  Poruke
  20.594
  Tekstova u blogu
  15
  Reputaciona moć
  260

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio DJM Pogledaj poruku
  Јесте Јанко. „Касно Јанко на Косово стиже“, која се односи на први Косовски бој из 1389. године у коме су Османлије поразиле Србе.


  А што се тиче те „селидбе“, само да не буде да трошкови расту ради „комуникације“.
  Izvini, za Wiki mož' da piše ko god hoće i šta god hoće, tako da nije mi malo pouzdana.

  U narodu je poznata izreka kao " kasno Marko na Kosovo stiže" ( sad prvi put čujem da se koristi - Janko ) . Svi znamo da Kraljević Marko nije učestvovao u Kosovskom boju, a narod je valjda na ovaj način hteo reći da bi bilo drugačije da je Marko učestvovao u Bici.


  Od te selidbe nema ništa...preskupo je to za ova vremena.
  Samo pokušaj da se pridobiju glasovi za predstojeće izbore.
  " Only fools and horses"

 7. #7
  Elita Konstantin Veliki (avatar)
  Učlanjen
  14.12.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  23.543
  Tekstova u blogu
  2
  Reputaciona moć
  308

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Bolje je da navucu Industriju u zemlju.

  A selidbe Ministarstva iako ne gotivim beograd i negove stanovnike jeste idiotluk. NIje Srbija neka velika Zemlja da ima vise centara.

 8. #8
  Domaćin milospv (avatar)
  Učlanjen
  14.09.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Za nezavisnu i suverenu Republiku Srpsku!
  Poruke
  3.952
  Reputaciona moć
  97

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Tako je u Norveškoj, njima je čitava uprava razvučena po malim gradovima. A ovi naši kao da su toplu vodu otkrili.

 9. #9
  Elita Moderna Pevacica (avatar)
  Učlanjen
  27.01.2009.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Haiti
  Poruke
  15.846
  Reputaciona moć
  191

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  A sada ce se na budzet uvaliti jos novih radnika i eto, Grcke. (Postojeci ne mogu da se otpuste.)
  Ja kazem istinu i niko mi ne veruje. A sta da lazem...?
  Ceterum censeo Russiam esse delendam.

  Beban, napolje!

 10. #10
  Elita jedite_kod_Joa (avatar)
  Učlanjen
  29.07.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Novi Sad, Vojvodstvo Srpsko - Okupirana Srbija
  Poruke
  19.153
  Reputaciona moć
  268

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Ово није ние за смејање,него за плакање.Па,зар се развој региона врши премештањем администрације(буџетских корисника) са једног на друго место!?

 11. #11
  Veoma poznat Tzar (avatar)
  Učlanjen
  23.03.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  11.205
  Reputaciona moć
  422

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Ja i dalje ne vidim svrhu ove zezancije sem da Dinkic nahvata naivne i predje cenzus.

  Ovim se povecava drzavna administracija umesto da se smanjuje. A povecavaju se i ostali troskovi. U uvodnom postu je naveden primer ljudi iz Nisa i Pirota koji nece vise morati da dolaze u Beograd. A sta ce da rade oni iz Subotice i Sombora - umesto u Beograd morace da idu u Nis i Pirot.

  Umesto da zamajavaju narod ovim glupostima bolje da ukinu desetine nepotrebnih vladinih agencija i uprava.
  Are we sane or have we lost it once again
  We can only hope this day will come to an end

 12. #12
  Aktivan član
  Učlanjen
  25.05.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  s one strane Dunava....
  Poruke
  1.942
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Ni jedan grad iz Vojvodine ?
  To dobro ili lose?
  Dobar ili los znak ?

 13. #13
  Elita jedite_kod_Joa (avatar)
  Učlanjen
  29.07.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Novi Sad, Vojvodstvo Srpsko - Okupirana Srbija
  Poruke
  19.153
  Reputaciona moć
  268

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio elevator Pogledaj poruku
  Ni jedan grad iz Vojvodine ?
  To dobro ili lose?
  Dobar ili los znak ?
  Па,кад сабереш ово са доношењем статута Војводине,стварањем покрајинске Владе, а узимајући у обзир икс пута доживљену "добронамерност" ЕУропске банде(као `99.г.),онда сам сигуран да нема разлога за бригу.

 14. #14
  Ističe se Denca PA (avatar)
  Učlanjen
  16.12.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  2.211
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  53

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio Tzar Pogledaj poruku
  A povecavaju se i ostali troskovi. U uvodnom postu je naveden primer ljudi iz Nisa i Pirota koji nece vise morati da dolaze u Beograd. A sta ce da rade oni iz Subotice i Sombora - umesto u Beograd morace da idu u Nis i Pirot.
  Možda je to početak akcije "UPOZNAJ SRBIJU DA BI JE VIŠE VOLEO".
  Svašta će da izmisle , samo da zamajavaju narod i traju na vlasti.
  Što ne pokrenu proizvodnju , lako je za administraciju.

 15. #15
  Elita Moderna Pevacica (avatar)
  Učlanjen
  27.01.2009.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Haiti
  Poruke
  15.846
  Reputaciona moć
  191

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Upoznaj Srbiju, koja vise trosi.
  Ja kazem istinu i niko mi ne veruje. A sta da lazem...?
  Ceterum censeo Russiam esse delendam.

  Beban, napolje!

 16. #16
  Poznat Heidfeld fan (avatar)
  Učlanjen
  10.09.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Okolina kulovgrada
  Poruke
  7.631
  Reputaciona moć
  123

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio Blajbinger Pogledaj poruku
  Nije Janko nego Marko!

  Kad tu frazu cujem, uvek se setim jedne slike koju sam nekada negde video:

  Stize Marko sa svojim Sarcem na Kosovo.......A nad Kosovom se dize atomska pecurka....
  Srbi zveknuli Bondsteel
  НВО''Вучићу, припадниче ЛГБТ популације!''

 17. #17
  Poznat Heidfeld fan (avatar)
  Učlanjen
  10.09.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Okolina kulovgrada
  Poruke
  7.631
  Reputaciona moć
  123

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio Prisoner Pogledaj poruku
  Izvini, za Wiki mož' da piše ko god hoće i šta god hoće, tako da nije mi malo pouzdana.
  Eh Wiki,Wiki..
  НВО''Вучићу, припадниче ЛГБТ популације!''

 18. #18
  Legenda
  Učlanjen
  03.04.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  51.329
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio Prisoner Pogledaj poruku
  Izvini, za Wiki mož' da piše ko god hoće i šta god hoće, tako da nije mi malo pouzdana.

  U narodu je poznata izreka kao " kasno Marko na Kosovo stiže" ( sad prvi put čujem da se koristi - Janko ) . Svi znamo da Kraljević Marko nije učestvovao u Kosovskom boju, a narod je valjda na ovaj način hteo reći da bi bilo drugačije da je Marko učestvovao u Bici.

  Pa eto, u narodu se kaze i "Janko". Ja prvi put sada cujem za "Marka"...otkad znam za sebe.

  @ tema

  No nebitno, neko kaze ovako, neko onako, u svakom slucaju to je marketinski potez za koji se nema para, a i ako ga budu sproveli, to ce biti iz straha od naroda i eventualne pobune koje se uvek, normalno, desavaju u BG.

  Inace ideja je dobra i trebalo ju je ranije sprovesti, ne samo da se "rastereti" Beograd, nego da "ozive" i drugi gradovi, da ljudi iz cele Srbije dolaze u njih, a posredno i stranci pa se mozda odluce da investiraju. Ako nista drugo, cena kvadrata u tim gradovima bi trebalo da poraste.

  Ko ne veruje, neka dodje u "provinciju" (ako bi se to moglo reci za poneke velike gradove) da vidi kako su "mrtvi" i kako nema ni protoka ljudi.

 19. #19
  Veoma poznat
  Učlanjen
  22.05.2010.
  Pol
  muški
  Poruke
  13.980
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Samo nam bacaju maglu pred oci. Ne decentralizuje se drzava tako sto selis ministarstva u Babusnicu. Zar neko stvarno veruje da se G17+ zalaze za decentralizaciju. Ili bilo ko drugi. Zar ne vidite da nas politicari tretiraju kao najgoru stoku? Mi smo za njih obicna stoka.

 20. #20
  Legenda
  Učlanjen
  03.04.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  51.329
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio Narodni Tribun Pogledaj poruku
  Samo nam bacaju maglu pred oci. Ne decentralizuje se drzava tako sto selis ministarstva u Babusnicu. Zar neko stvarno veruje da se G17+ zalaze za decentralizaciju. Ili bilo ko drugi. Zar ne vidite da nas politicari tretiraju kao najgoru stoku? Mi smo za njih obicna stoka.
  Niko ne kaze da u to veruje, vec da bi bilo dobro ...kad bi bilo.

 21. #21
  Elita Сталкер (avatar)
  Učlanjen
  20.05.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Зона
  Poruke
  21.418
  Reputaciona moć
  3339

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Не видим шта би се конкретно променило чак и да се комплетна Влада расели широм Србије.Физичким измештањем администрације не добија се ништа јер администрација као администрација није проблем,проблем су људи који је воде а чим видим да се Г 17 прихватио неког посла одмах знам да ту нешто неће да ваља !
  Срећу за све,бесплатно,и нека нико одавде не оде незадовољан !

 22. #22
  Elita Сталкер (avatar)
  Učlanjen
  20.05.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Зона
  Poruke
  21.418
  Reputaciona moć
  3339

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio picololeone Pogledaj poruku
  Inace ideja je dobra i trebalo ju je ranije sprovesti, ne samo da se "rastereti" Beograd, nego da "ozive" i drugi gradovi, da ljudi iz cele Srbije dolaze u njih, a posredno i stranci pa se mozda odluce da investiraju. Ako nista drugo, cena kvadrata u tim gradovima bi trebalo da poraste.
  Лично не верујем да ће измештање фонда за развој из београда у Ниш битно допринети развоју града Ниша и броју инвестиција у њему.
  Poslednji put ažurirao/la Сталкер : 24.05.2010. u 09:32
  Срећу за све,бесплатно,и нека нико одавде не оде незадовољан !

 23. #23
  Veoma poznat R.Žiskar (avatar)
  Učlanjen
  17.07.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  13.674
  Reputaciona moć
  233

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Уколико је идеја да се у тим измештеним канцеларијама запосле локални стручњаци, подржавам. Иначе, зашто би осим плате коју већ добијају из мог џепа, појединци добијали сада и додатак за одвојен живот, додатак за смештај, дневнице за путовање и сл.
  Други глуп детаљ је то што се сада разбијају на ситне детаље, уместо да су утврдили релативни географски центар Србије и ту сместили све, са додатним планом изградње путне инфраструктуре, бар 4-6 добрих путева који би повезали све регионе у облику звезде а не у облику линеарне гране.
  "Свим људима вера у Бога усађена је у срце. Лажу они који кажу да не вјерују у Божје постојање"
  Луције Енеј Сенека млађи

 24. #24
  Veoma poznat
  Učlanjen
  16.06.2009.
  Pol
  muški
  Poruke
  11.453
  Tekstova u blogu
  2
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Ma,ne moze nista da se seli.Ima da nas mrzi ostatak Srbije jos 500 godina.Oni ce meni regionalizaciju....

 25. #25
  Legenda
  Učlanjen
  03.04.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  51.329
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Држава се сели из Београда

  Citat Original postavio Сталкер Pogledaj poruku
  Лично не верујем да ће измештање фонда за развој из београда у Ниш битно допринети развоју града Ниша и броју инвестиција у њега.
  Ja sam vec jednom rekla - ko ne veruje neka dodje u Nis i vidi koliko tu ima mnogo ljudi, a malo posla, prema tome, i javni WC da se napravi zbog posetioca samo iz Srbije , biobi "uspeh".

  Prema tome, "ne kudi konja koga nisi jahao", tj. ne pricaj dok se ne uveris na svojoj kozi.

  Ili "sit gladnom ne veruje"...?

Slične teme

 1. Читаонице града Београда
  Autor StoRmyGirl u forumu Beograd
  Odgovora: 53
  Poslednja poruka: 04.10.2013., 21:52
 2. Odgovora: 252
  Poslednja poruka: 16.05.2008., 15:33
 3. Odgovora: 26
  Poslednja poruka: 29.04.2008., 01:06
 4. Пада градоначелник Београда
  Autor Alekasandar3 u forumu Politika
  Odgovora: 60
  Poslednja poruka: 22.11.2007., 18:06

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •