Za približiti dva protona na međusobnu udaljenost od 2E-15m treba uložiti oko 3 MeV energije kako bi se savladala odbojna sila naboja. Prema tome pri fusiji, ako pretpostavimo da se protoni dodirnu i samim tim postaju jedan zajednički naboj pri čemu prestaje djelovati odbojna sila, zakon održanja energije nam ukazuje da se ta energija mora nekako iskazati, tj. ne radi se o nekom 'defektu' mase i pretvorbi mase u energiju. Osim toga, ako postoje nuklearne privlačne sile, one isto tako obavljaju neki rad pri privlačenju nukleona. Ta energija se isto tako mora nekako iskazati kada se dobije nova, stabilna jezgra. Zato i fisija daje veće energije po jednom nukleonu.

Obrnuta je situacija pri fisiji. Kada spori neutron pogodi tešku jezgru i načne je, javlja se odbojna sila između dvije grupe protona i rad koji obavi ta sila udaljavanjem novih jezgri se na kraju manifestira kao energija nuklearne reakcije. Usput treba i savladati nuklearne sile i proces će oslobađati energiju ako je rad odbojne sile veći od rada za nuklearne sile.