operacija trumpf (toplicko-jablanicka operacija)
Prikazujem rezultate 1 do 5 od 5

Tema: operacija trumpf (toplicko-jablanicka operacija)

 1. #1
  Ističe se
  Učlanjen
  13.09.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  2.204
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano operacija trumpf (toplicko-jablanicka operacija)  U periodu april—juni 1944 godine, prvo brigade a potom i novoformirane srpske divizije — 21, 22, 23, 24 i 25 — uspele su da prošire slobodnu teritoriju u Toplici, Jablanici i Pustoj Reci, u
  prostoru pl. Ozrena, pl. Bukovika i Soko Banje, i da potisnu neprijateljske snage u Niš, Lebane, Prokuplje, Leskovac i Kuršumliju. Sa ove slobodne teritorije srpske divizije ugrožavale su najvažnije komunikacije i glavne raskrsnice na njima.
  Pored toga, one su mogle lakše da prenose operacije na desnu obalu J. Morave i u Šumadiju, a slobodna teritorija mogla je da posluži i za prihvat drugih jedinica Narodnooslobodilačke vojske. Zbog toga je Vojnoupravni komandant Srbije bio prinuđen
  da žuri i da na brzinu preduzme operaciju »Trumpf«, s ciljem da glavninu srpskih divizija u južnoj Srbiji — 21, 22,24 i 25 — nabaci na pl. Petrovac, Radan Pl. i Majdan Pl, da
  ih tu okruži i razbije ili ih nabaci na tzv. arnautsku granicu, posednutu jakim balističkim snagama, i tu ih uništi. Protiv jedinica 23 srpske divizije, u rejonu Soko Banje i pl. Bukovika, predviđena je akcija s posebnim snagama.
  U ovakvoj situaciji Glavni štab Srbije nastojao je da prodorom u pozadinu neprijatelja i upućivanjem svojih jedinica na desnu obalu J. Morave razvuče neprijateljske snage i na taj način olakša situaciju svoje glavnine, kao i da povremenim ali brzim grupisanjem snaga i protivnapadom u pogodnom momentu, razbije neprijatelja i tako održi slobodnu teritoriju.
  U operaciji protiv glavnine srpskih divizija Vojnoupravni komandant Srbije angažovao je i četničke snage. Preko izaslanika za vezu sa Dražom Mihailovićem, on je uputio na.pl. Kopaonik 4 grupu jurišnih korpusa (1,2,3, i 5 korpus, ukupno oko 8000 cetnika)
  Četvrta grupa jurišnih korpusa formirana je juna 1944 g. od većeg dela četničkih korpusa zapadne Srbije i Šumadije, izdvajanjem pojedinih brigada i bataljona, tako da su korpusi iz kojih je ona formirana većinom postojali i dalje.
  Prvi jurišni korpus formiran je od delova 1 i 2 ravnogorskog korpusa.U njegovu 1 jurišnu brigadu ušli su 1 bataljon 1 ljubićke brigade,2 bataljon 2 ljubićke brigade i 3 bataljon 2 žičke brigade. U 2 jurišnu brigadu ušli su 1 bataljon 1 žičke brigade, 2 bataljon 3 žičke
  brigade i 3 bataljon Trnavske brigade — sve iz sastava 2 ravnogorskog korpusa. Treća jurišna brigada formirana je od jedinica 1 ravnogorskog korpusa. Po nekim podacima izdvojena je ćela Dragačevska brigada i od nje formirana 3 jurišna. (Naređenje str. pov. br. 79 komandanta 1 jurišnog korpusa od 15 juna za formiranje 1 jurišnog korpusa.)
  Drugi jurišni korpus formiran je od jedinica iz sastava Grupe korpusa gorske garde i Šumadiske grupe korpusa, izdvajanjem celih brigada. U njegov sastav su ušle: Mladenovačka brigada Oplenačkog korpusa, 3 i 4 kosmajska brigada Kosmajskog korpusa garde i Gru žanska brigada 1 šumadiskog korpusa, s tim što su dobile naziv: 1, 2,
  3 i 4 jurišna.
  Treći jurišni korpus formiran je od jedinica iz sastava Cerskomajevičke grupe korpusa i Valjevskog korpusa. U njegov sastav su ušle: Azbukovaćka, Cerska, Jadranska i Rađevska brigada Cerskog korpusa, 1 mačvanska brigada Mačvanskog korpusa i Kolubarska, Valjevska i Podgorska brigada Valjevskog korpusa. Od svih ovih snaga formirane su 1, 2 i 3 jurišna brigada. Trinaestog septembra 1944 g. Kolubarska, Valjevska i Podgorska brigada ranijeg Valjevskog korpusa izašle su iz sastava jurišnog korpusa i obrazovale 1, 2 i 3 jurišnu brigadu 7 jurišnog korpusa, koji je tek tada formiran.
  Peti jurišni korpus formiran je od jedinica Požeškog i Javorskog korpusa. U njegov sastav su ušle: 1 i 2 požeška brigada, Leteći bataljon Ariljske brigade i Stabna četa Javorskog korpusa, kao i Studenička brigada Javorskog korpusa (Major Vojin Popović: Borbe Operativne grupe divizija u Srbiji avgusta 1944 godine, Vojnoistoriski glasnik
  br. 5/1954, str. 34 i 35).
  Ova grupa korpusa je zajedno sa Rasinsko-topličkom grupom korpusa i 2 kosovskim korpusom, već 4 jula sa linije pl. Kopaonik, pl. Zeljin napala 21 srpsku diviziju u rejonu Brusa.
  Međutim, ova je pravovremeno napustila ovaj rejon i u otstupnim borbama u toku 8 jula, uz podršku 18 brigade 25 divizije, zauzela položaje istočno od Kuršumlije na prostoriji s. Grabovac, s. Trnov Laz, s. Grabovnica, s. Kosmača. Na ovaj način 21 divizija je izbegla otsudnu borbu sa brojno mnogo jačim četničkim snagama, koje su samo uspele da se, u zajednici sa bugarskim i nemačkim snagama, postave u povoljniji položaj, u pravcu južnog dela Toplice i Jablanice
  Do 8 jula Glavni štab Srbije prozreo je namere neprijatelja u odnosu na 21, 22, 24 i 25 diviziju u južnoj Toplici i Jablanici. Te namere su se jasno ocrtavale iz prikupljanja
  neprijateljskih snaga ka ovoj prostoriji. Zbog toga je, da bi olakšao položaj 21, 24 i 25 divizije, i neprijateljske snage koje su se prema njima prikupljale privukao na drugu stranu, već 8 jula uputio 22 diviziju iz s. D. i G. Oruglica preko r. J. Morave na prostoriju Vlasotinca a potom pl. Babičke Gore, gde je ova počela dejstva protiv Južnomoravske grupe četničkih korpusa.
  Pretpostavljajući da se na pl. Jastrepcu nalaze jače snage Narodnooslobodilačke vojske, Nemci su do 10 jula, u dolini Z. Morave, prema pl. Jastrepcu, rasporedili veći deo snaga
  5 policiskog puka i pet bataljona SDK, u dolini Toplice, južno od pl. Jastrepca, bugarsku 27 diviziju, a na liniji s. Beloljin, Jankova Klisura, r. Rasina četničku 4 grupu i Rasinsko-toplicku grupu korpusa. Desetog jula Nemci su sa ovim snagama počeli akciju »Trumpf«. Međutim, 16 brigada 25 divizije, koja se sama nalazila na pl. Jastrepcu, uspela je da se južno od Prokuplja,noću 10/11 jula, probije u sastav svoje divizije.
  Posle toga neprijatelj je protiv srpskih divizija izvršio novu koncentraciju snaga: 4 grupu jurišnih korpusa, Rasinsko-topličku grupu korpusa i 2 kosovski korpus prikupio je na
  prostoriji Kuršumlija, Blace, s. Tulare; bugarsku 27 diviziju na prostoriji s, D. Pločnik, Prokuplje, s. Konjarnik, s. Žitni Potok; SDK (1, 2, 3, 4 i 5 puk bez po jednog bataljona koji su ostali u sedištima pukova) na prostoriji s. Kosančić, s. Konjuvce, s. Bojnik, Lebane, Leskovac, i delove 1 i 5 policiskog puka u Lebanu. Sada je neprijatelj imao nameru da pristupi ostvarenju cilja koji je postavio planom operacije. Ali, operacija
  nije mogla da počne na vreme, jer su 4 grupa jurišnih korpusa, Rasinsko-toplička grupa i 2 kosovski korpus sve do 13 jula bili zauzeti u borbama protiv 21 srpske divizije, a kada
  je neprijatelj 13 jula zauzeo skoro kružni raspored protiv 21,24 i 25 divizije i nameravao da otpočne dejstva, Glavni štab Srbije uočio je ovo i opet omeo njen početak. On je ovoga dana ponovo naredio 21 diviziji da se preko s. Kuršumliska Banja prebaci u rejon Brusa i pl. Lepenca, radi dejstva u bok i pozadinu četničkih snaga, koje su na prostoriji Kuršumlija, Blace, s. Tulare bile spremne za napad.
  Ne znajući za namere Glavnog štaba Srbije, neprijatelj je 19 jula otpočeo u južnoj Toplici i Jablanici akciju pod šifrom »Kalali«. Međutim, ni ova nije počela na vreme, jer je 21
  srpska divizija 17 jula ovladala važnim položajem Crna Čuka (trig. 1197), Ravna Glava (k. 1112), Požar (trig. 1163), zbog cega se cela 4 grupa jurisnih korpusa i 2 kosovski korpus upućeni na položaj Jankova Klisura, pl. Javorac, pl. Lepenac, a neposednut otsek od s. Tulare do Kuršumlije morala je popuniti bugarska 27 divizija. Već sledećeg dana 21 srpska divizija izvršila je napad na četničke položaje i posle teških borbi zauzela pl. Lepenac i pl. Javorac. Ovaj njen uspeh izazvao je reakciju bugarske 27 divizije, koja je sa jednim pukom izvršila prodor iz Blaca ka s. Razbojna. Kako je sada prema sebi imala nadmoćnije neprijateljske snage koje su prešle u napad, 21 divizija se 19 jula izvukla iz borbe i, prihvaćena od 16 i 18 brigade 25 divizije, otstupila na položaje Radova Čuka, Tiovačka Ćuka (j-z od Kuršumlije).
  Tako je ovog dana, 19 jula, najzad otpočela — posle 4 dana zakašnjenja — akcija »Halali«. Ukupni dobitak u vremenu od 9 dana značio je mnogo za 21, 24 i 25 diviziju, što će se pokazati u kritičnom momentu kad neprijatelj, zbog prodora Operativne grupe divizija, bude morao da izdvoji sve četničke snage i uputi ih ka pl. Kopaoniku.
  Neprijatelj je krenuo u napad sa polukružne osnovice Kuršumlija, s. Tulare, Prokuplje, s. Kosančić, Lebane. Dvadeset prva, 24 i 25 divizija, čije je ukupno brojno stanje iznosilo
  oko 8.000 boraca, odolevale su u teškim odbranbenim borbama četvorostruko nadmoćnijem neprijatelju, koji je sebi krčio put artiljerijom i sa nekoliko tenkova. Glavni štab Srbije računao je da će nagovešteni prodor snaga Narodnooslobodilačke vojske iz Crne Gore ka pl. Kopaoniku i Toplici ipak olakšati situaciju. Zbog toga je u depeši Vrhovnom štabu NOVi POJ urgirao da se one što pre upute, nastavljajući za to vreme
  sa glavninom snaga borbe na uzastopnim položajima. 2. #2
  Ističe se
  Učlanjen
  13.09.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  2.204
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: operacija trumpf (toplicko-jablanicka operacija)

  Za to vreme je bugarska 27 divizija, u borbama protiv 19 brigade 25 divizije, izbila na Vidojevicu Pl. i Rgačku Pl, a SDK je sa pet pukova podišao položajima delova 24 srpske
  divizije na liniji s. Statovac, s. Slavnik, s. Bučumet, dok su 4 grupa jurišnih korpusa, Rasinsko-toplička grupa korpusa i 2 kosovski korpus nadirali sa linije s. Zegrova, Kuršumlija ka Sokolovići Planini. Tako je do 21 jula izgubljen veći deo slobodne teritorije, a obruč oko glavnine srpskih divizija stezao se sve više.
  S obzirom na ovakvu situaciju, Glavni štab Srbije odlučio je da jednu svoju diviziju uputi radi prihvata najavljenih snaga Narodnooslobodilačke vojske, a da sa ostalim divizijama
  zauzme raspored na široj prostoriji i na taj način se rastereti neprijateljskog pritiska. Zbog toga je 21 diviziji naredio da smeni delove 24 i 25 divizije na otseku s. Bačije,Sokolovića
  Pl, s. Prevoj, a potom da izvrši prodor ka gornjem toku Toplice i da sa naslonom na pl. Kopaonik dejstvuje na prostoriji severozapadno od Kuršumlije; 24 diviziji da dejstvuje na otseku Arbanaška Pl, Radan Pl, pl. Petrovac, prodirući do Puste Reke i Gornje Jablanice, a 25 diviziji da se prebaci na otsek s.Gazdari, s. Crni Vrh, s. Sjarina.
  Međutim, neprijatelj je sprečio izvršenje ove direktive i brzim prodiranjem sve dublje na slobodnu teritoriju prinudio je, još 22 jula, 21 i 24 diviziju na borbe pod nepovoljnim uslovima na pl. Petrovac, Radan PL, Arbanaškoj Pl. i Sokolovići Planini. Borbe su se produžile i sutradan. Usled nadiranja bugarske 27 divizije preko Sokoloviće Pl. i 4 grupe jurišnih korpusa preko s. Kutlovo i Sokolovog Visa ka Šapotu, pretila je opasnost od potpunog okruženja 21 i 24 divizije. Situacija je postala teška. Nadmoćnost neprijatelja i njegova upornost u ostvarenju cilja primorali su Glavni štab Srbije da svoje divizije orijentiše na jug, te su se 23 i 24 jula, posle teških otstupnih borbi, prebacile na desnu obalu Jablanice «25, 21 i 24 divizija. Sve tri divizije prikupile su se na prostoriji Medveđa, s. Djulekare, s. D. Oruglica, Tupalski Vis.
  Vrhovni komandant NOV i POJ je stalno pratio razvoj situacije u Srbiji. Uviđajući težak položaj srpskih divizija, on je zamerio Štabu 2 udarnog korpusa što ni do 25 jula nije uputio određene divizije ka Toplici, a jednovremeno je promenio i svoju raniju odluku, naredivši da se ka Toplici upute sve tri divizije — 2, 5 i 17.
  U međuvremenu je, sa prostora na desnoj obali Jablanice, tražen izlaz još južnije ka tzv. arnautskoj granici, radi izvlačenja iz tešnjeg dodira sa neprijateljem. Tako je 26 jula 21 divizija ovladala Kitkom (trig. 1154), odbacujući jedinice »Bali Kombtar« na desnu obalu Ogoške Reke i ka s. Bujkovce, a 25 divizija južnim delom s. Lajčići. Oko 15 časova jedinice »Bali Kombtar« sa delom snaga 5 SS policiskog puka, uz podršku
  nekoliko tenkova, izvršile su protivnapad. Time su oko tzv. arnautske granice i na Kitki (trig. 1154) otpočele oštre borbe. Pošto je neprijatelj obustavio dalje nadiranje kroz Jablanicu i orijentisao 4 grupu jurišnih korpusa preko Toplice ka pl. Kopaoniku, a pošto su 21, 24 i 25 divizija već bile premorene i iscrpene, Glavni štab Srbije je naredio da se 26 jula izvuku iz borbe i da se ponovo prebace: 21 divizija na prostoriju s. Gagince, s. Melovo, severoistočni deo s. D. Oruglica; 24 divizija na prostoriju s. D. Oruglica, s. Lipovica; 25 divizija na južne padine pl. Kukavice, s tim da se 27 jula prebaci preko r. J. Morave u rejon s. Kriva Feja. Ovo je izvršeno idućeg dana, ali su 21 i 24 divizija po izbijanju na liniju s. Gagince, s. Lipovica bile napadnute od delova bugarske 27 divizije
  i Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Razvile su se oštre borbe koje su trajale celog dana. Neprijatelj je oko 18 časova potisnuo 21 diviziju na liniju s. Koprive, s. G. Lalince i prodro u s. D. Oruglica, odakle je protivnapadom 17 brigade 24 divizije odbačen na položaje u visini s. Melovo. U ovoj situaciji Glavni štab Srbije dobio je sugestiju od Vrhovnog štaba NOV i POJ da bi trebalo izvesti manevar ka Leskovcu, Kuršumliji
  i Pođujevu, a zatim pokušati da se srpske divizije oslone na 2, 5 i 17 diviziju koje će stići na pl. Kopaonik. I pored svih teškoća, Glavni štab Srbije je u duhu ove sugestije naredio da se 21 i 24 divizija zabace u pozadinu neprijatelja, preko r. Jablanice na prostoriju Puste Reke i Radan Planine.
  Posle teških borbi od 27 do 31 jula — 24 divizije kod s. Melovo, s. Grgurevci, s. Popovac, na Bukovačkom Visu, s. Drvodelja, s. Radevci i s. Buvci i 21 divizije oko Lebana — obe divizije prešle su 1 avgusta r. Jablanicu i do 3 avgusta izbile na Radan Planinu. U toku noći 1/2 avgusta prebačeni su i ranjenici na pl. Kukavicu, te su jedinice mogle slobodnije da dejstvuju. U međuvremenu, pritisak neprijatelja je već bio popustio, jer je izbijanjem Operativne grupe divizija na zapadne padine Kopaonika neprijatelj bio prinuđen da hitno izvuče iz borbe 4 grupu jurišnih korpusa i neke delove bugarske 27 divizije.
  Koristeći povlačenje ovih neprijateljskih snaga, 21 i 24divizija su sa dve brigade, sa Radan Pl. napale 4 avgusta sela Vlasa i Statovac, razbile u njima četnički Toplički korpus i izbile na r. Toplicu, na otsek s. D. Konjuša, s. Grabovnica.Ovoga dana 24 divizija je upućena u Jablanicu i Pustu Reku.
  Dok su 21 i 24 divizija vodile borbe u Jablanici i Toplici, 25 divizija je prešla noću 28/29 jula r. J. Moravu i 3 i 4 avgusta uspešno sadejstvovala 22 diviziji pri napadu na neprijateljska uporišta i komunikacije u dolini J. Morave, od Vranja do Leskovca. Za to vreme i 23 divizija je u prostoru pl. Ozrena, pl. Bukovika, Knjaževca i Boljevca vodila uspešne borbe protiv glavnine četničkih snaga u istočnoj Srbiji i manjih delova bugarske 25 divizije.
  U Topličko-jablaničkoj operaciji neprijatelj, iako mnogo nadmoćniji, nije ostvario svoj glavni cilj da uništi ili konačno odbaci iz Toplice i Jablanice glavninu srpskih divizija. On je samo privremeno prokrstario slobodnom teritorij om i donekle neutralisao udarno dejstvo mladih srpskih divizija. Kritično stanje za srpske divizije trajalo je od 20 jula do kraja meseca, a već početkom avgusta one su, uglavnom, povratile izgubljenu slobodnu teritoriju. Pored iscrpenosti, slabe ishrane i većeg broja ranjenika, na smanjenje njihove borbene vrednosti naročito su uticali nedostatak teškog naoružanja i pešadiske municije. Zbog toga one neće biti u stanju da odmah i tešnje sadejstvuju Operativnoj grupi divizija u razbijanju neprijateljskih snaga na pl. Kopaoniku i u Toplici

 3. #3
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  18.06.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  294
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: operacija trumpf (toplicko-jablanicka operacija)

  kiseli moram da istaknem da sam zadovoljan sto te je vecina forumasa ovde dobro upoznala, a da ne budem skroman, zahvaljujuci meni, pa niko ni ne komentarise tvoje teme, valjda unapred znajuci da je rec o obicnoj komunjarskoj propagandi i nista vise...

  Da budem iskren, nisam ni procitao tvoj tekstic, bio mi je dovoljan naslov teme, i vec sve znam......jer taman posla da si postavio nesto drugo do ono cime najbolje baratas - komunisticka lazljiva propaganda, davno prevazidjena, danas predmet ismejavanja...

  Ovo je samo jos jedna od gomile budalastina koju je lansirao Nikola P. Ilic u Leskovackom Zborniku, tom 14, 1998. godine. u delu o saradnji Cetnika i Rusa oktobra 1944. godine. Svoju izmisljotinu o oslobodjenju Krusevca od strane cetnika koje se navodno desilo u dogovoru sa Nemcima (o tome je vec bilo reci, izvestaj americkog porucnika Kramera, slike oslobodjenog Krusevca, cetnicki gubici u tom oslobodjenju, itd) je zacinio pricom o ucescu Keserovica u nemackim operacijama Trumf i Keraus, naravno nepostojecem...

  Te izmisljotine se pobijaju sa velikom lakocom...naravno kiseli kao i uvek ne stavlja izvore, dobar deo je sa vikipedije...tako komunjare vode ozbiljnu istorijsku raspravu....lol

  A da podsetimo ko je taj Nikola P. Ilic....Autor iste ove knjige  Za početak, na jednom konkretnom primeru pogledajmo kako su komunisti pravili zajedničke fotografije četnika i Nemaca. Ovo je naslovna strana knjige Nikole P. Ilića "Kolaboracija četnika sa okupatorima i kvislinzima u Srbiji 1941-1944", izdanje Instituta za savremenu istoriju u Beogradu i Narodnog muzeja u Leskovcu, 1996. godine. U želji da naslov knjige ilustruje odgovarajućom fotografijom, autor se latio pribora za fotomontažu. Ali, ispostavilo se da to nije baš tako lak posao. Na fotografijama koje je imao, a od kojih je načinio ovu fotomontažu, on je prepoznao jedino četnika (brada) i Nemca (uniforma). Za osobu između četnika i Nemca verovatno je pomislio da je Italijan ili ustaša. Takođe, on je nešto slično pretpostavljao i za osobe u donjem redu. A zapravo, gore je jedan engleski, a dole jedan američki oficir... Ova fotografija je lošeg kvaliteta jer je namerno oštećena radi skrivanja falsifikata. I sve druge fotografije koje su komunisti falsifikovali su nejasne
  Ovo je original fotografije koja je falsifikovana na naslovnoj strani knjige "Kolaboracija četnika..." Nastala je u zaleđu Dubrovnika, februara 1944, uoči odlaska savezničke vojne misije za Bari. S leva na desno: Jovan Babović, pratilac majora Lukačevića, major Vojislav Lukačević, komandant Starog Rasa, engleski pukovnik Vilijem Bejli i pukovnik Petar Baćović, komandant Operativnih jedinica Istočne Bosne i Hercegovine. Kleče: američki kapetan Valter Mensfild i major Borislav Todorović, oficir za vezu sa stranim vojnim misijama

  Poslednji put ažurirao/la aka_Koča : 12.06.2009. u 20:44

 4. #4
  Ističe se
  Učlanjen
  13.09.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  2.204
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: operacija trumpf (toplicko-jablanicka operacija)

  Citat Original postavio aka_Koča Pogledaj poruku
  kiseli moram da istaknem da sam zadovoljan sto te je vecina forumasa ovde dobro upoznala, a da ne budem skroman, zahvaljujuci meni, pa niko ni ne komentarise tvoje teme, valjda unapred znajuci da je rec o obicnoj komunjarskoj propagandi i nista vise...

  Da budem iskren, nisam ni procitao tvoj tekstic, bio mi je dovoljan naslov teme, i vec sve znam......jer taman posla da si postavio nesto drugo do ono cime najbolje baratas - komunisticka lazljiva propaganda, davno prevazidjena, danas predmet ismejavanja...

  Ovo je samo jos jedna od gomile budalastina koju je lansirao Nikola P. Ilic u Leskovackom Zborniku, tom 14, 1998. godine. u delu o saradnji Cetnika i Rusa oktobra 1944. godine. Svoju izmisljotinu o oslobodjenju Krusevca od strane cetnika koje se navodno desilo u dogovoru sa Nemcima (o tome je vec bilo reci, izvestaj americkog porucnika Kramera, slike oslobodjenog Krusevca, cetnicki gubici u tom oslobodjenju, itd) je zacinio pricom o ucescu Keserovica u nemackim operacijama Trumf i Keraus, naravno nepostojecem...

  Te izmisljotine se pobijaju sa velikom lakocom...


  A da podsetimo ko je taj Nikola P. Ilic....Autor iste ove knjige  Za početak, na jednom konkretnom primeru pogledajmo kako su komunisti pravili zajedničke fotografije četnika i Nemaca. Ovo je naslovna strana knjige Nikole P. Ilića "Kolaboracija četnika sa okupatorima i kvislinzima u Srbiji 1941-1944", izdanje Instituta za savremenu istoriju u Beogradu i Narodnog muzeja u Leskovcu, 1996. godine. U želji da naslov knjige ilustruje odgovarajućom fotografijom, autor se latio pribora za fotomontažu. Ali, ispostavilo se da to nije baš tako lak posao. Na fotografijama koje je imao, a od kojih je načinio ovu fotomontažu, on je prepoznao jedino četnika (brada) i Nemca (uniforma). Za osobu između četnika i Nemca verovatno je pomislio da je Italijan ili ustaša. Takođe, on je nešto slično pretpostavljao i za osobe u donjem redu. A zapravo, gore je jedan engleski, a dole jedan američki oficir... Ova fotografija je lošeg kvaliteta jer je namerno oštećena radi skrivanja falsifikata. I sve druge fotografije koje su komunisti falsifikovali su nejasne
  Ovo je original fotografije koja je falsifikovana na naslovnoj strani knjige "Kolaboracija četnika..." Nastala je u zaleđu Dubrovnika, februara 1944, uoči odlaska savezničke vojne misije za Bari. S leva na desno: Jovan Babović, pratilac majora Lukačevića, major Vojislav Lukačević, komandant Starog Rasa, engleski pukovnik Vilijem Bejli i pukovnik Petar Baćović, komandant Operativnih jedinica Istočne Bosne i Hercegovine. Kleče: američki kapetan Valter Mensfild i major Borislav Todorović, oficir za vezu sa stranim vojnim misijama

  Vidis , i ja sam vise nego zadovoljan sto si stavio ovu sliku, koju vrlo cesto upotrebljavas kao argumenat, pa je red da ti se odgovori. da bi mogao da optuzis nekoga za falsifikat, onda taj netko mora tvrditi da je postavio originalnu fotografiju, odnosno da je njegova slika original. u ovom slucaju autor knjige nije nikada tvrdio da se radi o orignalnoj fotografiji .
  Naslov knjige je "kolaboracija" pa da bi ilustrovao rec kolaboracija, autor je stavio na omot knjige nesto sto se zove "kolaz" znaci jednostavno stavio figuru nemca i nedicevca, jer je knjiga izasla davnih 60tih godina, kada nije bilo drugacije tehnike. mogao je da mirne duse stavi sliku nikole kalabica kako plese sa nemcima, ili dengica sa ustasama, bez ikakvih problema.
  jos jedanput puno hvala na mogucnosti da ti objasnim tu sliku , pateticni primerku propagandiste

 5. #5
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  18.06.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  294
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: operacija trumpf (toplicko-jablanicka operacija)

  Citat Original postavio kiseli1 Pogledaj poruku
  Vidis , i ja sam vise nego zadovoljan sto si stavio ovu sliku, koju vrlo cesto upotrebljavas kao argumenat, pa je red da ti se odgovori. da bi mogao da optuzis nekoga za falsifikat, onda taj netko mora tvrditi da je postavio originalnu fotografiju, odnosno da je njegova slika original. u ovom slucaju autor knjige nije nikada tvrdio da se radi o orignalnoj fotografiji .
  Naslov knjige je "kolaboracija" pa da bi ilustrovao rec kolaboracija, autor je stavio na omot knjige nesto sto se zove "kolaz" znaci jednostavno stavio figuru nemca i nedicevca, jer je knjiga izasla davnih 60tih godina, kada nije bilo drugacije tehnike. mogao je da mirne duse stavi sliku nikole kalabica kako plese sa nemcima, ili dengica sa ustasama, bez ikakvih problema.
  jos jedanput puno hvala na mogucnosti da ti objasnim tu sliku , pateticni primerku propagandiste
  ''kolaz''

  najjaci si!...ne, vama komunjarama stvarno treba dati orden za najpovrsnije lazi ikada i najpovrsnije vadjenje iz istih...

  oces sad da nadjem post gde si govorio da je ta slika sa naslovne strane knjige original, a da je ova prava napravljena u fotosopu, kad sam ti objasnjavao kao neko ko poznaje fotosop da je to nemoguce....kralju....cutanje je zlato , reko sam ti vise puta....

  THE END
  Poslednji put ažurirao/la aka_Koča : 12.06.2009. u 22:27

Slične teme

 1. operacija
  Autor paci u forumu Zdravlje
  Odgovora: 2
  Poslednja poruka: 15.02.2008., 22:27
 2. Operacija krajnika
  Autor million_dollar_baby u forumu Zdravlje
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 04.12.2007., 14:35
 3. Operacija Kajman
  Autor salenacionale u forumu Televizija, radio i novine
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 30.09.2007., 19:47
 4. OPERACIJA BOSNA
  Autor tajna_smotra u forumu Politika
  Odgovora: 16
  Poslednja poruka: 09.06.2007., 12:59
 5. operacija krajnika
  Autor jeleko u forumu Zdravlje
  Odgovora: 11
  Poslednja poruka: 04.06.2007., 17:06

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •