Zakonski okviri u proceduri usvajanja su kompletno pri centrima za socijalni rad.

Materijalno stanje potencijalnih usvojioca utvrđuje se na osnovu : potvrde o prihodima, poreskog uverenja o imovinskom stanju i dr.

Prijavljeni par prilaže dokaz o zaposlenosti (bar jednog).

Stambeni uslovi moraju biti rešeni tako da zadovoljavaju minimum za odgajanje jednog deteta (min garsonjera).

Interesovanje za potpuno usvajanje je u porastu.

Sve se više parova iz romske populacije uključuje u program za usvajanje.

Centru za socijalni rad – Opštine Palilula se u proseku godišnje prijavi 10 do 15 parova, za potpuno usvajanje deteta.

Na nivou opštine 5 parova usvoji dete. Ovaj broj je veći ukoliko se posmatraju i prijavljeni parovi koji dođu do deteta preko centara za socijalni rad iz drugih opština.

Pravo na usvajanje imaju :

bračni parovi po utvrđenoj podobnosti
vanbračni parovi po izvršenoj proceni zrelosti njihovog međusobnog odnosa kao zajedničke želje za usvajanje deteta
pojedinci (najčešće žene) takođe po utvrđivanju podobnosti.
Pri donošenju konačne odluke o usvajanju zajednica je u prednosti.

Ne postoji pravilo o vremenu trajanja procedure. Sama procena i priprema za roditeljstvo traje oko 2 meseca. U ovaj program ulazi savetodavni rad i edukacija parova a u njega se uključuju njihovi prijatelji i srodnici kako bi im svojom saradnjom dali podršku.

Po donošenju odluke o usvajanju i izboru usvojilaca na prvom mestu su interesi deteta.

Neki procesi zaključno sa usvajanjem završavaju se brzo za nekoliko meseci. Jednostavno dođe do poklapanja pozitivnih okolnosti na relaciji par – dete.

Pojedini parovi prođu kompletnu obuku u centru, dobiju potvrdu o podobnosti, ali prođe duži period (nekada i par godina) dok se ne pojavi dete podobno za usvajanje.

Često se podobni usvojioci sami aktiviraju u potrazi za detetom, po drugim centrima (i gradovima) pa na taj način skraćuju vreme čekanja na usvajanje.

Ima slučajeva kada parovi vremenom odustanu od usvajanja i postanu hraniteljska porodica.

Najbitnije za celu proceduru je da par u istu uđe zrelo bez predrasuda.


Realizovano u saradnji sa Mirjanom Maričić psihologom u timu za zaštitu dece lišene roditeljskog staranja »Gradskog centra za socijalni rad« - Opštine Palilula.

Sta kazu u Zvecanskoj?[b]
Korak, po korak do potpunog usvajanja


“Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine” u Zvečanskoj 7 pruža svoje utočište velikom broju dece lišene roditeljskog staranja. Rukovodilac ove ustanove Mr. Miroljub Paunović poveo je sve zainteresovane parove pravim putem do usvajanja.

“Ljudi su površno obavešteni o putevima koji vode do usvajanja, još pre nego što uđu u taj proces i donesu konačnu odluku.

Granica o odluci za usvajanje se pomerila jer ljudi kasnije stupaju u brak pa uočivši da ne dolazi do začeća podvrgavaju se proceduri lečenja koja im oduzima puno vremena. Prosek u donošenju konačne odlluke je između 35. – 40. godine.”


PRVI KORACI

Kada donesu odluku da žele da usvoje dete, parovi se javljaju centru za socijalni rad na području gde žive i izražavaju svoju želju. Neki centi insistiraju na pismenom zahtevu, neki pak samo evidentiraju izraženu želju i dalje postupaju po službenoj dužnosti, uz zakazivanje razgovora sa zainteresovanom stranom.

Tom prilikom se sprovodi procedura poznatija pod nazivom “utvrđivanje opšte podobnosti za usvajanje”. Ono ima za cilj procenu psiho – fizičkog zdravlja i mogućnosti odgajanja i staranja o detetu. To podrazumeva da nisu osuđivani zbog krivičnog dela prema maloletnim licima, da su zdravstveno podobni bez zaraznih ili teških bolesti, da imaju normalne socijalne i ekonomske uslove za odgajanje deteta.

Ovu proceduru podržava rad psihologa, socijanog radnika, pravnika. Tim pomenutih stručnjaka uz nekoliko susreta i poseta porodici sačinjava izveštaj i donosi odluku o sposobnosti zainteresovane stane da pristupi usvajanju.


PROSEČNO MATERIJALNO STANJE

Matrijalno stanje treba da bude prosečno u skladu sa današnjim uslovima života. Retke su situacije u kojima se zahtevi odbijaju zbog loše materijalne situacije s obzirom da se i prirodne porodice sa decom, danas uglavnom teško snalaze.


OBOSTRANO ZADOVOLJSTVO

Procedura u cenrtima za socijani rad u proseku traje od mesec i po do dva meseca. Na prolongiranje mogu uticati slaba dinamika rada pomenute službe ili ukoliko se utvrdi da na strani usvojioca postoji dilema. U okviru rada Centara vrši se i edukacija usvojioca kako bi se oni o svemu detaljno obavestili.

Suština je da shvate da je uspešno usvajanje ono u kome se razvija međusoban odnos (dete – usvojioc) na obostrano zadovoljstvo. Samo skladan obostrani odnos daje ukupan, pozitivan rezultat.


BROJNOST , PODOBNOST , ODABIR

Veliki broj ljudi duži niz godina u nazad želi da usvoji dete i to je drugi problem uz pomenutu proceduru jer nema dovoljno dece koliko ima usvojioca. Sadašnja evidencija pokazuje da se na jedno dete podobno za usvajanje javlja pet bračnih parova. Ovaj podatak ukazuje da je potrebno strpljenje i određeno vreme da bi postupak usvajanja bio priveden kraju.

Nadležnost za zaključenje ugovora o usvajanju je ostala pri centrima za socijalni rad pa svaki centar donosi odluku o usvajanju deteta sa svog područja kada se za to steknu uslovi odnosno kada je dete podobno za usvajanje. Takođe se u ovoj ustanovi vrši odabir usvojioca prema potrebama deteta. Podobno dete za usvajanje je dete gde nema formalno pravnih smetnji, što znači da su biološki roditelji dali saglasnost da dete može biti usvojeno. U toj situaciji se pristupa odabiru usvojioca.

Sva deca su različita po svojim razvojnim potencijalima. »Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine« pored svakodnevne brige prati i izveštava centre za socijani rad, o razvojnim potencijalima dece na svakih šest meseci. Na praćenju statusa rade lekari, klinički psiholozi, i pedijatri. Ovi izveštaji daju pouzdanu prognozu o razvojnom potencijalu dece. Neka od njih imaju vrlo visoke intelektualne potencijale, neka su prosečna kao i u prosečnoj populaciji.

Ukoliko je dete visokog intelektualnog potencijala optimalno ga je i dodeliti takvoj porodici koja će potencirati na razvoju istih.

Ukoliko je dete fizički jako, trebalo bi ga npr. dodeliti porodici koja se bavi poljoprivredom, pa će eventualno ostati na imanju, što je i u skladu sa životom usvojioca.

Interesne grupe ljudi za usvajanje su široke i ima ih u svim društvenim slojevima (od poljoprivrednika do akademika).


SARADNJOM DO CILJA

Mnoštvo faktora se pri spajanju na relaciji dete – usvojioc (sparing) uzima u obzir da se dođe do optimalnog rešenja na zadovoljstvo obe strane. Neki od centara se pri donošenju odluke osvrću na predlog »Ministarstva za socijalna pitanja« , koje poseduje zahteve za usvajanje iz svih centara. Mnogo češće međusobna saradnja samih centara za socijani rad dovodi do konačnog rešenja. Na taj način je često izbegnuto čekanje deteta već obrađenih usvojioca.

Centar u Zvečanskoj bitno utiče na obradu usvojioca svojim metodološkim radom i na taj način daje podršku donetoj odluci usvojioca. Kao rezultat tog rada retko ko od obrađenih parova podobnih za usvajanje nije došao do deteta.


STAROSNE GRANICE

Dete se može usvojiti do navršene osamnaeste godine. Zakon utvrđuje da starosna granica između usvojioca i deteta bude približna razlici koju je priroda odredila. Idealna razlika se kreće između 20 i 30 godina, ali kako se ljudi danas kasnije javljaju, ona je pomerena na 35 i 40 godina. Deca se odabiraju u skladu sa godinama usvojioca (sasvim male bebe mlađim, starija deca sratijim usvojiocima). Idealan uzrast deteta za usvajanje je period od godinu do godinu i po dana, jer se u tom dobu mogu jasno odrediti razvojni i zdravstveni aspekti deteta. Iskustvo pokazuje da usvojioci insistiraju na zdravom detetu, bez genetskog opterećenja i na tome im ne treba zameriti.

U institutu je veliki broj bolesne dece što značajno opterećuje mogućnost za usvajanje jer je mali broj usvojioca spreman na ovakve rizike.


PERIOD PRVE ADAPTACIJE

Po izboru porodice podobne za usvajanje centar za socijani rad upućuje istu u »Zvečansku« kako bi se uspostavio prvi kontakt usvojioca sa detetom. Nakon toga se odvija prva adaptacija, a prilagođavanje traje nekoliko dana (4 – 5 dana) u zavisnosti od reakcije deteta. Potom se sačinjava izveštaj koji se šalje nadležnom centu za socijalni rad i dete odlazi u porodicu usvojitelja.


PERIOD DRUGE ADAPTACIJE

U peridu druge adaptacije dete provodi određeno vreme u porodici usvojitelja. Za to vreme centar sprovodi povremeno obilaženje i praćenje deteta u porodičnom okruženju. Ukoliko se sve odvija po planu nakon godinu dana se definitivno zaključuje usvajanje. Zaključivanje usvajanja se obavlja u centru za socijani rad i predstavlja svečani čin. Tom prilikom se usvojioci obavezuju na prihvatanje deteta i dobijaju mogućnost da mu daju svoje prezime i eventualno promene ime. Potom se podaci prosleđuju opštinskoj službi gde se vrši upis u matičnu knjigu rođenih.


VANREDNE POSETE

Nakon prve i druge adaptacije podrazumeva se da je u porodici uspostavljen ispravan kontakt. Centar za socijani rad može odrediti vanredne posete detetu ukoliko smatra, po određenim dojavama (iz detetove okoline) da dete na bilo koji način pati.


PRAVO VREME ZA ISTINU

Veoma je bitno detetu reći istinu. Ako ne zna da je usvojeno, dete može doživeti šok kada prvi put samo poseti matičnu službu radi izdavanja izvoda iz matične knjige rođenih, npr. za ličnu kartu. U matičnoj knjizi postoje evidentirani podaci o činu usvajanja. Naravno treba odabrati pravi trenutak što znači izbeći period adolescencije i krize identiteta. Važno je da dete sve o činu usvajanja sazna upravo u najužoj porodici. Specijalan savet ne postoji, a najbitnije je da upravo usvojitelj proceni zrelost deteta i trenutka za saopštavanje istine. Ukoliko se ispravno postupi kvalitet međusobnih odnosa ostaće nepromenjen.EPILOG

Deci u »Zvečanskoj« koja čekaju na usvajanje, sve treba, a opet kako tvrde nadležni imaju elementarno. Kako bi im se poboljšao kvalitet života značajno bi bilo klimatizovati ustanovu, bolesnoj deci omogućiti aparat za kiseonik, a mleka i pelena nikad dosta.


Informacije sam skinula sa www.yumama.com