Imam problem sa sledećim zadatkom. Zadatak je iz Zbirke zadataka iz fizičke hemije (Paula Putanov, Tehnološki fakultet Novi Sad), broj 4.3.0.14, i glasi ovako:

Izračunati za 25°C i pritisak od 1 bar:
a) Promenu entalpije stvaranja jednog mola ciklopropana
b) Promenu entalpije izomerizacije ciklopropana u propan, ako promena entalpije sagorevanja pri ovim uslovima iznosi: ciklopropan u gasovitom stanju:

delta cH = -2089,58 kJ/mol

C(s) + O2(g) --> CO2(g) (delta cH = -393,13 kJ/mol)
H2(g) + 1/2O2(g) --> H20(l) (delta cH = -285,58 kJ/mol)

Toplota stvaranja propana iz ciklopropana iznosi: delta fH = -20,48 kJ/mol.


Hvala unapred.