Predlog zakona o dobrobiti zivotinja
Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 29

Tema: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

 1. #1
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Predlog zakona o dobrobiti zivotinja
 2. #2
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  A ovo je predlog zakona nekih ne vladinih organizacija,koji je u najmanju ruku extreman


  RADNA VERZIJA I PREDLOG
  НАЦРТ ЗАКОНА О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

  I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
  1. Предмет закона
  Члан 1.
  Овим законом уређујe се добробит животиња, права, обавезе и одговорност правних и физичких лица за добробит животиња, правила поступања са животињама и заштита животиња од злостављања; услови потребни за заштиту добробити животиња при држању, репродукцији, обуци, промету, превозу, спровођењу огледа, клању и лишавању живота животиње; додела признања и награда за заштиту животиња, као и друга питања од значаја за заштиту животиња. Ако је заштита живота и добробити животиња која је уређена овим законом на другачији начин уређена другим законом примењују се одредбе овог закона.

  2. Циљ закона
  Члан 2.
  Циљ овог закона јесте да помогне и унапреди добробит јединки животињског света, да развије и унапреди човекову свест у правцу поштовањa, бриге и одговорног односа према животињама, као и да утврди правила за добробит животиња.
  3. Субјекти система заштите добробити животиња и њихове обавезе
  Члан 3.
  Систем заштите добробити животиња, у оквиру своје надлежности, обезбеђују:
  1) Република;
  2) јединице локалне самоуправе;
  3) правна и физичка лица која обављају делатност у вези са животињама;
  *****4) научне, образовне и стручне организације(brisati: и друге јавне службе);
  5) грађанин, групе грађана, њихова удружења, односно друге организације.
  Сви субјекти система заштите добробити животиња из става 1. овог члана дужни су да се брину о заштити живота и добробити животиња.
  Дужност сваког грађанина Републике Србије (у даљем тексту: Република) јесте да спречи све облике злостављања животиња, односно угрожавање њиховог живота и добробити и да их пријави надлежним државним органима.
  У остваривању система заштите добробити животиња Република, јединица локалне самоуправе, правна и физичка лица одговорни су за сваку активност којом угрожавају живот и добробит животиња, односно за непредузимање мера добробити животиња, у складу са законом.
  ****Republika I lokalne samouprave imaju obavezu finansirati iz svojih budžeta sve potrebe napuštenih životinja, a način trošenja tog novca dužne su kontrolisati nevladine organizacije za zaštitu životinja .

  4. Јачање свести
  Члан 4.
  Државни органи, научне установе, установе у области образовања, ветеринарства, пољопривреде, здравства, информисања, културе, друге организације и правна лица у оквиру своје делатности, подстичу, усмеравају и обезбеђују јачање свести о значају добробити животиња, односно информисање и обучавање лица чије се активности могу одразити на живот и добробит животиња. Јачање свести о значају добробити животиња обезбеђује се кроз систем образовања и васпитања, научноистраживачки рад, унапређивање процеса рада, информисање и популаризацију добробити животиња.
  5. Сарадња
  Члан 5.
  Субјекти система заштите добробити животиња дужни су да међусобно сарађују,обезбеђују координацију и усклађују доношење и спровођење одлука у области добробити животиња.
  Република остварује сарадњу у области добробити животиња са другим државама и међународним организацијама.
  6. Начела закона
  Члан 6.
  Основна начела добробити животиња јесу:
  1) Начело универзалности бола - научно утврђена чињеница да животиње могу да осете бол, патњу, стрес, страх и панику обавезује човека да поред очувања врсте, брине и о заштити живота и добробити сваке јединке;
  2) Начело бриге о животињама - морална обавеза и дужност човека, као разумног бића, је да поштује животиње и брине о животу и добробити животиња чији опстанак зависи непосредно од њега, у складу са њиховим потребама;
  3) Начело повезаности - питање заштите животиња је проблем који је повезан са многим друштвеним проблемима, те његово решавање може допринети решавању других питања са којима се суочава наше друштво;
  4) Начело интегралности - државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе обезбеђују интеграцију заштите животиња nспровођењем међусобно усаглашених планова и програма, финансирањем, подстицајним и другим мерама заштите животиња;
  5) Начело посвећивања пажње добробити животиња - при изради и имплементацији политике и стратегије у области пољопривреде, сточарства, ветеринарске медицине, превоза, међународне трговине, истраживања и у другим релевантним областима мора се посветити пуна пажња заштити добробити животиња;
  6) Начело превенције и предострожности - свака активност мора бити планирана и спроведена тако да представља најмању могућу штету за животињу, најмањи ризик за њен живот и добробит, као и за животну средину и добробит људи. Начело предострожности остварује се проценом утицаја одређених видова
  3
  коришћења животиње на њен живот и добробит, као и коришћењем најбољихрасположивих и доступних технологија, средстава и опреме;
  ****7) Начело одговорности власника, односно држаоца PRI ČEMU POSTOJI VLASNIK I DRŽALAC IZ KOMERCIJALNIH RAZLOGA I DRŽALAC IZ HUMANITARNIH –nekomercijalnih RAZLOGA . Komercijalni vlasnik i držalac finansira lično svoje troškove.Nekomercijalni držalac finansira držanje napuštenih, zalitalih životinja nepoznatog ili preminulog vlasnika o troku republičkog i opštinskog budžeta; држалац животиње одговоран је за живот и добробит животиње, као и за свепоступке своје животиње. Он је дужан да сноси трошкове збрињавања својеживотиње у случају када више не жели или није у могућности да се стара о њој;
  ****8) Начело супсидијарне одговорности - државни органи, у оквиру својих овлашћења, отклањају последице неодговорног односа према животињама и настале штете у случајевима када је власник, односно држалац koji ostvaruje profit od držanja životinja животиње непознат;
  9) Начело примене подстицајних мера - државни органи, односно органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе предузимају мере за заштиту животиња, посебно спречавањем активности које се могу одразити на живот и добробит животиње, односно човека, применом економских инструмената и других мера, избором најбољих доступних технологија, производа и услуга;
  10) Начело информисања и учешћа јавности - свако има право да буде обавештен о условима и начинима на које се користе животиње и да учествује у поступку доношења одлука чије би спровођење могло да утиче на живот и добробит животиња. Подаци о коришћењу животиња доступни су јавности.
  ****11) Начело ''корисник плаћа'' – правна и физичка лица, која у оквиру своје profitabilne делатности користе животиње дужна су да плате административну таксу, односно накнаду.
  Držalac koji se brine o napuštenim životinjama sve fiskalne i druge račune podnosi republičkom i lokalnom budžetu na uvid i povrat sredstava,s obzirom da je odgovorni « korisnik » napuštenih životinja cela društvena zajednica .

 3. #3
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  7. Области закона
  Члан 7.
  Овај закон односи се на све животиње које су у стању да осете бол, патњу, страх и стрес, а нарочито на:
  1) животиње које се користе у комерцијалне сврхе;
  2) животиње које се користе у научноистраживачке, биомедицинске и образовне сврхе;
  3) животиње које се користе за изложбе, такмичења, и друге представе и видове забаве;
  4) радне и службене животиње;
  5) животиње за друштво (кућни љубимци);
  6) опасне животиње;
  7) напуштене и изгубљене животиње;
  8) дивље животиње у заточеништву;
  9) дивље животиње на природним стаништима.
  8. Појмови
  Члан 8.
  Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
  ****1) власник, односно држалац животиње јесте правно или физичко лице у чијем је власништву животиња, које има право чувања, држања, односно репродукције,prodaje I превоза tj pravno ili fizičko lice koje koristi životinje u komercijalne svrhe, а на основу писменог s правоm продаје, односно које је одговорно за живот и добробит животиње, a koje ostvaruje profit na osnovu držanja životinja ;
  4
  ****2) држање животиње јесте смештај, чување, брига и нега животиње осим Репродукцијe ,tj. bez ostvarenja profita- u nekomercijalne svrhe ;
  ****3) репродукција животиње јестe држање животиње које подразумева смештај, чување, бригу и негу животиње, ради добијања потомака, u komercijalne svrhe ,tj. radi ostvarenja profita ;
  4) пажња доброг домаћина јесте се стварање таквих услова животињи који задовољавају њене животне потребе (обезбеђивање довољних количина квалитетне хране и воде, простора за кретање, одмор и заклон, одговарајућих микроклиматских и хигијенских услова живота, обезбеђење присуства и контакта са животињама исте врсте и сл..) и очување физичке, психичке и генетске целовитости (обезбеђивање, предузимање и спровођење превентивних, дијагностичких, хигијенских, терапеутских и других мера ради очувања здравственог стања животиње, спречавања настанка повреда, болести различитих узрока, стреса, бола, патње, страха и смрти);
  5) коришћење животиње јесте употреба и поступање са животињом, на начин прописан овим законом;
  6) животиња јесте сваки кичмењак који је у стању да осети бол, патњу, страх и стрес;
  7) животиње чији опстанак зависи непосредно од човека јесу животиње које се држе, односно репродукују у комерцијалне сврхе, огледне животиње, кућни љубимци и дивље животиње које се држе у заточеништву;
  8) домаћа животиња јесте она животиња коју је човек одомаћио и коју држи, односно репродукује ради производње хране, природних влакана и материјала животињског порекла;
  9) дивља животиња јесте она животиња која није припитомљена и чији опстанак не зависи непосредно од бриге човека;
  ****10) brisati – ogledi su besmisleni, sve postoji u literature kako pisanoj tako elektronskoj10) огледна животиња јесте сваки живи кичмењак осим човека, и бескичмењак, као и њихови развојни облици, намењена за спровођење огледа;
  11) кућни љубимац јесте свака животиња којy човек држи, ради дружења;
  12) животиње које се држе, односно репродукују у комерцијалне сврхе јесу копитари (коњи, магарци, мазге и муле), папкари (говеда, овце, козе и свиње), живина (кокошке, ћурке, гуске, патке и друге пернате животиње), кунићи, дивљач, рибе, пчеле и свилене бубе, пужеви, мекушци и љускари из аквакултуре, а користе се за производњу хране, природних влакана и материјала животињског порекла, као и за рад;
  ****13) радна животиња јесте животиња која се користи за помоћ човеку (чување лица или имовине, одбрана, спасавање, трагање, терапеутске сврхе, подршка особама са инвалидитетом, др.);
  14) службена животиња јесте животиња која је обучена и има дозволу за рад и користи се за обављање послова појединих државних органа (службени коњи и пси);
  ****15) опасна животиња јесте животиња која може без очигледног повода озбиљно озледити човека и друге животиње због својих негативних урођених и стечених особина у понашању, o čemu mora postojati egzaktni dokaz;
  ****16) напуштена животиња јесте животиња која нема дом или се налази изван њега лишена бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он свесно напустио – ona pripada jednako svim gradjanima jedne lokalne samouprave I svim gradjanima države ,iz čega proizilaze obaveze vlasnika prema ovim životinjama.;
  17) изгубљена животиња јесте животиња која је напустила власника, односно држаоца, и он је тражи;
  ****17a )napuštena životinja je životinja koju je držalac ili vlasnik napustio, izbacio.
  18) добра ветеринарска пракса (ДВП) јесу стандарди који одређују европску ветеринарску етику и принципе професионалног понашања, као и услове система квалитета менаџмента унутар ветеринарске организације;
  19) интервенција на животињи јесте сваки захват којим се спречавају или лече болести и повреде, односно мења физичка, психичка или генетичка целовитост животиње;

 4. #4
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  5
  ****20) оглед на животињама јесу радње, које се обављају на животињама у научноистраживачке и биомедицинске сврхе, којима се животињама проузрокује бол, патња, трајне повреде или смрт i koje su ovim Zakonom zabranjene
  21) оштећење животиње јесте трајна негативна промена физичке, психичке и генетске целовитости, koja može biti:
  a) kompatibilna ,i
  b)inkompatibilna sa životom.
  22) аналгезија јесте поступак смањења или искључења осећаја бола код животиње који се спроводи давањем аналгетика;
  23) анестезија јесте поступак искључења осећаја бола код животиње који се спроводи давањем локалних или општих анестетика;
  ****24) омамљивање јесте обавезни поступак пре клања или лишавања живота животиње којим се она доводи у бесвесно стање I mora se izvesti medikamentoznim putem , a ne fizičkim ,jer udarac čekićem ili maljem u glavu JESTE ZLOSTAVLJANJE.
  ****25) еутаназија је безболно усмрћивање inkurabilno bolesne ili povredjene životinje koja je u poslednjem stadijumu te bolesti i istovremeno postoji objektivni dokaz da trpi neotklonjive bolove животиње наркотичким средствима посебне намене;
  26) злостављање животиње јесте свако поступање или непоступање учињено намерно или из нехата које изазива бол, патњу, страх, стрес, повреду, смрт,нарушава физичку, психичку, односно генетску целовитост животиње;
  ****27) зоолошки врт јесте установа у којој се дивље и домаће животиње држе, односно репродукују у заточеништву и који je potrebno zatvoriti te unutar 1 godine distribuirati sve divlje životinja u sanktuari centre odgovarajućeg klimatskog pojasa prema potrebama svake vrste, jer je izgubio edukativni karakter te šteta koju trpe divlje životinje ne opravdava korist edukacije , program očuvanja vrste ne može se ispunjavati držanjem pojedinih jedinki u zarobljeništvu, nego zabranom i sankcionisanjem LOVA I KRIVOLOVA .се оснива с циљем да се кроз
  приказивање животиња унапреди биолошко образовање и васпитање човека, односно у којем се спроводе програми очувања угрожених врста;
  28) пансион за животиње јесте установа, која уз новчану надокнаду преузима животињу од власника, односно држаоца ради држања на одређено време;
  ****29) продавнице животиња су BILE продавнице овлашћене за продају кућних љубимаца, као и хране и опреме за кућне љубимце, OVIM ZAKONOM SU ZABRANJENE ..
  ****30) одгајивачница за кућне љубимце је BIO објекат у којем се кућни љубимци држе и репродукују у комерцијалне сврхе и врши њихов промет, OVIM ZAKONOM SU ZABRANJENE .
  ****31) прихватилиште за животиње : karantin I azil јесте установа, која служи за привремени- karantin или
  трајни смештај-prihvatilište , помоћ и бригу о напуштеним животињама o trošku republičkog I opštinskog budžeta, a pod nadzorom nevladinih organizacija za zaštitu životionja ;
  ****32) прихватилиште за дивље животиње- sanktuari centar јесте подручје или простор са објектима уређеним за привремено- karantin или za трајно - sklonište : збрињавање јединки дивљих животиња, које нису способне да се самостално брину о себи;
  **** BRISATI 33) одгајалиште за дивље животиње јесте подручје или простор са објектима за трајни смештај јединки дивљих животиња са најмање пет парова репродуктивних јединки једне или више врста које се држе у комерцијалне сврхе или се користе за пуштање потомства у природу;
  ****34) добробит јесте : ŽIVOTNI USLOVI koji omogućuju visok степен прилагођености животиње i омогућавају квалитетан живот u skladu sa potrebama vrste (исхрана и напајање, смештајни простор, физичка, психичка и термичка удобност, сигурност, испољавање основних облика понашања, социјални контакт са животињама исте врсте, одсуство непријатних емоционалних и телесних искустава као што су бол, патња, страх, стрес, досада, болести, повреде и сл.);
  ****35) поремећај у понашању животиње јесте свако понашање које одступа од понашања већине припадника исте врсте у условима који погодују врсти -uvek je prouzrokovan konkretnim uzrokom kojeg je potrebno hitno ukloniti ;
  36) технопатија јесте здравствени поремећај, односно повреда , mučenje животиње Проузрокована грешкама у процесу држања, односно репродукције животиње, као ускраћивањем потреба у понашању, а које се испољавају као физикопатије (болести и повреде) и етопатије (поремећаји у понашању) i koje podleže zakonskim sankcijama ;
  ****37) превоз животиње јесте сваки утовар, претовар, превоз и истовар ŽIVE животиње средствима друмског, железничког, воденог и ваздушног саобраћаја I DOMET MU SME BITI TOLIKI DA TRAJE ukupno ISKLJUČIVO 24 SATA ,nakon čega sledi 7 dana boravka u stacionarnim objektima sa ispustima.
  ****38) одморишно место јесте место одмора или преузимања, односно било које заустављање током путовања, а које није у одредишном месту,NE укључујући место у коме животиње мењају превозно средство, са или без истовара;
  39) превозна средства јесу друмска и железничка возила, бродови и авиони и друга средства за утовар, претовар, превоз и истовар животиња;
  6
  ****40) превозник јесте свако правно или физичко лице које обавља превоз живих животиња, за свој рачун или за рачун трећег лица i mora se pridržavati odredbi ovog Zakona;
  ****41) лице одговорно за транспорт животиње јесте правно или физичко лице надлежно за организацију и обављање комплетног превоза, без обзира да ли су дужности подуговорно закључене на друга лица - koja se ovim ne oslobadjaju svoje odgovornosti za postupanja током превоза;
  ****42) пратилац животиње јесте лице које припрема животињу за превоз и које је direktno одговорно за заштиту живота и добробити животиња током превоза;
  43) опрема за пренос животиња јесте кавез, кутија или други чврсти контејнер за превоз животиња, који није самоходни и не представља део (било одвојен или не) превозног средства;
  ****44) лишавање живота животиње јесте дозвољен поступак којим се животињи iz precizno definisanog i dokazivog razloga одузима живот на начин који изазива bezbolni потпуни губитак свести и тренутну смрт животиње;
  ****45) клање животиње KAO начин лишавања живота животиње ради обезбеђивања хране за човека JE ZABRANJENO ;KRV SE IZ CIRKULACIJE ŽIVOTINJE LIŠENE SVOG ŽIVOTA IZ OVOG neopravdanog RAZLOGA IMA PUŠTATI TEK NAKON ANESTEZIRANJA ŽIVOTINJE ..
  46) надлежни орган јесте Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).

 5. #5
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  II. ОПШТА ЗАШТИТА ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

  1. Брига о животињама
  ****Члан 9.
  Свако има право да држи животиње уз обавезу испуњавања услова, којима се обезбеђује заштита живота и добробит животиња, у складу са одредбама овог закона. SVAKI Човек је дужан да се брине о SVOJIM животињама, а нарочито о животињама чији опстанак зависи непосредно од њега.
  Republika i lokalne samouprave dužne su da se brinu o napuštenim životinjama za čiju dobrobit su odgovorna nepoznata ili poznata lica koja su ih iz opravdanih ili neopravdanih razloga odbacila, napustila ili nisu u stanju više o njima brinuti.
  Власник, односно onaj држалац животињa koji na osnovu vlasništva nad tim životinjama tj. držanjem tih životinja ostvaruju materijalnu ili drugu korist дужан је да поступа са пажњом доброг домаћина и да животињи обезбеди такве животне услове који одговарају њеној врсти, раси, полу, старости као и физичким, биолошким, производним специфичностима, особинама у понашању, односно здравственом стању животиње. Власник, односно држалац животиње одговоран је за живот и добробит своје животиње, као и за штету коју она може нанети другим лицима и животињама.
  Držalac SVIH životinja nepoznatog vlasnika, koji time ne ostvauije materijalnu dobit je opština i Republika Srbija , sa istim obavezama prema ovim životinjama koje ima vlasnik , pod nadzorom NVO , koje imaju s obavezu nadzora nad ostvarenjem dobrobiti ovih životinja i nad načinom trošenja novca iz republičkog i lokalnih budžeta koji je namenjen ostvarenju dobrobiti napuštenih i izgubljenih, zalutalih životinja .

  2. Поштеда и забрана злостављања животиња

  Члан 10.
  Злостављање животиње испољава се кроз:
  ****1) NAPUŠTANJE, IZBACIVANJE i занемаривање животиње лишавањем основних животних потреба, као што су: храна и вода, удобан и сигуран смештајни простор, односно склониште, простор за одмор и обављање физиолошких потреба, хигијена и ветеринарска нега, као и амбијенталне прилике које одговарају врсти, раси, полу и старосној категорији;
  2) физичко злостављање животиње којим се нарушава физичка целовитост животиње и које проузрокује потенцијално, односно актуелно оштећење ткива и органа батинањем, шутирањем, бичевањем, гоњењем, сексуалним насиљем, присиљавањем на прекомеран рад или обуком, који превазилазе издржљивост животиње; неодговарајућим начинима хватања, обуздавања, превоза
  7
  животиње, спровођењем интервенција супротно одредбама овог закона, свесном репродукцијом јединки које пате од наследних болести, при чему се оно не врши у огледне сврхе, у складу са законом;
  3) психичко злостављање животиње којим се нарушава њена психичка целовитост и које проузрокује потенцијалне, односно актуелне промене и поремећаје у понашању, онемогућавањем да задовољи своје основне потребе у понашању, испољи основне облике понашања, искористи простор за одмор и заклон, разјаривањем животиње применом физичке силе, другим животињама или надражајима који јој нису својствени, наношењем страха, патње и прозроковањем осећаја досаде и несигурности, као и спречавањем да успостави социјалну везу са животињама исте врсте;
  ****4) сваки поступак са животињом којим јој се наносе негативни телесни, односно емоционални осећаји. Brisati posle tačke ispred ovih reči, nema izuzetnih situacija u kojima bi bilo zakonom dozvoljeno NANOSITI BOL I PATNJU ..

 6. #6
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Члан 11.
  Нико не сме да проузрокује бол, патњу, страх, стрес, повреду, болест, односно смрт животињама, нити их излагати страху.
  JEDINO JE MOGUĆE , RADI ISHRANE LJUDI KOJI SE HRANE LEŠEVIMA ,LIŠITI ŽIVOTINJU ŽIVOTA , NA NAČIN PROPISAM OVIM ZAKONOM, bez bola, patnje i straha.
  Забрањено је:
  1) занемаривање животиње лишавањем основних животних потреба;
  2) физичко, односно психичко злостављање животиње.
  3) лишавање живота животиње, осим у случајевима и на начин прописаним законом;
  4) држати, односно репродуковати животиње на начин који им наноси бол, патњу, страх и стрес;
  5) увозити и продавати животиње, односно сировине и производе од животиња које се држе, односно репродукују у складу са тачком 4. овога става;
  ****6) присиљавање на узимање хране, ако то није у здравствене SVRHE .. - OSTALO POSLE TAČKE BRISATI
  ****7) чупање перја живој животињи, ако то није у здравствене svrhe ..ostalo brisati или
  8) навикавање животиње на неприродне и самоуништавајуће облике понашања, односно присиљавање на понашање које код ње изазива бол, патњу, страх, стрес или повреде;
  ****9) користити техничке уређаје, помоћна средства или направе којима се животиња кажњава и утиче на њено понашање, укључујући бодљикаве огрлице или средства за дресуру или гоњење употребом електричне струје или хемијских материја. Ostalo brisati
  ****10) хватање животиње замкама које јој наносе бол и повреде. Ostalo brisati
  11) повећавање агресивности животиња селекцијом или другим методама;
  12) хушкање животиње на људе или друге животиње, осим при дресури службених животиња, која се обавља под надзором и вођством обучених лица;
  ****13) коришћење живе животиње за исхрану других животиња.ostalo brisati
  14) коришћење живе животиње као мамца за лов или обуку животиња;
  ****15) коришћење животиње за помоћ у лову. Brisati ostalo
  16) организовање трка животиња.ostalo brisati ;
  17) држање, репродукција, увоз, извоз и лишавање живота животиње искључиво ради производње крзна и коже;

 7. #7
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  8
  ****18) репродукција животиње са наследним поремећајима који угрожавају њену добробит или добробит њеног потомства, као и репродукција животиња које нису достигле телесну зрелост;
  19) пустити у дивљину репродуковану, отхрањену, односно припитомљену дивљу животињу ако претходно није припремљена за преживљавање у таквом животном простору, у складу са законом;
  20) додељивање животиње као награде ;
  ****21) омамљивати, клати, односно лишавати живота животињу у religiozne I ритуалне сврхе i načine.
  22) коришћење недопуштених стимуланса и материја ради бржег развоја животиње и побољшања производних особина;
  23) храњење храном или напајање течностима које садрже материје које би могле изазвати непотребну патњу или бол животиње. Ниједна материја, изузев оних материја које се дају у тертапеутске сврхене сме се даватиИ животињи изузев уколико је на основу научнух студија о добробити животиња или искуства из праксе установљено да те материје немају штетан утицај на здравље и добробит животиње.
  24) излагање животиње директном утицају неповољних временских прилика или недостатку кисеоника;
  25) лов . – brisati sve posle tačke
  26) подвргавање, проузроковање, омогућавање или допуштање подвргавања животиње интервенцији, која се спроводи без стручне бриге и хуманости и противно правилима добре ветеринарске праксе.
  Strogo se zabranjuje upotreba električnog goniča I fizičke sile I grubosti kod utovara I istovara životinja.
  Члан 12.
  Власник, односно држалац животиње је дужан да спречи покушај или вршење радњи наведених у чл. 10. и 11. овог закона над његовом животињом. При процени оправданости и примерености мера које власник, односно држалац животиње предузима у циљу заштите своје животиње од других лица посебно ће се узети у обзир афективна (емотивна) вредност коју та животиња представља власнику, односно држаоцу. Власник, односно држалац животиње дужан је да пријави кривично, односно прекршај извршен над његовом животињом.
  Уколико власник, односно држалац животиње не пријави дело из става 3.овог члана сматраће се да је пристао на његово извршење и одговоран је за исто.

  3. Борбе између животиња или између животиња и људи
  ****Члан 13.
  Забрањено је организовање и одржавање борби i huškanje na borbu између животиња или између животиња и људи, односно организовање клађења и клађење, као и присуствовање борбама.
  9
  Забрањено је држати, односно репродуковати, обучавати, вршити промет, стављати на располагање објекте, земљиште или материјална средства трећем лицу ради борбе између животиња или између животиња и људи.
  4. Напуштање животиња
  Члан 14.
  Власник, односно држалац не сме напустити или одбацити животињу чијиопстанак зависи непосредно од човека.Napuštanjem se smatra svako ostavljanje bez nadzora .

  ****5. Изложбе, такмичења и приредбе са путујућим животињама Se zabranjuju - TEKST ČLANA 15. SE BRIŠE
  6. Коришћење животиње ради израде кинематографског дела se zabranjuje , osim dokumentarnih filmova na temu života životinja , u kojima je oko kamere samo pasivni posmatrač s udaljenosti od 300 m . ČL 16 SE briše
  7. Допинг животиња
  ****Члан 17.
  Забрањен је допинг животиња.
  Забрањено је давање било које супстанце, која није састојак уобичајене хране .ostalo se briše

  8. Обука животиња

 8. #8
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Члан 18.
  Обуку животиња може обављати правно, односно физичко лице које испуњава услове за њено спровођење и има сагласност за обављање те делатности.
  Министарство u saradnji sa ISTOVREMENO NAJMANJE 3 NVO PRED KOJIMA TO LICE POLAŽE DRŽAVNI ISPIT ZA INSTRUKTORA OBUKE ŽIVOTINJA издаје сагласност и води регистар из става 1. овог члана.
  Животиња се не сме обучавати на начин штетан за њен живот и добробит, а нарочито не на начин којим се применом силе или других средстава приморава на понашање које није карактеристично за њену врсту, односно које превазилази физичке могућности животиње.
  Министар, министар надлежан за унутрашње послове и министар надлежан за одбрану I PREDSTAVNICI 3 NVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA споразумно прописују услове и начин обављања обуке животиња и службених животиња.
  9. Животиње за рад
  ****Члан 19.
  Коришћење животиње за рад мора бити примерено њеној врсти, раси, полу, старости и физичким могућностима (кондиционом и здравственом стању).
  За рад се не смеју користити болесне, повређене, изнемогле, бремените, врло старе или врло младе животиње.u TOKU RADA MORAJU IMATI ZAŠTITNU PREMU PROPISANU BLIŽE PRAVILNIKOM U ČIJOJ IZRADI UČESTVUJU Ministar i 3 NVO ZAZAŠTITU ŽIVOTINJA , KAO I VREME U TOKU DANA I SEDMICE KADA SE NE RADEĆI MORAJU ODMARATI.

  10. Здравствена заштита и интервенције на животињама
  Члан 20.
  Власник, односно држалац животиње у обавези је да правовремено обезбеди ветеринарску помоћ, ако је потребно и при порођају, збрињавање болесних, повређених и изнемоглих животиња.
  11
  Свако ко повреди животињу у обавези је да јој пружити потребну помоћ, а ако то није у могућности да сам учини, мора јој обезбедити пружање помоћи.

  ****Члан 21.
  Интервенцију на животињи којом се нарушава физичка, психичка, односно
  BRISATI:генетичка) целовитост животиње може обављати једино ветеринар, - BRISATI : OD OVE DVOTAČKE DO TAČKE NAKON REČI а у научноистраживачке и биомедицинске сврхе и овлашћени научни радник.
  За обављање болне интервенције на животињи обавезна је употреба анестезије, а у постоперативном току аналгезије.
  Интервенција на животињи без употребе анестезије може се обављати у следећим случајевима:
  1) ако 3_______анестезија може изазвати смрт животиње;
  2) при спровођењу дијагностичких поступака;
  3) проузроковања већег бола него што га изазива интервенција.
  Сви поступци везани за ветеринарску интервенцију морају бити у складу са добром ветеринарском праксом (ДВП).
  Обављање болних интервенција на животињи, без употребе анестезије, супротно одредбама овог члана, сматра се злостављањем животиње.

 9. #9
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Члан 22.
  Забрањено је обављати интервенције на животињи ради промене спољашњости или идентитета животиње, прикривања телесних мана и старости, односно делимичну или потпуну ампутацију појединих делова животињског тела, I SMTRA SE MUČENJEM I POVREDJIVANJEM , а нарочито:
  1) сечење и скраћивање репа код свих животиња, осим код прасади млађих од осам дана;
  2) сечење ушне шкољке;
  3) одстрањивање гласних жица (девокализација);
  4) сечење канџи са чланцима прстију и уклањање отровног зуба;
  5) болно поткивање копитара;
  6) скраћивање кљуна живини, осим ако се врши са намером да се спрече већи губици и обољења при држању, односно репродукцији;
  7) кастрација овнова са еластичним прстеном;
  8) интервенције на полним органима мужјака, осим кастрације;
  9) жигосање оваца и говеда;
  10) сечење језика телади;
  11) сечење рогова телади и јаради;
  12) онеспособљавање петлова да се оглашавају кукурикањем;
  13) интервенције на живини које их спречавају да користе крила, осим скраћивање крилних пера;
  14) којима се код живине утиче на слабљење вида;
  15) сечење било ког дела рогова јелена док су у баршуну, пре него што се баршун
  излиже и његов већи део сам изгуби.
  12
  Забрањено је извођење на изложбу животиње на којој је након ступања на снагу овог закона обављена било која од интервенција наведених у ставу 2. овог члана.


  Brisati sve - dovodi do korupcije i do mučenja životinja
  Изузетно из става 1. овог члана интервенције се могу обављати у посебним случајевима и то само када су:
  1) потребне ради здравствене заштите, односно спречавања угрожавања живота и добробити животиње;
  2) неопходне у научноистраживачке и биомедицинске сврхе, у складу са законом;
  3) потребне ради контроле популације животиња (стерилизација);
  4) потребне 6и1088 ради обележавања напуштених животиња, засецањем ушне шкољке.
  Министар прописује интервенције које може обављати власник, односно држалац животиње, као и интервенције које може обавити само ветеринар без употребе анестезије.

  11. Лишавање живота животиња на хуман начин
  Члан 23.
  Животиња се може лишити живота само из оправданих разлога и под одређеним околностима.
  Животиња се може лишити живота ако:
  1) је неизлечиво болесна- u terminalnom stadijumu koji je dokaziv – i trpi neotklonjive bolove , повређена s povredom koja je inkompatibilna sa životom, телесно деформисана- inkompatibilno sa zivotom a trpi neotklonjive bolove или на други начин патолошки онеспособљена тако да опоравак животиње није могућ и живот за њу представља извор сталног бола, патње, страха и стреса;
  2) је достигла такву старост да јој dokazivo ireverzibilno отказују основне животне функције;
  3) је потребно обезбедити производе животињског порекла за исхрану људи;
  4) се користи у начуноистраживачке и биомедицинске сврхе, у складу са овим законом;
  5) BRISATI JER OVO NIJE NAUČNO OPRAVDAN PUT nego prljavi biznis, FUJ : се на тај начин спречава ширење, сузбијају и искорењују заразне болести, у складу са законом;
  6) BRISATI - ne možeš odobriti ubijanje zato što si ti nesposoban socijalizovati nekoga – ako ne znaš ti, uvek neko zna , brisati sve u tački 6 .не може да се прилагоди условима у заточеништву, а њено пуштање на слободу представља опасност за људе, друге животиње и животну средину; ((*******7) је у питању уништавање штетних глодара и инсеката;
  8) BRISATI , PRIRODA SAMA održava HARMONIJU. LOV SE ZABRANJUJE – TO SU PARAVOJNE FORMACIJE PIJANIH DOBROVOLJACA је неопходно контролисати бројност популације одређене врсте дивљих животиња у складу са законом којим се уређује ловство.
  Лишавање живота животиње LOVOM OD STRANE NAORUŽANIH POJEDINACA I GRUPA – SMATRA SE UBIJANJEM I ZLOSTAVLJANJEM супротно ст. 1. и 2. овог члана сматра се злостављањем животиње.
  Члан 24.
  Животиње се не смеју лишавати живота на јавним местима, BRISATI SVE OSTALO U ovom članu jer podstiče korupciju, tezgarenje i trgovinu divljim životinjama ..осим у ловиштима у складу са законом, као и када је неопходно да се животиња лиши непотребног бола и патње ако њен опоравак услед повреда и актуелног здравственог стања није могућ и ради спречавања ширења, сузбијања и искорењивања заразних болести.

 10. #10
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  13
  Члан 25.
  Забрањено је лишити животињу живота супротно одредбама овог закона, а нарочито:
  1) применом физичке силе - гушењем, дављењем и батинањем животиње и сл.;
  2) употребом отровних супстанци или лекова, који нису намењени за те сврхе према упутству произвођача;
  3) применом електричне струје на начин који не доводи до тренутног губитка свести;
  4) усмрћивањем моторним возилима;
  5) употребом оружја, осим у складу са законом којим се уређује ловство;
  6) другим сличним методама.

  Члан 26.
  Лишавање живота животиње спроводи се само на начин који проузрокује потпуни губитак свести bezbolno unetim medikamentima или тренутну смрт.
  Лишавање живота животиње на хуман начин мора се обавити уз претходно
  Омамљивање- bezbolno unetim medikamentima , после којег следи поступак који проузрокује сигурну смрт без могућности опоравка животиње.
  ****Mučenjem , povredjivanjem i ubijanjem smatra se i :
  1) клање живине и кунића у домаћинству за сопствену употребу, čak на начин и средствима који доводе до тренутне смрти;
  2) принудно клање ради прекида патолошког стања животиње које може довести до угинућа, због тешких повреда насталих услед несреће или из других здравствених разлога, ако нема услова за омамљивање;
  ****3) религиозно клање које обавља овлашћено лице верске заједнице регистроване у
  Републици ILI BILO KOJE DRUGO LICE
  4) принудно лишавање живота ради прекида патње и бола животиње насталог услед патолошког стања, повреде и сл.
  Животињу може лишити живота само ветеринар, осим ако овим законом није другачије одређено.
  BRISATI SVE DO TACKE : Лице из става 3. овог члана мора, након спроведеног поступка лишавања живота животиње, проверити да ли је наступила смрт животиње.
  Министар прописује услове, начин и средства за лишавање живота животиње, за сваку врсту посебно U SARADNJI SA ISTOVREMENO 3 NVO

  12. Национални савет за добробити животиња Републике Србије
  Члан 27.
  Ради праћења стања и унапређивања добробити животиња у Републици образује се Национални савет за добробит животиња Републике Србије (у даљем тексту: Национални савет).

  1) Састав Националног савета
  Члан 28.
  Национални савет именује Влада на предлог Министра. У састав Националног савета улазе представници Министарства, Министарства надлежног за здравство, Министарства надлежног за науку и заштиту животне средине, локална самоуправа и удружења за заштиту животиња ČIJI BROJ PREDSTAVNIKA MORA BITI JEDNAK BROJU PREDSTAVNIKA VLASTI .
  Национални савет има (ne девет nego )10 чланова и именује се на период од пет година.
  Национални савет доноси пословник о свом раду.

  2) Надлежност Националног савета

  Члан 29.
  Национални савет обавља следеће послове:
  1) прати стање и развој на подручју заштите животиња у Републици;
  2) прати развој научних и стручних сазнања у области заштите животиња и даје предлоге за побољшање заштите животиња у Републици;
  3) учествује у припреми стратегије заштите животиња у Републици;
  4) пружа савете о питањима везаним за добробит животиња;
  5) учествује у припреми доношења прописа о заштити животиња;
  6) даје предлоге о финансирању одређених акција и програма ради заштите животиња;
  7) учествује у унапређењу мера за заштиту животиња;
  8) додељује награде и признања у области заштите животиња;
  9) по потреби и по захтеву надлежног Министарства обавља и друге послове, у складу са овим законом и пословником о раду.

  3) Рад Националног савета

  Члан 30.
  Национални савет ради на седницама.
  Рад Националног савета је јаван.
  За обављање послова из своје надлежности, Национални савет може да образује комисије, одборе и друга радна тела.
  15
  OVO SE BRISE JER SE ZABRANJUJU OGLEDI – SVE IMAJU NA CD I DVD i u pisamoj literaturi – ne sme se besmisleno ponavljati ono sto je vec opisano :.Национални савет у свом раду сарађује са Етичким комитетом за заштиту добробити огледних животиња Републике Србије.
  Национални савет једанпут годишње подноси Влади извештај о свом раду, као и извештај о стању добробити животиња у Републици.

 11. #11
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  III. ПОСЕБНА ЗАШТИТА ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

  1. Добробит животиња при држању и репродукцији
  ****Члан 31.
  Држањем, односно репродукцијом животиња могу се бавити правна или физичка лица, која су регистрована за обављање те делатности, уз претходно добијену сагласност од стране Министарства.
  Овлашћена лица за држање u komercijalne svrhe , односно репродукцију животиња, као и физичка лица морају имати положен испит о заштити добробити животиња.
  Сагласност из става 1. овог члана није потребна за држање кућних љубимаца који се не користе за репродукцију niti у комерцијалне сврхе, као и домаћих животиња које се држе у домаћинству за сопствене потребе a ne u direktno komercijalne svrhe .
  Министарство води регистар правних и физичка лица из става 1. овог члана.
  Министар прописује програм испита из става 2. овог члана.
  Министар прописује услове и начин држања, односно репродукције појединих врста и категорија животиња.
  ****Члан 32.
  Власник, односно држалац животињa nepoznatih vlasnika i napuštenih životinja – opština I republika , дужан је да обезбеди, pod stalnim nadzorom NVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA :
  1) одговарајући и сигуран смештај, микроклиматске услове, хигијену, довољно простора, слободу кретања, храну и воду који одговарају врсти, раси, полу, старости, као и физичким, биолошким, производним и потребама у понашању животиње;
  2) заштиту животиња од штетног утицаја временских прилика и од природних непријатеља;
  3) одвојено држање животиња које узнемиравају једна другу или представљају опасност за друге животиње, односно људе;
  4) одвојено држање болесних, повређених или изнемоглих животиња;
  5) да се о животињама брине довољан број оспособљених лица.
  Власник, односно држалац животиња дужан је да спречи настанак технопатија.
  Власник, односно држалац животиња је дужан да води евиденцију о сваком парењу животиње, новорођеним животињама, продаји, куповини и слично.
  Држање, односно репродукција животиње супротно одредбама става 1. овог члана сматра се злостављањем животиња.
  16
  Министар утврђује ближе прописе о начину вођења евиденције од стране власника животињa i držalaca napuštenih iživotinja ( opštine i republike )

  ****Члан 33.
  Животињи којој је ускраћена слобода кретања мора бити обезбеђен такав смештајни простор у којем без тешкоће може да легне и устане, испружи предње и задње ноге, тј. слободно да се протегне и да се на истој површини и у истом простору, без савијања трупа и главе, може слободно окренути у стајаћем и у лежећем положају око своје уздужне осе.
  Животињама, које се стално држе у затвореним објектима власник, односно држалац ( opština I republika ,) pod nadzorom NVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA је дужан да обезбеди одговарајућу површину за кретање.
  Животињи која се држи везана, мора се обезбедити период у току дана, када неће бити везана и када ће моћи слободно да се креће, у складу са њеним физиолошким и потребама у понашању.
  Дивље животиње не смеју се држати везане, осим PRIVREMENO U TRAJANJU OD NAJVISE 3 DANA из ветеринарско- здравствених или сигурносних разлога.
  Држање, односно репродукција животиња VEZIVANJE, ZAPREČAVANJE I ZATVARANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA U GATERE SUPROTNO одредбама овог члана сматра се злостављањем животиња.

  Члан 34.
  Власник, односно држалац животиње не може бити лице млађе од 16 година, односно таквом лицу се не може продати или поклонити животиња.
  Ако лице млађе од 16 година поседује животињу тада се за власника, односно држаоца животиње именује родитељ или старатељ тог лица.

  Члан 35.
  Власник, односно држалац животиње дужан је да спречи животињу да угрози живот, сигурност или имовину другог лица, односно живот и сигурност друге животиње.

  2. Добробит животиња при превозу
  Члан 36.
  Превоз животиња могу обављати правна и физичка лица, која су регистрована за обављање те делатности, уз претходно добијену сагласност.
  Овлашћена лица за превоз животиња, као и физичка лица морају имати положен испит о добробити животиња.
  Сагласност за превоз животиња издаје Министарство.
  Министарство води регистар превозника животиња.
  Министар прописује програм испита из става 2. овог члана.
  17
  Сагласност из става 1. овог члана није потребна приликом превоза животиња за властите потребе, који могу обављати физичка лица највише до удаљености од 50 км, рачунајући од места утовара до места истовара.
  Удаљеност из става 5. овог члана не односи се на власнике, односно држаоце кућних љубимаца, уколико их превозе сопственим превозним средствима, у складу са одредбама члана 38. овог закона.

 12. #12
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Члан 37.
  Превозник животиња дужан је да пре превоза обезбеди план пута који садржи: назив превозника, ознаку сагласности, место утовара, претовара, одмора, истовара, маршруту и дужину трајања пута.
  Превозник животиња мора испунити услове којима се обезбеђује заштита живота и добробити животиња
  Превозник мора предузети све мере како би се што је више могуће скратило трајање превоза KOJI NE SME TRAJATI DUŽE OD 24 H SA SVIM POREKIDIMA RADI ODMORA KOJI MORA TRAJATI NAJMANJE 30 MIN I KADA PRATILAC MORA NAPOJITI ŽIVOTINJE .
  Превозно средство мора бити такво да обезбеди заштиту добробити животиња од негативних временских утицаја и да онемогући повређивање животиња током превоза.
  Пошиљку животиња мора да прати лице задужено за бригу о добробити животиња (у даљем тексту: пратилац), које је обучено за тај посао.
  Пратилац припрема животињу за превоз, надгледа је и брине се о њој у току превоза, а по потреби је и музе.
  Министар прописује услове и начин превоза животиња, услове које мора да испуни превозник, услове које морају да испуне места за утовар, претовар и истовар животиња, одморишна места, као и превозна средства којима се превозе животиње.

  Члан 38.
  Приликом гоњења, утовара у превозно средство, претовара и истовара, као и током превоза животињи се не сме наносити бол, патња, повреде, проузроковати смрт, односно не сме се лишавати основних физиолошких потреба.
  Места на којима се врши утовар, претовар и истовар животиње (станице, пристаништа, аеродроми, гранични прелази и сл.), као и одморишна места морају
  испуњавати услове ради заштите живота и добробити животиња.
  Истовар животиња треба обавити без одлагања по приспећу у одредишно место.
  Министар прописује услове и начин превоза животиња, услове које мора да испуни превозник, услове које морају да испуне места за утовар, претовар и истовар животиња, одморишна места, као и превозна средства којима се превозе животиње.

 13. #13
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  ****Члан 39.
  Забрањен је превоз животиња:
  18
  1) које нису способне за превоз - високобремените женке у периоду од последњих
  10% од укупног трајања бременитости и женке првих седам дана након доношења младих на свет, новорођене животиње код којих пупчана врпца није сасвим зацељена, болесне или повређене животиње, осим ако је превоз неопходан ради лечења, принудног клања, односно принудног лишавања живота животиње KOJE SE OBAVLJA U OPŠTOJ ANESTEZIJI.;
  2) у непокривеним превозним средствима, боксевима, контејнерима и другој опреми у којој животиње нису заштићене од штетног утицаја временских прилика и разлика у климатским условима;
  3) у топлим месецима, у затвореним превозним средствима, боксевима, контејнерима и другој опреми, ако у току превоза није обезбеђено адекватно проветравање;
  4) које су осетљиве на температурне разлике, ако у току превоза није обезбеђена одговарајућа стална температура;
  5) ако превозно средство не испуњава прописане услове;
  6) ако је смештај у превозном средству такав да су могуће повреде или испадање животиње из превозног средства;
  7) ако у току превоза не може да се обезбеди напајање и храњење, прва помоћ и ветеринарско збрињавање болесних и повређених животиња;
  8) јеленске и срнеће дивљачи у време када обнављају рогове;
  9) које спадају у групу водених животиња ако није обезбеђена довољна количина воде оптималне температуре и концентрације кисеоника;
  10) кошница са пчелама, ако није обезбеђено одговарајуће проветравање;
  11) ако се заједно са животињама превозе материје које су штетне по њихово здравље;
  12) путем поште;
  13) којима ветеринарски инспектор, односно овлашћени ветеринар није издао одобрење за превоз.
  Превоз животиња супротно одредбама става 1. овог члана сматра се злостављањем животиња.

  Члан 40.
  Орган унутрашњих послова или царински орган у случају превоза животиње без потребних докумената или противно одредбама члана 37. овог закона, задржавају пошиљку животиња, превозника и превозно средство и о томе обавештавају надлежног инспектора KOJI MORA NALO\ITI MERU SME[TANJA OVIH ŽIVOTINJA U KARANTIN O TROŠKU PREVOZNIKA ..
  Задржавање из става 1. овог члана може да траје највише два часа.
  3. Добробит животиња при клању
  ****Члан 41.
  Приликом клања животиње ради производње хране за људску потрошњу мора се пре искрварења, извршити омамљивање које ће проузроковати тренутни губитак свести- ISKLJUCIVO BEZBOLNO MEDIKAMENTIM A ZA ANESTEZIJU.
  Приликом обуздавања животиње забрањено је користити средства која проузрокују бол и патњу, односно везивати задње ноге, качити животиње пре омамљивања, односно пре искрварења у случају религијског клања и сл., brisati , nema осим, nema izuzetaka , nema klanja ni bilo kakvog postupanja bez anestezije, nema izuzetaka ni pod kojim izgovorom – jer sve drugo predstavlja mučenje живине и зечева који се могу окачити ради клања, под условом да се одмах након тога омаме.
  19
  Забрањено је ради омамљивања животиње користити бодеж, чекић или секиру и сл.
  Забрањено је:
  1) клање животиње без стручног и на прописан начин изведеног омамљивања op[tom medikamentoynom anestezijom пре клања животиње;
  2) клање животиње по извршеном омамљивању opštom medikamentoznom anestezijom које није изведено на стручан и прописан начин - SMATRAT ĆE SE KRIVIČNIM DELOM MUČENJA I UBIJANJA ;
  3) наставак обраде закланих животиња ако искрварење није у потпуности завршено.
  Животиње се могу NE клати, без претходног омамљивања NI POD KOJIM IZGOVOROM , OSTALO SE BRIŠE. случајевима из члана 26., став 3.
  ZABRANJUJE SE OBUZDAVANJE I KLANJE ŽIVOTINJE BEZ PRETHODNE OPŠTE MEDIKAMENTOZNE ANESTEZIJE У SVIM SLUČAJEVIMA I IMA SE SMATRATI MUČENJEM - SVE OSTALO SE BRIŠE .случајевима из става 5. животињу пре клања треба обуздати на прикладан начин, искрварити брзо и стручно како би се бол и патња свели на најмању могућу меру.
  Поступак клања животиње супротно ставу 1. овог члана сматра се злостављањем животиње.

 14. #14
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  ****Члан 42.
  Омамљивање и клање животиње, brisati izuteke : изузев живине и кунића, који се кољу у домаћинству за сопствене потребе може обављати само стручно лице.
  При обуздавању, омамљивању и клању животиње на кланици мора бити присутан ветеринар.
  Пре клања са животињом се мора поступати на хуман начин.
  Клање животиње треба обавити што је могуће ближе месту држања u klanicama ..
  Министар прописује поступање са животињама непосредно пре клања, услове и начин њиховог омамљивања и искрварења, као и услове и начин клања животиња без претходног омамљивања.

  Члан 43.
  ZABRANJENO JE rелигиозно клање животиња - predstavlja zloupotrebu religije I povredu USTAVA . Ostalo se briše. обавља се у кланицама које имају дозволу за обављање оваквог клања.
  Религиозно клање животиње обављају лица која су оспособљена за тај посао, у присуству ветеринара, на следећи начин:
  1) помоћу опреме, којом се животиња намести у одговарајући положај за клање;
  2) животиња се намести у положај за клање непосредно пре клања и тек када је лице које омамљује животињу спремно за поступак омамљивања;
  3) велики вратни крвни судови морају се пресећи једним потезом;
  4) одмах након намештања животиње у положај за клање животиња се мора омамити;

 15. #15
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  4. Добробит огледних животиња
  Члан 44.
  Спровођење огледа на животињиama .. Ostalo se BRIŠE (у даљем тексту: спровођење огледа), у смислу овог закона, подразумева, с одређеним циљем и на тачно утврђен начин, обављену интервенцију или други поступак на огледној животињи који може проузроковати бол, патњу, страх и стрес нарушити здравствено стање и изазвати трајно или привремено нарушавање физичке, психичке, односно генетичке целовитости животиње.
  Држање, односно репродукција, промет и превоз огледних животиња, као и спровођење огледа могу обављати овлашћене организације, које су регистроване за обављање ове делатности.
  Briše se i ne postoji takav registar Министарство води регистар организација овлашћених за држање, односно репродукцију, промет, превоз огледних животиња и спровођење огледа.
  Организација овлашћена за спровођење огледа, дужна је да се брине о животињама са пажњом доброг домаћина.
  Министар у сагласности са министарстом надлежним за заштиту животне средине и министром надлежним за здравство споразумно прописује услове и начин спровођења огледа на појединим врстама животиња.
  Члан 45.
  ZABRANJENI SU Огледi на животиNJI ..Izvodjenje ogleda na životinjama pod bilo kojim izgovorom smatra se mučenjem životinja. Ostalose briše. Ostalo se sve briše. може спроводити само стручно лице, које има положен испит за рад са огледним животињама.
  Хируршке интервенције на животињи током огледа обавља ветеринар и лекар хирург, ако је стручно оспособљен, има положен испит и дозволу за рад са огледним животињама.
  Организација која се бави држањем, односно репродукцијом и прометом огледних животиња, као и огледима мора именовати стручно лице за заштиту добробити огледних животиња, у складу са одредбама овог закона.
  Програм испита из става 1. овог члана прописује Министар.
  Забрањено је публиковање научних радова ако је оглед спроведен супротно одредбама овог закона.
  Сваки оглед супротан одредбама овог закона сматра се злостављањем животиња.

 16. #16
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  2) Захтев за издавање дозволе за спровођење огледа

  **** Члан 46. brisati u celosti
  Захтев етичком комитету за издавање дозволе за спровођење огледа мора бити
  образложен на следећи начин:
  21
  1) да се разумљивим научним језиком опише поље истраживачког рада како би се разумео циљ истраживања;
  2) да се наведу предности и значај спровођења огледа, као и потенцијалне опасности и непријатности за огледне животиње и категорија тежине (инвазивности) огледа;
  3) да се детаљно наведе и опише материјал и метод рада, образложи зашто се оглед обавља на живим животињама, приложи доказе о активностима у вези са изналажењем алтернативних метода спровођења огледа, наведе укупан број и врста животиња и број, врста животиња по фазама огледа, образложи зашто се не користи алтернативни метод; наведу дозе анестетика и аналгетика, опишу очекиване реакције животиња, потенцијални негативни утицаји огледа на животиње, тежина и дужина трајања таквих утицаја, методи који ће се предузети да би се такви негативни утицаји умањили или избегли, као и метод лишавања живота огледне животиње (еутаназија), ако се изводи на крају огледа;
  4) да се наведе име, стручна спрема, односно оспособљеност лица задуженог за заштиту огледних животиња.

  3) Спровођење огледа BRISATI U CELOSTI

  Члан 47.
  Оглед на кичмењацима спроводи се само у следећим случајевима:
  1) превенције болести, лошег здравља или других аномалија или њихових последица по човека, животиње, односно биљке;
  2) испитивања квалитета, ефикасности и нешкодљивости лекова, супстанци или производа;
  3) дијагностиковања и лечења болести, односно других аномалија и њихових последица по човека, животиње, односно биљке;
  4) откривања, оцене, контроле или промене физиолошког стања човека, животиње, односно биљке;
  5) заштите животне средине;
  6) научних истраживања;
  7) образовања и стручног оспособљавања;
  8) судско-медицинских испитивања.

 17. #17
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  ****Члан 48.
  Оглед се не сме спроводити NI U KOJIM случајевима. Ostalo se briše
  1) када се приказују биолошка и медицинска правила или чињенице које су већ научно потврђене;
  2) испитивања оружја, ратне опреме, као и утицаја радијације;
  3) испитивања козметичких препарата, хемијских средстава за прање и дезинфекцију предмета опште употребе, дуванских и алкохолних производа, односно средстава за повећање мишићне снаге;
  4) огледа који се спроводе без анестезије супротно одредбама овог закона;
  5) када је реч о напуштеним животињама, односно животињама из прихватилишта за ове животиње.
  22

  ****Члан 49. BRISATI U CELOSTI
  Оглед на живој животињи не сме се спроводити ако постоји други одговарајући метод за спровођење огледа којим се постиже исти циљ.
  Оглед се мора спроводити на оним животињама које највише одговарају циљу који се огледом постиже, као и на најмањем могућем броју животиња потребном за постизање тог циља.
  Приликом огледа треба користити онај метод којим се животињи наноси најмањи степен бола, патње, страха и стреса.
  Организације, овлашћене за спровођење огледа на животињама дужне су да развијају методе помоћу којих се добијају подаци исте валидности, као и при коришћењу огледних животиња.

  ****Члан 50. BRISATI U CELOSTI , OGLEDI NISU NAUCNO OPRAVDANI NI POD KOJIM USLOBVIMA I PREDSTAVLJAJU MUČENJE ŽIVOTINJA
  Оглед се може спроводити само на животињи која потиче из организације регистроване за држање, односно репродукцију и промет огледних животиња.
  Животиње које се користе за спровођење огледа морају бити обележене, у складу са законом.
  Изузетно од става 1. овог члана, оглед се може спроводити на дивљим животињама кад се спроводи ради очувања животињске врсте.

  ****Члан 51. brisati besmisleni clan ,
  Оглед се мора спроводити применом опште или локалне анестезије, односно других метода који искључују бол, патњу, страх и стрес, осим ако се њиховом применом наноси већа штета, односно угрожава здравље огледној животињи или се не постиже циљ огледа.

  ****Члан 52.BRISATI BESMISLENI ČLAN
  Пре и током огледа, као и након њега, животињи треба обезбедити одговарајуће услове смештаја, бригу, негу и сталан ветеринарски надзор.
  Министар, прописује услове које морају да испуњавају објекти, просторије и опрема за држање, односно репродукцију огледних животиња, начин неге и поступање са огледним животињама при држању, промету, превозу, као и начин лишавања живота, за сваку врсту огледне животиње посебно.

  Brisati 1) Етички комитет за заштиту добробити огледних животиња BRISATI SVE – OGLEDI SU ZABRANJENI POD SVIM USLOVIMA, BEZ IZUZETAKA

 18. #18
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Члан 53. BRISATI
  Организација овлашћена за спровођење огледа образује етички комитет за заштиту добробити огледних животиња (у даљем тексту: етички комитет).
  Етички комитет има најмање три члана, од којих више од половине морају бити лица, која нису запослена у организацији у којој је Етички комитет основан.
  23
  Чланове етичког комитета именује руководилац организације из става 1. овог члана.
  Чланови етичког комитета су представници истраживача запослених у организацији овлашћеној за спровођење огледа, ветеринар, лице запослено на пословима држања, односно репродукције огледних животиња, статистичар и представници организација које се баве заштитом добробити животиња.

  Члан 54. BRISATI
  Етички комитет овлашћен је да:
  1) утврди етички кодекс, односно правила за спровођење огледа, у складу са овим законом;
  2) издаје дозволу за спровођење огледа;
  3) обавља стручни и етички надзор над спровођењем огледа, кроз редовне контроле;
  4) организује обуку лица овлашћених за рад са огледним животињама;
  5) донесе пословник о свом раду.
  Етички комитет овлашћен је да у случају повреде етичког кодекса одмах прекине спровођење огледа и о томе обавести Министарство.

  4) Вођење статистичких података BRISATI
  Члан 55.
  Организације овлашћене за спровођење огледа воде статистичке податке о држању, односно репродукцији, промету и спровођењу огледа на животињама, и достављају их Министарству.
  Статистички подаци из става 1. овог члана воде се у погледу броја, врсте животиња, сврхе спровођења огледа и класификације тежине (инвазивности) огледа и доступни су јавности.
  Документација о држању, односно репродукцији, промету и спровођењу огледа мора се чувати најмање пет година.
  Министар, министар надлежан за науку, министар надлежан за заштиту животне средине споразумно прописују начин вођења статистичких података из става 1. овог члана.

  ****5) Генетске модификације и манипулације SU ZABRANJENE ,PREDSTAVLJAJU MUČENJE I ŽIVOTINJE I trening za genetske modifikacije I manipulacije na ljudima
  Члан 56.
  Генетска модификација и манипулација животиње дозвољене су само када се тим поступцима не нарушава живот и добробит, не ремети равнотежа у екосистему, а фаворизују се позитивне фенотипске и генотипске особине, односно добробит животиња и човека.
  Научноистраживачке организације које се баве генетским модификацијама и манипулацијама на животињама дужне су да прибаве дозволу.
  24
  Дозволу за генетске модификације и манипулације на основу мишљења Етичког комитета за заштиту добробити огледних животиња Републике Србије споразумно издају Министарство, министар надлежано за науку, министар надлежана заштиту животне средине и министар надлежан за здравство.

 19. #19
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Ustvari,predugacko je,ko zeli da procita nek pogleda na http://www.balkankinology.net/pricaonica/viewtopic.php?f=57&t=9393

  Vredi procitati!!!!!!!!!


  Nemam komentar na sve ovo,osim da Srbija stvarno jeste extremna i nadam se da se ovo nikako nece usvojiti.

 20. #20
  Domaćin Tex707 (avatar)
  Učlanjen
  31.07.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Belgrade, RS
  Poruke
  4.448
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Bilo bi dobro da Srbija pocne da vodi prvo racuna o dobrobiti ljudi, a tek kada se to ostvari da se razmislja o zivotinjama...

 21. #21
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Citat Original postavio Tex707 Pogledaj poruku
  Bilo bi dobro da Srbija pocne da vodi prvo racuna o dobrobiti ljudi, a tek kada se to ostvari da se razmislja o zivotinjama...
  Uz duzno postovanje,moram te podsetiti da je ovo ipak forum o zivotinjama,a ne o ljudima.

  Ovu temu smo vec presli uzduz i popreko nebrojano puta,nema potrebe zapocinjati je opet.

 22. #22
  Obećava
  Učlanjen
  28.02.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  66
  Reputaciona moć
  40

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Ma dosta vishe od dobrobiti ljudi. Nishta ne fali velikoj vecini tzv. nezaposhljenih lica, osim zdravstvenog i i socijalnog osiguranja. Ta velika vecina ima selo i odatle dovlachi hranu, ne mora da placa najskuplje artikle u ovoj drzavi tj. hranu. Problem je sa onom manjinom koja je apsolutno chist proletarijat. Pa i tad postoje socijalni centri i javne kuhinje. To shto je nash narod navikao da se grebe od drzhave, pa u te kuhinje idu i oni shto ne treba, to je pricha o samom narodu.

 23. #23
  Domaćin Tex707 (avatar)
  Učlanjen
  31.07.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Belgrade, RS
  Poruke
  4.448
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Citat Original postavio vilus Pogledaj poruku
  Uz duzno postovanje,moram te podsetiti da je ovo ipak forum o zivotinjama,a ne o ljudima.

  Ovu temu smo vec presli uzduz i popreko nebrojano puta,nema potrebe zapocinjati je opet.

  Bez obzira, granica tu ne moze tek tako da se povuce, (kao sto znamo zakone donose ljudi) kada bi mogla onda neka samo zivotinje ucestvuju na PDF-u (ovo, naravno, nije napisano da bi se bilo ko uvredio).

  Ne znam stvarno za temu, ovo mi je prvi post na ovom PDF-u....ustvari, ovo je drugi

 24. #24
  Iskusan vilus (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd-Titel
  Poruke
  5.175
  Reputaciona moć
  91

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Ne bih komentarisala ljude u Srbiji,nemam zelju da se nerviram i opterecujem.

 25. #25
  Iskusan Mackic (avatar)
  Učlanjen
  11.12.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  5.381
  Reputaciona moć
  99

  Podrazumevano Re: Predlog zakona o dobrobiti zivotinja

  Ja iskreno sumnjam da ce se poslanici potruditi da sve ovo procitaju. Vremena za besmisleno prepucavanje ce na kraju ostati tako malo...
  Tedić Medić - srećica moja

Slične teme

 1. Odgovora: 168
  Poslednja poruka: 26.03.2009., 13:52
 2. Dobrobiti sexa
  Autor Thunderman u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 38
  Poslednja poruka: 18.01.2009., 02:49
 3. Peticija protiv tacaka nacrta Zakona za dobrobit zivotinja
  Autor cetus u forumu Svet životinja
  Odgovora: 27
  Poslednja poruka: 17.11.2008., 18:10
 4. Odgovora: 7
  Poslednja poruka: 08.11.2006., 14:37
 5. DOBROBITI SEXA...?
  Autor Psihologue u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 69
  Poslednja poruka: 07.08.2006., 03:28

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •