Udru¾enje studenata filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu (USF) i Klub studenata povijesti – ISHA Zagreb organiziraju dvodnevni simpozij na temu:

Èovjek i povijest

Pozivaju se studenti humanistièkih i dru¹tvenih znanosti (filozofije, povijesti, sociologije, povijesti umjetnosti, antropologije...) na suradnju!

Cilj simpozija je izlaganje studentskih promi¹ljanja èovjekovog odnosa prema povijesti, pogleda na povijest sa stajali¹ta razlièitih humanistièkih disciplina, utjecaja na sada¹njost, te raznih aspekata u dru¹tvu i kulturi koji su odreðivali njen tijek.

Molimo vas da sa¾etke svojih radova po¹aljete najkasnije do 26. 03. 2004., a same radove najkasnije do 24. 04. 2004. godine na e-mail adresu: covjekipovijest@net.hr, ili na adresu Udru¾enje studenata filozofije, Ivana Luèiæa 3, 10000 Zagreb (sa naznakom za simpozij «Èovjek i povijest»). Sve dodatne informacije mo¾ete zatra¾iti na navedenoj e-mail adresi ili na telefon +385 98 739 606 (Branimir).

Simpozij æe se odr¾ati u Zagrebu, 28. i 29.5.2004.

Organizacijski odbor:
Branimir Bekavac, Ivan Dujmic, Lana Lovrencic, Zdravko Popovic, Vanja Brkljac, Jasm