Bravo, KOSHTUNICE!!!
Strana 1 od 3 123 PoslednjaPoslednja
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 65

Tema: Bravo, KOSHTUNICE!!!

 1. #1
  Buduća legenda *BILJA* (avatar)
  Učlanjen
  30.09.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  "Vidik na misli moje najtananije..."
  Poruke
  31.530
  Tekstova u blogu
  72
  Reputaciona moć
  1638

  Podrazumevano Bravo, KOSHTUNICE!!!

  Jeste da si me vise puta dosad razocarao, ali, ovoga puta imas moju nepodeljenu simpatiju

  ------
  ""Da sve nije tako „kruto” u hotelu „Dvorac Vajkersdorf” dokaz je, međutim, zajednička večera u ponedeljak uveče.

  Na večeri su se pojavili skoro svi učesnici pregovora, odnosno predsednik Srbije Boris Tadić, ministar inostranih poslova Vuk Jeremić, kao i ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić i savetnici premijera među kojima i Aleksandar Simić. Jedini koji je izostao sa večere bio je premijer Srbije Vojislav Koštunica.

  Večera se odvijala u normalnoj atmosferi, gde su predstavnici Beograda razgovarali sa kosovskim Albancima i to na srpskom jeziku.

  Iako se tokom pregovora uvek oseća potpuna suprotstavljenost dve strane, za večerom to nije bio slučaj, jer je razgovor vođen za istim stolom u opuštenoj atmosferi.

  Svoj naporan dan pregovarači su završili čorbom od povrća, piletinom sa brokolima, rižom i paradajzom, a kao desert je poslužen „mus” od čokolade.

  Pregovori se nastavljaju zajedničkim sastankom koji će trajati od 9.30 do 12 sati, zatim će od 15 do 16 sati biti održan sastanak sa srpskom delegacijom, a od 16 do 17 sati sa delegacijom Prištine.

  U sredu će od 9 do 10 sati biti održan zajednički sastanak na kojem će biti reči o zaključcima posredničke „trojke”.

  Konferencija za novinare posredničke „trojke” biće održana u Ministarstvu inostranih poslova Austrije u sredu....."
  ---------------------
  Alal vam corba, gospodo srpski "pregovaraci"...
  Vadi vas razgovor na srpskom:razz: 2. #2
  Buduća legenda *BILJA* (avatar)
  Učlanjen
  30.09.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  "Vidik na misli moje najtananije..."
  Poruke
  31.530
  Tekstova u blogu
  72
  Reputaciona moć
  1638

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Agim Če­ku dva pu­ta je zlom za­du­žio Sr­be
  Al­ba­nac, ro­đen 1960. go­di­ne u se­lu Đu­ška kod Pe­ći, lo­jal­ni ofi­cir JNA sve dok ni­je de­zer­ti­rao (ok­to­bra 1991.), kr­va­vi trag pr­vo je osta­vio u Hr­vat­skoj, gde je po­sTao ge­ne­ral i gde mu ži­ve si­no­vi, a za­tim i na rod­nom Ko­sme­tu.
  Ob­ja­šnje­nje da do­la­zak Če­kua u pre­mi­jer­sku fo­te­lju po­dr­ža­va me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca, ko­joj tre­ba ja­ka lič­nost me­đu Al­ban­ci­ma, da "pro­gu­ra" te­ške od­lu­ke ko­je pred­sto­je, je iz­re­kao i šef UN­mi­ka So­ren Je­sen Pe­ter­sen:
  - Ko­so­vu je, u pro­ce­si­ma kroz ko­je pro­la­zi, po­treb­na no­va ener­gi­ja, ka­ko bi se do kra­ja go­di­ne okon­čao pro­ces utvr­đi­va­nja sta­tu­sa - re­kao je Da­nac.
  Čo­vek ko­ji oslo­ba­đa tu "no­vu ene­r­gi­ju" Agim Če­ku, je­di­ni je hr­vat­ski ge­ne­ral či­ja je je­di­ni­ca uče­stvo­va­la u rat­nim zlo­či­ni­ma u Li­ci i ko­ji za njih još ni­je op­tu­žen. Nje­go­va De­ve­ta bri­ga­da, sep­tem­bra 1993. uni­šti­la je tri srp­ska se­la - Ču­tluk, Po­či­telj i Di­vo­se­lo. Ta­da je ubi­je­no ili ne­sta­lo sto­ti­nak srp­skih ci­vi­la i za­ro­blje­nih voj­ni­ka. Vi­še od dve hi­lja­de ku­ća pot­pu­no je uni­šte­no, u če­mu je naj­ve­ću ulo­gu ima­la upra­vo Če­ku­o­va ar­ti­lje­ri­ja.
  Ha­ški tri­bu­nal za ove zlo­či­ne po­di­gao je op­tu­žni­ce pro­tiv ko­man­dan­ta bri­ga­de ge­ne­ra­la Mir­ka Nor­ca, ko­man­dan­ta Zbor­nog pod­ruč­ja Go­spić ge­ne­ra­la Ra­hi­ma Ade­mi­ja (Al­ban­ca) i na­čel­ni­ka Glav­nog šta­ba hr­vat­ske voj­ske ge­ne­ra­la Jan­ka Bo­bet­ka.
  Za rev­nost u ovim zlo­de­li­ma, Če­ku je una­pre­đen u čin bri­gad­nog ge­ne­ra­la. U JNA, dve go­di­ne ra­ni­je, bio je ka­pe­tan pr­ve kla­se. Sr­be u Kra­ji­ni "za­du­žio" je i - "Olu­jom". Av­gu­sta 1995. imao je ve­o­ma va­žnu ulo­gu na ju­žnom kri­lu ak­ci­je, ko­jim je ko­man­do­vao ge­ne­ral An­te Go­to­vi­na, još je­dan sta­nov­nik še­ve­nin­gen­skog pri­tvo­ra. Hag je op­tu­žio i hr­vat­ske ge­ne­ra­la Iva­na Čer­ma­ka i Mla­de­na Mar­ka­ča, ne i Če­kua.
  Sr­bi iz Kra­ji­ne, ko­ji su po­sle "Olu­je" iz­be­gli na Ko­smet, ni ta­mo ni­su ima­li mi­ra od Agi­ma Če­kua. Nje­go­va OVK ubi­la je i ote­la vi­še od 50 Kra­ji­šni­ka, me­đu nji­ma i no­vi­na­ra Đu­ru Sla­vu­ja.
  Fra­njo Tuđ­man od­li­ko­vao je Če­kua de­vet pu­ta za is­po­lje­nu "hra­brost u bor­bi pro­tiv ju­go­slo­ven­skih sna­ga".

 3. #3
  Buduća legenda *BILJA* (avatar)
  Učlanjen
  30.09.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  "Vidik na misli moje najtananije..."
  Poruke
  31.530
  Tekstova u blogu
  72
  Reputaciona moć
  1638

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Krv­nik po me­ri UN­MIK!
  E. V. N., 3. mart 2006

  BE­O­GRAD - Vla­da Sr­bi­je ve­o­ma je za­bri­nu­ta što je Agim Če­ku pred­lo­žen za pred­sed­ni­ka Vla­de Ko­so­va i zah­te­va od spe­ci­jal­nog pred­stav­ni­ka Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra UN u Po­kra­ji­ni da spre­či taj iz­bor.
  Port­pa­rol Un­mi­ka Ni­radž Sing je, me­đu­tim, iz­ja­vio da je Če­ku kao pre­mi­jer - pri­hva­tljiv za mi­si­ju UN na Ko­sme­tu.
  Ka­ko je sa­op­šti­la Vla­di­na kan­ce­la­ri­ja za sa­rad­nju sa me­di­ji­ma, na sed­ni­ci usvo­jen je za­klju­čak po­vo­dom pred­lo­ga za iz­bor Agi­ma Če­kua za ko­sov­skog pre­mi­je­ra, u ko­me se ka­že:

  "Od­lu­kom Sa­ve­ta bez­bed­no­sti UN za­po­če­li su raz­go­vo­ri o bu­du­ćem sta­tu­su Ko­so­va i Me­to­hi­je. Sr­bi­ja je sa­gla­sno Re­zo­lu­ci­ji Na­rod­ne skup­šti­ne pre­u­ze­la svoj deo od­go­vor­no­sti i for­mi­ra­njem Pre­go­va­rač­kog ti­ma ak­tiv­no se i kon­struk­tiv­no uklju­či­la u raz­go­vo­re, ka­ko bi se obez­be­di­lo do­la­že­nje do spo­ra­zum­nog re­še­nja, ko­je bi bi­lo sa­gla­sno me­đu­nA­rod­nom pra­vu i op­šte­pri­hva­će­nim vred­no­sti­ma. Me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca je pre­ko svo­jih pred­stav­ni­ka pre­u­ze­la od­go­vor­nost da stvo­ri sve po­treb­ne uslo­ve da se raz­go­vo­ri od­vi­ja­ju neo­me­ta­no i u skla­du sa po­zna­tim de­mo­krat­skim stan­dar­di­ma.

  Vla­da Sr­bi­je iz­ra­ža­va naj­ve­ću za­bri­nu­tost što je Agim Če­ku pred­lo­žen za pred­sed­ni­ka Vla­de KiM. Pr­o­tiv Agi­ma Če­kua po­kre­nu­ta je is­tra­ga pred pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma Sr­bi­je zbog po­sto­ja­nja sum­nje da je po­či­nio rat­ne zlo­či­ne i ras­pi­sa­na je me­đu­na­rod­na po­ter­ni­ca...

  -------------
  Ma, sto corba, brokoli, kupus, "mus" mogu, to ne moze nikakva optuznica protiv krvnika po meri UNMIKA:?

 4. #4
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Voja nije bio gladan... Štrajkuje kao imenjak mu...

 5. #5
  Veoma poznat R.Žiskar (avatar)
  Učlanjen
  17.07.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  13.674
  Reputaciona moć
  233

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Ispravno! Mora da se zna ko je koji nivo

 6. #6
  Buduća legenda *BILJA* (avatar)
  Učlanjen
  30.09.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  "Vidik na misli moje najtananije..."
  Poruke
  31.530
  Tekstova u blogu
  72
  Reputaciona moć
  1638

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Citat Original postavio jomini Pogledaj poruku
  Voja nije bio gladan... Štrajkuje kao imenjak mu...
  Pa, to je tvoje tumacenje, moje bi bilo da nije hteo za isti stolom da kusa corbu od brokolija sa krvnikom Cekuom...

 7. #7
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Da, ponosan je....

 8. #8
  Reg nije na forumu
  је констернирана због прескордиције
  Buduća legenda Reg (avatar)
  Učlanjen
  27.07.2007.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  tamo gde je gradonačelnik sramota grada
  Poruke
  25.449
  Reputaciona moć
  714

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Citat Original postavio jomini Pogledaj poruku
  Da, ponosan je....
  Da....:|

 9. #9
  Iskusan IDI_DADA_AMIN (avatar)
  Učlanjen
  12.09.2007.
  Poruke
  5.425
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Citat Original postavio jomini Pogledaj poruku
  Da, ponosan je....

 10. #10
  Veoma poznat filatelista, pa šta? (avatar)
  Učlanjen
  08.05.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Novi Sad
  Poruke
  12.979
  Tekstova u blogu
  2
  Reputaciona moć
  373

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!

  Koja glupost!
  Ima Vojkan da pregovara sa crnim đavolom ako je to u interesu Srbije i Srba
  koji nivo i koja čast u politici, što tako ne beži od Solane?
  ali nije baš potpun gaf, oduševio je Bilju:grin::grin:

 11. #11
  Buduća legenda *BILJA* (avatar)
  Učlanjen
  30.09.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  "Vidik na misli moje najtananije..."
  Poruke
  31.530
  Tekstova u blogu
  72
  Reputaciona moć
  1638

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Citat Original postavio jomini Pogledaj poruku
  Da, ponosan je....
  Jom, da li bi Ti sebi skocio u usta (da ne kazem u corbu od brokolija) ako bi nekoga proglasio KRNIKOM Srba, ako si protiv njega podigao optuznicu, ako si raspisao poternicu, ako bi tu istu corbu od brokolija kusao s njim iz istog canka?!
  Ovoga puta ocekujem ogovor od COVEKA, ne od stranacki obojene licnosti!

 12. #12
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Citat Original postavio *BILJA* Pogledaj poruku
  Jom, da li Ti sebi skocio u usta (da ne kazem u corbu od brokolija) ako bi nekoga proglasio KRNIKOM Srba, ako si protiv njega podigao optuznicu, ako si raspisao poternicu....?
  Ovoga puta ocekujem ogovor od COVEKA, ne od stranacki obojene licnosti!
  Ništa te nisam razumeo šta me pitaš...

  Inače, zar se ne sećaš da nisam obojen, bar ne stranački/politički?

 13. #13
  Primećen član
  Učlanjen
  10.07.2007.
  Poruke
  674
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Citat Original postavio jomini Pogledaj poruku
  Inače, zar se ne sećaš da nisam obojen, bar ne stranački/politički?

  AHAHAHAHHAAH

 14. #14
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!

  Vid' sad ovog teroristu...

 15. #15
  Ističe se Karamazov (avatar)
  Učlanjen
  26.11.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  medju svojim slepoocnicama
  Poruke
  2.425
  Reputaciona moć
  69

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!

  On nije bio na veceri, jer nije bio obavesten da ce ona uopste biti i odrzana.

 16. #16
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!


 17. #17
  Veoma poznat R.Žiskar (avatar)
  Učlanjen
  17.07.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  13.674
  Reputaciona moć
  233

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!

  Citat Original postavio filatelista, pa šta? Pogledaj poruku
  Koja glupost!
  Ima Vojkan da pregovara sa crnim đavolom ako je to u interesu Srbije i Srba
  koji nivo i koja čast u politici, što tako ne beži od Solane?
  ali nije baš potpun gaf, oduševio je Bilju:grin::grin:
  Pregovara sa onim ko odlucuje a ne sa njihovim pionima u ovoj igri.
  Zato ne bezi od Solane (cuj bezi..) ali ne mora da pezi za stolom sa dojucerasnjim teroristima.
  E, to sto to nije u interesu "one druge Srbije" , to je vec problem onih 5%...

 18. #18
  Buduća legenda Alekasandar3 (avatar)
  Učlanjen
  08.06.2007.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Second Star to the Right and Straight on 'Til Morning
  Poruke
  35.462
  Tekstova u blogu
  80
  Reputaciona moć
  743

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!

  Ispade mi mobilni kada sam video ovakav naslov josh Biljina tema!

  Biljo onu temu sredi pa veceras ide?

 19. #19
  Iskusan sevilja (avatar)
  Učlanjen
  04.09.2005.
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  6.147
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!

  Ma mogu za Koštunicu da pričajui da je mlohav i usporen i svakakav, ali činjenica je da ih sve na kraju zezne.
  Odličan je političar, sa iskustvom još iz vremena Tita. Zna taj šta radi i sa kim se razgovara.

 20. #20
  Ističe se Karamazov (avatar)
  Učlanjen
  26.11.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  medju svojim slepoocnicama
  Poruke
  2.425
  Reputaciona moć
  69

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!

  Citat Original postavio sevilja Pogledaj poruku
  Ma mogu za Koštunicu da pričajui da je mlohav i usporen i svakakav, ali činjenica je da ih sve na kraju zezne.
  Odličan je političar, sa iskustvom još iz vremena Tita. Zna zaj šta radi.
  Koliko sam puta to ovde napisao...
  Poslednji put ažurirao/la Karamazov : 27.11.2007. u 15:47

 21. #21
  Buduća legenda *BILJA* (avatar)
  Učlanjen
  30.09.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  "Vidik na misli moje najtananije..."
  Poruke
  31.530
  Tekstova u blogu
  72
  Reputaciona moć
  1638

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Citat Original postavio jomini Pogledaj poruku
  Ništa te nisam razumeo šta me pitaš...

  Inače, zar se ne sećaš da nisam obojen, bar ne stranački/politički?
  Da uprostim:wink:ako ti ja kazem da si krvnik, optuzim te da si ubijao"moj" narod...raspisem za tobom medjunarodnu poternicu,hoces li sa mnom jesti corbu iz iste serpe?!
  Sto se tice da nisi "obojen", neko od nas dvoje ima delimicnu ili potpunu amneziju:wink:

 22. #22
  Buduća legenda *BILJA* (avatar)
  Učlanjen
  30.09.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  "Vidik na misli moje najtananije..."
  Poruke
  31.530
  Tekstova u blogu
  72
  Reputaciona moć
  1638

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!

  Citat Original postavio sevilja Pogledaj poruku
  Ma mogu za Koštunicu da pričajui da je mlohav i usporen i svakakav, ali činjenica je da ih sve na kraju zezne.
  Odličan je političar, sa iskustvom još iz vremena Tita. Zna taj šta radi i sa kim se razgovara.

 23. #23
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTINICE!!!

  Citat Original postavio *BILJA* Pogledaj poruku
  Da uprostim:wink:ako ti ja kazem da si krvnik, optuzim te da si ubijao"moj" narod...raspisem za tobom medjunarodnu poternicu,hoces li sa mnom jesti corbu iz iste serpe?!
  Naravno, moram tvojim oružjem/načinom da se borim. A ne srpskim.
  Citat Original postavio *BILJA* Pogledaj poruku
  Sto se tice da nisi "obojen", neko od nas dvoje ima delimicnu ili potpunu amneziju:wink:
  Kanda si ti ta sa amnezijom... Je možda neke ne volem, al' je sigurno da ne šizim ni za jednima...

 24. #24
  Veoma poznat filatelista, pa šta? (avatar)
  Učlanjen
  08.05.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Novi Sad
  Poruke
  12.979
  Tekstova u blogu
  2
  Reputaciona moć
  373

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!

  Citat Original postavio dmauka Pogledaj poruku
  Pregovara sa onim ko odlucuje a ne sa njihovim pionima u ovoj igri.
  Zato ne bezi od Solane (cuj bezi..) ali ne mora da pezi za stolom sa dojucerasnjim teroristima.
  E, to sto to nije u interesu "one druge Srbije" , to je vec problem onih 5%...
  Ako je Tači političar sa najvećom podrškom Albanskih birača, a ti nećeš sa njim da pregovaraš? A sa kime ćeš?
  Jel sa onim koji ti se sviđa, ima jedan što je osvojio 3%, jel taj bolji? Koji Albanski predstavnik je po meri Koštunice?
  Gospodo moja draga, pregovaraš sa predstavnicima Albanskog naroda, sviđao ti se on ili ne.
  To što on nije otišao, pa sad uhvatio pola političkog boda u Srbiji, to su gluposti i besmislice.

 25. #25
  Buduća legenda *BILJA* (avatar)
  Učlanjen
  30.09.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  "Vidik na misli moje najtananije..."
  Poruke
  31.530
  Tekstova u blogu
  72
  Reputaciona moć
  1638

  Podrazumevano Re: Bravo, KOSHTUNICE!!!

  Citat Original postavio Alekasandar3 Pogledaj poruku
  Ispade mi mobilni kada sam video ovakav naslov josh Biljina tema!

  Biljo onu temu sredi pa veceras ide?
  Sale, kad nesto vredi, onda Bilja ume da vrednjuje
  P.S. Zbog njih sam neko one noci legla u pola pet ujutru, i sad osecam posledice, zamalo da odustanem
  Ali, necu, saljem licno GOSPODINU Kostunici

Slične teme

 1. Koncesija dr Koshtunice
  Autor gost 67981 u forumu Politika
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 01.04.2008., 10:27
 2. Pravljenje Miloshevica od Koshtunice
  Autor Derer u forumu Politika
  Odgovora: 44
  Poslednja poruka: 14.12.2007., 01:20
 3. Bravo VIZIJO nasa demokradska! Bravo Tadicu
  Autor ratnistrateg u forumu Politika
  Odgovora: 19
  Poslednja poruka: 06.07.2007., 10:02
 4. Bravo za G17+, bravo za srpski parlamentarizam
  Autor filatelista, pa šta? u forumu Politika
  Odgovora: 72
  Poslednja poruka: 06.02.2007., 16:22

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •