Zoran Djindjic i mafija
Prikazujem rezultate 1 do 11 od 11

Tema: Zoran Djindjic i mafija

 1. #1
  Obećava
  Učlanjen
  03.10.2007.
  Poruke
  61
  Reputaciona moć
  38

  Podrazumevano Zoran Djindjic i mafija

  intervju sa autorom

  ŽIVOTA IVANOVIÆ, AUTOR KNJIGE "ZORAN ÐINÐIÆ U MREŽI MAFIJE"

  Bio svaèiji èovek,
  vlast bila samo njegova

  Kad je Ðinðiæ postao èinilac koji se može okrakteristi kao remetilaèki, a ne saveznièki, pr tom zabrinut za svoju poziciju, Ðinðiæ više Zapadu nije bio potreban i pušten je niz vodu

  Ivona ŽIVKOVIÆ

  Pristalice Zorana Ðinðiæa spreèile su vas da u Medija centru promovišete svoju knjigu "Zoran Ðinðiæ u mreži mafije". Koji je razlog?

  Èini mi se da je nesreæa svih nas, a pre svega onih koji sebe smatraju zagovornicima demokratskih promena u Srbiji i koji teže evropskoj kulturi i demokratiji, što ne žele da vide i nalièije lika i dela pokojnog premijera Zorana Ðinðiæa, kao i okolnosti koje su prouzrokovale tragièna dogaðanja u istoriji Srbije poslednjih deset godina, a zatim i njega dovele na vlast. Oni insistiraju samo na licu koje im se èini da je lepo.

  Da li su to bili samo omladinci?

  AKO SAMI SEBI NE POMOGNEMO

  Ova promocija, koje nije bilo, upravo je dokazala da je našem javnom mnjenju neophodna ovakva knjiga da bi smo shvatili šta nam se to dogaða i gde su naši nesporazumi sa Zapadom. Ako nismo u stanju da to sagledamo i preispitamo, kako æemo se dalje tom Zapadu približavati?

  Treba da shvatimo da demokratski procesi ne postoje bez unapred utemeljenih interesa svake države i moænih multinacionalnih kompanija. Demokratija koja je nezavisna od ekonomskih centara moæi ne postoji. Demokratija nije samo izborna politièka volja graðana, veæ je duboko uslovljena i kretanjem ekonomskih interesa moænih krugova u bankarstvu i biznisu. A demokratija je upravo sloboda da se o takvim stvarima javno iznose stavovi i sukobljavaju mišljenja.

  Uostalom, sa Zapada nam uvek iznova stižu upozorenja da nam niko ne može pomoæi ako mi sami sebi ne pomažemo.

  To su uglavnom bili ljudi od dvadeset do dvadeset pet godina, od kojih niko nije knjigu ni proèitao, ali su veoma ostrašæeni u svojoj odanosti liku i delu Zorana Ðinðiæa. Sve što su oni videli od knjige je slika na koricama na kojima su Ðinðiæ i Legija, dok o postojanju te veze u knjizi govori upravo Zoran Ðinðiæ.

  Oni su povicima i trensparentima spreèili izdavaèa, recenzenta i mene, kao autora, da kažemo nešto više o knjizi. Tako je i ovaj protestni skup u Medija centru pokazao da se pod pojmom demokratski kod nas provlaèi nešto sasvim suprotno.

  Na taj protest je došao i bivši ministar Vladan Batiæ?

  To je najtužniji deo prièe, jer je taj gospodin imao samo jedan argument protiv knjige - a to je da je Ðinðiæ bio njegov prijatelj. Knjigu nije proèitao. Nije manji prijatelj Ðinðiæ bio ni meni, ali za razliku od bivšeg ministra Batiæa, ja nisam nikada bio u situaciji da ga zaštitim dok je bio živ. Gospodin Batiæ je tek sada, naprasno, došao da "zaštiti pokojnog prijatelja".

  Šta je to u knjizi razgnevilo pristalice i prijatelje Zorana Ðinðiæa?

  Ja bih razumeo da negoduju zbog onoga što sam napisao u predgovoru knjige, jer to je moj stav. Ali toga je u knjizi jako malo, svega devet strana. Sve ostalo u knjizi su tekstovi iz zapadne štampe, prevedeni sa engleskog, francuskog i nemaèkog. Tu su i brojni intervjui Zorana Ðinðiæa.

  Takoðe, izneta su razlièita viðenja o njemu, kako od levièarskih, tako i konzervativnih medija.

  Dakle, nije bilo razloga da oni svoje negodovanje ispoljavaju na meni, veæ su to mogli da uèine prema onim uticajnim politièkim krugovima Zapada od kojih je upravo Ðinðiæ dobio novac i oèekivao podršku koja nije usledila. To se u knjizi jasno vidi.


  UNAPRED PRIPREMLJEN PREVRAT

  Od koga je Ðinðiæ dobio novac i šta je od njega Zapad oèekivao?

  O tome kako je kampanja pre izbora septembra 2000. bila pažljivo pripremana na Zapadu, vidi se iz nekoliko intervjua koje je Ðinðiæ dao. Najupeèatljiviji je onaj iz tromeseènika "Europejšn rundšau" koji izlazi u Beèu, Cirihu i Minhenu. Poznat je sastanak koji je održan sa Vilijamom Montgomerijem u Budimpešti, kada je DOS dobio i novac i detaljna uputstva kako da pobedi Miloševiæa. A Zapad je to finansirao kako bi moæni bankarski krugovi imali otvoren put za plasiranje svog kapitala. Miloševiæ je, meðutim, svojom retrogradnom politikom Srbiju sve više udaljavao od zapadnih tokova kapitala.

  Srbija je tada praktièno ostala jedino podruèje u Evropi koje nije potpalo pod tutorstvo moænih svetskih finansijskih institucija i stranog faktora, koji je u službi moænih multinacionalnih kompanija.

  Miloševiæ je dugo "štrèao" dajuæi veoma loš primer drugim zemljama u tranziciji. Upravo zato je i kažnjen. Pružanje otpora globalnoj svetskoj kolonizaciji poèelo je da izaziva i u pojedinim desnièarskim krugovima u zapadnoj Evropi pozitivan stav prema Srbiji, pa je Miloševiæ morao brutalno biti slomljen kako bi se svima pokazalo kako se nesaradnja sa svetskim vladarima kažnjava.

  Gde je tu bio Ðinðiæ?

  Taj ambijent koji je Miloševiæ svojom nerazumnom politikom stvorio, Zoran Ðinðiæ je video kao priliku za sopstveni uspon na vlast. Bilo mu je zato potrebno da obezbedi ne samo podršku stranog faktora, veæ i uticajnih pojedinaca iz Miloševiæeve vojske, policije, ali i iz paravojnih, parapolicijskih i mafijaških krugova. Da bi sve to uspeo, dobio je i finansijsku podršku Zapada, pre svega Amerike i Nemaèke.

  Bez obzira što je narod glasao na izborima za Koštunicu i DOS, Peti oktobar je ipak bio prevrat unapred pripremljen i zahvaljujuæi ljudima iz Miloševiæevog državnog i paradržavnog aparata, mirno i uspešno izveden.

  Koji krugovi na Zapadu su stajali tada iza Ðinðiæa?

  On je ostvarivao intenzivne kontakte sa više uticajnih krugova na Zapadu. Održavao je veze sa nemaèkim politièarima iz vladajuæe stranke, ali i iz opozicije.

  Ništa manje nisu bili znaèajni ni njegovi kontakti sa najvišim krugovima u SAD, èak i sa samim Klintonom, o èemu govori i sam Ðinðiæ.

  KOLIKO IMAMO DEMOKRATIJE

  Ako neko bez opasnosti za svoju egzisteniju može da iznese svako politièko mišljenje, to su onda demokratske zemlje. Po tome koliko nas novinara u Srbiji ostaje bez posla baš zbog politièke nepodobnosti, govori o tome koliko smo mi daleko od demokratije. Spreèavanje promocije jedne knjige, najbolji je pokazatelj ko su danas nosioci "demokratskih" promena u Srbiji i kakvo je "demokratsko" okruženje imao pokojni premijer.

  On nije bio samo nemaèki èovek, kako se to èesto kod nas govori, veæ je bio spreman da saraðuje sa svima ako bi to koristilo njegovom dolasku na vlast. Održavao je vezu i sa Kolinom Pauleom, možda i više nego sa Šrederom. Kod nas se uglavnom ne zna da se Pauel više puta sastao sa pokojnim srpskim premijerom. Upravo Pauel je to sam izjavio, a da u našim medijima to nigde nije preneto.

  Ðinðiæ je uživao podršku i jednog od vodeæih nemaèkih struènjaka za odnose sa javnošæu, Morisa Huncingera, koji je i njemu i Milu Ðukanoviæu organizovao turneje po evropskim zemljama.

  Tako je, za vreme bombardovanja Srbije, dok su graðani sedeli u podrumima i skloništima, Ðinðiæ putovao širom Evrope, odsedao u elitnim hotelima i ubeðivao evropske lidere kako da eliminišu Miloševiæa.

  To naša javnost ne zna, a mnogi i ne žele da znaju. Najgore je to što je Ðinðiæ pred nemaèkim novinarima govorio šta NATO lideri treba da rade, sugerišuæi im da graðanima Srbije iskljuèe struju, gas, vodu itd. On nije razmišljao o tome koliko æe to pogoditi obiène graðane i nije bio osetljiv na njihove patnje. Njega je samo zanimao cilj - obaranje Miloševiæa i sopstveni uspon na vlast.

  Zar je baš tako govorio?

  Na žalost, baš tako. Mnogi Ðinðiæevi intervjui su dostupni i na internetu gde ih svako može proèitati, ako ne veruje.


  OSVOJITI I ZADRŽATI VLAST

  Da li je Zapad izneverio Ðinðiæa, ili je bilo obrnuto?

  Nakon oktobarskih promena, mimo želja i oèekivanja graðana Srbije, èitav sistem finansijski i policijski, koji je Miloševiæa održavao na vlasti, ostao je netaknut i poèeo je da služi DOS-u i Ðinðiæu, ali ne u cilju sprovoðenja nove demokratske politike i interesa Zapada, veæ iskljuèivo u cilju održanja samog Ðinðiæana vlasti.

  Zato su se vrlo brzo u Zapadnim medijima pojavile dve dominante teme: Da li je Zapad iskoristio Ðinðiæa za svoje interese, ili je Ðinðiæ vešto iskoristio Zapad kako bi se samo doèepao vlasti koju više nije imao nameru da ispušta iz ruku, iako se javno deklarisao kao zagovornik demokratije. Pretpostavljam da upravo ova druga dilema njegovim pristalicama najviše može da smeta. Jer, tvrdnje koje se u nekim tekstovima iznose pokazuju pokojnog premijera Srbije, pre svega, kao izuzetno vlastoljubivu liènost, dok su sva druga obeæanja o demokratizaciji, ekonomskom prosperitetu zemlje i pristupanje evropskoj zajednici naprasno došli u drugi plan. 2. #2
  Obećava
  Učlanjen
  03.10.2007.
  Poruke
  61
  Reputaciona moć
  38

  Podrazumevano Re: Zoran Djindjic i mafija

  Njegov osnovni cilj je bio da osvoji vlast i da zadrži vlast. I to svim sredstvima.

  Jedan svedok kaže da je na jednom sastanku u DS nakon Petog oktobra Ðinðiæ rekao da æe vladati najmanje 20 godina.

  Ðinðiæ je to verovatno rekao, ali i da nije, tako se ponašao, onemoguæavajuæi uvek iznova izbore i iskljuèujuæi sve one koji drugaèije misle. I ne samo to. Ja sam odabrao u knjizi i neke njegove intervjue u kojima on govori o tome kojim se sve sredstvima služio za osvajanje vlasti i na šta je sve spreman da bi vlast zadržao.

  Recimo, u intervjuju u nedeljniku "Špigl" on je zavapio kako mu ne stižu obeæana finansijska sredstva, veæ samo ucene, što može ugroziti opstanak DOS-a na vlasti. Naravno, radilo se sredstvima koja su mu obeæana za oporavak zemlje nakon NATO bombardovanja. Ali, Ðinðiæ je veoma brzo shvatio da, ne samo da ta sredstva neæe dobiti, veæ da æe se nastaviti ucene iz Haga kao i pritisak na sveopštu rasprodaju srpske privrede stranim kompanijama radi vraæanja dugova koje je još Tito napravio.

  Tada je on shvatio koju ulogu ima. Shvatio je i kako se odvijaju procesi na Kosovu koji su imali za cilj jednostavno oduzimanje ove teritorije Srbiji i njeno pripajanje drugoj državi. Zato je Ðinðiæ neposredno pred smrt, februara meseca, tražio i povratak 1000 srpskih vojnika i policajaca na Kosovo u skladu sa rezolucijom 1244. To je u Vašingtonu i Briselu izazvalo opštu konfuziju.

  Nakon tih izjava, videlo se da Ðinðiæ postaje èinilac koji se može okrakteristi kao remetilaèki, a ne saveznièki. Sa takvim stavovima, a zabrinut za svoju poziciju, Ðinðiæ više Zapadu nije bio potreban i pušten je niz vodu.

  PROBLEMATIÈNA ORGANIZACIJA

  Da li se pred njegovu smrt, u izveštavanju zapadnih medija, vidi ta klima hlaðenja?

  Da, veoma se vidi i to je možda najinteresantniji deo. Zapadni mediji su otvoreno govorili o tome da je Ðinðiæ previše poèeo da igra na nacionalistièku kartu, da je okrenuo leða Zapadu, da se vraæa na "Miloševiæev kurs", a mediji sa ozbiljnijim analizama i komentarima, tumaèili su da je razlog za to upravo u ponašanju Zapada, jer su ga izneverili. Ugledni francuski "Mond" pisao je da je upravo zapadna politika kriva za ubistvo Ðinðiæa. Nemaèki "Zidojèe cajtung" objavio je da je njegov intervju "Špiglu" i zahtev za organizovanjem neke nove "dejtonske konferencije" o Kosovu, u kojoj bi se otvoreno govorilo o granicama na Balkanu i rešavanju srpskog nacionalnog pitanja, "Ðinðiæev pucanj u prazno", jer Zapad ne bi ni došao na Balkan da je hteo da se brzo povuèe. Ne bi toliko zemalja NATO bombardovalo Srbiju da nisu želeli da na izvestan naèin kolonizuju Srbiju, kao što je to uèinjeno sa drugim zemljama u okruženju. Istorièari æe morati jednog dana da otkriju nije li bilo mnogo naivnosti u Ðinðiæevim oèekivanjima da æe oni isti koji su bombardovali Srbiju, uništili srpsku privredu, uèinili sve da Kosovo bude sve dalje od Beograda, pomoæi Srbiji da stane èvrsto na noge.

  Kakav je danas tretman Ðinðiæa u stranoj štampi? Da li se on tretira kao znaèajna istorijska liènost na srpskoj politièkoj sceni?

  U vreme pre oktobarskog prevrata davan mu je veliki publicitet, posebno u medijima koji su u funkciji vladajuæih struktura. Ali, vrlo brzo su uvideli da je DOS jedna problematièna organizaija sa osamnaest èlanica od kojih sedamnaest nema nikakvu snagu i iskustvo da se na njih može ozbiljnije raèunati.

  Pisalo se i o tome da je Ðinðiæ bio nada Srbije, ali da je Srbija tu nadu izneverila. Ali, dosta se objavljivalo i o povezanosti Ðinðiæa sa mafijom, sa kriminalom. Evo, pre dve nedelje na nemaèkoj televiziji je bila emisija u kojoj se vrlo opširno govorilo o povezanosti Mila Ðukanoviæa i pokojnog srpskog premijera Ðinðiæa sa duvanskom mafijom u Evropi.

 3. #3
  DellBoy-011 nije na forumu
  Сестро заклињем се биће нас макар 300
  Elita DellBoy-011 (avatar)
  Učlanjen
  20.11.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Zemun
  Poruke
  22.571
  Reputaciona moć
  277

  Podrazumevano Re: Zoran Djindjic i mafija

  A jel igrao šah sa Spasojevićem?
  Ili to beše Pvedsednik?

 4. #4
  Obećava
  Učlanjen
  03.10.2007.
  Poruke
  61
  Reputaciona moć
  38

  Podrazumevano Re: Zoran Djindjic i mafija

  Citat Original postavio DellBoy-011 Pogledaj poruku
  A jel igrao šah sa Spasojevićem?
  Ili to beše Pvedsednik?
  Djindjic je kriminalac. Oni koji jedu govna o Srbiji i Srbima vole djindjica.

 5. #5
  DellBoy-011 nije na forumu
  Сестро заклињем се биће нас макар 300
  Elita DellBoy-011 (avatar)
  Učlanjen
  20.11.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Zemun
  Poruke
  22.571
  Reputaciona moć
  277

  Podrazumevano Re: Zoran Djindjic i mafija

  Citat Original postavio Goropad Pogledaj poruku
  Djindjic je kriminalac. Oni koji jedu govna o Srbiji vole djindjica.
  a oni koji vole šešelja...... :-D


 6. #6
  Ističe se Jedi Master (avatar)
  Učlanjen
  06.11.2006.
  Lokacija
  ...AND ALL THE BLIND, NOW THEY WILL SEE, EMBRACE THEIR MINDS, TO PLANT THE SEEDS FOR...
  Poruke
  2.131
  Reputaciona moć
  62

  Podrazumevano Re: Zoran Djindjic i mafija

  Citat Original postavio Goropad Pogledaj poruku
  Djindjic je kriminalac. Oni koji jedu govna o Srbiji i Srbima vole djindjica.
  Svirash qrzu...
  "I onda je mrmot zavio chokoladu u foliju..."
  Au jbt josh jedan retardirani chitalac qrira, shto sqplja salvete i slichice fudbalera "euro '98",
  rekao bih da su ti isprali mozak, al ustvari chini mi se da nisu imali ni shta da isperu...

 7. #7
  Ističe se Jedi Master (avatar)
  Učlanjen
  06.11.2006.
  Lokacija
  ...AND ALL THE BLIND, NOW THEY WILL SEE, EMBRACE THEIR MINDS, TO PLANT THE SEEDS FOR...
  Poruke
  2.131
  Reputaciona moć
  62

  Podrazumevano Re: Zoran Djindjic i mafija

  Citat Original postavio DellBoy-011 Pogledaj poruku
  a oni koji vole šešelja...... :-D

  Bravo DellBoy, pokazi im kako se to radi...

 8. #8
  Iskusan Norma Kampl (avatar)
  Učlanjen
  19.10.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Grad U Vecnom Nastajanju
  Poruke
  5.916
  Reputaciona moć
  100

  Podrazumevano Re: Zoran Djindjic i mafija

  Citat Original postavio Goropad Pogledaj poruku
  Djindjic je kriminalac. Oni koji jedu govna o Srbiji i Srbima vole djindjica.
  Ама, докле више овакве теме?!

  Море, марш, кретену! Ти једеш то што си поменуо.

  И ти ћеш неког учити шта је патриотизам!

 9. #9
  Domaćin ben tara (avatar)
  Učlanjen
  22.02.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  4.846
  Reputaciona moć
  148

  Podrazumevano Re: Zoran Djindjic i mafija

  Citat Original postavio Norma Kampl Pogledaj poruku
  Ама, докле више овакве теме?!

  Море, марш, кретену! Ти једеш то што си поменуо.

  И ти ћеш неког учити шта је патриотизам!


 10. #10
  Domaćin DOBROSTOJECI (avatar)
  Učlanjen
  08.05.2007.
  Pol
  muški
  Lokacija
  BG
  Poruke
  3.894
  Reputaciona moć
  80

  Podrazumevano Re: Zoran Djindjic i mafija

  Sikter komunjaro vadikalska !
  I ne spominji Srbiju, jer od vas ona nema većeg neprijatelja !
  A i ovo si postavio kao pandan istini o vašem vođi hrvatsko-šiptarskog porekla !
  Sikter more !

 11. #11
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Zoran Djindjic i mafija

  Citat Original postavio Goropad Pogledaj poruku
  Djindjic je kriminalac. Oni koji jedu govna o Srbiji i Srbima vole djindjica.

Slične teme

 1. Zoran Djindjic
  Autor vuk93 u forumu Istorija
  Odgovora: 54
  Poslednja poruka: 21.08.2007., 13:21
 2. in memoriam-zoran djindjic
  Autor serb_pagan u forumu Politika
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 11.03.2006., 16:47
 3. ZORAN DJINDJIC
  Autor billy_THE_kid u forumu Politika
  Odgovora: 86
  Poslednja poruka: 04.01.2006., 03:10
 4. Zoran Djindjic-lik i delo
  Autor borist u forumu Politika
  Odgovora: 166
  Poslednja poruka: 18.11.2005., 21:43
 5. Zoran Djindjic
  Autor strani placenik u forumu Istorija
  Odgovora: 28
  Poslednja poruka: 02.07.2004., 14:08

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •