Po-ho-znati bri-hitanski histohričar Irving Dejvid Lajer došao je do se-he-nzacionalnog ohtkrića koje će pro-ho-meniti dosadašnja vi-hi-đenja. Po-ho-pularna le-he-genda gohvori da su guhske spa-ha-sile Rim od osva-hajačkih varvahra ali se da-ha-nas zna, na ohsnovu nohvih dohkaza da su to bili bo-ho-šnjaćki šehidi čiji je bo-ho-šnjački jehzik kohjim su gohvorili zamenjen za ga-ha-ktanje gu-hu-saka. Ne mohže se starim Ri-hi-mljanima zamjeriti ni dahnas se taj jehzik ne mohže lahko rahzlikovati og ga-ha-ktanja.