Хаг кри­је злочин у Клечкој
Prikazujem rezultate 1 do 9 od 9

Tema: Хаг кри­је злочин у Клечкој

 1. #1
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  12.06.2007.
  Poruke
  309
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Хаг кри­је злочин у Клечкој

  Суђење тро­ји­ци при­пад­ни­ка ОВК: Фат­мир Љимај је ко­ман­до­вао ма­са­кром и стрељањем сто­ти­не ср­ба, кад су, у кр­ва­вом пи­ру, де­ци сечене уши и си­ло­ва­не де­војчице – зашто га ни­ко у ха­гу О то­ме ништа не пи­та? Хаг кри­је злочин у Клечкој

  Ма­са­кри­ра­ње, си­ло­ва­ње и стре­ља­ње око сто­ти­ну Ср­ба, у се­лу код Ли­пља­на, ју­ла 1998. го­ди­не, “не­за­ни­мљи­во” је за Три­бу­нал • Кре­ча­на – кре­ма­то­ри­јум, би­ла је са­мо сто­ти­ну ме­та­ра од шта­ба где је ко­ман­до­вао Фат­мир Љи­мај, ко­ме се са­да у Ха­гу су­ди због дру­гог зло­чи­на, због уби­ства де­ве­то­ро Ср­ба и 12 Шип­та­ра у Ла­пу­шни­ку • Ха­шки про­цес, “за­о­би­ла­зе­ћи Клеч­ку”, тре­ба од свет­ске јав­но­сти да са­кри­је чи­ње­ни­цу да је се­па­ра­ти­стич­ка па­ра­вој­ска у Ср­би­ји, ју­ла 1998. го­ди­не, да­кле, за вре­ме ми­ра, кид­на­по­ва­ла и стре­ља­ла сто­ти­ну Ср­ба, ци­ви­ла

  По­че­так су­ђе­ња при­пад­ни­ци­ма ОВК Фат­ми­ру Љи­ма­ју, Иса­ку Му­сли­ју и Хај­ре­ди­ну Ба­ља­ју, још јед­ном по­ка­зу­је да је Три­бу­нал у Ха­гу окре­нуо ле­ђа прав­ди. Тро­ји­ци пред­вод­ни­ка шип­тар­ске па­ра­вој­ске ха­шки ту­жи­лац на те­рет ста­вља уби­ство са­мо де­ве­то­ри­це Ср­ба, 12 Шип­та­ра и још јед­ног гра­ђа­ни­на Ко­сме­та, у се­лу Ла­пу­шник код Гло­гов­ца, од ма­ја до ју­ла 1998. го­ди­не и на тај на­чин их прак­тич­но ам­не­сти­ра за пет пу­та стра­шни­ји зло­чин.

  Шта се, он­да, мо­же оче­ки­ва­ти од кра­ја овог про­це­са, пр­вог по­ве­де­ног про­тив ма ког из ОВК пред Три­бу­на­лом у Хо­лан­ди­ји? За­ма­гљи­ва­ње исти­не др­ве­том од ко­јег се не ви­ди шу­ма ци­ља на то да се при­кри­ју зло­чи­ни, зло­чин­ци и њи­хо­ви ста­ра­те­љи, а Ср­би оста­ну је­ди­ни крив­ци.

  Кад је већ био ко­ман­дант шта­ба у се­лу Клеч­ка, за­што Фат­мир Љи­мај не би и од­го­ва­рао за оно што се та­мо до­го­ди­ло?

  – Ако је до прав­де, он­да би би­ло до­вољ­но да ха­шки ис­тра­жи­те­љи и ту­жи­о­ци Љи­ма­ју по­ста­ве са­мо још јед­но пи­та­ње: по­што сте би­ли ко­ман­дант шта­ба ОВК у се­лу Клеч­ка код Ли­пља­на, и по­што је на сто­ти­ну ме­та­ра од ва­шег шта­ба про­на­ђе­на кре­ча­на – кре­ма­то­ри­јум са људ­ским ко­сти­ма, ре­ци­те нам ко је по­био и спа­лио те љу­де, ма ко­је да су на­ци­је и ве­ре би­ли? – ка­же нам Ми­о­драг Сур­ла (40), сво­је­вре­ме­но за­ме­ник окру­жног јав­ног ту­жи­о­ца у При­шти­ни, ко­ји је во­дио ту­жи­лач­ки део по­ступ­ка у слу­ча­ју се­ла Клеч­ка.

  То се­ло би­ло је по­след­ња тач­ка на жи­вот­ном пу­ту око сто­ти­ну Ср­ба, стре­ља­них и спа­ље­них у ју­лу 1998. го­ди­не, о че­му је ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца зна­ла и што су по­твр­ди­ли срп­ски ис­тра­жни и суд­ски ор­га­ни.

  – Оно пи­та­ње Љи­ма­ју се не по­ста­вља због то­га што по­сто­је чвр­сти до­ка­зи да су Ср­бе, кид­на­по­ва­не у Ора­хов­цу, од­ве­де­не у Ма­ли­ше­во и сме­ште­не у по­ли­циј­ску ста­ни­цу, дан пре од­во­ђе­ња у Клеч­ку и стре­ља­ња, по­се­ти­ли при­пад­ни­ци Ме­ђу­на­род­ног цр­ве­ног кр­ста – ве­ли Сур­ла, ко­ји да­нас ра­ди као за­ме­ник окру­жног јав­ног ту­жи­о­ца у Чач­ку.

  Све се, украт­ко, сво­ди на то да се од свет­ске јав­но­сти, јед­ном за на­век, са­кри­је чи­ње­ни­ца да је се­па­ра­ти­стич­ка па­ра­вој­ска у Ср­би­ји, ју­ла 1998. го­ди­не, да­кле за вре­ме ми­ра, кид­на­по­ва­ла и стре­ља­ла сто­ти­ну Ср­ба, ци­ви­ла. Тај до­га­ђај ве­ли­ка је смет­ња за ка­сни­ју при­чу о на­вод­ној ре­пре­си­ји срп­ске по­ли­ци­је и вој­ске над не­ду­жним Шип­та­ри­ма на Ко­сме­ту.

  По­сле ма­са­кра у се­лу Клеч­ка, штаб ОВК био је раз­би­јен ак­ци­јом срп­ске по­ли­ци­је и убр­зо су, на кра­ју ју­ла 1998. го­ди­не, ухап­ше­на бра­ћа од стри­че­ва из Ма­ли­ше­ва, Љу­ан и Бе­ким Ма­зре­ку, обо­ји­ца ро­ђе­ни 1978. го­ди­не.

  На­пад ОВК на Ора­хо­вац тра­јао је од 17. до 22. ју­ла 1998. и на кра­ју је кид­на­по­ва­на гру­па од 43 ме­шта­ни­на, ма­хом Ср­ба, ме­ђу ко­ји­ма је би­ло и не­ко­ли­ко Шип­та­ра. Ода­тле су од­ве­де­ни у Ма­ли­ше­во и за­кљу­ча­ни у згра­ду по­ли­ци­је ко­ју је, у то вре­ме, др­жа­ла ОВК.
  1-2.. 2. #2
  Buduća legenda adem_ks (avatar)
  Učlanjen
  07.01.2007.
  Pol
  muški
  Lokacija
  lepo polovicno mesto sa nekoliko reka
  Poruke
  33.137
  Tekstova u blogu
  14
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Хаг кри­је злочин у Клечкој

  e pa nekima zaista treba skinuti kapu na upornosti... a ovaj je neumorljiv breee
  a post, ma nisam ga ni pogledao, video naslov, video ko je postavio temu i...

 3. #3
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  12.06.2007.
  Poruke
  309
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: Хаг кри­је злочин у Клечкој

  – На су­ђе­њу ро­ђа­ци­ма Ма­зре­ку, одр­жа­ном 2001. (?) го­ди­не у Ни­шу, ис­каз је дао и све­док срп­ске на­ци­о­нал­но­сти, али је, због без­бед­но­сти, јав­ност би­ла ис­кљу­че­на са тог де­ла пре­тре­са. Све­док, же­на, из­ја­ви­ла је да је, као за­то­че­ник у Ма­ли­ше­ву, ви­де­ла у дво­ри­шту во­зи­ло Цр­ве­ног кр­ста, али ни­ко од ху­ма­ни­та­ра­ца ни­је до­ла­зио у про­сто­ри­ју где је би­ла она са сна­хом и ње­ном три­на­е­сто­ме­сеч­ном бе­бом. Чу­ла је, та­ко­ђе, ја­у­ке из до­ње про­сто­ри­је, где су би­ли сме­ште­ни му­шкар­ци кид­на­по­ва­ни у Ора­хов­цу – при­ча ту­жи­лац из тог по­ступ­ка Ми­о­драг Сур­ла.

  На осно­ву све­до­че­ња те Срп­ки­ње, зна се да су сви утам­ни­че­ни из Ма­ли­ше­ва, не­ко­ли­ко да­на ка­сни­је уто­ва­ре­ни у ау­то­бус и по­ве­зе­ни пре­ма се­лу Клеч­ка, по­ред пу­та за При­шти­ну. У то­ку тран­спор­та, ОВК је же­ну, сна­ху и бе­бу, и још две кид­на­по­ва­не Срп­ки­ње са тро­је де­це, пу­сти­ла из во­зи­ла. Про­ве­ли су не­ко­ли­ко да­на у јед­ној на­пу­ште­ној ку­ћи, а за­тим от­пе­ша­чи­ли до, 20 ки­ло­ме­та­ра уда­ље­не, Ђа­ко­ви­це, спа­са­ва­ју­ћи жи­ве гла­ве.

  Кид­на­по­ва­ни му­шкар­ци су оне но­ћи тран­спор­то­ва­ни да­ље, све до Клеч­ке.

  Све­до­ки­ња је, та­ко­ђе, из­ја­ви­ла да је у Ма­ли­ше­ву, там­ну­ју­ћи да­ни­ма у по­ли­циј­ској ста­ни­ци, ви­де­ла Ја­ку­па Кра­сни­ћи­ја, порт­па­ро­ла ОВК. Да­кле, у Ма­ли­ше­ву, где је ка­сни­је на­пра­вљен онај чу­ве­ни сни­мак ко­ји ове­ко­ве­чу­је аме­рич­ког иза­сла­ни­ка за Бал­кан Ри­чар­да Хол­бру­ка, док се­ди са сво­јим до­ма­ћи­ни­ма изу­вен.

  Суд­би­ну свих тих му­че­ни­ка, а на спи­ску су 94 осо­бе, од­ре­ди­ли су Ма­зре­ку и слич­ни. Ро­ђа­ци из Ма­ли­ше­ва опи­са­ли су да је штаб ОВК у том ве­ли­ком се­лу имао 200 чла­но­ва, да се је­ди­ни­ца на­зи­ва­ла “Љу­ми” и да су по­је­дин­ци ишли у Ал­ба­ни­ју на вој­ну обу­ку.

  Као је­дан од ди­рект­них ак­те­ра свих до­га­ђа­ја, Љу­ан Ма­зре­ку при­знао је сво­је зло­чи­не и де­таљ­но опи­си­вао кр­ва­ве до­га­ђа­је из Клеч­ке.

  Ње­гов ро­ђак Бе­ким је, 2. сеп­тем­бра 1998. го­ди­не, у при­тво­ру, зах­те­вао да га ис­тра­жни су­ди­ја на­кнад­но са­слу­ша, на­во­де­ћи:

  “Пре не­ко­ли­ко да­на имао сам лош сан, при­ви­ђа­ли су ми се ци­ви­ли ко­је сам ви­део на стре­ља­њу. Уз­не­ми­рио сам и оста­ле ко­ји су са мном у за­твор­ској со­би и од­лу­чио да ис­при­чам шта се ствар­но де­си­ло. Од та­да се не осе­ћам до­бро, имам осе­ћај да ћу да по­лу­дим”, из­ја­вио је Бе­ким Ма­зре­ку у за­пи­сник, пла­чу­ћи.

  По­том је опи­сао ка­ко су им ко­ман­дант Фат­мир Љи­мај, Га­ни­ја и Ја­куп Кра­сни­ћи на­ре­ди­ли да пу­ца­ју у ве­за­не љу­де, са раз­да­љи­не од де­сет до пет­на­ест ме­та­ра.

  Ко­ји дан по­сле ма­са­кра, по­ли­ци­ја и ис­тра­жни ор­га­ни из При­шти­не про­на­шли су у се­лу Клеч­ка кре­ча­ну – кре­ма­то­ри­јум са људ­ским ко­сти­ма, као и бун­ке­ре у ко­ји­ма је бо­ра­ви­ла шип­тар­ска па­ра­вој­ска ОВК. У њи­ма су на­шли омо­те за днев­на сле­до­ва­ња хра­не, до­пре­мље­на из САД.

  Окру­жни суд из При­шти­не, на пре­тре­су у Ни­шу, осу­дио је Љу­а­на и Бе­ки­ма Ма­зре­куа на по 20 го­ди­на за­тво­ра, због кри­вич­ног де­ла те­ро­ри­зма. За­то што су, по на­во­ди­ма ту­жи­о­ца, Љу­ан мар­та, а Бе­ким ма­ја 1998. го­ди­не, у Ма­ли­ше­ву по­ста­ли при­пад­ни­ци те­ро­ри­стич­ке бан­де, под на­зи­вом “Љу­ми”, као де­ла те­ро­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је ко­ја се­бе на­зи­ва Осло­бо­ди­лач­ка вој­ска Ко­со­ва, па су у на­ме­ри угро­жа­ва­ња устав­ног уре­ђе­ња и без­бед­но­сти СРЈ, пред­у­зе­ли ак­те на­си­ља, ко­ји­ма је ство­ре­но осе­ћа­ње не­си­гур­но­сти код гра­ђа­на, на тај на­чин што је пр­во­о­кри­вље­ни Љу­ан са ви­ше дру­гих при­пад­ни­ка бан­де уче­ство­вао у на­па­ду на град Ора­хо­вац од 17. до 22. ју­ла 1998. го­ди­не, при­ли­ком ко­јег су уби­је­ни ме­шта­ни Ан­ђел­ко Ко­стић и Рај­ко Ни­ко­лић, а исто­вре­ме­но кид­на­по­ва­на 43 ли­ца ко­ја су нај­пре од­ве­де­на у Ма­ли­ше­во, а за­тим, за­јед­но са оте­тим ли­ци­ма из дру­гих ме­ста, од­ве­де­ни у се­ло Клеч­ка, у Оп­шти­ни Ли­пљан, и ти­ме чи­ни­ли гру­пу од око 100 кид­на­по­ва­них љу­ди, где су нај­пре му­че­ни и где је Љу­ан си­ло­вао јед­ну де­вој­чи­цу срп­ске на­ци­о­нал­но­сти, ста­ро­сти из­ме­ђу 12 и 15 го­ди­на, а јед­ном де­ча­ку, ста­ро­сти око 8 го­ди­на, од­се­као уво, док је Бе­ким си­ло­вао ви­ше жен­ских осо­ба срп­ске на­ци­о­нал­но­сти, на­кон че­га су њих дво­ји­ца, са још 18 дру­гих при­пад­ни­ка бан­де, из­вр­ши­ли ма­сов­но стре­ља­ње му­че­них и ма­са­кри­ра­них ли­ца, уми­шљај­но их ли­ша­ва­ју­ћи жи­во­та. По­сле пре­су­де, ро­ђа­ци Ма­зре­ку су от­пу­ште­ни из на­шег за­тво­ра, на осно­ву спо­ра­зу­ма Чо­вић – Ха­ке­руп, и чим су пре­ба­че­ни у При­шти­ну, од­мах су пу­ште­ни на сло­бо­ду. За­тим су у штам­пи об­ја­ви­ли фељ­тон, твр­де­ћи да су би­ли дро­ги­ра­ни за вре­ме ис­тра­ге, не об­ја­шња­ва­ју­ћи ка­ко је мо­гућ­но да, ако је већ та­ко, оба у ис­тра­зи не­зва­нич­но ис­при­ча­ју иден­тич­не при­че.

  Вр­хов­ни суд Ср­би­је је, кра­јем 2002. го­ди­не, уки­нуо пре­су­ду про­тив ро­ђа­ка Ма­зре­ку и пред­мет вра­тио на но­во су­ђе­ње, ко­јег не­ма. Па­то­ло­зи из Фин­ске, укљу­че­ни у ис­тра­гу око ма­сов­ног стре­ља­ња ци­ви­ла у се­лу Клеч­ка, узе­ли су крв од род­би­не не­ста­лих из Ора­хов­ца, ка­ко би ана­ли­зом ДНК утвр­ди­ли иден­ти­тет жр­та­ва, али ни­ка­да ни­су до­ста­ви­ли на­лаз.
  шиптари и запад хоће само Србији да помогну .

 4. #4
  Buduća legenda Lacibg (avatar)
  Učlanjen
  31.08.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Đinđistan
  Poruke
  28.549
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  372

  Podrazumevano Re: Хаг кри­је злочин у Клечкој

  Citat Original postavio Viorija
  шиптари и запад хоће само Србији да помогну .
  Jes vala, toliko nam pomogoše da mi već postalo neprijatno. Kad bi bar digli ruke od nas ...
  Stoka belosvetska, već 17 godina nas dave. Al nadam se neće još dugo, još da im Putin objasni neke stvari, pa će da odu ...

 5. #5
  Iskusan Архангел (avatar)
  Učlanjen
  07.04.2004.
  Lokacija
  u pampers brigadi
  Poruke
  5.857
  Reputaciona moć
  109

  Podrazumevano Re: Хаг кри­је злочин у Клечкој

  Lepo od njih što nam saopštavaju da Račak nije vredan truda... Hvala.

  A što su nas bombardovali zbog toga, nikom ništa...Klintona zabole baš, a i nas...Samo, razni ljudi imaju razne pragove bola...

  Thanx, ali se 'ebite malo. Ovo se odnosi na naše prijatelje Amere, naravno...

 6. #6
  Iskusan Ha-Nocri (avatar)
  Učlanjen
  05.04.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Vojvodina
  Poruke
  6.834
  Reputaciona moć
  111

  Podrazumevano Re: Хаг кри­је злочин у Клечкој

  Citat Original postavio Lacibg
  Jes vala, toliko nam pomogoše da mi već postalo neprijatno. Kad bi bar digli ruke od nas ...
  Stoka belosvetska, već 17 godina nas dave. Al nadam se neće još dugo, još da im Putin objasni neke stvari, pa će da odu ...
  joj, Putin. Gde njega nadje

 7. #7
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  09.06.2007.
  Poruke
  210
  Reputaciona moć
  41

  Podrazumevano Re: Хаг кри­је злочин у Клечкој

  Citat Original postavio Ha-Nocri
  joj, Putin. Gde njega nadje
  Da nisi mozda mislio na Djukanovica ili naseg bisera MAnekena sa njegovom svitom narkomana oko njega?? Jos ce se i ntao-u izvinjavati zato sto smo ginuli od njihovih NATO bombi, a trebali bi i KITU cveca da odnesemo kod onog krepalog Djindjicua koji je u najvece na BBC i CCN vikao kako treba jos zesce da nas bombarduju i da se njemu izvinimo sto nismo jos mnogo nas izginuli!!! Stogo belosvetska!! Sljam nad sljamovima , jos ste samo ostali ovde u srbiji jer su vas iz Jevrope izbacili sa otiskom cipela na straznjici!!

 8. #8
  Iskusan Ha-Nocri (avatar)
  Učlanjen
  05.04.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Vojvodina
  Poruke
  6.834
  Reputaciona moć
  111

  Podrazumevano Re: Хаг кри­је злочин у Клечкој

  Citat Original postavio tajna_smotra
  Da nisi mozda mislio na Djukanovica ili naseg bisera MAnekena sa njegovom svitom narkomana oko njega?? Jos ce se i ntao-u izvinjavati zato sto smo ginuli od njihovih NATO bombi, a trebali bi i KITU cveca da odnesemo kod onog krepalog Djindjicua koji je u najvece na BBC i CCN vikao kako treba jos zesce da nas bombarduju i da se njemu izvinimo sto nismo jos mnogo nas izginuli!!! Stogo belosvetska!! Sljam nad sljamovima , jos ste samo ostali ovde u srbiji jer su vas iz Jevrope izbacili sa otiskom cipela na straznjici!!
  Ala ti pises gluposti po ovom forumu. Odbijam da komentarisem tvoj post.

 9. #9
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  09.06.2007.
  Poruke
  210
  Reputaciona moć
  41

  Podrazumevano Re: Хаг кри­је злочин у Клечкој

  Citat Original postavio Ha-Nocri
  Ala ti pises gluposti po ovom forumu. Odbijam da komentarisem tvoj post.
  Neshvatamo sta je tebi tu glupost?? Zar je istina po tebi glupost, vidis mali, nisam se ja javno izvinjavao muslimanima u bosni za neki-kobajagi genocid, niti hrvatskoj, vec tvoj voljeni i nikada prezaljeni maneken!! Tema je u skladu sa mojim pisanjima, jer u ovome se vidi ko je ko. Zasto Maneken nereaguje na sve ove stravicne zlocine pocinjene nad srbima, vec naprotiv reaguje samo tamo gde misli da su srbi krivi, samo zalosno, laje na pogresno drvo!!! Isto kao i ti. Naravno ni da ces imati daljeg komentara!! Jer vi DOSmanlije sve vise dublje tonete u svoje izmete da vas je tesko izvaditi i uz pomoc komunalaca!! A pogotovo oprati!!

Slične teme

 1. Злочин над невином децом
  Autor foliranat1 u forumu Istorija
  Odgovora: 26
  Poslednja poruka: 06.05.2008., 23:03
 2. Ратни злочин ?
  Autor Онако, у пролазу u forumu Vojska, policija i avijacija
  Odgovora: 40
  Poslednja poruka: 20.03.2008., 12:35
 3. Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 16.12.2007., 06:40
 4. Да ли је ово ратни злочин ???
  Autor eremita u forumu Politika
  Odgovora: 118
  Poslednja poruka: 24.10.2006., 21:31
 5. Лажни злочин
  Autor no_problem u forumu Politika
  Odgovora: 51
  Poslednja poruka: 01.05.2006., 22:08

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •