Антисрпске медије у Србији
Prikazujem rezultate 1 do 19 od 19

Tema: Антисрпске медије у Србији

 1. #1
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Антисрпске медије у Србији

  Оно што ви­дим и чу­јем при­па­да хр­ват­ској на­ци­ји, при­па­да шип­тар­ској на­ци­ји, а пре све­га при­па­да аме­рич­кој на­ци­ји.

  Не при­па­да мо­јој на­ци­ји!

  Јер да при­па­да мо­јој на­ци­ји при­ка­зи­ва­ла би дру­ге ли­ко­ве, из­но­си­ла би дру­га ми­шље­ња.

  При­ка­зи­ва­ла би оне ко­је во­ли мој, срп­ски, на­род. Из­но­си­ла би њи­хо­ва ми­шље­ња.

  Не­ћу да пла­ћам Тв сер­вис јер сер­ви­си­ра не­ке дру­ге. Јер је “сер­вант” не­ком дру­гом. То им је ста­ње ду­ха. Да слу­же ту­ђи­ну. И то не би­ло ком ту­ђи­ну, не­го баш оном ко­ји мр­зи мој на­род ко­ји је уби­јао мој на­род и ко­ји за то уби­ја­ње кри­ви баш на­род ко­ји је уби­јао.

  И не тре­ба то ту­ђин сам да ра­ди.

  То све за ње­га ра­ди ње­гов сер­вис.

  Кад су ухап­си­ли и осу­ди­ли ди­рек­то­ра те­ле­ви­зи­је која је пре би­ла, срп­ска, а ухап­си­ли су га и осу­ди­ли да би ам­не­сти­ра­ли пра­ве зло­чин­це, оче­ки­вао сам со­ли­дар­ност са њим свих из но­ви­нар­ских сре­ди­на, оче­ку­ју­ћи да је но­ви­нар­ство све­та ду­жност. А оно ис­па­де да је но­ви­нар­ство ис­ком­про­ми­то­ва­но, јер из­ба­ци­ше оне ко­ји су но­ви­на­ри би­ли, а до­ве­до­ше оне ко­ји­ма је из­дај­ство уно­сна про­фе­си­ја.

  А ови што ра­де у на­ци­о­нал­ној, слу­же злу, а про­тив свог на­ро­да.

  Зар би ина­че са њи­хо­вих екра­на све­тле­ли ба­ти­ћи, че­де, чан­ко­ви, ча­на­ци или чан­ци не знам ка­ко се већ та ствар ка­же.

  Ма не­ћу ви­ше њих да гле­дам! Сму­чи­ли су ми се!

  До­бро су они на­у­чи­ли од Ге­бел­са.

  “Хи­ља­ду пу­та по­но­вље­на лаж је лаж” ре­че Ге­белс. “Али ми­ли­он пу­та по­но­вље­на лаж по­ста­је исти­на”.

  А да се до­ђе до ми­ли­он је ипак мно­го. За­то су по­треб­не че­де сва­ки дан, за­то су по­трб­не ве­сне сва­ки дан, за­то су по­треб­ни чан­ци, чан­ко­ви или ча­на­ци сва­ки дан. Не знам већ ка­ко то чу­до да на­зо­вем.

  Кад је би­ла го­ди­шњи­ца зли­ко­вач­ког бом­бар­до­ва­ња Ср­би­је оче­ки­вао сам да ће “на­ци­о­нал­на”, про­грам­ски ожа­ли­ти по­ги­ну­ле у том бом­бар­до­ва­њу. А они при­ка­зу­ју фил­мо­ве за де­би­ле из ши­ро­ког ре­пер­то­а­ра њи­хо­вих фил­мо­ва, кул­ту­ре њи­хо­ве ко­ја слу­жи баш за де­би­ли­са­ње.

  Па да су бар при­ка­за­ли њи­хо­ва ор­ги­ја­ња кад су ни­шче до­ве­ли на власт и пре­да­ли им “на­ци­о­нал­не” и јед­ну и дру­гу, и цр­ну и ру­жи­ча­сту, не би ли им на­ци­о­нал­не одр­жа­ва­ле и при­ка­зи­ва­ле све оно што је ана­ци­о­нал­но за Ср­бе! Та­да би бар би­ли до­след­ни се­би!

  А они су ве­ро­ват­но до­ве­ли Пол­та да им ка­же шта мо­гу, а шта не мо­гу.

  Као што Полт хо­ће да пи­ше прав­не срп­ске књи­ге. Да бу­де про­фе­сор пра­ва Ср­би­ма. Да пре­да­је ње­го­ву прав­ду са ка­те­дри са ко­јих би тре­ба­ло да пре­да­ју срп­ски ве­ли­ка­ни.

  А ја мо­ју де­цу учим да не иду у шко­ле у ко­ји­ма Полт пи­ше на­став­не про­гра­ме.

  Да не гле­да­ју те­ле­ви­зи­је у ко­ји­ма Полт пра­ви “тв” про­гра­ме.

  Учим де­цу да им је онај ко­ји во­ди аме­рич­ку по­ли­ти­ку не­при­ја­тељ, а да им је Но­ам Чом­ски при­ја­тељ.

  Учим де­цу да им је Билт не­при­јатљ, а Ха­ролд Пин­тер при­ја­тељ.

  Учим де­цу да су им Ши­рак и Шре­дер не­при­ја­те­љи , а да су им Бе­сон и Ханд­ке при­ја­те­љи.

  Учим де­цу да су при­пад­ни­ци истог на­ро­да као и Ру­си али да и Ру­си има­ју сво­је ДОС-ов­це.

  А “на­ци­о­нал­на” нас учи да је бу­дућ­ност на­ша са не­при­ја­те­љи­ма на­шим.

  А “на­ци­о­нал­на” нас учи да смо ми ти ко­ји смо кри­ви што су нас уби­ја­ли.

  “На­ци­о­нал­на” нас учи да су они у пра­ву што су нас уби­ја­ли.

  Јер ми смо “оно што је­смо, а ни­смо оно што ни­смо” – ре­че пе­сник До­бри­ца Ерић.

  А сад јед­на се­квен­ца из “на­ци­о­нал­не”.

  По­лу­пи­сме­ни во­ди­тељ-(ка), ко­ја ина­че има за­вр­ше­ни бр­зо­по­те­зни курс за спре­ча­ва­ње да се од­ре­ђе­не те­зе чу­ју, а ко­ји се за­вр­ша­ва код го­спо­да­ра њи­хо­вих, окру­же­на де­се­ти­ном ДОС-ова­ца, и сва­ке де­се­те еми­си­је и по не­ким Ра­ди­ка­лом, из­но­си сво­јим пи­та­њи­ма углав­ном сво­је, од­но­сно ста­во­ве не­при­ја­те­ља срп­ских, и на њих да­је од­го­во­ре или са­ма или пре­ко до­ве­де­них го­сти­ју. Ра­ди­ка­лу се до­зво­ља­ва да из­но­си углав­ном уста­ље­не ста­во­ве и чим по­ку­ша да ка­же не­ки ар­гу­мент, за­тво­ре му се уста но­вим пи­та­њем.

  То во­ди­те­љи вр­ло до­бро ра­де, и при­ма­ју од 1000 до 4000 Евра, па и ве­ћу пла­ту.

  За­ра­ди­ли су!
  Poslednji put ažurirao/la Sorab1 : 12.05.2007. u 10:54 2. #2
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Сред­ња пла­та ин­же­ње­ра пак, ко­ји се ле­ти и зи­ми ло­ма­та по пре­дај­ни­ци­ма на пла­ни­на­ма и ви­си че­сто на сту­бо­ви­ма од по 120 ме­та­ра, во­де­ћи ра­чу­на о то­на­ма елек­тро­ни­ке, енер­ге­ти­ка и ан­те­на, је од 100 до 200 Евра ме­сеч­но.

  А њи­хов прин­ци­пал, по­лу­свр­ше­ни та­ко­ђе, ка­же да су па­ре ње­го­ве и да има пра­во да их да­је ко­ме хо­ће. Уо­ста­лом та­кав је ка­пи­та­ли­зам.

  Е не­ћу да пла­ћам “на­ци­о­нал­ну”. Не дам па­ре њи­ма. Ни­су их за­слу­жи­ли.

  Рад­ни­ци њи­хо­ви не мо­гу ма­ње ни при­ми­ти од оног што при­ма­ју. А мо­је па­ре их не­ће за­др­жа­ти на по­слу. Са­мо ће их да­ти они­ма ко­ји већ има­ју не­за­слу­же­но мно­го.

  Пар­дон! За­слу­же­но, али за не­при­ја­те­ље мо­је.

  Не­ћу да пла­ћам на­ци­о­нал­ни сер­вис.

  У сер­ви­су ра­де “сер­вант”-ти (слу­ге), а то је ста­ње ду­ха ко­ји не под­но­сим.

  Они пре­но­се “Фај­нал фо­ре” и “Ау­стра­ли­ан опе­не”. Не пре­но­се отво­ре­но пр­вен­ство Ау­стра­ли­је. Они да­ју мо­је па­де­же они­ма ко­ји не­ма­ју па­де­же јер го­во­ре при­ми­тив­ним ана­ли­тич­ким је­зи­ци­ма. Не ду­хов­ним син­те­тич­ким, ка­кви су ла­тин­ски је­зик и је­зи­ци Сло­ве­на.

  Они има­ју “пер­фор­ман­се” и “бек стеј­xо­ве”. У “бек стејx” ста­вља­ју свој на­род, а ис­ту­ра­ју про­ти­ће. Бо­же и та­ко не­што по­сто­ји.

  А шта је са дру­гом “на­ци­о­нал­ном”?

  Исто!

  Она је упре­гла у сво­ја ко­ла још и за­пад­ну под­кул­ту­ру ко­јом тру­је на­ци­ју. А и она је на­ци­о­нал­на, а не срп­ска те­ле­ви­зи­ја. Они ни име не­ма­ју срп­ско. Њи­хо­ва бо­ја леп­ше зву­чи на ту­ђем је­зи­ку.

  Код њих је Срп­ски Па­три­јарх днев­ни по­ли­ти­чар, а ка­то­лич­ки би­скуп или над­би­скуп или фра­тар су све­ци. Ду­хов­ни­ци.

  Не ма­ри што су нас они, под бла­го­сло­вом њи­хо­вих би­ску­па и над­би­ску­па и фра­та­ра уби­ја­ли.

  За­што Па­три­јарх срп­ски да се бри­не за Ср­бе на Ко­сме­ту?

  Пи­та се во­ди­тељ­ка.

  Пи­та­ње Ко­сме­та ће ве­ро­ват­но да ре­ше њи­хов па­па, над­би­скуп, би­скуп итд. Све­тач­ки. Ду­хов­но.

  Ми­сли она.

  Ва­жно је до­па­сти се оним дру­ги­ма. Они дру­ги има­ју све­тач­ке по­ру­ке. 78 да­на су нам сла­ли те по­ру­ке.

  И ни­ко јој не да­де от­каз. Ни њој, ни днев­ни­ку њи­хо­вом на­ци­о­нал­ном, ни те­ле­ви­зи­ји њи­хо­вој на­ци­о­нал­ној.

  Бо­же ко­ли­ко су Ср­би ве­ли­ко­ду­шан на­род!

  Због то­га их и мр­зе. Ни­ко се не мр­зи то­ли­ко ко­ли­ко онај ко­ји је бо­љи!

  А Б92! ?

  Пар­дон! Бее!92 од­но­сно В 92? Из­ви­ња­вам се што сам им под­мет­нуо ћи­ри­лич­но сло­во.

  И де­ци на­шој су на­ме­ни­ли њи­хо­ве те­ле­ви­зи­је.

  На­ша де­ца не тре­ба да бу­ду срећ­на не­го “хапи”, из­ви­ња­вам се. Опет не­ко­ме не­ко­рект­но под­ме­ћем ћи­ри­ли­цу.

  Е па не­ћу да пра­тим ТВ про­гра­ме!

  А и ра­дио!

  Књи­ге мо­гу ба­рем да би­рам!
  Poslednji put ažurirao/la Sorab1 : 12.05.2007. u 10:56

 3. #3
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.474
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Сорабе, бре, на шта ти личи овај текст, пола се не види а оно што се види не може да се чита... дај среди то како ваља..........
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 4. #4
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Citat Original postavio eremita
  Сорабе, бре, на шта ти личи овај текст, пола се не види а оно што се види не може да се чита... дај среди то како ваља..........
  Одлично се види, ако умеш да читаш ћи­ри­ли­цу.

 5. #5
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.474
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Citat Original postavio Sorab1
  Одлично се види, ако умеш да читаш ћи­ри­ли­цу.
  Нешто си забрљао - на десној маргини СЕЧЕ текст !
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 6. #6
  Poznat Koschei.Besmertnii (avatar)
  Učlanjen
  12.08.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  A, A
  Poruke
  8.575
  Tekstova u blogu
  132
  Reputaciona moć
  138

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  @Sorab1
  Свака ти је на месту роде, само немој да прескочиш да објасниш деци да је нормално бити националиста, а ненормално бити педер јер је то једна од поука која нам стиже са тих медија.

 7. #7
  Početnik ginner (avatar)
  Učlanjen
  28.07.2006.
  Poruke
  19
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Moj savet vama bi bio
  AKO HOCETE DA SE BAVITE POLITIKOM OSNUJTE STRANKU ILI SE UCLANITE U NEKU VEC POSTOJECU PA NA LISTU

 8. #8
  Poznat Koschei.Besmertnii (avatar)
  Učlanjen
  12.08.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  A, A
  Poruke
  8.575
  Tekstova u blogu
  132
  Reputaciona moć
  138

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Citat Original postavio ginner
  Moj savet vama bi bio
  AKO HOCETE DA SE BAVITE POLITIKOM OSNUJTE STRANKU ILI SE UCLANITE U NEKU VEC POSTOJECU PA NA LISTU
  Већ сам члан ДСС-а (и функционер на локалу)

 9. #9
  Ističe se Eraserhead (avatar)
  Učlanjen
  27.08.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  2.373
  Reputaciona moć
  65

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Dokaz da DSS nije ništa bolji od stormfronta.

 10. #10
  Primećen član Torius (avatar)
  Učlanjen
  05.09.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд, Вождовац
  Poruke
  968
  Reputaciona moć
  51

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Citat Original postavio KoscheiBesmertnii
  Већ сам члан ДСС-а (и функционер на локалу)
  Кошче, јел ти беше са Звездаре.

 11. #11
  Primećen član Torius (avatar)
  Učlanjen
  05.09.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд, Вождовац
  Poruke
  968
  Reputaciona moć
  51

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Citat Original postavio Eraserhead
  Dokaz da DSS nije ništa bolji od stormfronta.
  Ћао Естонац. Живео друг Стаљин и ЛДП. А баба Латинци ћемо да направимо Маузалеј (мада она изгледа као да је сад устала из једног)

 12. #12
  Ističe se Eraserhead (avatar)
  Učlanjen
  27.08.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  2.373
  Reputaciona moć
  65

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  A ne staljin je vaš... Vi biste da Srbije uđe u zagrljaj Rusije kao pravi boljševici.
  Baba Latinka je bila izbačena iz SKJa sa čijim ste vi naslednicima do juče bili na vlasti.

  Nego jeste li mumificirali onu komunističku protuvu Nikolu Miloševića?

 13. #13
  Poznat Koschei.Besmertnii (avatar)
  Učlanjen
  12.08.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  A, A
  Poruke
  8.575
  Tekstova u blogu
  132
  Reputaciona moć
  138

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Citat Original postavio Torius
  Кошче, јел ти беше са Звездаре.
  Јес` брате, тај сам!

 14. #14
  Iron Lord nije na forumu
  ne vadi prst iz uveta odkad je čuo da uvo više uživa
  Elita Iron Lord (avatar)
  Učlanjen
  23.12.2004.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  ОЈ СРБИЈО, КРАВО МОЈА МУЗАРО!
  Poruke
  21.620
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Citat Original postavio KoscheiBesmertnii
  Јес` брате, тај сам!
  Aj' baćo moj izadj' do oBservatorije pa da idemo na boćanje a može i lopte da šutamo...

  Poslednji put ažurirao/la Iron Lord : 12.05.2007. u 12:20

 15. #15
  Iron Lord nije na forumu
  ne vadi prst iz uveta odkad je čuo da uvo više uživa
  Elita Iron Lord (avatar)
  Učlanjen
  23.12.2004.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  ОЈ СРБИЈО, КРАВО МОЈА МУЗАРО!
  Poruke
  21.620
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији


  @Sorab povodom teme:

  KUKUREK JE MALI A VELIKI DUD,
  KO NE PLATI RAČUN - IĆI ĆE NA SUD

 16. #16
  Zainteresovan član apolid (avatar)
  Učlanjen
  20.03.2007.
  Poruke
  255
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Sorab, je l se dirkas ti dok pises ove stvari?

 17. #17
  Primećen član Misanthropos (avatar)
  Učlanjen
  20.05.2004.
  Lokacija
  www.differentia-nis.org/forum
  Poruke
  736
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Citat Original postavio KoscheiBesmertnii
  Већ сам члан ДСС-а (и функционер на локалу)
  Nazalost, ovo vise i nije nikakva uvreda za DSS.

 18. #18
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Citat Original postavio Eraserhead
  Dokaz da DSS nije ništa bolji od stormfronta.
  Антисрпски фашисти о фашизму .

 19. #19
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Антисрпске медије у Србији

  Inženjeri na stubovima od 120 metara? Tebi nema spasa... A ni ovoj temi.

Slične teme

 1. Odgovora: 14
  Poslednja poruka: 22.01.2009., 22:59
 2. Odgovora: 6
  Poslednja poruka: 08.12.2007., 12:10
 3. Odgovora: 4
  Poslednja poruka: 25.11.2007., 09:32
 4. „КУРИР” - АНТИСРПСКЕ НОВИНЕ
  Autor Pobunjenik u forumu Politika
  Odgovora: 39
  Poslednja poruka: 19.10.2005., 20:57

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •