Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid
Prikazujem rezultate 1 do 10 od 10

Tema: Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

 1. #1
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Angry Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

  SA­RA­JE­VO je u pro­šlom ra­tu bi­lo su­ro­vi, pa­kle­ni lo­gor za de­se­ti­ne hi­lja­da Sr­ba. Od 1992. do 1995. go­di­ne ov­de ih je ubi­je­no 5.515. Oko 20 hi­lja­da Sr­ba pro­šlo je mon­stru­o­zna mu­či­li­šta u ne­kom od 123 mu­sli­man­ska lo­go­ra u Sa­ra­je­vu. Na sto­ti­ne srp­skih de­voj­či­ca, de­vo­ja­ka i že­na si­lo­va­li su pri­pad­ni­ci Ali­ji­ne sol­da­te­ske. Epi­log et­nič­kog či­šće­nja i ge­no­ci­da je 150 hi­lja­da pro­te­ra­nih Sr­ba iz Sa­ra­je­va. Glav­ni grad BiH da­nas je et­nič­ki "naj­či­sti­ja" pre­sto­ni­ca u Evro­pi.
  Ove po­dat­ke nam na po­čet­ku raz­go­vo­ra na­vo­di Mi­li­vo­je Iva­ni­še­vić, di­rek­tor Cen­tra za is­tra­ži­va­nje zlo­či­na nad srp­skim na­ro­dom.
  - Već 13. ju­la 1992. gra­đa­ni op­šti­na Raj­lo­vac, Vo­go­šća, Cen­tar Sa­ra­je­vo, No­vo Sa­ra­je­vo, Ili­dža i Ili­jaš upu­ti­li su "Apel mi­ro­lju­bi­voj svet­skoj jav­no­sti za spas za­to­če­nih Sr­ba u Sa­ra­je­vu" - ka­že Iva­ni­še­vić. - Ne sa­mo da se ni­ko ni­je oda­zvao, već je usle­di­la me­dij­ska haj­ka na Sr­be zbog pat­nji sa­ra­jev­skih mu­sli­ma­na! Uz is­kri­vlje­nu me­dij­sku sli­ku po­čeo je si­ste­mat­ski pro­gon i is­tre­blji­va­nje Sr­ba u skla­du sa sta­vom Ali­je Izet­be­go­vi­ća da ne mo­že bi­ti ko­eg­zi­sten­ci­je iz­me­đu isla­ma i dru­gih ve­ra. Bla­go je re­ći da je sra­mo­ta svih me­đu­na­rod­nih hu­ma­ni­tar­nih i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, a bi­lo ih je vi­še de­se­ti­na sa par hi­lja­da pred­stav­ni­ka, što se ni­su su­prot­sta­vi­le mu­sli­man­skim zlo­či­ni­ma i po­gro­mu Sr­ba. A to su uči­ni­li za­to što su bi­li pla­će­ni da ra­de u ko­rist onih ko­ji su či­ni­li zlo­či­ne nad Sr­bi­ma. Za tu uslu­gu do­bro su na­gra­đe­ni. Pra­vi­li su me­dij­sku pred­sta­vu i žr­tve pre­tva­ra­li u zlo­čin­ce i obr­nu­to.


  ŠTA KRI­JU GROB­NI­CE
  NA­VO­DI­TE ime­na 5.515 ubi­je­nih Sr­ba a bo­šnjač­ka štam­pa je ne­dav­no iz­ne­la po­da­tak da je u to­ku ra­ta stra­lo 768 sa­ra­jev­skih Sr­ba, ci­vi­la.
  - Pod pri­ti­skom či­nje­ni­ca i zah­te­va da se osnu­je po­seb­na ko­mi­si­ja ko­ja bi utvr­di­la isti­nu o stra­da­nju Sr­ba, uti­sak je da je ne­ko iz me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce na­te­rao vla­sti u Sa­ra­je­vu da ne­što i pri­zna­ju - ka­že Iva­ni­še­vić. - Broj srp­skih žr­ta­va se stal­no fal­si­fi­ku­je i sma­nju­je. Mi ne li­ci­ti­ra­mo bro­je­vi­ma. Po­se­du­je­mo spi­sko­ve za sve op­šti­ne i na­se­lja Sa­ra­je­va sa tač­nim ime­ni­ma žr­ta­va. Na nji­ma je 5.515 Sr­ba. Str­plji­vo smo sku­plja­li do­ka­ze o mu­sli­man­skim zver­stvi­ma. Za­to ima­mo tač­na ime­na žr­ta­va, me­sto nji­ho­vih ro­đe­nja i me­sta stra­da­nja. Broj žr­ta­va mo­že, na­ža­lost, bi­ti sa­mo ve­ći od do­sa­da pri­ku­plje­nih. Još 500 ime­na ubi­je­nih Sr­ba se pro­ve­ra­va, pa mo­že­mo da ka­že­mo da je stvar­ni broj žr­ta­va bar za to­li­ko ve­ći. A još ni­su ot­kri­ve­ne ni sve ma­sov­ne grob­ni­ce.

  Za­što se, po va­šem mi­šlje­nju, mi­ni­mi­zi­ra­ju srp­ske žr­tve u Sa­ra­je­vu?
  - Ma­da se stal­no pri­ča ka­ko je "sve­jed­no" da li je ne­vi­no stra­da­lo 100 ili 5.000 lju­di, jer je, ka­ko se ka­že, zlo­čin ubi­ti i jed­nog ne­du­žnog čo­ve­ka, ja­sno je da ma­nji broj žr­ta­va zna­či i ma­nju od­go­vor­nost onih ko­ji su vla­da­li gra­dom i dr­ža­vom. Ni broj od­go­vor­nih za 300 ili 600 ubi­je­nih ne mo­že da bu­de isti kao broj od­go­vor­nih za 5.515. Na­ši po­da­ci i pri­ku­plje­ne iz­ja­ve o zlo­či­ni­ma Mu­sli­ma­na na pre­ko 10.000 stra­ni­ca uka­zu­ju na ge­no­cid i ne mo­gu se pod­ve­sti pod or­gi­ja­nje ras­pu­šte­nih bo­san­skih kri­mi­na­la­ca. U do­ku­men­ta­ci­ji o po­či­ni­o­ci­ma zlo­či­na evi­den­ti­ra­li smo 3.350 ime­na, uglav­nom ne­po­sred­nih iz­vr­ši­la­ca. Nji­ma, sva­ka­ko, tre­ba do­da­ti i ime­na ru­ko­vo­di­la­ca gra­da Sa­ra­je­va i nje­go­vih op­šti­na u ko­ji­ma je vla­dao te­ror nad Sr­bi­ma.
  Bo­šnja­ci svo­je voj­ni­ke pri­ka­zu­ju kao ne­du­žne ci­vil­ne žr­tve, a srp­ske ci­vi­le kao iz­gi­nu­le oku­pa­tor­ske voj­ni­ke?
  - Sr­bi su u Sa­ra­je­vu uglav­nom bi­li na te­ri­to­ri­ja­ma u ko­ji­ma su pre ra­ta či­ni­li ve­ći­nu, pa objek­tiv­no ni­su mo­gli bi­ti oku­pa­to­ri sa­mi se­bi. Pri­tom ni­su ni bi­li voj­no or­ga­ni­zo­va­ni, već za­to­če­ni. Mu­sli­ma­ni su deo srp­skih žr­ta­va re­gi­stro­va­li i kao "bra­ni­o­ce gra­da", kao "žr­tve srp­skog gra­na­ti­ra­nja" ili kao po­gi­nu­le bor­ce Ar­mi­je BiH. Mu­sli­ma­ni su uhap­še­ne Sr­be te­ra­li da ko­pa­ju tran­še­je na li­ni­ja­ma raz­dva­ja­nja. Po­sta­vlja­li su ih i kao ži­vi štit pri­li­kom su­ko­ba sa Voj­skom Re­pu­bli­ke Srp­ske, pa se ova če­sto po­vla­či­la ne že­le­ći da pu­ca na svoj na­rod. Sr­bi su, isto­vre­me­no, bi­li stal­no iz­lo­že­ni va­tri mu­sli­man­skih snaj­pe­ri­sta.
  "PRI­ROD­NA SMRT"
  Na ko­ji na­čin Bo­šnja­ci ne­gi­ra­ju žr­tve u 123 sa­ra­jev­ska lo­go­ra?
  - Jed­no od be­sti­jal­nih pra­vi­la u po­na­ša­nju pre­ma za­tvo­re­nim Sr­bi­ma je bi­lo da iz lo­go­ra po­sle du­gog i be­so­muč­nog iži­vlja­va­nja, iz­glad­nji­va­nja i pre­bi­ja­nja, na dan-dva pred smrt pu­ste da bi ih po­tom re­gi­stro­va­li, uz od­go­va­ra­ju­ću le­kar­sku do­ku­men­ta­ci­ju, kao li­ca ko­ja su umr­la u svom sta­nu pri­rod­nom smr­ću. "Pri­rod­na smrt u svom sta­nu" je bi­la naj­če­šća kva­li­fi­ka­ci­ja i za ve­ći­nu onih ko­ji su bru­tal­no po­bi­je­ni u svo­joj ku­ći.

  Uti­sak je da se ni sa­da ne bi po­kre­nu­lo pi­ta­nje srp­skih žr­ta­va u Sa­ra­je­vu da ih sa­mi Bo­šnja­ci ni­su "pri­zna­li". Za­što se ta­ko du­go ću­ta­lo o ubi­je­nim Sr­bi­ma?
  - A da ja vas pi­tam za­što je po­vu­če­na tu­žba pro­tiv Mu­sli­ma­na za ge­no­cid nad Sr­bi­ma? Na­pi­sa­no je i pu­bli­ko­va­no čak 10 knji­ga o stra­da­nji­ma Sr­ba u Sa­ra­je­vu, vla­da­ma Re­pu­bli­ke Srp­ske i Sr­bi­je da­ti su svi po­da­ci sa iz­ja­va­ma pre­ži­ve­lih, do­ka­zi­ma zlo­či­na, ime­ni­ma i žr­ta­va i dže­la­ta, pa se ću­ta­lo i ću­ti. To je skan­da­lo­zno. Ne­do­pu­sti­va je po­li­ti­ka skri­va­nja stra­da­nja sop­stve­nog na­ro­da. Pri­pad­ni­ci­ma ne­kih par­ti­ja u Sr­bi­ji i RS, na no­ge sam od­neo do­ka­ze o ge­no­ci­du nad Sr­bi­ma u Sa­ra­je­vu. Ni­su ni od­go­vo­ri­li, a vi me pi­ta­te za­što? Sku­pi­li smo mi­li­on po­da­ta­ka, a in­te­re­so­va­nje ni­su po­ka­za­la ni sred­stva jav­nog in­for­mi­sa­nja. Oči­gled­no je da ne­kim srp­skim po­li­ti­ča­ri­ma ne od­go­va­ra da se isti­na sa­op­šti.

  Po­re­di­li ste stra­da­nja Sr­ba u Sa­ra­je­vu u vre­me 2. svet­skog ra­ta sa pe­ri­o­dom od 1992. do 1995. go­di­ne.
  - Ži­vot Sr­ba u Sa­ra­je­vu u ovom po­sled­njem ra­tu ni­je se raz­li­ko­vao od ži­vo­ta Je­vre­ja u Ber­li­nu za vre­me Hi­tle­ro­ve vla­da­vi­ne. Ono što je za Je­vre­je bio Ge­sta­po, to su za Sr­be u Sa­ra­je­vu bi­le San­dža­kli­je, uglav­nom dr­ža­vlja­ni SRJ, od­no­sno Sr­bi­je i Cr­ne go­re, ko­ji ni­ka­da ni­su od­go­va­ra­li za zlo­či­ne. U raz­do­blju od 1992. do 1995. go­di­ne pod mu­sli­man­skom vla­šću Ali­je Izet­be­go­vi­ća u Sa­ra­je­vu je ubi­je­no vi­še Sr­ba ne­go u istom gra­du od usta­ša i Ne­ma­ca za vre­me Dru­gog svet­skog ra­ta. U vre­me NDH u Sa­ra­je­vu je ubi­je­no 2.278 Sr­ba u di­rekt­nom te­ro­ru, ma­sov­nim po­ko­lji­ma i za­tvo­ri­ma. Sa­mo u de­vet me­se­ci pr­ve rat­ne 1992. go­di­ne, stra­da­lo je 2.647 Sr­ba. Da­kle, de­set dnev­no! Zna­či, vi­še ih je ubi­je­no u de­vet me­se­ci 1992, ne­go u če­ti­ri go­di­ne usta­škog te­ro­ra!
  Poslednji put ažurirao/la Sorab1 : 19.02.2007. u 11:42 2. #2
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

  BEZ SPO­ME­NI­KA
  - MU­SLI­MA­NI su se oštro us­pro­ti­vi­li osni­va­nju ko­mi­si­ja za utvr­đi­va­nje isti­ne o stra­da­nju Sr­ba u Sa­ra­je­vu, jer bi mo­gla da opo­vrg­ne nji­ho­ve fal­si­fi­ka­te - na­gla­ša­va Iva­ni­še­vić. - Ne do­zvo­lja­va se ni po­di­za­nje spo­me­ni­ka srp­skim žr­tva­ma. Da li će i ka­da Sr­bi­ja i Re­pu­bli­ka Srp­ska od­luč­ni­je da in­si­sti­ra­ju na pro­do­ru isti­ne? Ne znam.

  TU­ŽBA I SRP­SKE ŽR­TVE
  - U na­šoj "od­bra­ni" po­vo­dom tu­žbe BiH za ge­no­cid, ni­ko ni­je ni po­me­nuo sa na­še stra­ne stra­da­nje Sr­ba - ogor­čen je Iva­ni­še­vić. - Vo­đa na­še od­bra­ne, Ra­do­slav Sto­ja­no­vić, na pri­mer, kao na­vi­jen po­na­vlja da su "Sr­bi po­či­ni­li mno­go zlo­či­na, ali da to ni­je bio ge­no­cid nad Mu­sli­ma­ni­ma". A, ka­da se to na­vod­no "mno­go i mno­go" sa­be­re - do­ći će se i do ge­no­ci­da. U isto vre­me se Sto­ja­no­vić ni­je usu­dio da pre­ko usa­na pre­va­li bar deo isti­ne o stra­da­nju Sr­ba. I, sa­da ima­mo si­tu­a­ci­ju da lju­di pr­vi put ču­ju za srp­ske žr­tve, za mon­stru­o­zne, ge­no­cid­ne ak­ci­je za­go­vor­ni­ka islam­ske dr­ža­ve sa glav­nim gra­dom Sa­ra­je­vom u njoj. Za­bo­ra­vlja se i "Islam­ska de­kla­ra­ci­ja" Ali­je Izet­be­go­vi­ća.

  http://www.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=4&status=jedna&vest=89952&search=sarajevo&datum=2007-02-19

 3. #3
  Buduća legenda Rayela (avatar)
  Učlanjen
  30.01.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  39.475
  Reputaciona moć
  935

  Podrazumevano Re: Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

  Citat Original postavio Sorab1
  SA­RA­JE­VO je u pro­šlom ra­tu bi­lo su­ro­vi, pa­kle­ni lo­gor za de­se­ti­ne hi­lja­da Sr­ba. Od 1992. do 1995. go­di­ne ov­de ih je ubi­je­no 5.515. Oko 20 hi­lja­da Sr­ba pro­šlo je mon­stru­o­zna mu­či­li­šta u ne­kom od 123 mu­sli­man­ska lo­go­ra u Sa­ra­je­vu. Na sto­ti­ne srp­skih de­voj­či­ca, de­vo­ja­ka i že­na si­lo­va­li su pri­pad­ni­ci Ali­ji­ne sol­da­te­ske. Epi­log et­nič­kog či­šće­nja i ge­no­ci­da je 150 hi­lja­da pro­te­ra­nih Sr­ba iz Sa­ra­je­va. Glav­ni grad BiH da­nas je et­nič­ki "naj­či­sti­ja" pre­sto­ni­ca u Evro­pi.

  !
  Ali priznaces , ne samo za Srbe.

  Spomenik bi prvo trebalo da bude podignut u Banja Luci pa onda ocekivati
  razumevanje za podizanje spomenika u Sarajevu..

 4. #4
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.447
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

  Citat Original postavio Rayela
  Ali priznaces , ne samo za Srbe.

  Spomenik bi prvo trebalo da bude podignut u Banja Luci pa onda ocekivati
  razumevanje za podizanje spomenika u Sarajevu..

  А који си па ти курајбер па да ти да одређујеш ШТА ЋЕ ДА БУДЕ ПРВО а ШТА ДРУГО??? Боље још једном прочитај ову грозоту и чињенице о злочину над
  Србима и покриј се ушима.
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 5. #5
  Zainteresovan član Johntra Volta (avatar)
  Učlanjen
  05.02.2007.
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  106
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

  Pa normalno.Na svaku pomen o stradanju Srba dolazi kontra,a kad se pomene stradanje muslija i ostalih onda nije kulturno izreci kontra stavove.

 6. #6
  Primećen član Hammerhead (avatar)
  Učlanjen
  28.12.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Tziganin bez drzave"
  Poruke
  624
  Reputaciona moć
  54

  Podrazumevano Re: Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

  @eremita alo bre, ajde olabavi... ljudi su ginuli, otkud znas da Rayela nije iz Banjaluke/ima nekog tamo... i otkud znas da tamo nije bilo gore? mada je gore totalno nepojaman pojam kad su ovakva zverstva u pitanju, i umesto sto se svi ovde cigancite ko kreteni oko toga ko je bio bolji a ko gori, bolje bi vam bilo da se malo prihvatite drustveno korisnog rada, umesto sto se tu natezete oko gluposti... nije na kraju ni bitno ko je napravio S**** vec je mnogo bitnije ispraviti ga, i vuci ovaj svet u neku svetliju buducnost!
  planetary displacement failed (still stuck here)

 7. #7
  Elita rdeki (avatar)
  Učlanjen
  11.10.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  16.049
  Reputaciona moć
  288

  Podrazumevano Re: Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

  Citat Original postavio Hammerhead
  nije na kraju ni bitno ko je napravio S**** vec je mnogo bitnije ispraviti ga, i vuci ovaj svet u neku svetliju buducnost!
  A ispravices ga sto ces o jednim zrtvama pricati na sav glas, a o drugima ces cutati?
  Hajdemo u planine...

 8. #8
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.447
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

  Citat Original postavio Hammerhead
  @eremita alo bre, ajde olabavi... ljudi su ginuli, otkud znas da Rayela nije iz Banjaluke/ima nekog tamo... i otkud znas da tamo nije bilo gore? mada je gore totalno nepojaman pojam kad su ovakva zverstva u pitanju, i umesto sto se svi ovde cigancite ko kreteni oko toga ko je bio bolji a ko gori, bolje bi vam bilo da se malo prihvatite drustveno korisnog rada, umesto sto se tu natezete oko gluposti... nije na kraju ni bitno ko je napravio S**** vec je mnogo bitnije ispraviti ga, i vuci ovaj svet u neku svetliju buducnost!
  А с којим ти правом тражиш да ја "олабавим" ... шта ја то лоше чиним или тражим ОСИМ ДА ЗЛОЧИНЦИ ЗА ПОЧИЊЕН ГЕНОЦИД НАД СРБИМА У САРАЈЕВУ ОДГОВАРАЈУ??? Ти би те злочине по старом комуњарском рецепту "под тепих", или к'о мачка гов*о... али неће моћи

  Све злочине и све злочинце на сунце - СВИ ДА ОДГОВАРАЈУ. Овакве постове не пишеш када нагрђују и прозивају Србе!

  п.с. А и ово што си написао, сунце ти калајисано, к'о да си побегао из неког
  Булајићевог филма.
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 9. #9
  Buduća legenda Rayela (avatar)
  Učlanjen
  30.01.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  39.475
  Reputaciona moć
  935

  Podrazumevano Re: Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

  Citat Original postavio eremita
  А који си па ти курајбер па да ти да одређујеш ШТА ЋЕ ДА БУДЕ ПРВО а ШТА ДРУГО??? Боље још једном прочитај ову грозоту и чињенице о злочину над
  Србима и покриј се ушима.
  Pa moze mi se, lepsa sam od tebe, pametnija ,obrazovanija
  pa tako imam vise prava da imenujem zlocini..

  Si skapirao ili da jos jednom ponovim?

 10. #10
  Buduća legenda Rayela (avatar)
  Učlanjen
  30.01.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  39.475
  Reputaciona moć
  935

  Podrazumevano Re: Ću­ta­nje - ma­ska za ge­no­cid

  Citat Original postavio Johntra Volta
  Pa normalno.Na svaku pomen o stradanju Srba dolazi kontra,a kad se pomene stradanje muslija i ostalih onda nije kulturno izreci kontra stavove.
  Stradanje Srba se nazalost vodi pod "kolateralnom stetom"..
  Nisam iz Banja Luke (nikada tamo nisam ni bila , a nesto i ne nameravam da idem).
  Iz Srbije sam ( Srez ,okrug Nikola Pasic)

  A zato je kriva radikalska stoka..

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •