Predlog Ahtisarija
Prikazujem rezultate 1 do 12 od 12

Tema: Predlog Ahtisarija

 1. #1
  Iskusan Samanta_ (avatar)
  Učlanjen
  21.04.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Offenbach
  Poruke
  6.251
  Reputaciona moć
  116

  Podrazumevano Predlog Ahtisarija

  Detaljne odredbe predloga Ahtisarija

  Ustavne odredbe

  Po sporazumu Kosovo će imati Ustav koji će biti formulisan i usvojen od strane stanovnika Kosova.

  Sve odredbe buduceg Ustava moraju biti dosledne Sporazumu. U slučaju sukoba između Ustava i Sporazuma, prevagnuce Sporazum.


  Sporazum ne propisuje čitav Ustav, ali definise neke kljucne elemente koji moraju biti ukljuceni u buduci Ustav.

  - Ustav mora obezbediti sledeće:
  - Kosovo je multietnicka zajednica zasnovana na jednakosti svih njenih gradjana;
  - Kosovo nema zvanicnu religiju i neutralno je po pitanju religijskih ubeđenja;
  - Kosovo će imati sopetvenu, distinktivnu zastavu, grb i himnu, koji će odrazavati multietnicki karakter Kosova;
  - Sluzbeni jezici Kosova biće albanski i srpski;
  - Kosovo će imati pravo da vodi pregovore i zakljucuje međunarodne ugovore, ukljucujuci i pravo da zahteva clanstvo u međunarodnim organizacijama;
  - Kosovo neće imati teritorijalnih pretenzija, niti će pokusavati da se ujedini sa bilo kojom drugom državom ili delom države;
  - Kosovo će potpomagati i olaksavati siguran i dostojanstven povratak izbeglica i raseljenih lica;
  - Prava i slobode izlozene u glavnim međunarodnim instrumentima i sporazumima o osnovnim ljudskim pravima i slobodama biće direktno primenjivi na Kosovu;
  - Manjinske zajednice će biti zastupljene u Skupstini kroz system garantovanih/rezervisanih poslanickih mesta;
  - Zakonodavstvo koje se bavi pitanjima od posebnog interesa za manjinske zajednice na Kosovu zahteva specificnu parlamentarnu proceduru- „duplu većinu” i glasanje prisutnih skupstinskih poslanika;
  - Vlada Kosova, ukljucujuci i svoje civilne sluzbe, odrazavace raznolikost stanovnika Kosova;
  - Predsednik Kosova će predstavljati jedinstvo naroda Kosova;
  - Biće osnovan Ustavni sud sastavljen od devet istaknutih pravnika najviseg moralnog karaktera.  Ljudska prava i osnovne slobode
  i prava zajednica i njihovih pripadnika

  Ljudska prava i osnovne slobode

  - Rešenje predviđa da Kosovo mora da podrži, promoviše i štiti međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode.

  - Sva lica na Kosovu imaju pravo na ova prava i slobode bez bilo kakve diskriminacije. Sva lica na Kosovu su jednaka pred zakonom i imaju pravo, bez diskriminacije, da na isti način budu štićena zakonom.

  Prava zajednica i njihovih pripadnika

  - U okviru Rešenja, Kosovo mora da garantuje zaštitu nacionalnog ili etničkog, kulturnog, jezičkog i verskog identiteta svih zajednica i njihovih pripadnika.

  - Pripadnici zajednica imaće specifična prava, pored svojih ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući pravo na slobodu izražavanja, negovanje i razvoj svog identiteta i osobenosti zajednice. U skladu sa važećim zakonima i međunarodnim standardima, pripadnici zajednica će na primer, imati pravo da:

  - dobijaju javno obrazovanje na jednom od službenih jezika na Kosovu po svom izboru na svim nivoima, ili na svom jeziku tamo gde čine dovoljnu većinu;
  - osnivaju i upravljaju privatnim obrazovnim institucijama i institucijama za obuku;
  - slobodno koriste svoj jezik i pismo u privatnom i javnom životu;
  - koriste svoj jezik i pismo u svojim odnosima sa javnim organima u oblastima u kojima imaju dovoljan udeo u stanovništvu;
  - koriste i ističu simbole zajednice;
  - njihova lična imena budu zavedena u originalnom obliku;
  - imaju garantovan pristup i da budu zastupljeni u javnim elektronskim medijima, kao i da imaju program na svom jeziku, osnivaju i koriste svoje medije i koriste rezervisani broj frekvencija za elektronske medije;
  - uživaju neometane kontakte na Kosovu i sa licima u bilo kojoj državi.

  - Pripadnici zajednica će takođe imati jasne uloge u javnim poslovima i u procesima donošenja odluka na Kosovu, uključujući garantovanu zastupljenost u Skupštini, Vladi i pravosuđu.

  Izbeglice i interno raseljena lica

  - Rešenje takođe daje pravo svim izbeglicama i interno raseljenim licima sa Kosova da se vrate i zahtevaju povraćaj svoje imovine i ličnih dobara u skladu sa kosovskim i međunarodnim pravom.

  Nestala lica

  - Rešenje poziva Kosovo i Republiku Srbiju da preduzmu potrebne mere da utvrde i pruže informacije u vezi sa identitetom, lokacijom i sudbinom nestalih lica, u punoj saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i sa drugim međunarodnim partnerima.

  Decentralizacija

  Rešenje obezbeđuje sistem decentralizacije čija je svrha promovisanje dobrog upravljanja, transparentnosti i efikasnosti u javnim službama. Posebno uviđajući zabrinutost zajednice kosovskih Srba, rešenje obezbeđuje visok stepen kontrole nad njenim sopstvenim poslovima.

  Osnivanje novih opština

  - Rešenjem se osniva šest novih ili proširenih srpskih opština na Kosovu: Severna Mitrovica; Gračanica; Ranilug; Parteš; Klokot/Vrbovac; i Novo Brdo.

  - Sadašnja opština Mitrovica biće podeljena na dve opštine Severnu Mitrovicu i Južnu Mitrovicu, a saradnja i koordinacija između te dve opštine ostvarivaće se putem novouspostavljenog Zajedničkog odbora.

  - Dodatne opštine za manjinske zajednice mogu da budu osnovane u konsultaciji sa dotičnim zajednicama.

  - Odredbe Rešenja koje se odnose na osnivanje novih opština može, prema potrebi, da razmatra, menja i dopunjuje Međunarodni civilni predstavnik nakon što bude sproveden popis stanovništva.

  Nadležnosti opština

  - Sve opštine imaće odgovornost iz oblasti koje utiču na svakodnevni život građana Kosova, uključujući: obrazovanje na pretškolskom nivou, nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja; javnu primarnu zdravstvenu zaštitu; lokalni privredni razvoj; urbano i ruralno planiranje; javno stanovanje; davanje naziva putevima, ulicama i drugim javnim mestima; i pružanje javnih usluga i komunalnih usluga, između ostalog.

  - Osim toga, navedene srpske opštine na Kosovu imaće sledeće proširene odgovornosti:
  - Opštine Severna Mitrovica, Gračanica i Štrpce imaće ovlašćenja nad bolnicama i pružanjem sekundarne zdravstvene zaštite u svojim opštinama.
  - Opština Severna Mitrovica imaće određene odgovornosti u pogledu Univerziteta na srpskom jeziku u Mitrovici.
  - Sve srpske opštine na Kosovu biće odgovorne za zaštitu i promociju kulturnih i verskih pitanja na lokalnom nivou;
  - Sve srpske opštine na Kosovu imaće povećanu ulogu u izboru komandira lokalnih policijskih stanica.

  Opštinske finansije

  - Sve opštine biće odgovorne za svoje sopstvene budžete i imaju prava na sopstvene finansijske resurse.
  - Biće uspostavljen pravedan i transparentan sistem dodeljivanja sredstava, koji će obezbediti veću autonomiju opština pri dodeli i potrošnji sredstava dobijenih iz budžeta centralne vlade.

  Saradnja opština

  - Opštine će imati pravo da formiraju udruženja i partnerstva sa drugim opštinama na Kosovu radi vršenja svojih funkcija od zajedničkog interesa.

  - Opštine će imati pravo da sarađuju sa opštinama i institucijama u Srbiji, uključujući i pravo da primaju finansijske donacije i tehničku pomoć iz Srbije u okviru parametara koji su jasno utvrđeni ovim rešenjem. 2. #2
  Iskusan Samanta_ (avatar)
  Učlanjen
  21.04.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Offenbach
  Poruke
  6.251
  Reputaciona moć
  116

  Podrazumevano Re: Predlog Ahtisarija

  Versko i kulturno nasleđe

  Verska sloboda i zaštita

  - Na osnovu Rešenja, Kosovo neće imati zvaničnu religiju.

  - Rešenje predviđa autonomiju i zaštitu svih veroispovesti, njihove imovine i njihovih objekata.

  - Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) na Kosovu biće pružena dodatna bezbednost i druge određene vrste zaštite, prava, privilegija i imuniteta, uključujući garancije protiv eksproprijacije, potpuno diskreciono pravo u upravljanju svojom imovinom i pristupu svojim objektima.

  - SPC će moći slobodno da prima donacije i podršku od bilo koje institucije, pod uslovom da se to obavlja na potpuno transparentan način.

  Bezbednost

  - SPC, njeni manastiri, crkve i drugi verski i kulturni lokaliteti od posebnog značaja za zajednicu kosovskih Srba dobiće neophodno fizičko obezbeđenje.

  - Glavnu odgovornost za pružanje ove vrste obezbeđenja imaće kosovske agencije za sprovođenje zakona.

  - Međunarodno vojno prisustvo nastaviće da obezbeđuje devet glavnih srpskih verskih i istorijskih objekata do donošenja odluke o prenosu ove odgovornosti na Kosovsku policijsku službu.

  Zaštitne zone

  - 45 zaštitinih zona biće uspostavljeno oko najznačajnijih crkava i manastira, kao i istorijskih spomenika.
  - Zaštitnim zonama biće zabranjene ili ograničene izvesne aktivnosti koje mogu da imaju štetan uticaj na istorijski, kulturni i prirodni ambijent oko objekata, ili da ozbiljno remete monaški način života, ali njima neće biti ugrožena imovinsko-vlasnička prava.
  - Od 45 zaštitnih zona, biće uspostavljene zone oko Manastira Visoki Dečani, Pećke Patrijaršije, Manastira Gračanica, Manastira Devič i Manastira Gorioč, Manastira Budisavci, Istorijskog centra Prizrena, sela Velika Hoča i oko brojnih drugih lokaliteta.

  Savet za nadgledanje sprovođenja

  - Biće osnovan Savet za nadgledanje sprovođenja (SNS), uz učešće lokalnih i međunarodnih predstavnika, koji će nadgledati i pomagati srpovođenje Rešenja u delu koji se odnosi na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu.

  Vraćanje arheoloških i etnoloških eksponata
  - Od vlasti u Srbiji se očekuje da vrate arheološke i etnološke eksponate, koji su pozajmljeni iz muzeja na Kosovu 1998-1999. godine.

  Privredna i imovinska pitanja

  Opšte

  - Odredbe Rešenja koje se odnose na privredu imaju za cilj obezbeđivanje ekonomske održivosti Kosova.
  - Rešenjem se omogućujue da Kosovo, između ostalog, podnese zahtev za članstvo u međunarodnim finansijskim institucijama (MFI) i da sklapa ugovorne aranžmane i druge međunarodne aranžmane.
  - Rešenjem se stavlja poseban naglasak na obezbeđivanje da imovinski sporovi, koji često pogađaju prava manjina budu rešavani na transparentan način, u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i uz znatno međunarodno angažovanje.
  - Međunarodni civilni predstavnik (MCP) imaće ulogu u naimenovanju osoba na ključne položaje u privredi.

  Imovina

  - Javna preduzeća (JP), kojima trenutno upravlja Kosovska poverenička agencija (KPA), biće preneta u nadležnost Kosova. Javna preduzeća koja pružaju svoje usluge samo u ograničenom broju opština biće preneta u nadležnost tih opština.

  - Povereništvo nad društvenim preduzećima (DP) biće preneto sa KPA na instituciju koja će naslediti KPA, u kojoj će biti znatnog međunarodnog angažovanja. Žalbe na odluke KPA će i dalje da rešava Specijalna komora pri Vrhovnom sudu u kojoj su međunarodne sudije u većini.

  - Kosovska agencija za imovinu (KAI) će nastaviti da rešava privatne imovinske sporove u skladu sa svojim mandatom, uz jako međunarodno angažovanje. Žalbe na odluke Komisije za imovinske zahteve KAI rešavaće veća Vrhovnog suda u kojima su međunarodne sudije u većini.

  - Skupština Kosova se bavi pitanjima restitucije imovine, uključujući imovinu Srpske pravoslavne crkve, kao prioritetnim pitanjem. Sve manjinske zajednice biće uključene u taj proces.

  Spoljnji dug

  - Shodno Rešenju, Kosovo će preuzeti svoj deo međunarodnog duga Republike Srbije.
  - Deo međunarodnog duga Kosova biće utvrđen putem pregovora između Kosova i Republike Srbije, uzimajući u obzir principe koji su korišćeni za raspodelu spoljašnjeg duga u slučaju sukcesije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

  Pravosudni sistem

  Rešenje predviđa pravosudni sistem na Kosovu koji je zasnovan na vladavini prava, koji je integrisan, nezavisan, profesionalan i nepristrasan.

  Obezbeđivanje etničke raznolikosti

  - U vezi sa regrutovanjem, izborom, imenovanjem, unapređivanjem i transferom sudija i tužilaca, Rešenje zahteva od relevantnih organa na Kosovu da obezbede da sudska i tužilačka služba odražavaju multietnički karakter Kosova, a posebno etnički sastav u oblasti njihovih nadležnosti. U tom smislu:

  - Kosovski savet za pravosuđe (KSP) treba da preduzme sve potrebne mere u cilju povećanja broja sudija i tužilaca iz zajednica koje su trenutno podzastupljene;
  - Na nivou okružnih sudova i Vrhovnog suda, postojaće zahtev za određenim minimalnim brojem sudskih pozicija rezervisanih za sudije sa Kosova koji nisu Albanci;
  - Kandidate za mesta sudija koja su rezervisana za pripadnike kosovskih nealbanskih zajednica, nominovaće za imenovanje članovi KSP-a koji sami predstavljaju nealbanske zajednice.

  Poboljšanje pristupa pravosuđu

  - Biće osnovan Ustavni sud kojeg će činiti devet uglednih pravnika od najvećeg moralnog karaktera;

  - Rešenje se fokusira na poboljšanje pristupa pravosuđu svih lica na Kosovu, a posebno stanovnika novoosnovanih opština na Kosovu sa srpskom većinom;

  - Nova opština će imati mogućnost da podnese zahtev KSP-u za osnivanje novog osnovnog suda na svojoj teritoriji, ili da bude pod nadležnošću jednog od osnovnih sudova u drugoj opštini;

  - Ako za tu opštinu ne bude osnovan novi osnovni sud, nadležni organi moraće da preduzmu sve mere koje su potrebne da se obezbedi da lokalne zajednice u novoj opštini imaju pristup pravosuđu, uključujući na primer, osnivanje Odeljenja osnovnog suda na teritoriji te opštine, ili obezbeđivanje da osnovni sud koji je nadležan za tu opštinu zaseda u toj opštini.

  Jačanje Kosovskog saveta za pravosuđe (KSP)

  - Rešenje predviđa sastav KSP-a koji je široko zastupnički, funkcionalan i nezavisan;
  - Po završetku mandata UNMIK-a, KSP će imati najviše ovlašćenje da predlaže Predsedniku Kosova kandidate za imenovanja ili reimenovanja u zvanja sudija i tužilaca;

  - KSP će i dalje biti ovlašćen da vrši tekuću, sveobuhvatnu reviziju podobnosti svih kandidata na celom Kosovu za stalna imenovanja u pravosudnoj i tužilačkoj službi.

 3. #3
  Iskusan Samanta_ (avatar)
  Učlanjen
  21.04.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Offenbach
  Poruke
  6.251
  Reputaciona moć
  116

  Podrazumevano Re: Predlog Ahtisarija

  Sektor bezbednosti

  - Sporazum će značajno povecati moći i odgovornosti vlasti u Pristini uz postovanje bezbednosti na Kosovu

  - Novo Vece bezbednosti Kosova odgovorno Premijeru, biće osnovano da bi razvilo obuhvatnu strategiju

  Policijske snage Kosova (KPS)

  - Policijske snage Kosova imace jedinstvenu komandnu stukturu sirom Kosova.

  - Etnicki sastav Policijskih snaga Kosova u okviru odredjene opstine odrazavace, koliko je god moguće, etnicki sastav populaciije u toj opstini.

  - U opstinama na Kosovu sa srpskom većinom, Skupstina opstine će birati komandanta lokalne policijske stanice.

  Snage bezbednosti Kosova (KSF)

  - Biće osnovane nove, profesionalne i multietnicke snage bezbednosti Kosova

  - Snage bezbednosti Kosova će imati najviše 2,500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista bez teskog naoruzanja. Pripadnici Snaga bezbednosti Kosova biće regrutovani sa cele teritorije Kosova formalnim procesom selekcije koji će zajednicki napraviti Kosovo i Međunarodno vojno prisustvo (IMP).

  - Snage bezbednosti Kosova će u početku biti prvenstveno odgovorne za hitne intervencije, odlaganje eksplozivnih sredstava i civilnu zastitu.

  - Snage bezbednosti Kosova će biti osposobljene i pripremljene za obavljanje ostalih bezbednosnih funkcija koje nisu primerene za policiju ili druge kriminalisticke sluzbe. Međunarodno vojno prisusvo, u koordinaciji sa Međunarodnim civilnim predstavnikom, odlucivace kada će ovlastiti Snage bezbednosti Kosova da se ukljuce u ove druge bezbednosne funkcije.

  - Postojeca Kosovska civilna zastita (KPC), ispunivsi svoje ciljeve, ukljucujuci olaksavanje post-konfliktnog oporavka na Kosovu, biće raspusten u toku jedne godine. Međunarodna zajednica će razviti proces demobilizacije i reintegracije za demobilisane pripadnike KPC-a.

  Obavestajna bezbednosna sluzba

  Kosovo će imati domaću bezbednosnu agenciju koja će nadzirati pretnje unutrasnjoj bezbednosti Kosova.

  Međunarodno prisustvo

  Kosovo će biti odgovorno za upravljanje svojim poslovima i ispunjavanje svojih obaveza navedenih u sporazumu. Međunarodni civilni predstavnik će biti imenovan da nadzire implementaciju sporazuma i podrzi relevantne napore kosovskih vlasti. Snage KFOR-a će zadrzati svoje prisustvo na celoj teritoriji Kosova i obezbediti podrsku kosovskim vlastima.

  Međunarodno civilno prisustvo

  a. Međunarodno civilno prisustvo

  - Međunarodni civilni predstavnik (ICR), koji će istovremeno biti i Specijalni predstavnik Evropske Unije (EUSR) biće imenovan od strane Međunarodne koordinacione grupe (ISG) koju cine predstavnici vaznih međunarodnih institucija.

  - Međunarodni civilni predstavnik će imati odlucujucu vlast na Kosovu u pogledu interpretacije civilnog aspekta sporazuma.


  - Međunarodni civilni predstavnik će imati podrsku Međunarodne civilne kancelarije (ICO). Međunarodna civilna kancelarija će biti manja i njena uloga će se bitno razlikovati od uloge UNMIK-a.

  - Za razliku od UNMIK-a Međunarodni civilni predstavnik neće imati izvrsni mandat upravljanja Kosovom. Međunarodni civilni predstavnik će imati specijalna ovlascenja koja mu omogućuju da obezbedjuje i nadzire punu implementaciju ovog sporazuma, ukljucujuci i pravo da, prema potrebi, preduzima odredjene mere. Međunarodni civilni predstavnik može, na primer, ispraviti i ponistiti odluke kosovskih javnih vlasti za koje on/ona smatra da nisu u saglasnosti sa sporazumom.

  - Mandat Međunarodnog civilnog predstavnika će trajati dok Međunarodna koordinaciona grupa ne ustanovi da je Kosovo implementiralo odredbe ovog sporazuma. Međunarodna koordinaciona grupa će obaviti prvu reviziju statusa implementacije sporazuma nakon dve godine.

  b. Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane (ESDP)

  - Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane , pod direkcijom Specijalnog predstavnika Evropske Unije, će pomagati Kosovu u razvoju efikasne, nepristrasne i reprezentativne vladavine pravnih institucija.

  - Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane imace ovlascenje da obezbedjuje pravilnu istragu, krivicno gonjenje i presudu kod specificnih osetljivih krivicnih dela ukljucujuci, po potrebi, i nezavisne, međunarodne tuzioce i sudije.

  - Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane će takođe imati ovlascenje da preuzme ogranicene izvrsne funkcije da bi obezbedila održavanje i unapredjenje vladavine zakona, javnog reda i bezbednosti.

  Međunarodno vojno prisustvo

  - Snage KFOR-a će ostati na Kosovu kao Međunarodno vojno prisustvo (IMP) da bi obezbedile sigurno i bezbedno okruzenje, zajedno sa Međunarodnim civilnim predstavnikom, kao podrska kosovskim institucijama sve dok ove institucije ne budu sposobne da preuzmu odgovornost za bezbednost Kosova.

  - Na početku implementacije sporazuma, KFOR će obezbedjivati određen broj lokacija Srpske pravoslavne crkve.


  - U početnom periodu Međunarodno vojno prisustvo će takođe nadzirati, nadgledati i imati izvrsno ovlascenje nad novim Kosovskim bezbednosnim snagama.

  Prelazni aranžmani

  Nakon što Rešenje stupi na snagu nastupiće prelazni period u trajanju od 120 dana.
  U toku ovog prelaznog perioda:

  Proces donošenja Ustava

  - Biće izrađen nacrt novog Ustava od strane Ustavne komisije sastavljene od 21 člana, koji moraju da za tu svrhu poseduju neophodne relevantne profesionalne kvalifikacije i ekspertizu.

  - Ustav će potvrditi Međunarodni civilni predstavnik (MCP).

  - Skupština Kosova imaće odgovornost da formalno usvoji Ustav. Za usvajanje će biti potrebna 2/3 većina u Skupštini i odgovarajuće konsultacije sa poslanicima Skupštine koji ne predstavljaju većinu.

  Zakonodavstvo Kosova

  - Skupština Kosova mora formalno da usvoji izvesne zakonske propise neophodne za sprovođenje uslova Rešenja, koji će početi da važe odmah nakon završetka prelaznog perioda.

  - Ti zakonski propisi moraju da obuhvate zakone o opštim i lokalnim izborima, o lokalnoj samoupravi i granicama opština, i o uspostavljanju zaštitinih zona oko naznačenih srpskih verskih i kulturnih objekata.

  Prisustvo UNMIK-a

  - U toku prelaznog perioda, UNMIK će nastaviti da izvršava svoj mandat shodno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN. O pitanjima koja se odnose na sprovođenje Rešenja, konsultovaće se sa MCP, koji će imati ovlašćenje da nadgleda sprovođenje Rešenja i daje preporuke UNMIK-u u vezi sa bilo kojom aktivnošću koju treba preduzeti da bi bila obezbeđena usaglašenost sa Rešenjem.

  - Ustavni okvir i drugi važeći zakoni ostaće na snazi u onoj meri u kojoj nisu suprotni Rešenju.

  - Na kraju prelaznog perioda ovlašćenja će sa UNMIK-a biti u celini preneta na kosovske organe, ukoliko nije drugačije predviđeno Rešenjem.

  - UNMIK će obezbediti valjano prenošenje postojećeg pravnog okvira u pravni okvir uspostavljen na osnovu Rešenja.

  Izbori

  - Najkasnije 9 meseci od stupanja na snagu, na Kosovu će se održati opšti i opštinski izbori.

 4. #4
  Iskusan Samanta_ (avatar)
  Učlanjen
  21.04.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Offenbach
  Poruke
  6.251
  Reputaciona moć
  116

  Podrazumevano Re: Predlog Ahtisarija

  IZVRŠNI REZIME

  Uvod

  I. Cilj Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova je da definiše odedbe neophodne za jedno buduće Kosovo koje je sposobno za život, održivo i stabilno. Predlog uključuje detaljne mere koje će obezbediti promovisanje i zaštitu prava zajednica i njihovih članova, stvarnu decentralizaciju vlasti kao i očuvanje i zaštitu kulturnog i verskog nasledja. Pored toga, Rešenje propisuje ustavne, ekonomske i bezbednosne mere čiji je zajednički cilj da doprinesu razvoju multietničkog, demokratskog i prosperitetnog Kosova. Važan elemenat Rešenja je mandat za buduće međunarodno civilno i vojno prisustvo na Kosovu kako bi se nadgledala primena Rešenja i pružila pomoć nadležnim vlastima Kosova u obezbedjivanju mira i stabilnosti širom Kosova. Odredbe Rešenja će imati pravnu snagu iznad svih drugih pravnih odredbi na Kosovu.

  II. Odredbe Rešenja

  Rešenje se sastoji od glavnog dela u kojem se nalazi četrnaest članova koji uspostavljaju ključne principe i dvanaest aneksa kojima se ti principi razradjuju

  - Kosovo će biti multietničko društvo, koje će upravljati samo sobom demokratski i uz puno poštovanje vladavine zakona, po najvišim međunarodno priznatim standardima ljudskih prava i osnovnih sloboda, i koje promoviše mirnu i prosperitetnu egzistenciju svih svojih stanovnika.

  - Kosovo će usvojiti ustav kako bi se takvi principi utemeljili. Iako Rešenje ne propisuje kompletan ustav, ono definiše osnovne elemente koji moraju biti deo ustava.

  - Kosovo će imati pravo da pregovara i zaključuje međunarodne sporazume, uključujući i pravo da traži članstvo u međunarodnim organizacijama.

  - Centralni element Rešenja je zaštita i promovisanje prava članova zajednica. Rešenje se bavi ključnim aspektima koji treba da budu zaštićeni, uključujući kulturu, jezik, obrazovanje i simbole. Ono takođe predvidja konkretne mehanizme predstavljanja za članove zajednica na Kosovu koji nisu Albanci u ključnim javnim institucijama kako bi se očuvalo i podstaklo njihovo stvarno i aktivno učešće u javnom životu. Kako bi se u zakonodavnom procesu zaštitila prava članova zajednica na Kosovu koji nisu Albanci, Rešenje takođe predvidja da određeni taksativno nabrojani zakoni mogu biti usvojeni samo ukoliko se većina ne-albanskih članova kosovske Skupštine složi oko njihovog usvajanja.

  - Rešenje daje širok predlog za decentralizaciju, koji je po opsegu obiman i ima za nameru promovisanje dobre vlasti, transparentnosti i efikasnosti javnih usluga. Predlog se posebno koncentriše na konkretne potrebe i bojazni zajednice Srba na Kosovu, koji će imati visoki stepen kontrole nad svojim poslovima. Elementi decentralizacije uključuju inter alia, nove opštinske nadležnosti u opštinama u kojima su Srbi većina (kao što je to slučaj kod sekundarnog zdravstvenog osiguranja i visokog školstva); široku opštinsku autonomiju u finansijskim pitanjima, uključujući i mogućnost primanja finansiranja iz Srbije koje je trasparentno a namenjeno širokom spektru opštinskih aktivnosti i ciljeva; odredbe o među-opštinskom partnerstvu i saradnji sa institucijama u Srbiji; i osnivanje šest novih, ili značajno proširenih, opština u kojima su Srbi većina (Gračanica, Novo Brdo, Klokot, Ranilug, Partes, Severna Mitrovica).

  - Rešenje takođe predvidja pravosudni sistem na Kosovu koji bi bio jedinstven, nezavistan, profesionalan i nepristrasan i koji bi omogućavao svim licima na Kososvu pristup pravdi. Ono takođe predvidja mehanizme koji treba da obezbede da sistem pravosudja uključuje sve, a da sastav sudija i javnih tužilaca odražava multietnički karakter Kosova.

  - Odredbe o zaštiti i promovisanju verskog i kulturnog nasledja će osigurati slobodno i neometano postojanje i funkcionisanje srpske pravoslavne crkve (SPC) na Kosovu. Više od četrdeset ključnih verskih i kulturnih lokaliteta će biti okruženo Zaštitnim zonama kako bi se sprečilo bilo kakvo ometajuće komercijalno ili industrisko poslovanje ili izgradnja, i kako bi se očuvalo kulturno dostojanstvo ovakvih mesta. Rešenje takođe nalaže uspostavljanje dodatne fizičke zaštite za odredjene izabrane objekte. SPC i njene interne organizacije će eksplicitno biti priznate od strane kosovskih vlasti i biće im data nepovredivost njihove imovine kao i oslobodjanje i olakšice kod plaćanja poreza i carina. SPC na Kosovu će takođe imati slobodu da održava veze sa SPC u Beogradu.

  - Sve izbeglice i interno raseljena lica sa Kosova imaće pravo na povratak i povraćaj njihove imovine i lične imovine. Rešenje takođe poziva Kosovo i Srbiju da u potpunosti saradjuju sa Međunarodnom komisijom Crvenog krsta kako bi se utvrdila sudbina nestalih lica.

  - Rešenje uključuje konkretne odredbe koje imaju za cilj promovisanje i obezbedjivanje održivog ekonomskog razvoja na Kosovu. Rešenje navodi transparentne postupke za razgraničavanje spornih imovinskih zahteva i nastavak procesa privatizacije sa značajnim učešćem međunarodne zajednice. Pored toga, Rešenje definiše mehanizme za odredjivanje kosovskog učešća u spoljnom dugovanju Srbije i za rešavanje pitanja rešititucije imovine.

  - Rešenje takođe predvidja uspostavljanje profesionalne, multietničke i demokratske službe bezbednosti na Kosovu, podstičući značajno lokalno učešće u njenom razvoju, ali uz zadržavanje izvesnog nivoa međunarodnog nadzora neophodnog za krajnji uspeh u ovom osetljivom području. Policijske snage Kosova će imati jedinstveni lanac komade na celom Kosovu sa lokalnim policajcima koji će odražavati etnički sastav opština u kojima rade. U opštinama na Kosovu gde su Srbi većinski deo stanovništva, skupštine opština će imati veća ovlašćenja kod izbora lokalnog komandira stanice. Nove profesionalne multietničke snage bezbednosti Kosova (SBK) će biti uspostavljene u roku od godinu dana. U početku one će preuzeti odgovornost reagovanja u kriznim situacijama, uklanjanje eksploziva i zaštite civila. One će imati najviše do 2.500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista. Rešenje predvidja da će sadšnji Kosovski korpus za zaštitu (KKZ) biti rasformiran u roku od jedne godine.

  - Imajući u vidu da ispunjavanje obaveza od strane Kosova u okviru Rešenja zahteva širok spektar složenih i teških aktivnosti, dokument predvidja buduće međunarodno prisustvo radi nadzora i pomoći u značajnim naporima kosovskih vlasti. Ovo prisustvo se sastoji od tri osnovne komponente:

  - Međunarodni civilni predstavnik(MCP), koji je istovremeno i Specijalni predstavnik Evropske unije, biće postavljen od strane Međunarodne grupe za nadzor (MGN) koja je sastavljena od glavnih međunarodnih zainteresovanih učesnika. MCP će imati najviša ovlašćenja za nadzor nad primenom Rešenja. MCP će imati konkretna ovlašćenja koja će biti dodeljena njemu ili njoj, kako bi bio ili bila u mogućnodti da preduzima akcije neophodne za nadzor i obezbedjenje uspešne primene Rešenja. Ovo uključuju ovlašćenje da poništi odluke ili zakone donete od strane kosovskih vlasti i da kazni ili smeni javne funkcionere čije su akcije ocenjene od strane MCP da nisu u skladu sa slovom ili duhom Rešenja. MCP će takođe biti konačna instanca na Kosovu u vezi civilnih aspekata Rešenja.

  - Misija Evropske unije za pitanja politike odbrane (MEUPPO) koja će nadlegati, voditi i savetovati u vezi svih područja vezanih za vladavinu zakona. Konkretno, ona će pomagati Kosovu u razvoju efikasne, pravične i reprezentativne policije, sudija, carine i kazneno-popravnih institucija, a imaće i ovlašćenja da preuzme druge odgovornosti kako bi obezbedila održavanje i promovisanje vladavine zakona, javnog reda i bezbednosti.

  - Međunarodno vojno prustvo pod rukovodstvom NATO-a skupa sa MCP i uz saradnju kosovskih institucija će pružiti mirno i bezbedno okruženje širom Kosova, sve dotle dok kosovske institucije ne budu u stanju da u punoj meri preuzmu odgovornosti u vezi bezbednosti.

  - Radi pomoći u nadzoru koji je neophodan za uspešnu primenu Rešenja, biće potrebno široko prisustvo OSCE-a (Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi) na terenu na Kosovu.

  III. Primena Rešenja

  - Nakon stupanja na snagu Rešenja, biće prelazni period od 120 dana, tokom kojeg će postojeći mandat UNMIK-a ostati nepromenjen. Kako bi se omogućio neposredni nadzor nad primenom Rešenja od strane Kosova, MCP će imati ovlašćenje da nadgleda tu primenu i daje preporuke UNMIK-u o akcijama koje treba preduzeti kako bi se obezbedilo poštovanje Rešenja.

  - Tokom prelaznog perioda će Skupština Kosova, uz konsultacije sa MCP-om, biti odgovorna za usvajanje ustava i zakona neophodnih za primenu Rešenja. Novi ustav i zakoni će stupiti na snagu odmah nakon isteka prelaznog perioda.

  - Na kraju prelaznog perioda mandat UNMIK-a će prestati i sva zakonodavna i izvršna vlast koja je bila data UNMIK-u biće kompletno prebačena na vlasti Kosova u skladu sa Rešenjem.

  - U roku od devet meseci nakon stupanja na snagu Rešenja, treba da se održe opšti i lokalni izbori.

  - Mandat MCP-a će se nastaviti sve dok MGP ne utvrdi da je Kosovo izvršilo primenu odredaba Rešenja.

 5. #5
  Iskusan Samanta_ (avatar)
  Učlanjen
  21.04.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Offenbach
  Poruke
  6.251
  Reputaciona moć
  116

 6. #6
  Iskusan Samanta_ (avatar)
  Učlanjen
  21.04.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Offenbach
  Poruke
  6.251
  Reputaciona moć
  116

  Podrazumevano Re: Predlog Ahtisarija

  Čeku upozorava Srbe: Nije ovo 1991. godina!


  Kosovski premijer Agim Čeku upozorio je kosovske Srbe da se ne ocepljuju iako su nezadovoljni predlogom rešenja za Kosovo koji je u petak podneo specijalni izaslanik UN Marti Ahtisari.

  Niko nije u potpunosti zadovoljan Ahtisarijevim predlogom koji nije ispunio očekivanja kosovskih Albanaca o punoj nezavisnosti, ali svaki pokušaj kosovskih Srba na severu pokrajine da podele teritoriju neće uspeti, kazao je Čeku u intervjuu Rojtersu.

  "Srbi moraju da shvate da ovo nije 1991. Oni ne mogu da rade ono što su radili Srbi u Hrvatskoj. To jednostavno neće moći", upozorio je kosovski premijer.

  "Ahtisarijev dokument garantuje teritorijalni integritet Kosova i čitavim Kosovom upravljaće kosovske institucije", dodao je on.

  Prema njegovim rečima, Ahtisarijev predlog za rešenje budućeg statusa Kosova jeste "svetlo na kraju tunela", ali je dodao da će se o delovi tog nacrta još raspravljati u nastavku pregovora od 13.
  februara u Beču.

  "Kosovo izgleda kao pretnja sopstvenim gradjanima i celom regionu, jer u predlogu postoji suviše zaštićenih zona, mehanizama, ograničenja", ukazao je Čeku.

  Kosovski premijer je rekao da nije zabrinut zbog stava Rusije koja podržava vlasti u Beogradu i njihove težnje da Kosovo ostane deo Srbije.

  "Nadam se da će Rusija, bez obzira na njen drugačiji pristup, na kraju ipak podržati (novu) rezoluciju Saveta bezbednosti UN (o Kosovu)", dodao je Čeku.

 7. #7
  Iskusan Samanta_ (avatar)
  Učlanjen
  21.04.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Offenbach
  Poruke
  6.251
  Reputaciona moć
  116

  Podrazumevano Re: Predlog Ahtisarija

  Mladenović: Značajno što je odbijen Ahtisarijev papir
  Predstavnik Demokratske stranke Srbije (DSS) Andreja Mladenović izjavio je danas da je od najvećeg značaja to što su svi relevantni faktori u Srbiji bez trunke zadrške odbili "papir" specijalnog izaslanika UN Martija Ahtisarija
  Mladenović je agenciji Beta rekao da je je Ahtisari svoj "papir" napravio potpuno mimo Beograda i bilo kakvih konsultacije sa Beogradom."Po svemu sudeći radi se o Ahtisarijevoj ličnoj ambiciji da njegov papir bude do sada najveći presedan u Evropi posle Drugog svetskog rata", ocenio je Mladenović.

  "Niko do sada još nije imao tako ličnu ambiciju da napravi papir u kojem se krše sva načela na kojima počiva međunarodni poredak i kojim se jednoj suverenoj zemlji otima 15 odsto njene teritorije.Ahtisari očigledno hoće da uđe u istroji ne birajući način", rekao je predstavnik.

  Prema Mladenovićevim rečima, Ahtisari je imao "veliku želju da dobije Nobelovu nagradu za mir, a sada predlaže eksperiment koji nije poznat u posleratnoj Evropi".Mladenović je kazao da što pre treba zakazati i održati konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije i naveo da će DSS učiniti sve da do te sednice dođe što pre.On je kazao da DSS očekuje da će i ostale stranke doprineti da se što pre konstituiše Skupština u novom sazivu jer - kako je ocenio - samo ona može dati mandat za nastavak pregovora i uputiti sve koji predstavljaju državu kako da pregovaraju o statusu Kosova.

  Predstavnik DSS je kazao da utvrđivanje statusa Kosova utiče na sve, te i na formiranje vlade Srbije.Mladenović je zato ukazao na to da zauzimanje stava prema platformi koalicije DSS/NS o Kosovu može pomoći da se prevaziđu teškoće u procesu formiranja vlade.

 8. #8
  Iskusan Alekasandar2 (avatar)
  Učlanjen
  25.01.2006.
  Lokacija
  BS "Galactica", on the way to Earth....I hope
  Poruke
  5.548
  Reputaciona moć
  99

  Podrazumevano Re: Predlog Ahtisarija

  Поздрав Саманта.
  Пољски председник Лех Качински је по први пут изјавио да Косово треба да има аутономију унутар Србије.

 9. #9
  Iskusan Samanta_ (avatar)
  Učlanjen
  21.04.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Offenbach
  Poruke
  6.251
  Reputaciona moć
  116

  Podrazumevano Re: Predlog Ahtisarija

  Pozdrav Sale 8-)

  SPC: Ahtisari ne može da poklanja deo Srbije


  Sveti arhijereski sinod Srpske pravoslavne crkve apelovao je na medjunarodnu zajednicu da spreči Martija Ahtisarija u naumu da izvrši pravno nasilje nad Srbijom i silom joj otme najdragoceniji deo njene teritorije, Kosovo i Metohiju.

  "SPC nema ništa protiv toga da on (Ahtisari), kome god želi, pokloni ono što je njegovo, ali skreće pažnju na to da ga niko nikada nije ovlastio, niti ga je mogao ovlastiti, da bilo kome poklanja Kosovo i Metohiju", istaknuto je u saopštenju Sinoda SPC, dostavljenom Tanjugu.

  Sinod podseća da je, u skladu sa pravnim poretkom koji važi u svetu, "status Kosova i Metohije dat: Pokrajina je sastavni deo Srbije".

  "Taj status se može promeniti samo uz pristanak Srbije i ukoliko bi se izmenio njen ustavni poredak. Ahtisari, sasvim sigurno, nije ni nadležan, ni zadužen za takvu ulogu", upozorava Sinod.

  Episkop raško-prizrenski Artemije istakao je u intervjuu Tanjugu, na kraju petodnevne posete Briselu u organizaciji Instituta 4S, " izuzetan značaj " činjenice da su " u ključnom trenutku " upućene poruke EU i NATO da bilo kakav plan koji predvidja otcepljenje Kosova i Metohije od Srbije neće biti prihvaćen od srpskog naroda.

  "Bilo bi naivno očekivati da Brisel odmah prihvati naše stavove, ali imam utisak da će o onome što je rečeno na sastancima ozbiljno razmisliti ", izjavio je Vladika Artemije, pred odlazak iz Brisela za Vašington gde će tokom sledeće nedelje imati niz sastanaka sa američkim kongresmenima i zvaničnicima Stejt departmenta.

  On se tokom posete Briselu, zajedno s analitičarima briselskog Instituta 4S i Američkog saveta za Kosovo, susreo s predsednikom Evropskog parlamenta Hans-Peterom Peteringom, specijalnim izaslanikom EU za status Kosmeta Štefanom Leneom, pomoćnikom generalnog sekretara NATO-a za operacije Adamom Kobijereckim i direktorom Direkcije za zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Pjerom Mirelom.

  "Svim sagovornicima sam preneo ključne poruke - najpre, da nam iskustvo iz prethodnih sedam tragičnih godina govori da ne smemo da verujemo pukim obećanjima i garancijama ", istakao je on.
  "Zatim, da posebno nećemo verovati nikakvim garancijama za Srbe koje podrazumevaju otcepljenje Kosova od Srbije ", naglasio je Vladika Artemije.

  On je ocenio da je plan specijalnog izaslanika UN-a Martija Ahtisarija " apsolutno neprihvatljiv ".
  " Svako rešenje koje Kosovo izuzima iz Srbije za nas je neprihvatljivo, bez obzira kako bilo formulisano (…) Dakle, Srbi na Kosovu i država Srbija ne mogu da prihvate nezavisnost Kosova bez obzira kako se ona nazivala - nadgledana, postepena, uslovna… ", naglasio je Vladika Artemije.

  Medjutim, istakao je on, Ahtisarijev plan bi trebalo da bude samo početni predlog koji bi otvorio prostor za pregovore dve strane " jer je samo dogovorno i kompromisno rešenje zaista i održivo rešenje".

  Vladika Artemije se osvrnuo i na pitanje evropske perspektive Kosmeta i Srbije.
  "Jedini put Kosova ka Evropi ide uz Srbiju i kroz Srbiju. A za Srbiju nema cene koju može neko da plati da bi nadomestio gubitak Kosova. To ne mogu da budu ni evropske integracije ", izjavio je episkop raško-prizrenski.


  Vladika Artemije je istakao važnost stava u Briselu da EU nema nameru da vuče poteze o Kosovu i Metohiji mimo odluka Saveta bezbednosti - bilo da se radilo o eventualnom jednostranom priznavanju Kosova ili slanju buduće misije EU.

  U Evropskoj komisiji, njemu je takodje naglašeno da Evropska unija " nikako ne sme sebi da dozvoli propast buduće misije na Kosmetu ".

  "Jedan od najupečatljivih razgovora je bio s jednim madjarskim poslanikom u Evropskom parlamentu koji nam je rekao da podržava nezavisnost i da kosovski Albanci moraju da budu nezavisni, a kada smo ga pitali zašto je tako, odgovorio je da se plaše Albanaca", prenosi Vladika Artemije.

 10. #10
  Legenda
  Učlanjen
  08.11.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  62.161
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Predlog Ahtisarija

  Citat Original postavio Alekasandar2
  Поздрав Саманта.
  Пољски председник Лех Качински је по први пут изјавио да Косово треба да има аутономију унутар Србије.

  Nemoj da pricas da su i braca krompiri na nasoj strani... Super,jos da ubacimo i Busa i americki FOX NEWS i mozemo da napravimo koaliciju zadrtih konzervativaca koji se bore za nasu stvar... Ziveli mediokriteti!!! Uzas...

 11. #11
  Iskusan Norma Kampl (avatar)
  Učlanjen
  19.10.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Grad U Vecnom Nastajanju
  Poruke
  5.916
  Reputaciona moć
  100

  Podrazumevano Re: Predlog Ahtisarija

  Citat Original postavio Alekasandar2
  Поздрав Саманта.
  Пољски председник Лех Качински је по први пут изјавио да Косово треба да има аутономију унутар Србије.
  Ја сам то данас већ раније поменула. Ево га, лепо пише, мислим да превод и није потребан:

  Kosowo powinno zachować szeroką autonomię w ramach Republiki Serbskiej. Nie chcemy natomiast przyjąć zasad, które mogłyby wywołać efekt domina w takich krajach jak np. Gruzja - powiedział wczoraj "Gazecie" prezydent Lech Kaczyński, który m.in. o Kosowie rozmawiał wczoraj w Bukareszcie.
  Мислим да нико од њих до сада заправо још није ово оволико отворено рекао.

  А занимљиво да помиње прво, на пример Грузију.

  А, биће, да мисли у ствари највише на - себе, тј. Пољску.

 12. #12
  Legenda
  Učlanjen
  08.11.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  62.161
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Predlog Ahtisarija

  Gruziju verovatno pominje zato sto krompiri ne podnose Rusiju...A isto tako ne simpatisu EU,tako da umesto pametnom politikom i konstruktivnom saradnjom vode Poljsku prema mestu koje Poljska po velicini zasluzuje,a to je rama uz rame sa Nemackom,oni se mole Bogu za kisu u parlamentu... Iskreno,uopste mi se ne svidjaju ti nasi "saveznici"...

Slične teme

 1. Predlog, samo predlog...
  Autor Che Guevara u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 15
  Poslednja poruka: 06.07.2007., 14:06
 2. Odgovora: 67
  Poslednja poruka: 22.02.2007., 14:02
 3. Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 12.02.2007., 12:37
 4. EU podrzava Ahtisarija i cepanje Srbije
  Autor rikir u forumu Politika
  Odgovora: 4
  Poslednja poruka: 03.02.2007., 14:59
 5. Predlog
  Autor tab503 u forumu Video igre
  Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 25.12.2006., 23:18

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •