Amerika obecala referendum Republici Srpskoj!
Prikazujem rezultate 1 do 2 od 2

Tema: Amerika obecala referendum Republici Srpskoj!

 1. #1
  Poznat Jerry Ropero (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2006.
  Lokacija
  Jedna je Srbija
  Poruke
  7.375
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Amerika obecala referendum Republici Srpskoj!

  BIV­ŠI am­ba­sa­dor Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne u Uje­di­nje­nim na­ci­ja­ma Mu­ha­med Ša­ćir­bej iz­ja­vio je za NTV "Ha­jat" iz Sa­ra­je­va da su pre pot­pi­si­va­nja Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma Ame­ri­kan­ci obe­ća­li da će se u bu­duć­no­sti omo­gu­ći­ti Re­pu­bli­ci Srp­skoj re­fe­ren­dum za ot­ce­plje­nje od BiH. On tvr­di da upra­vo za­to Mi­lo­rad Do­dik u po­sled­nje vre­me for­si­ra pri­ču o sa­mo­o­pre­de­lje­nju.
  Kon­tro­verz­ni di­plo­ma­ta tvr­di da su SAD, dok se ba­vio mi­rov­nim pre­go­vo­ri­ma za vre­me ra­ta, tra­ži­le od biv­šeg pred­sed­ni­ka SR Ju­go­sla­vi­je Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća da ka­že šta tre­ba da uči­ne da bi on seo za pre­go­va­rač­ki sto.
  - Mi­lo­še­vić je tra­žio da Sr­bi­ma pri­pad­nu en­kla­ve u is­toč­noj Bo­sni - Sre­bre­ni­ci, Že­pa i Go­ra­žde - tvr­di Ša­ćir­bej. - Po­stig­nut je spo­ra­zum iz­me­đu Mi­lo­še­vi­ća, s jed­ne, i Bi­la Klin­to­na, Ri­čar­da Hol­bru­ka i Ja­su­ši­ja Aka­ši­ja sa dru­ge stra­ne, da se Sr­bi­ma pre­da­ju ove en­kla­ve. Ame­rič­ka ad­mi­ni­stra­ci­ja na­go­va­ra­la nas je da pre­da­mo ove zo­ne, ali ni­ko od nas, ni Ali­ja Izet­be­go­vić, ni Ha­ris Si­laj­džić, ni ja ni­smo že­le­li da to pri­hva­ti­mo.
  Bo­sa­nac ame­ri­ka­ni­zi­ra­nog pre­zi­me­na, ko­ji se na­la­zi pred iz­ru­če­njem u BiH zbog pro­ne­ve­re 2,5 mi­li­o­na do­la­ra dr­žav­nog nov­ca, tvr­di da je ovaj do­go­vor i ame­rič­ki pri­sta­nak na Mi­lo­še­vi­će­ve uslo­ve, bio ne­što iz­me­đu "žu­tog i ze­le­nog sve­tla" za voj­ne ak­ci­je u oko­li­ni Sre­bre­ni­ce.
  - Dru­gi deo spo­ra­zu­ma Ad­mi­ni­stra­ci­je SAD i Mi­lo­še­vi­ća je da se do­zvo­li re­fe­ren­dum za ot­ce­plje­nje Re­pu­bli­ke Srp­ske i nje­no pri­pa­ja­nje Sr­bi­ji, na če­mu sa­da in­si­sti­ra pre­mi­jer RS Mi­lo­rad Do­dik. Iz­gle­da da Do­dik i dru­gi upo­tre­blja­va­ju to kao uce­nu pre sve­ga pre­ma Stejt de­part­men­tu, gde ve­ći­na lju­di zna da je ta­kav spo­ra­zum po­sto­jao i sa­da ne bi že­le­li da to iza­đe u jav­nost.
  Ša­ćir­bej ni­je že­leo da po­tvr­di da je to bio zva­nič­ni spo­ra­zum, već spo­ra­zum sa "ne­kim Ame­ri­kan­ci­ma" da RS do­bi­je pra­vo na sa­mo­o­pre­de­lje­nje.
  - Znam da je ta­da­šnji dr­žav­ni se­kre­tar Me­dlen Ol­brajt po­ku­ša­la da za­u­sta­vi ovaj deo, jer je zna­la za opa­snost, ne sa­mo za Sre­bre­ni­cu, ne­go za ce­li ugled ame­rič­ke dr­ža­ve. Ne znam ko sa­da u Stejt de­part­men­tu zna za taj spo­ra­zum, ali znam da on po­sto­ji...
  Ne­ka­da­šnji di­plo­ma­ta pre tri da­na do­bio je dru­gu po re­du pre­su­du Nju­jor­škog okru­žnog su­da o iz­ru­če­nju BiH, zbog op­tu­žni­ce za pro­ne­ve­ru dr­žav­nih pa­ra. Bio je uhap­šen u mar­tu 2003. go­di­ne, pa je u pri­tvo­ru pro­veo go­di­nu, da bi uz ka­u­ci­ju od šest mi­li­o­na do­la­ra bio pu­šten na uslov­nu slo­bo­du. In­ter­vju NTV "Ha­jat" dao je pu­tem vi­deo - lin­ka iz Nju­jor­ka.

  OD MOA DO MU­HA­ME­DA
  GO­VO­RE­ĆI o raz­lo­zi­ma za­što SAD že­le da ga is­po­ru­če u BiH, iako je i ame­rič­ki dr­ža­vlja­nin, Ša­ćir­bej ob­ja­šnja­va:
  - Za vre­me ra­ta u BiH svi su me u SAD zva­li "Mo". Sa­da, po­sle te­ro­ri­stič­kih na­pa­da 11. sep­tem­bra 2001. go­di­ne se­ti­li su se da se zo­vem Mu­ha­med i sa­da me sa­mo ta­ko zo­vu.
  Ra­ni­je, pre ne­go će sti­ći u SAD; pre­zi­vao se Ša­ćir­be­go­vi­ća. 2. #2
  Početnik Rally_Vozac (avatar)
  Učlanjen
  11.09.2006.
  Poruke
  43
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Amerika obecala referendum Republici Srpskoj!

  To je tacno isto su obecali Radovanu da se ne pojavljuje u javnosti da napusti mesto predsednika republike i da ga niko nece dirati sto su do sada i odrzali.
  Nadajmo se da ce se drzati dogovora i da ce nasa SRPSKA REPUBLIKA da dobije dugo ocekivanu nezavisnost, i da ce se ispuniti nas vekovni san DA SE UJEDINIMO SA MAJKOM SRBIJOM !

Slične teme

 1. HDZ BiH pohvalno o Republici Srpskoj
  Autor gost 66630 u forumu Politika
  Odgovora: 40
  Poslednja poruka: 09.03.2008., 08:52
 2. Šaćirbej :Klinton obećao referendum republici Srpskoj
  Autor Alekasandar2 u forumu Politika
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 18.09.2006., 22:24
 3. Referendum u Republici Srpskoj
  Autor Haller u forumu Politika
  Odgovora: 195
  Poslednja poruka: 04.07.2006., 14:06
 4. Prvi Overclockers Portal u Republici Srpskoj.
  Autor Avanger u forumu Internet
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 03.05.2005., 16:24
 5. stara devizna stednja u Republici Srpskoj
  Autor Njivanin u forumu Preduzetništvo i radni odnosi
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 14.02.2004., 18:35

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •