Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!
Strana 1 od 4 1234 PoslednjaPoslednja
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 90

Tema: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

 1. #1
  Poznat Jerry Ropero (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2006.
  Lokacija
  Jedna je Srbija
  Poruke
  7.375
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Tadić će potpisati nezavisnost Kosova

  Zapad pečati sudbinu Kosmeta i Srbije

  • Do kraja godine uslovna nezavisnost a za tri godine potpuna nezavisnost KiM
  • Tadić sa svojim demokratama i Vuk Drašković prvi će prihvatiti nezavisnost Kosmeta
  • Do kraja godine biće izbori na kojima će pobediti radikali i socijalisti, i jedino te snage uz podršku DSS mogu zaustaviti dalju razgradnju Srbije
  • Boris Tadić je naneo veliku štetu srpskom narodu i srpskoj državi, svestan je da mora da ode i već pravi odstupnicu
  • Zoran Stanković nije dorastao funkciji ministrovanja
  • Vojvodina se naoružava, Raška oblast vri, na jug Srbije ubačeni su teroristi a beogradske političare finansira Hašim Tači da rade za nezavisno Kosovo
  • Srbija mora pronaći pouzdanog partnera i zaštitnika i tako sačekati do „novog mešanja političkih karata“ i promene odnosa snaga u svetu


  • Gospodine Drecun, šta će na kraju biti sa Kosmetom?

  – Što se tiče zapadnih centara moći sudbina Kosmeta je već odlučena. U dogovoru sa velikoalbanskim separatistima napravljen je konkretan plan za davanje uslovne nezavisnosti. U septembru mesecu Kontakt grupa treba da predloži Savetu bezbednosti da se usvoji nova rezolucija kojom će se dati uslovna ne­za­vi­snost Ko­sme­tu na pe­riod od jed­ne do pet go­di­na. Za uz­vrat Sr­bi­ji će bi­ti obe­ćan ubr­zan pri­jem u Evrop­sku uni­ju, da­ti ne­što pa­ra za po­prav­ku pu­te­va, bol­ni­ca, ško­la i ga­ran­to­va­nje pra­va Sr­ba na Ko­sme­tu. Po­tom će Sa­vet bez­bed­no­sti u ja­nu­a­ru 2007. go­di­ne usvo­ji­ti no­vu re­zo­lu­ci­ju o Ko­sme­tu. Pre te re­zo­lu­ci­je u Sr­bi­ji će bi­ti ras­pi­sa­ni iz­bo­ri. To je sce­na­rio za Ko­smet. Uosta­lom to je re­kao i Bu­sek ( šef NA­TO –a za sta­bil­nost ju­go­i­stoč­ne Evro­pe).
  Ono što se mo­že ču­ti iz vr­ha ve­li­ko­al­ban­skog se­pa­ra­ti­stič­kog po­kre­ta je, da je Za­pad na­lo­žio da šip­ta­ri stvo­re ilu­zi­ju o mul­ti­et­nič­kom Ko­sme­tu u pe­ri­o­du te uslov­ne ne­za­vi­sno­sti pa do do­bi­ja­nja ko­nač­ne ne­za­vi­sno­sti. Na­lo­že­no im je da na KiM mo­ra bi­ti naj­ma­nje 200.000 Sr­ba. To je uslov ko­ji mo­ra­ju šip­ta­ri da is­pu­ne da bi do­bi­li ko­nač­nu ne­za­vi­snost.


  • Šta Sr­bi­ja ra­di, šta mo­že da ura­di i da li ova vlast uop­šte že­li da spre­či odva­ja­nje de­la dr­žav­ne te­ri­to­ri­je?

  – Ja mi­slim da Sr­bi­ja u ovoj fa­zi ne mo­že da vo­di igru. Sr­bi­ja mo­že je­di­no da po­ku­ša da ubla­ži ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce i da se ne od­rek­ne pra­va nad Ko­sme­tom. U tom smi­slu Sr­bi­ja mo­ra da pri­pre­mi te­ren, po­go­to­vu u tom me­đupe­ri­o­du od uslov­ne do ko­nač­ne ne­za­vi­sno­sti. Mo­ra da po­ku­ša da kom­pen­zi­ra gu­bi­tak Ko­sme­ta ta­ko što će spre­či­ti da­lju raz­grad­nju svo­je te­ri­to­ri­je, spre­ča­va­nje pro­me­ne sta­tu­sa: Voj­vo­di­ne, Ra­ške, ju­ga cen­tral­ne Sr­bi­je...

  Gre­šni Ta­dić

  • Da li je re­al­na op­ci­ja raz­me­na te­ri­to­ri­ja, Re­pu­bli­ka Srp­ska za Ko­smet, ka­ko se to ra­ni­je go­vo­ri­lo?

  –Re­pu­bli­ka Srp­ska je pot­pu­no osta­vlje­na po stra­ni od sa­da­šnje iz­vr­šne vla­sti u Sr­bi­ji, i Ta­di­ća i Ko­štu­ni­ce. Ta­dić je u svom go­vo­ru u Sa­ve­tu bez­bed­no­sti na­pra­vio dve na­mer­ne ključ­ne gre­ške ka­da je Ko­smet u pi­ta­nju. Pr­va, kom­plet­nu od­go­vor­nost za rat na Ko­sme­tu sva­lio je na Mi­lo­še­vi­ća a za­bo­ra­vio šip­tar­ski i te­ro­ri­zam i se­pa­ra­ti­zam i šip­tar­sko et­nič­ko či­šće­nje Sr­ba i agre­si­ju NA­TO-a. Na taj na­čin on je oprav­dao na­sto­ja­nja za­pad­nih cen­ta­ra mo­ći ko­ji že­le da da­ju ne­za­vi­snost Ko­sme­tu. Oni sa­da u svo­jim na­stu­pi­ma ci­ti­ra­ju Ta­di­ća i tvr­de da su šip­ta­ri mno­go pro­pa­ti­li pod Mi­lo­še­vi­ćem. Dru­ga ključ­na gre­ška u go­vo­ru Ta­di­ća u Sa­ve­tu bez­bed­no­sti je, ka­da on go­vo­ri o mo­gu­ćem do­mi­no efek­tu usled ne­za­vi­sno­sti Ko­sme­ta, a pot­pu­no za­bo­ra­vlja Re­pu­bli­ku Srp­sku. Ni­jed­nom je ni­je po­me­nuo!? Ume­sto da je kao nje­gov pret­hod­nik Zo­ran Đin­đić tra­žio da ako se Sr­bi­ji od­u­zi­ma Ko­smet i pri­zna­je se šip­ta­ri­ma pra­vo na sa­mo­o­pre­de­le­nje po tom istom prin­ci­pu da se omo­gu­ći Sr­bi­ma u Re­pu­bli­ci Srp­skoj ostva­ri­va­nje pra­va na sa­mo­o­pre­de­lje­nje i bli­že od­no­se sa Sr­bi­jom. Po­što to ni­je ni po­me­nuo Ta­dić u Sa­ve­tu bez­bed­no­sti zna­či da je ta pri­ča za­vr­še­na za ovu vlast u Sr­bi­ji i da ona vi­še ne po­ve­zu­je sud­bi­ne te­ri­to­ri­ja Ko­sme­ta i Re­pu­bli­ke Srp­ske.


  • Ko­li­ko će bi­ti ote­žan po­sao za­pad­nja­ci­ma ako Sr­bi­ja pro­gla­si oku­pa­ci­ju KiM ka­da mu do­de­le ne­za­vi­snost?

  – Pro­gla­si­ti oku­pa­ci­ju to je ono što mo­že ubla­ži­ti na­šu kraj­nje te­šku po­zi­ci­ju ka­da je u pi­ta­nju Ko­smet. To je pre­ven­ti­van i mu­dar po­tez To­mi­sla­va Ni­ko­li­ća i taj po­tez ima ka­pa­ci­tet. Na taj na­čin se ja­ča na­ša pre­go­va­rač­ka po­zi­ci­ja i ja­san stav da Sr­bi­ja ni­ka­da ne­će pri­sta­ti da se od­rek­ne de­la svo­je te­ri­to­ri­je.

  Po­sta­vlja se pi­ta­nje šta Sr­bi­ja mo­že da ura­di ako se Ko­sme­tu da ne­za­vi­snost i mi­mo vo­lje Sr­bi­je. Ako se sa­gla­si i pot­pi­še on­da je za vje­ki vje­ko­va Ko­so­vo za­vr­še­na pri­ča za Sr­bi­ju. Jer ako bi Sr­bi­ja po­sle ta­kvog či­na, ka­sni­je že­le­la da vra­ti voj­sku na Ko­smet to bi on­da bi­lo tre­ti­ra­no kao agre­si­ja na te­ri­to­ri­ju či­ju smo ne­za­vi­snot mi sa­mi pri­zna­li. Dru­ga va­ri­jan­ta je da Sr­bi­ja ka­že da tre­nut­no ne­ma efi­ka­snu vlast nad tom te­ri­to­ri­jom i da je to pri­vre­me­no oku­pi­ra­na te­ri­to­ri­ja. Zna­či ili da pri­hva­ti­mo ne­za­vi­snost KiM ili da KiM pro­gla­si­mo pri­vre­me­no za­po­sed­nu­tom te­ri­to­ri­jom tj. oku­pi­ra­nom. Pro­gla­še­nje oku­pa­ci­je zna­či da se Sr­bi­ja ne od­ri­če de­la svo­je te­ri­to­ri­je, da ču­va kon­ti­nu­i­tet Ko­sme­ta u Sr­bi­ji i da če­ka po­vo­ljan tre­nu­tak za po­vra­tak de­la svo­je te­ri­to­ri­je pod svo­je okri­lje.Za­što bi on­da ta­kva iz­ja­va To­mi­sla­va Ni­ko­li­ća o pro­gla­še­nju oku­pa­ci­je de­la te­ri­to­ri­je Sr­bi­je , a zbog nje­ne na­sil­ne ne­za­vi­sno­sti bi­la rat­na iz­ja­va !? Za­bo­ra­vlja se da je Sr­bi­ji ob­ja­vljen rat NA­TO agre­si­jom , rat OVK pro­te­ri­va­nje 300.000 Sr­ba sa Ko­sme­ta pod okri­ljem KFOR-a, po po­grom 17. i 18. mar­ta 2004. go­di­ne a i sa­ma Skup­šti­na Ko­sme­ta je sa­op­šti­la da o ne­za­vi­sno­sti Ko­sme­ta ne­ma pre­go­vo­ra i da uko­li­ko ne do­bi­ju ne­za­vi­snot do­ći­će do ra­ta. To su rat­ne iz­ja­ve.

  • Ka­ko se mo­že bo­ri­ti pro­tiv oku­pa­ci­je?

  – Mo­ra­mo se bo­ri­ti di­plo­mat­skim sred­stvi­ma pro­tiv oku­pa­ci­je Ko­sme­ta ali i na unu­tra­šnjem po­li­tič­kom pla­nu stva­ra­njem po­li­tič­kog je­din­stva i kon­se­zu­sa oko to­ga ka­ko za­dr­ža­ti Ko­smet. Mo­ra se vo­di­ti ozbilj­na bor­ba na me­dij­skom pla­nu . Sr­bi­ja mo­ra pro­na­ći ozbilj­nog, stra­te­škog sa­ve­zni­ka ko­ji će joj po­mo­ći na glo­bal­noj po­li­tič­koj sce­ni. Oči­gled­no je da Ru­ska fe­de­ra­ci­ja ja­ča i da se otva­ra zra­čak na­de pre­ma Evrop­skoj uni­ji. Bu­sek je ne­dav­no iz­ja­vio da Sr­bi­ja mo­ra po sva­ku ce­nu da uđe u Evrop­sku uni­ju. To po­tvr­đu­je i mo­ju te­zu da bez in­te­gri­sa­nje za­pad­nog Bal­ka­na, a za in­te­gri­sa­nje za­pad­nog Bal­ka­na je ključ Sr­bi­ja, ne­ma ni ob­je­di­nje­ne Evrop­ske uni­je.
  Poslednji put ažurirao/la Jerry Ropero : 28.08.2006. u 19:11 2. #2
  Poznat Jerry Ropero (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2006.
  Lokacija
  Jedna je Srbija
  Poruke
  7.375
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  An­ti­srp­ski „de­mo­krat­ski“ slo­gan: ili Ko­smet ili Evro­pa

  • Ka­ko će jav­no­sti Sr­bi­je, ak­tu­el­na vlast, pred­sta­vi­ti uslov­nu ne­za­vi­snost Ko­sme­ta?

  – Spolj­no po­li­tič­ki ko­mi­tet Ame­rič­kog kon­gre­sa još je ju­la 2005. go­di­ne, do de­ta­lja raz­ra­dio uslov­nu ne­za­vi­snost Ko­sme­ta. U tom do­ku­men­tu iz­me­đu osta­log pi­še: „Srp­sku jav­nost za ne­za­vi­snost Ko­sme­ta tre­ba pri­pre­mi­ti obe­ća­njem u ubr­za­nom pri­je­mu Sr­bi­je u Evrop­sku uni­ju.“ Ak­tu­el­na vlast će se prav­da­ti po­tre­bom na­šeg evrop­skog pu­ta. Ključ­no pi­ta­nje će bi­ti ILI – ILI. Ili će­mo u Evrop­sku uni­ju ili će­mo se vra­ti­ti u do­ba izo­la­ci­je. Tom is­pra­znom glo­ba­li­stič­kom pri­čom će se prav­da­ti ak­tu­el­na vlast. Go­vo­ri­će, ako ho­će­mo bu­duć­nost i ako ho­će­mo da se raz­vi­ja­mo on­da mo­ra da se od­rek­ne­mo Ko­sme­ta. Tu pri­ču uve­li­ko pla­si­ra­ju oni ko­ji su sprem­ni da pri­hva­te ne­za­vi­snost Ko­sme­ta. Deo iz­vr­šne vla­sti u Sr­bi­ji ko­ju pred­vo­de Ta­dić i Dra­ško­vić sprem­ni su da pri­hva­te ne­za­vi­snost Ko­sme­ta .

  U Za­pad­nim po­li­tič­kim kru­go­vi­ma otvo­re­no se go­vo­ri da će Ta­dić i Dra­ško­vić ura­di­ti sve ono što im se na­lo­ži sa Za­pa­da.
  Po­sta­vlja se pi­ta­nje šta za­pra­vo ra­di Bo­ris Ta­dić? Nje­gov na­stup u Sa­ve­tu bez­bed­no­sti bio je sa­more­kla­mer­ski. On je že­leo da stek­ne lič­ne po­litčke po­e­ne i da se pred­sta­vi: de­mo­kra­tom, vi­zi­o­na­rom, ume­re­nim po­li­ti­ča­rem. On se po­na­ša kao da je pred­sed­nik Zan­zi­ba­ra. Ali bez ob­zi­ra što se ra­di o po­li­tič­kom di­le­tan­tu po­zna­to je da su on i De­mo­krat­ska stran­ka fa­vo­ri­ti Ame­rič­ke ad­mi­ni­stra­ci­je u Sr­bi­ji. Ame­ri­kan­ci po­ku­ša­va­ju na sve mo­gu­će na­či­ne da ga in­sta­li­ra­ju kao li­de­ra ce­log Bal­ka­na. U toj funk­ci­ji je Ta­di­će­vo go­sto­va­nje u Sre­bre­ni­ci, nu­đe­nje da do­đe na sa­hra­nu Ru­go­vi i taj NA­TO go­vor u Sa­ve­tu bez­bed­no­sti. On oči­gled­no po­ku­ša­va da obez­be­di od­stup­ni­cu i to na vi­šem ni­vou ne­go što je ura­di­o Svi­la­no­vić.
  Ta­dić vo­di i taj­nu di­plo­ma­ti­ju. Ne­dav­no se sa­stao sa Ko­su­mi­jem. Ko­su­mi je u raz­go­vo­ru sa Sla­vi­šom Pet­ko­vi­ćem ka­sni­je iz­ja­vio da je za­do­vo­ljan raz­go­vo­rom sa Ta­di­ćem. Ka­da ga je Pet­ko­vić pi­tao ka­ko mo­že bi­ti za­do­vo­ljan raz­go­vo­rom ka­da je on ( Ko­su­mi) za ne­za­vi­snost Ko­sme­ta, Ko­su­mi se sa­mo na­sme­jao. Ta­dić se taj­no sa­stao i kod Pe­ter­se­na i sa Ha­ra­di­na­jem. I o to­me je Pet­ko­vić jav­no go­vo­rio. Ta­dić se sa­stao i sa Ha­ši­mom Ta­či­jem.
  Ta­di­će­va stran­ka ni­je hte­la da gla­sa za na­šu pre­go­va­rač­ku plat­for­mu ko­ju je usvo­ji­la republička Skup­šti­na i na taj na­čin se­bi na­pra­vi­la od­stup­ni­cu. Na­met­nu­tu uslov­nu, a za­tim i ko­nač­nu ne­za­vi­snost pr­vi će pri­hva­ti­ti Bo­ris Ta­dić sa svo­jim de­mo­kra­ta­ma, a za­tim i Vuk Dra­ško­vić.

  Po­sto­je ne­ke be­zna­čaj­ne po­li­tič­ke fi­gu­re ko­je se ne­pre­sta­no pro­mo­vi­šu po me­di­ji­ma, a ko­je su ta­ko­đe iz kri­la De­mo­krat­ske stran­ke i za­go­va­ra­ju ne­za­vi­snost Ko­sme­ta. Nad­le­žni u Sr­bi­ji tre­ba da ka­žu za­što se ti lju­di sa­sta­ju sa Ha­ši­mom Ta­či­jem i da li je tač­no to što se uve­li­ko na Ko­sme­tu pri­ča, da po­je­di­ne po­li­ti­ča­re u Be­o­gra­du fi­nan­si­ra Ha­šim Ta­či da bi za­go­va­ra­li ne­za­vi­snost Ko­sme­ta. Ako se to klup­ko raz­mr­si on­da će u Sr­bi­ji bi­ti sve mno­go, mno­go ja­sni­je.

  Ta­ko ra­di Ta­či­je­va taj­na slu­žba

  • Ka­kvo je sa­da sta­nje na ju­gu Sr­bi­je?

  – Ja imam kon­tak­te sa broj­nim lju­di­ma sa tog pod­ruč­ja. Ta­mo Ta­či ima svo­je lju­de ko­je je za­du­žio da upra­vlja­ju pla­ni­ra­nim ak­ci­ja­ma. Tre­nut­no su do­bi­li di­rek­ti­vu sa Za­pa­da da u ovoj fa­zi bu­du mir­ni. Ta di­rek­ti­va se od­no­si na jug Sr­bi­je i Ra­šku oblast. Nji­hov plan je sle­de­ći: ako Sr­bi bu­du že­le­li da se­ver­ni deo Ko­sme­ta pri­po­je Sr­bi­ji on­da će se oni po­kre­nu­ti. Ko­li­ko Sr­bi tra­že pra­va za Sr­be na Ko­sme­tu to­li­ko šip­ta­ri tra­že pra­va za šip­ta­re na ju­gu cen­tral­ne Sr­bi­je. Šip­ta­ri ka­žu da je sa­da za njih ja­ko do­bra si­tu­a­ci­ja na ju­gu cen­tral­ne Sr­bi­je, jer po­li­ci­ja ne sme ni u oči da ih po­gle­da a ka­mo­li ne­što dru­go. Šip­ta­ri mi­sle da će se sve re­ša­va­ti u pa­ke­tu i pre­ko sta­tu­sa. Zna­či, sta­tus ju­ga cen­tral­ne Sr­bi­je bi­će pro­me­njen do­bi­ja­njem pr­vo kul­tur­ne i per­so­nal­ne auto­no­mi­je a on­da i te­ri­to­ri­jal­ne ne­za­vi­sno­sti. U ovoj fa­zi sve je u funk­ci­ji ne­za­vi­sno­sti Ko­sme­ta. Zbog to­ga po­gor­ša­njem si­tu­a­ci­je na ju­gu cen­tral­ne Sr­bi­je ne tre­ba do­dat­no pri­ti­ska­ti Sr­bi­ju zbog srp­ske jav­no­sti. Pr­vo tre­ba ote­ti Ko­smet, jer to je pi­ta­nje svih pi­ta­nja pa on­da će sve ići lak­še. Se­me tih no­vih ža­ri­šta je po­se­ja­no. To je Ra­ška oblast, jug cen­tral­ne Sr­bi­je, Voj­vo­di­na, is­tok i ju­go­i­stok Sr­bi­je- gde Bu­ga­ri u di­plo­mat­skim kru­go­vi­ma uve­li­ko lo­bi­ra­ju da Pi­rot i Di­mi­trov­grad bu­du sta­vlje­ni pod me­đu­na­rod­ni pro­tek­to­rat. Zna­či u Sr­bi­ji ne­će bi­ti ve­ćih pro­ble­ma dok se ne do­bi­je uslov­na i bez­u­slov­na ne­za­vi­snost Ko­sme­ta. Pr­vo tre­ba za­vr­ši­ti sa Ko­sme­tom.
  Na ju­gu cen­tral­ne Sr­bi­je uba­če­na je gru­pa te­ro­ri­sta ko­ja pri­pre­ma ma­nje gru­pe kad za­tre­ba da po­kre­nu ma­se dok ne stig­ne po­moć sa Ko­so­va i Ma­ke­do­ni­je.


  • Ka­ko Vi ko­men­ta­ri­še­te iz­ja­vu Zo­ra­na Stan­ko­vi­ća, mi­ni­stra od­bra­ne da smo mi mno­go ja­či od Ko­sov­skog za­štit­nog kor­pu­sa?

  – To se mo­že pri­hva­ti­ti sa­mo uslov­no.Se­ća­mo se da je Bo­ris Ta­dić iz­ja­vio da Sr­bi­ja ne­ma pra­vo da vra­ti svo­ju voj­sku na KiM, a to ni Ta­či, ni Ha­ra­di­naj, ni Ru­go­va ni­su mo­gli da iz­ja­ve jer u Re­zo­lu­ci­ji 1244 ja­sno pi­še da Sr­bi­ja na to ima pra­vo. Ta­dić je bu­kval­no ra­zo­rio na­šu voj­sku pre­ko ta­ko­zva­nih re­for­mi.
  U sa­da­šnjoj vla­sti ne­ma po­li­tič­ke vo­lje da se za­o­štri stav po pi­ta­nju od­bra­ne svo­je te­ri­to­ri­je KiM. Šip­ta­ri ima­ju po­li­tič­ko je­din­stvo i bo­re se za oti­ma­nje na­še te­ri­to­ri­je, a mi ne­ma­mo je­din­stvo da bra­ni­mo svo­ju te­ri­to­ri­ju.

 3. #3
  Poznat Jerry Ropero (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2006.
  Lokacija
  Jedna je Srbija
  Poruke
  7.375
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  • Ka­kva je si­tu­a­ci­ja u Ra­škoj obla­sti?

  – Zva­nič­ni or­ga­ni ne že­le da spre­če de­lo­va­nje taj­ne slu­žbe Kšik Ta­či. Ona de­lu­je na na­šoj te­ri­to­ri­ji pre­ko Xe­va­da Ha­lji­lji­ja i Ka­dri Ve­se­lji­ja- Lju­lji i oni vo­de ak­ci­ju na­o­ru­ža­va­nja mu­sli­man­skih eks­tre­mi­sta u Ra­škoj obla­sti. Po­red oruž­ja pu­tu­je i dro­ga i be­lo ro­blje. Po­ve­za­ni su sa ve­ha­bi­ja­ma. Pre­ko Ra­ške obla­sti iz Evro­pe i Bo­sne uba­cu­je se sa­vre­me­no na­o­ru­ža­nje na Ko­smet. U Ra­škoj obla­sti po­ve­za­ni su isla­mi­sti, ve­ha­bi­je, mu­xa­he­di­ni i taj­na al­ban­ska slu­žba Kšik Ta­či.
  Ka­da do­đe na red Ra­ška oblast gro na­o­ru­ža­nih lju­di do­ći će sa Ko­sme­ta. U tom smi­slu već je iz­vr­še­na ge­ne­ral­na pro­ba. Ne­dav­ni pro­test­ni skup u No­vom Pa­za­ru po­vo­dom ob­ja­vlji­va­nja ka­ri­ka­tu­ra Mu­ha­me­da zlo­u­po­tre­bljen je od ve­ha­bi­ja, isla­mi­sta i Ta­či­je­ve taj­ne slu­žbe. To je bi­la pro­ve­ra oku­plja­nja. Ov­de ni­ko ne­će da ka­že da je ta­mo bi­lo naj­ma­nje No­vo­pa­za­ra­ca. Tu su bi­le ve­ha­bi­je iz Bo­sne, sa Ko­sme­ta i Ma­ke­do­ni­je. Do­šli su auto­bu­si­ma. Na taj na­čin oni su de­mon­stri­ra­li da mo­gu da se oku­pe i da je „ze­le­na tran­sfer­za­la“ pod nji­ho­vom kon­tro­lom. U slu­ča­ju po­tre­be mo­gu br­zo i la­ko da se or­ga­ni­zu­ju i da do­đu. Ta­mo je bi­lo mno­go na­o­ru­ža­nih lju­di pod pla­štom obez­be­đe­nja.

  Ve­ha­bi­je u Raškoj obla­sti je bi­lo oko 200, a sa­da ih je već oko hi­lja­du. Cen­tar de­lo­va­nja im je Dre­ni­ca, No­vi Pa­zar, Ro­ža­je. Oni su po­ve­za­ni sa mu­xa­he­di­ni­ma iz Bo­sne i sa je­di­ni­ca­ma Abu Be­ker Si­di ko­je vo­di Be­ker Azi­ju. Odr­ža­va­ju sa­stan­ke i na na­šoj te­ri­to­ri­ji. Ne mo­gu a da ne po­me­nem po­no­vo Bo­ri­sa Ta­di­ća, ko­ji je po­vu­kao voj­sku iz Ra­ške obla­sti i od ta­da u Ra­škoj se ubr­za­no ra­di­ka­lu­zu­je mu­sli­man­sko sta­nov­ni­štvo. Gra­de se xa­mi­je ko­je uglav­nom fu­i­nan­si­ra Sa­u­dij­ska Ara­bi­ja. Sko­ro sva­ki za­se­ok je do­bio svo­ju xa­mi­ju. Ve­ha­bi­je vr­bu­ju i pri­do­bi­ja­ju pr­ven­stve­no se­o­sko sta­nov­ni­štvo, vr­bu­ju ih za Al Ka­i­du i za ško­lo­va­nje za ho­xe.

  Pre­ko Ra­ške je išla jed­na is­po­ru­ka oruž­ja ko­ja je za­vr­ši­la u Voj­vo­di­ni. Oruž­je je is­po­ru­če­no sa Ko­sme­ta. Tom ope­ra­ci­o­jom ru­ko­vo­di­la je Ta­či­je­va slu­žba Kšik. Pre go­di­nu da­na us­po­sta­vlje­na je sa­rad­nja Voj­vo­đan­skih se­pa­ra­ti­sta sa lju­di­ma iz Ta­či­je­ve taj­ne slu­žbe. Po­zna­to je da su se ope­ra­tiv­ci Kši­ka sa­sta­ja­li sa ne­kim lju­di­ma iz Voj­vo­di­ne gde su im pre­no­si­li is­ku­stva ka­ko se stva­ra kri­za i ka­ko se kri­za in­ter­na­ci­o­na­li­zu­je.

  • Šta se mo­že spre­či­ti pro­me­nom vla­sti u Sr­bi­ji?

  – Sr­bi­ja ne­sme da po­ka­že sla­bost ko­ju ni jed­na dr­ža­va na sve­tu ne bi po­ka­za­la, a to je da se od­rek­ne 10.000 kva­drat­nih ki­lo­me­ta­ra svo­je te­ri­to­ri­je. Na iz­bo­ri­ma ko­ji će bi­ti do kra­ja go­di­ne na vlast će do­ći ra­di­ka­li i so­ci­ja­li­sti. Čak i Bu­sek tvr­di da je to ne­iz­be­žno i da će Evrop­ska uni­ja sa­ra­đi­va­ti sa tom vla­šću u Sr­bi­ji. Ako ta­ko bu­de uve­ren sam da će ra­di­ka­li po­što­va­ti Re­zo­lu­ci­ju ko­ju je usvo­ji­la Skup­šti­na Sr­bi­je.

  • Svet je u pa­ni­ci od mo­gu­ćih ve­li­kih te­ro­ri­stič­kih ak­ci­ja. Da li će to zlo za­o­bi­ći Sr­bi­ju?
  – Uko­li­ko do­đe do na­pa­da na Iran, Al Ka­i­da će ak­ti­vi­ra­ti svo­ju mre­žu­ po ce­lom sve­tu, pa i na Bal­ka­nu. Usle­di­će se­ri­je te­ro­ri­stič­kih na­pa­da. Nad­le­žni u Sr­bi­ji tre­ba na vre­me da o to­me pop­ve­du ra­ču­na.  S. Ve­se­li­no­vić

 4. #4
  Poznat Jerry Ropero (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2006.
  Lokacija
  Jedna je Srbija
  Poruke
  7.375
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  znaci prema informacijama koje poseduje nas poznati vojni analiticar Milovan Drecun , razbijanje Srbije nece stati na Kosovu. Posle toga nastavlja se sa Raskom Oblasti, jugom Srbije, Vojvodinom.

  Ono sto mene zanima je sta ce srpski narod povodom ovoga uciniti? Da li je Tadic ako potpise nezavisnost Kosmeta zasluzio sudbinu Aleksandra Obrenovica? Ja licno tako ne smatram ali mislim da bi mu se u tom slucaju trebalo suditi zbog krivicnog dela veleizdaje zemlje i osuditi ga na 40 godina zatvora a sve njegove potpise proglasiti nistavnim.
  Poslednji put ažurirao/la Jerry Ropero : 28.08.2006. u 19:18

 5. #5
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  120

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Tadic ne moze da prihvati nezavisnost Kosova cak i kada bi hteo jer jednostavno nema te ovlascenja.
  Prihvatanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije moze da se uradi samo medjunarodnim ugovorm koji u nasoj zemlji prihvata vlada Srbije a retifikuje(odobrava) skupsina Srbije.
  Tako da je procena Milovana Drecuna cist politicki marketing za neke politicke partije.

 6. #6
  Buduća legenda sumnjivo lice (avatar)
  Učlanjen
  02.07.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  28.159
  Reputaciona moć
  905

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Citat Original postavio _Milanche_
  Tadic ne moze da prihvati nezavisnost Kosova cak i kada bi hteo jer jednostavno nema te ovlascenja.
  Prihvatanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije moze da se uradi samo medjunarodnim ugovorm koji u nasoj zemlji prihvata vlada Srbije a retifikuje(odobrava) skupsina Srbije.
  Tako da je procena Milovana Drecuna cist politicki marketing za neke politicke partije.
  Mozda se Milovan Drecun krije iza lika Jery Ropero.Mislim ono alijas 8)

 7. #7
  Poznat Jerry Ropero (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2006.
  Lokacija
  Jedna je Srbija
  Poruke
  7.375
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Ma jok bre, ja sam ti Ratko Mladic licno - uveli mi ADSL skoro u pecini ovi iz Telekoma.
  Poslednji put ažurirao/la Jerry Ropero : 28.08.2006. u 19:41

 8. #8
  Moderator fortes (avatar)
  Učlanjen
  25.05.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  23.490
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  2262

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Milovan Drecun????
  Zar taj jos nije hospitalizovan?
  Svaka njemu cast za one snimke sa ratista,ali sa mozgom definitivno ima problema.Vecu paranoju nisam video ni u "X files".

 9. #9
  Poznat Jerry Ropero (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2006.
  Lokacija
  Jedna je Srbija
  Poruke
  7.375
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Citat Original postavio fortes
  Milovan Drecun????
  Zar taj jos nije hospitalizovan?
  Svaka njemu cast za one snimke sa ratista,ali sa mozgom definitivno ima problema.Vecu paranoju nisam video ni u "X files".
  Paranoja? Da li je paranoja da je DOS na celu sa Tadicem unistio nasu vojsku? Da li je paranoja da Tadic i Draskovic ispunjavaju sve naloge Amerikanaca, naravno na stetu Srbije? Ne to se zove realno sagledavanje cinjenica.

 10. #10
  Ističe se PredatorBG11 (avatar)
  Učlanjen
  28.04.2006.
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  2.008
  Reputaciona moć
  67

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Ajde lepo nam priznaj,sta si uzeo,na cemu si,sta si zgutao?

 11. #11
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  120

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Citat Original postavio Jerry Ropero
  Paranoja? Da li je paranoja da je DOS na celu sa Tadicem unistio nasu vojsku? Da li je paranoja da Tadic i Draskovic ispunjavaju sve naloge Amerikanaca, naravno na stetu Srbije? Ne to se zove realno sagledavanje cinjenica.
  Paranoja je.
  Niti je vojska unistena niti su oni ikakav nalog izvrsili na stetu Srbije.
  Stvari nisu onakve kakve bih ja voleo da budu ali je Srbija danas bar sto se mene tice daleko bolje mesto za zivot nego 99/00 godine.

 12. #12
  Buduća legenda sumnjivo lice (avatar)
  Učlanjen
  02.07.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  28.159
  Reputaciona moć
  905

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Citat Original postavio Jerry Ropero
  Ma jok bre, ja sam ti Ratko Mladic licno - uveli mi ADSL skoro u pecini ovi iz Telekoma.
  Pa dobro Milovane,ups ovaj Ratko od cega placas racune kad visis i dan i noc na krstarici

 13. #13
  Zainteresovan član ШЕШЕЉ (avatar)
  Učlanjen
  11.08.2006.
  Lokacija
  Београд/Без. Коса
  Poruke
  391
  Reputaciona moć
  49

  Exclamation Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Citat Original postavio _Milanche_
  Tadic ne moze da prihvati nezavisnost Kosova cak i kada bi hteo jer jednostavno nema te ovlascenja.
  Prihvatanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije moze da se uradi samo medjunarodnim ugovorm koji u nasoj zemlji prihvata vlada Srbije a retifikuje(odobrava) skupsina Srbije.
  Tako da je procena Milovana Drecuna cist politicki marketing za neke politicke partije.
  Ма супер, тако је и Давинић потписао да изнајмљује сателит, па иако се показало да није имао овлашћења, њега је то коштало само фотеље, али је буџет коштало много више...

 14. #14
  Moderator fortes (avatar)
  Učlanjen
  25.05.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  23.490
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  2262

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  O tome ko je unistio vojsku je vec raspravljano,a sta je to sto su Tadic i Kostunica(posto je Draskovic njegov ministar) ispunili po "nalogu" sa zapada i pri tom nacinili stetu Srbiji.Daj mi konkretan primer?

 15. #15
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  120

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Citat Original postavio ШЕШЕЉ
  Ма супер, тако је и Давинић потписао да изнајмљује сателит, па иако се показало да није имао овлашћења, њега је то коштало само фотеље, али је буџет коштало много више...
  Pa da ali Davinic je odleteo.
  stetan ugovor sa Milom Dragicem je stopiran...a zamisli ranije koliko je takvih slicnih ugovora odredio Mile Dragic.

 16. #16
  Zainteresovan član ШЕШЕЉ (avatar)
  Učlanjen
  11.08.2006.
  Lokacija
  Београд/Без. Коса
  Poruke
  391
  Reputaciona moć
  49

  Exclamation Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Citat Original postavio _Milanche_
  Pa da ali Davinic je odleteo.
  stetan ugovor sa Milom Dragicem je stopiran...a zamisli ranije koliko je takvih slicnih ugovora odredio Mile Dragic.
  Ма страва што је добио пар пацки и изгубио фотељу. У некој нормалној земљи Давинића би стрпали у затвор по кратком поступку. А и нисам мислио на оно са Милетом Драгићем, него оно за сателит, што је далеко већа небулоза него куповина опреме за војску. Да опрему треба купити то нема спора. Само не од мафијаша који би да се на једном послу за војску овајде више него на 5 послова са неким нормалним земљама. Јер они нису овце за шишање па да за пар чизама дају онакве паре... Не сећам се сад цифара, ал' знам да су биле за шлог... :shock:

 17. #17
  Poznat Jerry Ropero (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2006.
  Lokacija
  Jedna je Srbija
  Poruke
  7.375
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Citat Original postavio fortes
  O tome ko je unistio vojsku je vec raspravljano,a sta je to sto su Tadic i Kostunica(posto je Draskovic njegov ministar) ispunili po "nalogu" sa zapada i pri tom nacinili stetu Srbiji.Daj mi konkretan primer?
  Konklretno Tadic je veleizdajnik jer je po nalogu Amerikanaca povukao vojsku Novog Pazara, Sjenice i Tutina, tako da mi sada u granicnom pojasu prema okupiranom Kosovu i Crnoj Gori nemamo ni jednog vojnika

  To znaci da bi Siptarska vojska u slucaju eventualne agresije na nasu zemlju stigla do Kraljeva pre nego bi imao ko da joj se suprostavi uopste.

  Znaci sve te znaci granicne opstine bi bile opljackane a srpsko stanovnistvo proterano i pobijeno.

  No naravno ovo je sve moja paranoja, vojsku treba drzati sto dalje od granice, sta ce vojska na granici jel tako?


  Da li ste culi jos za neku zemlju da nema vojsku u granicnim opstinama? Pa gde treba vojska da bude ako ne na granici? Smesno , jadno i tuzno.

  Ali sudice mu Srbija za te izdajnicke akte . Kad-tad.
  Poslednji put ažurirao/la Jerry Ropero : 28.08.2006. u 20:15

 18. #18
  Početnik
  Učlanjen
  28.08.2006.
  Poruke
  5
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Kako ti smes Jerry tako da pises na ovom NATO sajtu ?

  No, no...

 19. #19
  Poznat WIBU (avatar)
  Učlanjen
  17.07.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  45º15'00N 19º50'00E
  Poruke
  7.483
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  554

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Cenim ga kao ratnog izvestaca i to sto radi ali mislim da malo ide u krajnost!

  Sve bih mu poverovao ali to da se "Vojvodina naoruzava" nekako mu ne verujem!

 20. #20
  Ističe se Eraserhead (avatar)
  Učlanjen
  27.08.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  2.373
  Reputaciona moć
  68

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Ako Tadić to uradi pokazaće veliku državničku odgopvornost i brigu prema srpskoj budućnosti, ali pre cenim da će biti neko smešno proglašenje okupacije koje će čekati nekoga sa malo više odgovornosti da uradi neminovno i potpiše nezavisnost.

 21. #21
  Poznat Jerry Ropero (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2006.
  Lokacija
  Jedna je Srbija
  Poruke
  7.375
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Evo nam ga stigo podmladak LDP Jugenda da nam objasni da je u stvari u nasem interesu da se odreknemo delova sopstvene zemlje.

  Pa sto ne objasnite Siptarima da im je u interesu da se odreknu severa Kosmeta jer tamo zive sve Srbi? Kako to?

 22. #22
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  120

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Citat Original postavio ШЕШЕЉ
  Ма страва што је добио пар пацки и изгубио фотељу. У некој нормалној земљи Давинића би стрпали у затвор по кратком поступку. А и нисам мислио на оно са Милетом Драгићем, него оно за сателит, што је далеко већа небулоза него куповина опреме за војску. Да опрему треба купити то нема спора. Само не од мафијаша који би да се на једном послу за војску овајде више него на 5 послова са неким нормалним земљама. Јер они нису овце за шишање па да за пар чизама дају онакве паре... Не сећам се сад цифара, ал' знам да су биле за шлог... :shock:
  ja ti pricam u globalu :-)

 23. #23
  Ističe se Eraserhead (avatar)
  Učlanjen
  27.08.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  2.373
  Reputaciona moć
  68

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Kosovo je dobijeno u ratu i odlazi u ratu nema nikakve nepravde.

  Naš je interes svakako da se taj problem reši a trenutno je stanje na Kosovu takvo da se on može rešiti samo na jedan način. A stanjeje takvo upravo zahvaljujući ovakvima kao Jerry koji misle da je u nacionalizmu odgovor na ovakva pitanja. Što se severa tiče, Albancima jeste u interesu da ga puste Srbima, ali ta etnička podela unutar granica će upravo Srbiji najviše naškoditi jer otvara prostora za druge manjine da traže etničke granice.

  Kosovo je trebalo sačuvati pre 15 ili 20 godina, sada se treba dogovoriti o mirnom razlazu uz garancije prava za Srbe.

  Ovo Jugend je asocijacija na naciste i uvreda te bi zamolio moderatora da obriše.

 24. #24
  Poznat Jerry Ropero (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2006.
  Lokacija
  Jedna je Srbija
  Poruke
  7.375
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Davinic nije strpan u zatvor jer je neugodan svedok . Svi su oni krali pare na nabavci vojne opreme a ne samo Davinic. Znaci pre svega Tadic i Djukanovic. Zato vojska nema sta da jede. Jer im obroke kradu mafijasi "demokrate".

 25. #25
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  120

  Podrazumevano Re: Milovan Drecun:Tadic ce potpisati nezavisnost Kosova!

  Citat Original postavio Jerry Ropero
  Davinic nije strpan u zatvor jer je neugodan svedok . Svi su oni krali pare na nabavci vojne opreme a ne samo Davinic. Znaci pre svega Tadic i Djukanovic. Zato vojska nema sta da jede. Jer im obroke kradu mafijasi "demokrate".
  ti pircas kao da su do 2000. u vojsci cvetale ruze i tada je bilo rasulo i nije bilo sta da se jede...

Slične teme

 1. Odgovora: 114
  Poslednja poruka: 23.02.2009., 09:48
 2. nezavisnost kosova????!!!!!
  Autor morphea u forumu Politika
  Odgovora: 31
  Poslednja poruka: 25.01.2009., 23:09
 3. Milovan Drecun - Prorok?!!
  Autor Plutonium u forumu Politika
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 18.02.2008., 20:51

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •