I am the law 2(nastavak) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

ceda012

I am the law 2(nastavak)

Oceni ovaj blog
21. O PRODAVANJU HRIŠĆANA
I ko proda hrišćanina u drugu nevernu veru, da se osakati i jezik da mu se odreže.
22.
I ljudi vlasteoski koji se nalaze po crkvenim selima i katunima, da ide svaki svome gospodaru.
23. O PONOSU CRKVENOM
Crkvama da ne bude obaveze ponosa, osim kada car kuda ide, onda da ga nose.
24.
I ako se nađe upravitelj crkveni da je primio mito, da mu se raspe sve što ima.
25. O VLASTI NAD CRKVAMA
Crkvama da vlada Gospodin car, i patrijarh, i logotet, a drugi niko.
26. O OSLOBOĐENJU CRKAVA
Sve crkve što se nalaze u zemlji Carstva mi oslobodi Carstvo mi od svih rabota, malih i velikih.
27.
I crkve carske da se ne potčinjavaju velikim crkvama.
28. O ISHRANI UBOGIH
I po svim crkvama da se hrane ubogi, kako je propisano od ktitora. Ako ih neko od mitropolita i od episkopa, ili od igumana ne ushrani, da se odluči od čina.
29. O KALUĐERSKOM ŽIVLJENJU
I kaluđeri da ne žive izvan manastira.
30. O NAPADANJU CRKVENOG ČOVEKA
Od sada nikakva vlast da ne dirne kaluđera ili crkvenog čoveka i ko naruči ovo za života i po smrti Carstva mi, da nije blagosloven. Ako je ko što kome kriv, neka ga ište sudom i pravdom, po zakonu ako li dirne bez suda, ili omete koga, da plati sedmostruko.
31. O BAŠTINI POPOVA
I popovi baštinici da imaju svoju zemlju baštinsku i da su slobodni, a ostalim popovima, koji nemaju baštine, da se dadu tri njive po zakonu, i da je popovska kapa slobodna. Ako li uzme više, neka za tu zemlju rabota crkvama po zakonu.
32. O LJUDIMA CRKVENIM
LJudi crkveni koji drže crkvena sela i zemlje crkvene a prognali su merophe crkvene ili Vlahe, oni koji su razagnali ljude da se svežu, i da im se uzmu zemlja i ljudi, i da ih drži crkva dok ne skupe ljude koje su razagnali.
33. O SUDU MEđU LJUDIMA CRKVENIM
Crkveni ljudi u svakom sporu da se sude pred svojim mitropolitima, i pred episkopima, i igumanima. Kad su obojica ljudi jedne crkve, da se sude pred svojom crkvom; ako li budu od dve crkve dva čoveka koja se parniče, da im sude obe crkve.
34. O SELU MEROPAŠKOM
I što su sela meropšine Carstva mi po Zagorju i drugde, crkveni ljudi da ne idu u meropšine, ni na seno, ni na oranje, ni na vinograd, niti na jednu rabotu, ni malu ni veliku. Od svih rabota oslobodi ih Carstvo mi, samo da rabotaju crkvi. Ko li se nađe da je metohiju isterao na meropšinu, i ne posluša zakon Carstva mi, tome samovlasniku da se raspe sve što ima i da se kazni.
35. O UPRAVLJANJU CRKVAMA
I predade Carstvo mi crkve igumanima, da raspolažu svom kućom, kobilama, i konjima, i ovcama, i svim drugim, i da su u svemu vlasni što je prilično, uputno i po pravdi.
36. (34) O CRKVENOM ZAKONU
I da uvedu po crkvama zakon kinovijski za kaluđere u manastirima, prema tome kakav je koji manastir.
37. (35) O POSLOVANJU MITROPOLITA
I kozmici da ne budu egzarsi; da ih mitropoliti ne šalju popovima, niti da vode konje mitropolitske popovima, nego da mitropolit šalje po dvojicu kaluđera od popa do popa, da obavljaju duhovne poslove i da dohodak crkveni, koji je od baštine, uzmu od popova.
38. (36) O ISHRANI KONJA
I od sada unapred ždrepci i konji Carstva mi da se ne daju crkvama niti po crkvenim selima na ishranu.
39. (37) O VLASTELI I VLASTELIČIĆIMA
Vlastela i vlasteličići koji se nalaze u državi Carstva mi, Srbi i Grci, što je kome dalo Carstvo mi u baštinu i u hrisovul, i drže do ovoga sabora, baštine da su tvrde.
40. (38) O HRISOVULIMA
I svi hrisovuli i prostagme što ih je kome izdalo Carstvo mi i što će kome izdati, i te baštine da su tvrde kao i pređašnjih pravovernih careva, da su vlasni nad njima i crkvi dati, ili za dušu ostaviti, ili drugome prodati kome bilo.
41. (39) O BAŠTINI VLASTEOSKOJ
Koji vlastelin ne bude imao dece, ili pak bude imao dece, te umre, a po njegovoj smrti baština bude pusta, dokle se nađe od njegova roda do trećeg bratučeda onaj da ima njegovu baštinu.
42. (40) O BAŠTINI SLOBODNOJ
I baštine sve da su slobodne od svih rabota i danaka Carstva mi, osim da daju soće, i vojsku da vojuju po zakonu.
43. (41) O NASILJU NAD BAŠTINOM
Da nije vlastan Gospodin car, ni kralj, ni Gospođa carica nikome uzeti baštinu silom, ni kupiti, ni zameniti, osim ako ko sam ushtedne.
44. (42) O OTROCIMA VLASTEOSKIM
I otroci što ih imaju vlastela, da im budu u baštini, i njihove dece u baštinu večnu. Ali otrok u prćiju da se ne daje nikada.
45. (43) O BAŠTINI VLASNOJ
I vlastela i drugi ljudi koji imaju crkve baštinske u svojim baštinama, da nije vlastan Gospodin car, ni patrijarh ni drugi svetitelj te crkve potčiniti Velikoj crkvi, nego je baštinik vlastan da postavi svoga kaluđera i da ga dovede k svetitelju te da ga blagoslovi svetitelj u čijoj bude inoriji; i da upravlja svetitelj u toj crkvi duhovnim poslovima.
46. (44) O OTROCIMA
I otroke što ko ima, da ih ima u baštinu. Samo što vlastelin, ili žena mu, ili sin oslobode, to da je slobodno, a drugo ništa.
47. (46) O CRKVI
I vlastelin koji se nađe da je svoju crkvu potčinio drugoj crkvi, da više ne vlada tom crkvom.
48. (47) O VLASTELINU I O KONJU
Kada umre vlastelin, konj dobri i oružje da se daje caru, a svitu veliku bisernu i zlatni pojas da ima sin mu, i da mu car ne uzme. Ako li nema sina, nego ima kćer, da je kći vlasna nad tim, i prodati ili dati slobodno.
49. (48) O KRAJIŠNIKU VLASTELINU
Vlastela krajišnici: koja vojska tuđa naiđe i pleni zemlju carevu, pa opet prođe kroz njihovu zemlju, sve da plate ta vlastela kroz čiju zemlju prođe.
50. (49) O UVREDI VLASTELIČIĆA
Vlastelin koji uvredi i osramoti vlasteličića da plati 100 perpera, a vlasteličić ako uvredi vlastelina da plati 100 perpera i da se bije štapovima.
51. (50) O PREDAVANJU SINA NA DVOR
I ko preda sina na dvor, i upita ga car Hoću li mu verovati i reče Veruj koliko i meni, ako koje zlo učini, da plati onaj koji ga je predao. Ako li takav bude služio kao što služe u palati carevoj, Što sagreši da plati sam.
52. (51) ZA NEVERU
Za neveru svaku, sagrešenje, brat za brata i otac za sina, rođak za rođaka, koji su odvojeni od onoga krivca u svojim kućama, ako nisu sagrešili ti ništa da ne plate; nego onaj koji je sagrešio, njegova kuća i da plati.
53. (52) O NASILJU NAD VLASTELINOM
I koji vlastelin uzme vlastelinku na silu, da mu se obe ruke odseku i nos odreže. Ako li sebar uzme vlastelinku na silu, da se obesi; ako li sebi ravnu uzme na silu, da mu se obe ruke odseku i nos odreže.
54. (53) O BLUDU VLASTELINKE
Ako li vlastelinka blud učini sa svojim čovekom, da im se obe ruke odseku i nos odreže.
55. (54) O UVREDI VLASTELINA
I ako sebar uvredi vlastelina, da plati 100 perpera, ako li vlastelin ili vlasteličić uvredi sebra, da plati 100 perpera.
56. (55) O POZIVANJU VLASTELINA
Vlastelin o večeri da se ne poziva, već da se poziva pre ručka, i da mu se pre saopšti. I ko bude pozvan pre ručka preko pristava, i ne dođe do ručka, da bude kriv. I prestoj vlastelinu 6 volova.
57. (56) O PRISELICI
Koji vlastelin na priselici kome iz pizme kakvo zlo učini, zemlje opleni i kuće popali ili bilo kakvo zlo učini, takvome da se ta oblast oduzme, a druga da mu se ne da.
58. (57) O SELU, KOJI UMRE
Koji umre, a ima jedno selo u župi ili među župama, što se zlo učini tome selu, sve ovo zlo da plati okolina.
59. (58) O PRONIJI
Proniju da nije vlastan prodati ili kupiti niko, ko nema baštine. Od pronijarske zemlje da nije vlastan niko podložiti pod crkvu; ako li podloži, da nije tvrdo.
60. (59) O PRENOŠENJU CARA
Cara svako da prenosi kuda god ide, grad do župe, i župa do župe, i opet župa do grada.
61. (60) O POHODU VOJSKE
Kad dođe vlastelin s vojske kući, ili bilo koji vojnik, ako ga ko poziva na sud, da ostane kod kuće 3 nedelje i potom da ide na sud.
62. (61) O POZIVANJU VLASTELINA
Vlastelin veliki da se ne poziva bez pisma sudijina, a ostalima pečat.
63. (62) O DOHOTKU
Ćefalije što su po gradovima da uzimaju svoj dohodak po zakonu, i da im se prodaju žita, i vina, i mesa, za dinar koliko drugom za dva. ali to građanin da mu prodaje, a drugi niko.
64. (63) O SIROTI
Sirota prelja da je slobodna isto kao i pop.
65. (64) O POPU
Pop koji nema svojega imanja, da mu se dadu 3 njive po zakonu. I pop bilo koji od svog gospodara nikamo da ne ide. Ako li ga gospodar ne bude hranio po zakonu, da dođe k svom arhijereju, i arhijerej da reče onom vlastelinu da hrani popa po zakonu; pa ako onaj gospodar ne bude poslušao, da je pop slobodan ići kuda hoće. Ako li pop bude baštinik, da ga gospodar nije vlastan odagnati, samo da je slobodan.
66. (65) O BRAĆI
Braća koja su zajedno u jednoj kući, kada ih ko pozove na domu, onaj koji od njih dođe taj da odgovara. Ako li ga nađe na dvoru carevom ili sudijinom da je došao i rekao: Daću starijega brata na sud , da ga da, a ne sme se prisiliti da odgovara.
67. O OTROKU I MEROPHU
Otroci i meropsi koji se nalaze zajedno u jednom selu, svako plaćanje koje dospeva da plaćaju svi zajedno, po ljudima, kako plaćanja plaćaju i rabotu rabotaju, tako i zemlju da drže.
68. (67) O MEROPHU
Za merophe zakon po celoj zemlji: u nedelju da rabotaju dva dana pronijaru i da mu daju godišnje perperu carevu, i zamanicom da mu sena kosi jedan dan, i vinograd jedan dan; a ko nema vinograda, a oni da mu rabotaju druge rabote dan. I što urabota meropah to sve da sredi, a ništa drugo mimo zakona da mu se ne uzme.
69. (68) O SEBRU
Sebrova zbora da ne bude. Ko li se nađe zbornik, da mu se uši odrežu, i da se osude kolovođe.
70. KOJI SU U JEDNOJ KUĆI
I ko se nađe u jednoj kući odvojen hlebom i imanjem, ili braća, ili otac od sinova, ili ko drugi, i ako bude na jednom ognjištu a u onome odvojen, da rabota kao ostali mali ljudi.

Pošalji "I am the law 2(nastavak)" na Facebook Pošalji "I am the law 2(nastavak)" na Google Pošalji "I am the law 2(nastavak)" na My Yahoo! Pošalji "I am the law 2(nastavak)" na Live Pošalji "I am the law 2(nastavak)" na MySpace Pošalji "I am the law 2(nastavak)" na Twitter Pošalji "I am the law 2(nastavak)" na Digg Pošalji "I am the law 2(nastavak)" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari