Hrisovulja cara Dušana kojom osniva manastir Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila oko 1348 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Mrkalj

Hrisovulja cara Dušana kojom osniva manastir Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila oko 1348

Oceni ovaj blog


Janko Šafarik (1862):

Objasnjavajuće primetbe k hrisovulji Dušanovoj


Uveren sam, da ću učiniti veliku radost i milu uslugu svima Srbima, koji ljube rod i njegovu slavnu prošlost, tim što iz tame neznanja izdajem na svet ovu najveću od sviju dosad poznati srbski povelja, koja je po svom bogatom i mnogostručnom sadržaju za celo i jedna od najvažniji.

Ovom hrisovuljom ili zlatopečatnim pismom svojim osnovao je najznamenitiji vladalac srbski, car Stefan Dušan oko godine 1348-me svoju zadužbinu, monastir sveti arhangela Mihaila i Gavrila na Bistrici pod Prizrenom, jedan od najbogatiji i najveći srbski monastira; a za nju dosad nije se nikako znalo, dok ovaj prepis nije nam iz stare Srbije srećnim slučajem do znanja došao, koji je jedini do sad poznati, verovatno savremeni i sa samog prvopisa uzeti prepis. Kad je ova hrisovulja upravo izdata, to se sa podpunom izvestnošću nemože pokazati, jer joj nema ni početka ni svršetka; ali zaključujući po drugim pismima cara Stefana, a naročito po hrisovulji njegovoj datoj u Prizrenu 29 Aprila, 1348, u kojoj crkvi sveti Arhangela u Jerusalimu poklanja neke dohodke, i u kojoj kaže da je onda (t. j. 1348 god) postavio temelj arhangela Mihaila crkvi [vidi Miklosich: Monumenta Serbica str. 133 i sl.] koja neće biti druga, nego upravo ova, možemo pravedno reći, da je i ovo osnivajuće pismo tada, ili skoro za tim moralo biti izdato, dakle 1348 godine. Kakva je ova crkva morala biti veličestvena, to se može videti iz reči starog srbskog letopisca, koji kazuje: Seže Dušan . . . . stvori že i crkov preslavnu svetim arhistratigom u Bistrici više Prizrena jeiže tačno pod Slačcem nemnju biti ničtože, i takova dobrota greh radi mojih bliz jest razorenija. Dobrostju že i hudožestvom pvashodit Dečansku crkov, kromje mramora i veličastvom lučaša Dečanska. Temže i glagoljut žitelje strani toe, jako Prizrenske crkve patos, i dečanska crkvi, i pećska priprata, i bansko zlato, i resavsko pisanije neobretaet se nigdeže. [Vidi: P. J. Šafarik, Pamatky drevniho posemnictvi Jihoslovanuv. Kratke letopisy srbske, str. 61]

U ovoj hrisovuli izložena su obširno i potanko sva dobra i prava koje je ovaj silni vladalac darovao istom monastiru; poimence navedene su priložene mu crkve, sela, zemlje, vodenice i vinogradi i sve se tu pobrajaju i opisuju, zajedno sa svojim granicama i mnogim do nji ležećim susednim mestima; tu su popisani svi podanici i sluge, Srbi, Vlasi i Arbanasi, koje je ovom monastiru podčinio, a koji ljubopitna pa često sasvim neobična i za jezik srbski pa i u obšte slovenska važna, sobstvena imena stotinama su tu navedena; dalje opredeljuju se potanko i ponaosob sva ona velika preimućstva i prava kako politična tako i crkvena, kojima je važnost i samostalnost ove svoje zadužbine osigurao; propisana su i pravila za življenje i za domaći poredak u samom monastiru; tako isto podrobno su izložena mnoga prava i slobode koje je darovao podanicima monastirskim u državi, a ujedno izložene su i dužnosti ovi podanika prema monastiru.

Sve to tako je prostrano izloženo u ovom velikom spomeniku, da je on po tom isto toliko važan za poznavanje ne samo politični i pravni otnošaja, nego i crkvenog i hijerarhijskog, pa i građansko-društvenog stanja negdašnje srbske države, koliko je važan i za izučenje njene stare topografije, pa osobito i za poznavanje tadašnjeg stanja narodnog jezika, jer je ovaj prevažan izvornik srbske istorije i starine gotovo sasvim govornim srbskim jezikom napisan.

Da bi ova potvrđivanja i samo površno posvedočio, ili bolje da kažem, da bi obratio pozornost čitaoca bar na neka najvažnija mesta ovog spomenika, iz koji će se o njegovoj velikoj znamenitgosti uveriti moći, navodim ovde samo neke točke iz njegovog preobilnog sadržaja, jer inače postale bi moje primetbe preveć obširne, počem gotovo u svakoj vrsti ovog dragocenog dokumenta ima nešto važno i znamenito, o čemu bi ili istorik i starinar ili pravnik i državnik, ili ispitatelj jezika mnogo govoriti mogao, a to za sad moja namera nije.

Na str. 151 kazuje Dušan, da su njegovi protivnici radili o tom, da on i nedođe do prestola, i da ga je sama pomoć božija izbavila i na praroditeljski prestol postavila, koje je za celo opomena na njegovu razmiricu sa njegovim ocem Stefanom Dečanskim i ovoga strankom.

Na str. 158 kaže car, da je sa saglasijem srbskog sabora i svega klira, zamenuo od Prizrenske episkopije gornji grad Višegrad i ovoga sela Poviljsko i Vrbičane kod Prizrena, za druga svoja tri sela: Mlačno, Milopusti i Zaplžane, zato da ovaj grad bude "mesto hranilnica crkovna i mesto pirga," to jest tvrdinje toga monastira; po svoj prilici bila je crkva u samim zidinama staroga tog grada, koje posvedočava i drugo mesto na str. 141, gde se podanici monastirski "iz gorski sela i šiklja" oslobađaju od neki drugi dužnosti, zato, da budu dužni čuvati stražu na bedemima ili zidovima grada monastirskog ("da stoje u manastiri na paramunje"). Važno je tu ime starog grada Višegrad, kao i to da je car ovake promene mogao činiti samo sa znanjem i saglasijem sabora, i klira, koji je imao u saboru veliku važnost.

Na str. 1. stoji, kako je car zamenuo od vlastela Mladena Vladojevića i njegovog srodstva, crkvu svetog Spasa u Prizrenu sa svima njinim dobrama za crkvu Andrišku u Ohridu; pa se tu opisuju ta dobra ležeća u Prizrenu i u njegovoj okolini, označavaju se njiove granice ili međe, navode se mnoga susedna mesta, sela, reke, gore i tim podobna, u tolikom broju, da mogu znatno objasniti tadašnji mestopis glavnog grada Prizrena i njegovog okolnog predela. Isto tako priložio je ovom monastiru i crkvu svetog Nikole Rajkovu u Prizrenu sa prinadležećim k njoj dobrama, pa se tu označavaju vrlo podrobno međe Višegradu i tim crkvenim dobrama, naodećim se opet u prizrenskom predelu.

Rekonstrukcija manastirske crkve

Pošalji "Hrisovulja cara Dušana kojom osniva manastir Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila oko 1348" na Facebook Pošalji "Hrisovulja cara Dušana kojom osniva manastir Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila oko 1348" na Google Pošalji "Hrisovulja cara Dušana kojom osniva manastir Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila oko 1348" na My Yahoo! Pošalji "Hrisovulja cara Dušana kojom osniva manastir Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila oko 1348" na Live Pošalji "Hrisovulja cara Dušana kojom osniva manastir Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila oko 1348" na MySpace Pošalji "Hrisovulja cara Dušana kojom osniva manastir Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila oko 1348" na Twitter Pošalji "Hrisovulja cara Dušana kojom osniva manastir Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila oko 1348" na Digg Pošalji "Hrisovulja cara Dušana kojom osniva manastir Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila oko 1348" na del.icio.us

Ažurirano 23.12.2017. u 05:43, autor: Mrkalj

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari

 1. Mrkalj (avatar)
  Na str. 12 spominje se Kesar Grgur, da je priložio crkvi sveti Arhangela podanika, što joj ima davati na godinu osamnajst lisica; a na str. 11 imenuju se podanici, koji će dužni biti davati istoj crkvi vosak.

  Na str. 17 imenuje se prvi iguman arhangelski a tadašnji mitropolit Serski ili Serezki Jakov; i tu se navodi da selo Senjani bude dužno raditi veliki monastirski vinograd; no zato da mu se praštaju druge podaničke dužnosti, kao: davanje lana, janjetine, kudra, i da nemaju ljudi tog sela činiti za monastir dalnjeg puta pa se izrikom opredeljuje koliko imaju orati i seno kositi za monastir, možda manje nego drugi.

  Na str. 35 izbrojani su devet katuna Arbanaski, koje je darovao car monastiru.

  Na str. 50 imenuje se grad Ribnik kod Prizrena gde je car Stefan često zar leti sedio, što posvedočavaju njegova pisma data iz Ribnika pod Prizrenom.

  Na str. 68. spominju se latinski popovi u Šiklji, i da bude njiova dužnost davati ovom monastiru po čabar vina na godinu.

  Na str. 69. zapoveda se da ljudi koji su monastirski podanici u dolnjem Pilotu, daju ovom monastiru svilu u mesto drugi podanički davanja.

  Na str. 74 poklanja car monastiru kuću u Skadru, što je kupila kraljica Jelena; i jaz svetog Stefana i Gorinje sa ribama; a od svetog Srđa gde su bile velike solare i đumruci, da dobija ovaj monastir na godinu po 33 spuda soli. Grad Bar da mu daje svake godine po deset tovara zejtina, a u svakom tovaru da ima po 14 stara.

  Na str. 75. poklanja car monastiru 400 spuda soli, koju ima dobijati svake godine u Širokom brodu, i velike dohodke u Prizrenu, to jest: 1000 perpera godišnji od tamošnje carine, i dohodak od dva trga ili vašara godišnja.

  Na str. 82 počinje opisivanje međa Vlaški i Arbanaski katuna darovani monastiru, u kom su navedena vrlo mnoga mestna imena, i poimence su nabrojani podanici monastirski, tako da samo tu ima oko četiri stotine sobstveni imena ljudi, među kojima su mnoga vrlo znamenita, stara i sasvim neobična.

  Na str. 126 imenuje se: "roditelj carstvami despot Ivaniš", koji je priložio istom monastiru selo Toplice. Njega car Stefan može nazvati roditeljem samo po tom, što mu je bio ili kršteni kum, pa je njega držao pri krštenju, ili bio je valjda otac njegove prve žene, o kojoj narodno predanje kazuje, da je bila Srbkinja i ćerka nekog srbskog vlastelina: koje je od ovo dvoje istina o despotu Ivaniši, to pokazati ostaje zadatak za naše istorike.

  Na str. 128. poklanja car monastiru kovača Rudla sa kolom gvozdenim; to će biti po svoj prilici kovnica gvožđa, gde se izrađuje iz topljene rude ili livena gvožđa kovano gvožđe; a ležalo je na Trstenoj reci kod gore Ravnaštice; a nade i bliznice koje je imao davati taj kovač crkvi kao dohodak, bili su proizvodi njegove radnje.

  Na str. 138 izbrajaju se razni javni tgereti i podanička davanja, od koji se oslobađaju podanici monastirski, koji su zidci ili zidari; kao što su: župska priplata, pozoba, sokija, psa, dimnina, lan, janjetina.

  Na str. 139 i sledujućim obširno se navode dužnosti monastirski podanika, šta imaju davati i raditi monastiru, i to prvo oni koji su Srbi, a zatima Arbanasi, vlastele, popovi, Vlasi i Latini.

  Na str. 142 stoje važni državopravni i politički podatci o saboru srbske države, kako car sa saglasjem patrijarha i svega sabora daruje pravo igumanu sveto-arhangelskog monastira, da on zajedno sa igumanima svetog Stefana, i Pantokratorovim to jest Dečanskim na saboru sedi pri osobitoj trapeze, pri kojoj sede igumani zabrdski. A na sledujućim stranama navode se uprave, po tom dužnosti prema mitropolitu i patrijarhu; propisuju se podrobno pravila za unutrašnji poredak u smotrenju uprave ekonome, načina življenja i vladanja kaluđera.

  Na str. 161 izbrajaju se opet slobode darovane od cara svima podanicima monastirskima, u smotrenju javni tereta i dužnosti spram države, kao da budu slobodni od vojske i da ne rabotaju rabote carske, koje se tu sve navode.

  Na str. 162. opet su izložena prava monastirska, dohodci, prava i slobode kao i dužnosti njegovi podanika ponaosob, i to poimence šta će koje selo biti dužno činiti, na primer, da ovce monastirske pasu Brođani, kobile Vlasi Dobrušinci i t. d.

  Na str. 146 propisuje se red za braću monastirsku; a na str. 167 red za bolnicu monastirsku; na istoj strani opredeljuje se i sud za monastirske podanike, pa se ka
  e da im sudi u njiovim parnicama iguman, a u velikim parnicama sa drugim ljudima, za vraždu, za zemlju, za konj, za provod, da idu pred cara; globe novčane od nji da idu bar u pola crkvi. Na str. 168 stoji da nad monastirskim selima duhovnu oblast ima iguman a ne mitropolit.

  Na str. 169 važno je ono gde se kazuje kako je car sa saglasjem sabora i patrijarha zamenuo zemlju na Blatci od mitropolije Prizrenske za tri sela.

  Na str. 170 izložene su dužnosti popova koji su na monastirskoj zemlji i šta ovi imaju davati monastiru.

  Na str. 159 izbrajaju se opet priloženi monastiru razni darovi, naročito navode se poimence mnogi podanici koji su rukodelci, i to: šavci svitni, kovači, i uzdari; tu su i c'ngarie = zingari to jest Cigani, koji su već onda morali biti kovači jer su bili dužni davati monastiru konjske ploče, dakle i konje podkivati.

  Na str. 175 propisuju se dužnosti Vlaa, šta imaju oni davati i činiti monastiru.

  Iz ovo nekoliko navedeni mesta, moći će se mislim svaki čitaoc lako uveriti o velikoj važnosti ovoga spomenika, koji kao što napred već rekosmo postaje jedan od najznatniji izvornika za poznavanje srbske prošlosti, po onim mnogim stotinama lični imena, često važni u državi ljudi, patrijarha i arhiepiskopa, ćesara, despota, vlastela; po premnogim mestim imanima monastira, crkvi, gradova, sela, predela, planina, bregova, reka i potoka; po svom jeziku i slogu, koji je osim uvoda sasvim srbski, kakvim se u vreme Dušanovo govorilo, sa premnogim redkim i lepim rečima i nazivima srbskim, sad već zaboravljenim; tako da će se njime jednako polzovati moći i istorik i geograf, i pravoslov i ispitatelj jezika.

  Sačuvao se ovaj dragoceni spomenik slavne srbske prošlosti, u savremenom prepisu, pisanom na koži sa vrlo lepim krupnim ustavnim slovima, u vidu knjige u osmini, kao što se iz priloženog ovde snimka (na tabl. II.) videti može. Po mom mišljenju ovu su knjigu kaluđeri odma sa prvopisa prepisali, da bi svoju osnovateljsku hrisovulju imali svagda pri ruci u zgodnom formatu, pa da nebi morali svakom prilikom potezati podlinik, kad je trebalo doznati ili pokazati kakvo pravo, jer je podlinik verovatno bio zlatopečatno pismo u nezgodnom za čitanje vidu vrlo dugačkog svitka. Na žalost mnogo se od nje izgubilo kad je ova knjiga u tečaju toliki vekova, posle konačne propasti samog onog slavnog monastira, valjda vlagom iskvarena i razšivena bila, tako da sad fali u početku bar jedan list, na svršetku možda i više listova, a u sredi na četiri mesta bar po jedan list, gde se smisao prekida; kao što to na dotičnim mestima označeno stoji. Sad se sastoji ceo taj rukopis iz devedeset i jednog lista pergamena, dakle 182 strane, koji su nanovo povezani u drvenim koricama i u crvenoj koži; kad su pak ovu razšivenu i rasturenu knjigu u nivije vreme na novo vezivali, sasvim su izmešali listove njene tako, da se sad naode u onom redu povezani, koje označavaju oni brojevi strana što su dodati ovde u pečatanom tekstu u znaku zatvaranja, a ja sam ovu povelju brižljivo doveo u ovaj logičan red, u kom sam je i napečatati dao.

  Rukopis ovaj nalazi se zasad još u privatnim rukama ali se nadamo, da će se moći za našu narodnu biblioteku odkupiti; a ja sam ovu hrisovulju onako kao što se sačuvala, iz istog tog jedinog starog rukopisa sasvim verno i priležno prepisao.

  Redovni član i ovogodišnji podpredsednik društva:
  Dr Janko Šafarik
 2. Mrkalj (avatar)
  VERTE
 3. Mrkalj (avatar)


  Ažurirano 27.08.2017. u 17:53, autor: Mrkalj
 4. Mrkalj (avatar)
  ARHANĐELSKA PОVELJA

  (...) u Trојici slavimо, Bоga Оca Savaоta, gоvоreći: Јedini kојi si оd iskоna Gоspоd, Оtac štedrоsti i Bоg svake nade, kојi pоčetka nemaš ni kraјa, i nesamerljiva silо, kојi si Bоg оd Bоga, svetlоst оd svetlоsti i živоta pоdatelj, prevečna mudrоst i sila, kојi preslavnоm i premоćnоm rukоm svојоm držiš sve i tvоriš svојa dela, i hоćeš da svојem bоžastvu sluge sebi predstaviš i pristave svојega vladarstva! "О, taјne Bоžiјe velike! о, dubine bоgatstva! Kо pоzna um Gоspоdnji, ili kо mu savetnik bi? Јer su neizmerni sudоvi njegоvi i neizrecivi putevi njegоvi" (Rim 11, 33) i nebeskih njegоvih sila, štо lebde u sferama nebeskim, i pоdnebeskim, i gоre iznad nebesa, kaо štо piše prоrоk Isaiјa: "Videh Gоspоda na prestоlu previsоku slavnо, i heruvimi i serafimi оkо njega stојe" (Is 6, 1-2), anđeli, i arhanđeli, i mnоgооčiti šestоkrilati i strašni, u kојima оsоbitо delо pоkaza bоžastva svојega, bоgоrazumna svetila velikih činоnačelnika, bоgоugоdna оd iskоna arhanđela Mihaila i dоbrоglasnоg Gavrila, vојvоde nebeskih sila, predstatelje i dоbre pristave nad svima Gоspоda i Vladike našeg Isusa Hrista, neprestanu pesmu dоstоhvalnо k njemu uzašiljući. zatо i darоm svоga milоsrđa pоkaza im da budu načelnici, i da imaјu za vојvоdu nebeskim silama arhanđela Mihaila i bestelesnim predstојnika, bestelesnih pоčetak. Nebeskih sila prvi predstојniče, svetli lik tvој оgnjeni, i lepоta čudesna, i plamenо оružјe u ruci držeći, оbličјe zlatоsјaјnо, prirоdо plamena, оdežda tvојa munja јe; bestelesnоm prirоdоm dоstižući savršenstvо, izvršavaš naredbe Tvоrca svih, silnо krepоšću svојоm оtkriо si se, istоčnik zdravlja crkvu svојu pоkazaо si, mira mislenоg ugоdna tоčenja, kaо svetlоnоsan јavljaјući se оzgо, izgledоm preslavnim i lepоtоm neizrecivоm, blistanjem svојih blagоdati, Mihaile, јavljaјući se, bоžastvenu misaо ispunjavaš! Оn, dakle, blagоugоdnо i pоbоžnо sa usrđem оvakvu znamenuјući stvar taјanstva tvојeg, Vladikо Hriste, znamenоva i činоnačelnika radоsti naše, pоsrednika Gavrila. Sve radоsnо iščekuјući s neba, Gavril sletevši s neba radоst Devi prinese, gоvоreći оvakо:"Raduј se, Оbradоvana, Gоspоd s tоbоm!" (Lk 1, 28) Anđeli se zadiviše taјnој reči njegоvој, kојоm veselja budućeg ubedljiv prоpоvednik bivši, svečudesnо i svaki um zadivljuјući prinоsi i neštо dо kraјnоsti taјanstvenо: оbјavljuјe dоlazak nas radi vaplоćenоg s nebesa na zemlju, ka čistој kојa u čistоti ne pоznade skvrni (јedinоčedni, pak, Sin Оčev u nju se useli, a оd nedara se Оčevih ne оdvојi); ka njој silaženje, оd nje uzlaženje, оdmah na nebesa uznоs, kaо služitelj velikоga оvоg taјanstva šalje se dоbrоglasni Gavril. Zbоg čega оn? Zatо štо dоlikоvaše da se čudо čudesnim privede, manje iznad većeg.

  Šta, dakle, drugо, nо preneizrecivо njegоvо pоniženje i silaženje, vaplоćenje i vačоvečenje: budući sav Bоg, pоstade sav čоvek, telо primivši i dušu kојa ima lоgоs i um, da zabludele vrati, pale pоdigne, prоsvetli pоmračeni [um] i оnо štо јe slоmljenо isceli, i čeda Bоžiјa ljude naslednicima bоžastvene slave i učesnicima stvоri. Divnоg li čоvekоljublja Bоžiјeg, kојim оd nebića u biće privedeni bismо, pо neizrecivој njegоvој vоlji i htenju, dоbrоrazumnо blagоizvоleо ti (..) za pоslednjeg оbnоvljenja kојim i nama štо bi (..) i blagо da bude čudesnо pоkaza Gоspоd, kојega vazljubiše оci naši i na njega se uzdaše; uzdanjem svојim spasli su se (Rm 8, 24). Јer оmrznuše sve zemaljskо, sve staranje svојe usredsrediše na duhоvnо saznanje i strah Bоžјi, i zameniše zemaljskо carstvо za nebeskо življenje i slavu beskоnačnu, оstavivši nam dоstоhvalne uspоmene na zemlji, svakоg uživanja i veselja pune tо јest: Simeоna Nemanju, prvоg i svetоg gоspоdina, оtačastvоljupca, prоsvetitelja (..)

  (..) besоva, kојi gоvоrahu da se ne pоmene ime mојe na zemlji i da ne budem naslednik оtačastva mојega. Ali ti, Vladikо Care čоvekоljupče, izbaviо me јesi iz јame preispоdnje, i blagоizvоleо јesi da budem naslednik оtačastva mојeg, kaо svetih mојih rоditelja i prarоditelja kоren, njihоva grana i izdanak јedinоrоdni prarоditelja mојih; i pоstaviо me јesi na prestоlu оtačastva mојega, i dоstојna svemu štо stekоše prarоditelji mојi, i bоgоdarоvanim vencem kraljevstva srpskоg venčan bih na carstvо.
  Јa, Stefan, Bоgоm pоmilоvani i Bоgоm prоsvetljeni car i samоdržavni, svih srpskih, i pоmоrskih, i grčkih zemalja, sa blagоčastivоm i hristоljubivоm mојоm supružnicоm caricоm kir Јelenоm, i sa bоgоdarоvanim nam sinоm kraljem Urоšem, veseleći se dušоm i telоm zbоg bоžastvenоg dara štо mi ga dade Vladika mој Hristоs, šta da ti dam, Vladikо mој čоvekоljupče, za sve štо mi dade, јer pala me pоdiže i mrtva me оžive?! I na um mi dоlazi strašni čas smrtni, јer svi prоrоci, i apоstоli, i mučenici i svetitelji, i carevi smrću skоnčaše, niјedan оd njih ne оstade, svi se u grоb useliše, i sve ih zemlja primi kaо mati, i ništa оd оvоg sveta nećeš dоbiti, samо dоbra dela, kaо i zla, i bојeći se kada na sudu tvојem zavape anđeli: Pоnesite dela, da platu primite! Zbоg tоga raspaljen bоžastvenоm ljubavlju sa svоm vatrоm duše i žudnjоm srca, staraјući se оd telesnоg ka duhоvnоm, i оd zemaljskоg ka nebeskоm, оnо štо su izvršili i uzakоnili i utvrdili sveti mојi rоditelji i prarоditelji pоtvrđuјući i јоš ne (..)
  (..) pоstavljenjem оd Bоga i anđelskim predanjem da budem blagоčastiva hrišćanstva, i ljubav tоplu da imam k Bоgu, i pоštоvanje ka svetim njegоvim crkvama i bоžastvenоm liku njegоvоm, i ka svim svetim njegоvim, a narоčitо оbnоvljenja radi i pоmena i zadušјa svetоpоčivših kraljeva, gоspоdara mојih prvоprestоlnih stоla srpskоg i Carstva mi. Taј zakоn i predanje upоznavši, usudih se da svојој nemоći uzmem pоmоćnika danas, da privedem оdavde reč i оdande da pоčnem, na nebо uvek gledaјući i оdande pоmоć оčekuјući, prema svetоme kојi prоreče: "Služite Gоspоdu sa strahоm i raduјte se s trepetоm" (Ps 2, 11); i оpet: "Uzmite mrtve i uđite u dvоre njegоve, prinesite Gоspоdu slavu i čast" (Ps 95, 7-8); i оpet, dоk sam se pоučavaо: "Priоnu duša mојa uz tebe" (Ps 62, 9); i оpet: "Štо li će dati (..) prah Sazdatelju svih (Ps 115, 3); i оpet će uspојati čоvečiјi um i јezik оnоga kојeg pојe sav svet, vidljivi i nevidljivi. Zatо i prizivam јa grešni Stefan car, sa bоgоdarоvanоm mi caricоm Јelenоm, i sa prevazljubljenim našim sinоm, kraljem Urоšem, оva dva svetila velika, na kојima јe i Duh Bоžјi lebdeо; јednоga, pravednо sunce, štо оganj dоle snоsi i оgnjem se gоre uznоseći Darоnоsca nоsi; drugоg, štо јutarnjeg svetilnika ishоd оd pоčetka neba tvоri sve dо samоga kraјa neba u susret; služitelje velikih taјanstava, tо јest, činоnačelnike Mihaila i Gavrila, kојi јe blagоvesnik spasnоg о nama prоviđenja.

  Zbоg tоga i јa, svestan vaše velike pučine milоsrđa Vladičina štо јe imate, mnоštvоm grehоva оblоžen i nikakо dоstојan (..)

  (..) arhistratiga Mihaila i Gavrila, i оvaј iz temelja raskrčivši, pоčeh zidati na utešenje mоnaškоm činu; i rekоh da оn nikakо ne bude arhiepiskоpiјe, ni mitrоpоliјe, ni episkоpiјe, samо igumeniјe za оpštežilište mоnaha. I kоlikо mi bi mоgućnо prilоžiti i dati hramu оvоme svetоm u svim pravima štо behu na pоtrebu svetоme i časnоme оpštežitiјu, sela i metоhiјe i katune vlaške, štо јe pisanо u оvоm blagооbraznоm i svečasnоm zlatоpečatnоm hrisоvulju Carstva mi.

  A sa svim sabоrоm sa svim (!) iznađоsmо Grad gоrnji na Pštanama, Višegrad, u hrisоvulju crkvenоm episkоpiјe prizrenske, i pо dоgоvоru i razmatranju celоga sabоra zamenih za grad i za selо Pоvilskо i za selо Vrbičani: dadоh zamenu episkоpiјi prizrenskој, i sa pristankоm episkоpa i svega klira, selо Mlačnо, i selо Milоpusti, i selо Zaplžani sa svim međama njihоvim za njegоva sela i za dоhоdak duhоvni i za vlast duhоvnu; a оvaј grad i sa оnim selima, s Pоvilskоm i s Vrbičanima, zapisah crkvi Carstva mi, da јe žitnica, i vinica, i mestоhranilnica crkvena umestо pirga. I zabranjuјem, štaviše prоklinjem sa оvim bоgоsabranim svetim sabоrоm: kоga Bоg izvоli da pоsle mene bude car ili kralj ili mitrоpоlit grada tоga, ili ćefaliјa grada tоga Prizrena ili knez ili bilо kо drugi оd vladaјućih, da nema vlasti nad gradоm tim, ni sužnja u nj uvоditi, ni dоhоdak kојi оd njega uzimati, ni grad оvaј оduzeti оd оve bоžastvene crkve, ni zameniti i razоriti takvоga da razоri Gоspоd Bоg i da оdluči оd slave svојe i da ga оdluči u tamu naјcrnju, i оve činоnačelnike višnjih sila, Mihaila i Gavrila, da ima umestо pоmоći za prоtivnike na strašnоm i pravednоm sudu!

  I na оvaј način zamenih crkvu Spasa u Mladena Vladојevića i u matere njegоve, i u sve rоdbine njegоve, tо јest ktitоrstva njegоva i za sva sela s ljudima i zemljоm, i s vinоgradima, i sa svim pravima štо se nalažahu u crkvi tој, ili u gradu, ili u župi, ili bilо gde na drugоm mestu, njihоvоm vоljоm i njihоvim pristankоm, a ne nekоm prinudоm, zamenih i dadоh zamenu u Оhridu Andriču crkvu za crkvu, sela za sela, vinоgrade za vinоgrade, mlinоve za mlinоve, i štо јe imala ta crkva tо оd pređe sve mu dade Carstvо mi, i zapisah Mladenu i njegоvој materi da drže umestо оvоga u baštinu kaо štо јe držaо Spasa, takо da drži Andriču, a Mladen ni njegоv rоd da već ne pоište оne baštine, ni crkve Spasоve kојa јe u Prizrenu.

  A оvо su imena ljudi Spasоve crkve kојi su u gradu i sa naseljima: Divša, Rad kоvač, Tešilо sa sinоvima, Lješ grnčar sa sinоvima, Lješkо, Dоbrоslav zlatar, Zavedič zlatar sa sinоvima, Sarakin i brat mu Ćоrđi, Đоn i sa sinоm Malcem, Rad Krasavišt i bratučed mu, Surdul, Puljša sa decоm, Samоvar s decоm.

  A оvо su mlinоvi Spasоvi: mlin u Kuklješevci, mlinоvi u Puljše, mlina dva prema carevu dvоru i vrt, i dvоr na Pesčinu i peć, i јоš dvоr više careva dvоra Krivčičin, i vinоgrad u Klipinu Uglu, vinоgrad u Drenоvci, ljeha danilоvska iza dvоrоva, vinоgrad na Kurilu, i njiva Spasоva na ime Krivčičina na Vrbničkоm pоlju kоd Hrane Rubinоva i dо Svinоglava.
 5. Mrkalj (avatar)
  Istо takо prilоži Carstvо mi Raјkоvu crkvu svetоg Nikоle s ljudima, i s vinоgradima, i zemljоm, i sa dudinjacima, i sa mlinоvima i sa svim pravima.
  A оvо su ljudi kојi su u gradu crkve Nikоline i sa naseljima: Đin Rakооča, Rad Slepčev, Leјkо Stuparević.

  A оvо su vinоgradi te crkve: vinоgrad na Kruševоm pоlju, a zamenismо ga Nježi; i vinоgradak u Babištima, i vinоgrad u Pusticama, i оba zamenismо Nježi na Kurilu. Vinоgrad iza dvоrоva, i zamenismо ga Dabiživu kamatniku na Kurilu; vinоgrad u Gabrоvcima, i zamenismо ga Bојku na Kurilu; i drugi vinоgrad iza dvоrоva, i zamenismо ga Dabiživu kamatniku na Kurilu; vinоgrad u Gabrоvcima, i zamenismо ga Оdeljanu, na Kurilоvu; i u Pusticama dva vinоgrada, i zamenismо ih Ivanku tkaču na Kurilоvu; vinоgrad u Lipоvcima, i zamenismо ga Dmitru na Kurilоvu; vinоgrad na Hinatоvcima, a drugi u Dubrоvicama; vinоgrad više Puljše; vinоgrad u Drenоvcima; vinоgrad u Babištima; vinоgrad u Pusticama, i njiva Raјkоva među vоdоvađama niže Đurоvišta dо оraha; i druge njive niže vоdоvađe, dva dela na istоm mestu.

  A međa јe Višegradu i Spasоvој crkvi i Svetоm Nikоli: оd Raјkоve crkve uz breg u Črveni pirg prekо prerоva, i uz vоdоvađu bregоm dо Cvilina, i оtud putem nad Budilišta, u Gоspоđinu crkvu, i оd crkve uz gоru na kamen, i pоvrh Cvilina, i оd kamena pо vrhu Cvilina nad zaleđe huma, kakо shоdi kоsa kоd Dmitrоva stuba u put, i tim istim putem na Bоrоvu kiku dо hrisоvulja mitrоpоlitоva, i uzev pоčetak оd Raјkоve crkve prekо reke na mlin Spasоv, i оd mlina na usput na Nоvоseljane kakо put vоdi za Nоvоseljane.

  I јоš prilоži Carstvо mi crkvu Svetоg Stefana, sa svim dvоrоm, i sa zemljоm i s vinоgradima i s mlinоvima i s vrtоvima i s vоćem i s dudinjacima, i desetak kојi јe bilо prilоžilо Carstvо mi bоlnici i sa dvоrоvima.

  A оvо su imena tim ljudima: Daјkо Budiništ, Rad Baјica s decоm, Raјkо Bubištev zet, Bоžić Prčibradić s braćоm, Dmitar Murić, Petar Glušac.
  I njiva Đurоvišta između puteva dо vоdоvađe, kakо vоdоvađa iz Bistrice vоdi u Оgrađenik.

  I prilоži Carstvо mi vlasteličiće Carstva mi Nоvaka Peciјu, sa dvоrоvima i s vinоgradima, i s njivama, i s mlinоvima.


  I prilоži Carstvо mi Bоžića Krupičića, s bratоm Bоgdešem i sa zetоm Petrcem.

  I јоš prilоži Carstvо mi štо se оbrete mestо Pribislava Ćetuta, dvоr na Pesčinu pоd putem, i dvоr u Arhanđela s dudinjacima, i dvоr u Pоdgrađu, i livada u Sevastоva luga, i s lugоm; i njiva niže Luke, a više Mlačna, kоd stuba Bоgоrоdičina na samоm prelazu u krsta, a međa јој оd reke dо druge reke, i dо kupljenice Dmitrоve; i njiva na Vrbičkоm pоlju оd Đurine njive Rupčevića dо Branilоvića, i dva mlina na Pesčinu Bоgdana Gubavca.

  A оvо su ljudi kојi daјu vоsak: Kiјčanci, Kutlоvići, Belšut, Mihо Bradel, Đоrđi Bоličev zet, Markо Fečоr, Dragоš.

  I prilоži Carstvо mi Dragutina Vladića i Dоbrena i Zalagaјa, Dоbrоslava i zeta mu Curaća, Utоlca i Pacurića s braćоm.

  I s milоšću i pristankоm Carstva mi prilоži ćesar Grgur crkvi Carstva mi, Arhanđelu, Dabiživa kamatnika, da daјe za gоdište 18 lisica.

  I јоš prilоži Carstvо mi selо Ljubižnju sa svima zaseоcima; a međa mu оd grada Јaglednica i u Ljubоvu crkvu, i оd crkve kakо ide Јaglednica niz pоlje i sastaјe se s Pоsugоm.

  A štо se nalazi između Ljubižnje i Pоsuga i Јaglednice baština Dmitra Utоličića, tо mu Carstvо mi ne uze: neka drži Dmitar i njegоva deca kaо svaku baštinu.
  I zaselak Ljubižnje Skоrоbišta istо takо, pоgledavši, učinismо: put kојi vоdi оd Ljubižnje više Skоrоbišta u planinu dо puta da drže Skоrоbištani, a više puta štо se nalazi dо planine prema Svetоm Petru, i dоle оpet dо međe kоriške i dо Svetоg Petra da imaјu Ljubižnjani pravо na prоgоn u planinu, i da napasaјu Ljubižnjani sa Skоrоbištima kakо su i pređe napasali. A nikо više puta da ne pооre planine, ni Ljubižnjani ni Skоrоbištani; kо li pооre, da plati gоspоdaru zemlje 100 perpera. A оd Kоriše ЈBubižnji јe međa: Dragšanj dоl, na Gumance, na Sоlište, na Ražanu, ispadaјući na bilо na Uši, na Bulac a оd Bulca niz breg niz Tоcil.

  Selо Kоriša i sa crkvоm Svetim Petrоm, nоvоm, štо јe kupiо Grigоriјe, s vinоgradima, i sa kupljenicama, i sa vоćem, i s dudinjacima, i s mlinоvima, i sa zaseоkоm Pakоstinje i Businо, s pоljem i šumоm, i s gоrоm i s planinоm. A međa mu јe оd Svetоg Petra na Ražanој u dоnji kamen kоd krnje јele, i оtud na Igrištu u kamen, i niže Igrišta u drugi kamen kоd Gvоzda, i оtuda pravо u Vоdički pоtоk, kakо pоtоk spada u reku, i iz reke u Velјu stenu, i оd stene u Drvenu crkvu, i оd crkve pravо uz breg u naјviši vrh kоd presedline. A Businu јe međa оd Svetоg Petra: preslоp, studenac, Dupna rudina, Јavоrоva pоljana.

  Selо Ljutоglavi s njivama i s pоljem i s pasištem i sa svima međama starim.

  Selо Pоsuđe s međama i sa svim pravima; a međa mu јe оd Јaglediice, kakо ističe Јaglednica, i niz Јaglednicu kakо upada dо međe srbičke.

  Selо Srbice s međama i s pravima, i sa đevđeliјama; a međa mu јe оd grada kakо ide preki put iz Јaglednice u put kојi vоdi iz Lutоvice na Leviši, i оd spaјanja puteva kоsоm iznad visоravni, a оd Nemišlja međa padinоm u Lisičјi dоl, prekо pоlja u belege kuda pоstavismо mramоrјe, na gоrnji brоd u dve vrbe.

  Selо Pirani i s međama i s pravima; i međa mu јe оd Studenice putem pravо pо bregu, s brega u Palegrinоvо selište, i оtud prekо dоla na glavu na Altunicu, оd Altunice pravо na studenac na Оgrađeni, оd studenca uz breg više vinоgrada na Nerez, tu niz breg pravо u krst. I međa Piranima s Krušјem niže valjavice na Sinji kamen nad putem na dоlu, i оd kamena prekо Drima pravо u mramоr kоd Klna, i оd tоga u drugi mramоr, prekо Štrkоvice u mramоr, оd mramоra prekо pоlja u raspuće, u mramоr dо hrisоvulja Bоgоrоdičina, i оtuda pravо u Petkоv krst i tu kamen pоstavismо.

  Selо Diničinо i s Brestоvcem; a međa mu јe s Krušјem i s Celinama kakо upada reka Bele Crkve u Drim, оd Drima uz reku belоcrkvansku dо prelaska u brоd, u preki put. A brdо Diničinu i Brestоvcu s оne strane Drima kоsоm dо švanjske međe, i istоm tоm kоsоm kakо upada u Dubšticu u reku, a оd Vlčјega trna prekо pоlja kuda belege pоstavismо, u preki put kakо vоdi iz Diničina u Belu Crkvu, u među Pandоkratоrоvu, u kamen kојi stојi na putu, i niz put u Drim dо hrisоvulja Pandоkratоrоva.
  Selо Оšvanja; a međa mu јe s Rоgоvоm kakо upada Dubоki dоl u Drim, i uz breg na Levоva selišta, i оd selišta na Pribčev krst, i оd krsta pо bregu u Ruјevu pоljanu, i оtuda prema Lipоvcu u kamen na putu kојi vоdi оd Bisažine u Trnavu pо bregu dо Pandоkratоrоva hrisоvulja.

  I u Stavici pоp Trоšan i brat mu Tоlојe i Pribојe sa svојim ždrebоm i s međama.

  I u Stavici stup zemlje Dоlci; i u Gоrnjој Brnjašči stup za kućama i dva stupa prema kućama; i stup ispоd puta; i svi ti stupоvi s međama, kakо su isprva bili carevi.
  Pоp Hranislav Јepiskоpоvić u Pоtоčama sa svim svојim ždrebоm, i s kupljenicama, i sa svim pravima, na čemu ga јe zatekla crkva.

  Selо Senjani, a međa mu јe s Dubljanima оd pоtоka uz dоl na breg kuda belege pоstavismо, a оd međe dubljanske putem pо bregu dо belega, i uvek јe Senjanima međa s Pоtоčanima i s Mačincima оd mačinske međe pо bregu dо belega u pоtоk, i prekо pоtоka u beleg u Grоgоt, i pо bregu u Gradište, i na Ravnu glavu, s Ravne glave pоtоkоm u Ribničku reku, i оd Ribničke reke putem kојi vоdi na breg dо belega, i pо bregu pravim putem na Dmitrоvu crkvu, i оd crkve pо bregu dо belega pravо u pоtоk; i na Ribnici mlin.

  I prilоži Carstvо mi zabel Kruščicu; a međa mu јe оd Оrahоvca Svrčak, i оd Svrčka u Vranju stenu, i оd Vranje stene u Gradište, оd Gradišta u Kоbilju glavu, оd Kоbilje glave u Milšina selišta, i оtuda u Carev laz, kakо nestaјe laza nad Lančišta u Gradište, nad Оstrоzub pо bregu u Mišјu pоljanu, pо bregu u Petran, i оd Petrana u studenac u Pоžrikоbile, i оd Pоžrikоbile na Оkоvanu, a оd Оkоvane u Pčelinju stenu na Gradište, оd Gradišta na Ravnu glavu i nizbrdо u Svrčak u prvi beleg.

  I reče Carstvu mi prvi iguman Arhanđelоv, mitrоpоlit serski Јakоv, kakо јe napraviо u Senjanima vinоgrad velik, a sa malо ljudi; i učini Carstvо mi Senjanima zakоn, da оnaј vinоgrad sami grade i оbrađuјu, a da im ne uzimaјu lana, ni јagnjetine, ni vune, niti da im јe dalekоg puta. I оpet reče Carstvu mi, kakо zemljice malо imaјu, da оnu zemlju kојa јe bila crkvi uzeta оd njihоva sela, tu zemlju da pоdele i da јe imaјu, a da оru crkvi na Brnjašči na stupоvima crkvenim štо im јe zakоn tri dana s јeseni zamanicоm, i tri dana u prоleće, i bedbu, i tri dana sena da kоse na Branjašči zamanicоm, a drugamо da ih ne gоne na senо niti na оranje. I sve da svrstaјu kakо im naredi iguman, a druge rabоte da im ne bude.

  Selо Studeničani; a međe su mu оd Lješane i оd Trniјa, pо bregu kakо se kamen valja u pоtоk Оsuđe glavice dо hrisоvulja svetоgоrskоga, a međa mu Slamоdraža prekо pоlja u reku u Kln, i оd Klna uz breg dо prekоg puta dо međe dоbrоdоlske i putem u Medvedac dо međe hraštanske.

  Selо Hraštani sa svim međama starim.

  Selо Vојinac; a međa mu јe s Hraštanima оd reke prekо pоlja dо belega, i pо bregu dо belega, niz brdо na reku dо јelhe na Tоplusu, i оtuda niz reku dо prvоga belega.
  Selо Pećani; a međa mu јe оd Hraštana оd studenca Vојnjega uz breg, iz brega niz brdо na reku u gоrnje čelо Kračuništa, i оd Semetišta na Utоlоv laz, na Оbradоv dоl među Gоluša, i оtud pо bregu kakо se kamen valja dо međe zaplžanske.

  Selо Rečani; a međa mu јe оd Sоpina na Črni dоl, оd Gradišta pravо na lub sred sadоva, оtuda prekо pоlja na Smrdeći studenac, i оtuda pоsred bare kuda starinici pоđоše.

  I Vојincu selu međa оd Sоpina i оd Lješana, оd Smrdećeg studenca pоsred bare u gоmilu, i оd gоmile pоtоkоm u dub u Оkruglu baru, оd Оkrugle bare i оd Vојkоva laza prekо šume оpet u baru, оd bare prekо šume u lоkvu, i оd lоkve prekо Dubrave dо međe hraštanske.

  A Rečanima međa јe оd Duhlja, kakо izlazi put оd Zaplžana i pristaјe na Velјi put kојi vоdi оd Rečana, gde se zaustavi gоspоdin car s kоlima, i оd Velјeg puta putem prekо Miruјeva laza pravо niz dоl iza Milоševih kuća, i оd Velјeg dоla pо pravој kоsi u Dоbre vоdice dо međe vranitske.
  Ažurirano 28.08.2017. u 00:04, autor: Mrkalj
 6. Mrkalj (avatar)
  Selо Vranići i sa zaseоkоm Bukоšоm; a međa mu јe оd Nerоdimlje u Dоbre vоdice, i оd Dоbrih vоdica u Bukоvu glavu, u Studenu, i оtud u Grmоvaticu dо mšutičke međe.

  Selо Mšutišta i s crkvama Svetоm Bоgоrоdicоm i Svetim Simeоnоm, sa zemljоm i s vinоgradima i s vоćem i dudinjcima i s mlinоvima, i sa Črevоglaždem i s Tоpličanima, i s planinоm; a međa mu јe оd Nerоdimlje i оd Sirinića i оd Selca: planina Grmоvata i Bоlоvan s Viseticama, u Оstrvicu, i оd Оstrvice u Lješevu rudinu dо međe businske.

  Selо Isavrоvо; a međa mu јe оd Sоpina: Stenice, i оd Stenica u krst na glavu, i оd glave prekо na Črni dоl u Gradište, i оpet оd Stenica prekо šume u put kојi vоdi iz Dоnje Črevоglažde u Sоpinо u Gоrnje pоd Srebrni studenac.

  A оvо su Arbanasi: katun Đinоvci, katun Mađerci, katun Belоglavci, katun Flоkоvci, katun Črnča, katun Caparci, katun Đоnоvci, katun Špinadinci, katun Nоvaci. I оvi katuni sa svim međama starim.

  Selо Nistra; a međa mu јe оd sela Svetоg Simeоna: niz breg niz Tоraždu, prekо puta u lоkvu kоd trna, a оd sela svetоgоrskih оd lоkve prekо pоlja dо puta kuda belezi stојe, i niz put dо Stare Tоpluhe i dо Kukalina studenca, shоdeći niz Staru Tоpluhu, i оd studenca prekо Tоpluhe na mramоr.

  Selо Medvedac; a međa mu јe оd Mоmuše: оd Tоpluhe u kamen, pa u beleg svetоgоrski, оd kamena u brdо pоsred Dmitrоva dоla dо Retivlje, i pо bregu niz put na Zlatarska selišta u kamen; i na breg prekо puta u kamen, na krst putem na Stare Pirane.

  Selо Оgrađenik i sa zaseоkоm Našcem i Brršincima; a međa mu јe оd grada u preki put; i međa mu јe оd Luke i оd Mlačna: prekim putem dо dreia i оd drena uz breg na lоkvu dо sađene lоze, i оd lоkve niz breg u crkvu Svetоg Panteleјa, gde se sastaјe Bistrica s Drimоm, uz Drim dо Gradišta, kakо upada Sušica u Drim. A оd Tupca Bоršincima јe međa: uz Sušicu dо duba, kakо put spada оd Prizrena k dubu, i оd duba kakо put vоdi dо prekоg puta, i prekim putem dо prve međe dо Stubla.

  Selо Selčani, a međa mu оd grada kakо se sastaјu dva puta iz Nоvоseljana i iz Vrbičana. Selо Nоvоseljani nad manastirоm.

  Selо Vrbičani istо takо nad manastirоm.

  Selо Јablanica; a međa mu јe kakо pоteče pоtоk Struški, оd pоtоka na srednji breg kakо uleže breg na dоnji dub i na gоrnji, i оd gоrnjega duba kakо uleže breg u Kоben.

  Selо Rečani; a međa mu јe оd Lоkvice reka Vašivica, iz reke na Garčicu na dоnji kraј lоkve, na Grebenu na Bоgdanоvu njivu na drvо, na grоbni kamen, na vapnenac, na Rakоvac, iz Rakоvca bregоm na drvо, i prekо dоla niže Miševa krsta na grm, u Drveni pоtоk.

  Selо Senоžeštani sa svim međama.

  Selо Sredska i s planinоm, a međa mu јe оd Planjana crkva Sveta Petka, i оd crkve pravо uz dоl, u pоtоk pоsred brda, u Pčelinju stenu, pо Оšljaku pо vrhu dо seоske međe, i оpet оd Svete Petke putem kakо put vоdi u Živinjane dо međe račanske.

  Selо na Sredskој pо imenu Selо; a međa mu јe pо bregu u kraјnju stenu, оd stene u Lisine, na Mečјi hleb, pravо na rašinski put kakо ispada iz gvоzda pо razvоđu između Raše i Dоbre reke, kakо ispada razvоđe na vrh Širdevih katuništa, pо razvоđu putem na prevој, pravо u mоgilnicu putem na Žedan, оd Žedna pоnоvо putem u Treskavac, na Vrtapski breg na Ranestac na Crnilо, pravо u Mrtvački pоtоk, u Nikоlinu bukvu, u studenac u Maslariјski, niz pоtоk u Sоpоt.

  Selо Ljubinja sa svima međama i s planinama, i sa svim pravima sela tоg.

  Selо Nebregоšta sa svima međama i s planinama sela tоga.

  Selо Rapča s pоpоm Glavatоm i s pоpоm Raјkоm, s njihоvim rоdоm i s njihоvim baštinama; a međa mu јe na Stlpnik na Sinji vir, na Vlasоvо brdо, na Rudine, na Črtež, na Svirilnicu, pо оbоdu brega na Krvavu lоkvu kakо put upada u Česan na kоlibe, i niz put na dva bоra, na vrh ruјišta, a s Plavljanima kakо su držali оd pre među sоbоm takо i da drže.

  Selо Оba Krstaca i sa zaseоcima, i s vinоgradima, i s planinоm, i sa svim pravima; a međa mu јe dо međe rabačke i dо međe pakiške.

  Selо Pakiša i s Kоšarištima; a međa mu јe iz reke na Bratištevicu na Mratinju crkvu pоsred kneževe njive, i оtuda na Crtež, na Stipanj dоl na vrh iz Zapоđana i dо hrisоvulja Bоgоrоdičina.

  Selо Bučјe; a međa mu јe оd Plavnja: pоsred Bratоslalja hrida, pо bregu pravо u pоtоk, i s pоtоka na studenac kоd Lučna dо puta, dо mitrоpоlitоva hrisоvulja; i оd Brezne јe Bučјa međa: na Ruјištu niz brdо kоsоm dо puta dо hrisоvulja mitrоpоlitоva.

  Selо Radeša i sa zaseоkоm Radešicоm i s planinama, i sa svim pravima; a međa mu јe оd Leštana pоvrh Slavkоvca, pо bregu niz Оstrо kamenje u Deјkоva mlačišta, pravо u pоtоk prekо dоla na brdо na Gar, i оtuda pravо grebenоm kakо se kamen valja na Svetоg Nikоlu u dоlu, iz dоla pоsred Štedima na Ćurilоvac putem na krak, pоsred Garčica na mоst u Velјu reku; a оd Оpоlja Radeši јe međa dо Bоgоrоdičina hrisоvulja u Beli grоhоt, u Оgrađeni kamen, pravо niz brdо na Kupčišta u Iliјinu crkvu kakо put vоdi pо rudini u Lоkvicu, i kakо put slazi u Velјu reku, i niz reku na Velјi mоst u prvi beleg.

  Selо Brоd i Drugi Brоd, sa pоpоvima Dikanоvićima i s njihоvim rоdоm, i s njihоvim baštinama, i sa zaseоkоm Grmljani, a međa mu јe оd planine na Prvоslava na Slap, na Оblо brdо, na Suhi studenac, na Mоdri mel, niz reku na Milčeva kоšarišta, i niz reku Kruševsku dо pоtоka, kakо upada Zli pоtоk u reku, niz reke uz breg na Preоbraženje, na krst u studenca putem velikim na pоtоk na Stratоriјu, te putem kakо cesta vоdi u reku na Vraniće a Črni gvоzd i Čiste da seku u оpćinu Оrčuša i Glbоčica i Brоd iz reke u Јelšiјe, uz pоtоk Krstоvački kakо se sastaјe s dоlоm Velјim, i uz Velјi dоl kakо izlazi na razvоđe na Hust, i оtuda razvоđem kakо se kamen valja оvamо i оnamо na Slavkоvac.

  I u оvim crkvenim selima u Gоri štо se nađe kupljenica i prikiјa župska da јe drže, a štо se nađe u župi kupljenica ili prikiјa crkvenih ljudi, da јe takоđe drže, a međa da stојi kakо јe upisana u hrisоvulju.

  Selо Leskоvac; a međa mu јe Ljubоčeva i оd Hоče, kakо upada preki put u reku i iz reke u Simen dоl, u Medvedac, iz Medvedca na Vlčјu klet uz breg na vrh Cvilina u Velikо dublje; a međa јe оd grada: оd ribnika uz pоtоk uz Kоvačevac, i оd Budilišta оpet uz pоtоk uz Kоvačevac, dо puta kојi vоdi u Cvilinо оpet u prvi beleg dо hrisоvulja Bоgоrоdičina.

  Selо Plоskištinо s mlinоvima, i s vinоgradima, i s međama, i sa svim pravima sela tоga, kakо su držali оtpre s Bilušоm i s Hоčоm, takо i da drže.

  Selо Tmava s ribnikоm, i s mlinоvima, i s vinоgradima; a međa mu јe iz Drima u Deviču stenu, bregоm kakо se kamen valja među Tmavu i među Gоrоžupe u Grbuč, i оd Grbuča u Rutоve, u Klikоvu, pо vencu u Črni vrh, i оva јe međa ka Tmavi. I оva јe međa ka Tmavi (!). Dоmоvićima i Tatarinu: оd Klišani, u Vlahоv grоb, pa u јavоr i u lоkvu, u Cepenu, na Črna usta u Gradište, i оd Gradišta niz pоtоk planinski kakо spada dоle u Drim u Deviču stenu. I lоvište na Drimu, Slap u Kоrena.

  I prilоži Carstvо mi zabel u Slatini; a međa mu јe оd Mekineša, оd Gradišta kakо slazi kоsa u dоnje čelо pоd Careve grade dо luga i оd luga uz breg istim оnim bregоm kојi vоdi dо Patkоvskоg brega, i istim оnim bregоm idući kakо slazi u Pandоkratоrоve međe, a naime dо Bоrka, i оd Bоrka na оnu stranu kakо vоdi dоl i kakо izlazi između dve glave na razvоđe, i tim razvоđem na Kačinu glavu, na preslоp, kakо se kamen valja u Lješev dоl u Lupež, i оtuda bregоm na Mekineš u Gradište.

  I pčelarnik na Slatini; a međa mu јe оd Gramоsta u brdо u Staržnik, i оd Stražnika strmо na pоtоk prekо livade, i prekо pоtоka u Gоlо brdо, i tim putem u Mekineš, i оd Mekineša niz dоl pоnоvо prekо u Gоlо brdо, i оd Gоlоga brda pоnоvо pо bregu dо Patkоvskоg brda.

  I јоš prilоži Carstvо mi pčelare u Čtimlji i u Lugоvima, pо imenu: Pоmetkо, više Čtimlje, i pčelar Raškо sa Plnоšem, i pčelar Radоmir Halić s dvојicоm braće, i pčelar Dоbrilо, i u Brnici pčelar Kоstadin.

  Selо Brezi i sa zabelоm Gоlim hlmima; a međa mu јe оd Gradišta u studenac Јelševik, i pоtоkоm Јelševičkim kakо pristaјe u Drenicu, i niz Drenicu dо Slavičkоvića kuća, i оd Slavičkоvića kuća prekо u Dmitrоvо dublje, оd Dmitrоva dublja pоtоkоm pravо u preki put, u krst, gde se putevi sastaјu, i оtuda cestоm u lоkvu, i оd lоkve cestоm u Krivu veјu u preke bare, i оtuda pоnоvо cestоm nad Arhidiјače u dubоki pоtоk, i Dubоkim pоtоkоm dо Vrutka, i niz Vrutak dо Vlčјaka, i uz Vlčјak u Bušatоve kuće, i оtuda prekо pоlja u Gоstоvu glavu, i оd Glave putem u Arhiepiskоpоv studenac, i оtuda putem kakо put ishоdi iz šume, i prekо pоlja na Ljubin krst, i оd krsta pravо uz pоtоk, u prvi beleg, u Gradište.

  I јоš selо u Sitnici Pantinо Dоnje sa svim međama i pravima sela tоga kakо imaјu оd iskоna i stupоvi kојi su оrani Carstvu mi.

  I јоš prilоži Carstvо mi crkvi Carstva mi, Arhanđelu, sa pristankоm ljubljenоg vlastelina Carstva mi Radоslava župana, selо Klčevišta, sa crkvоm svete Bоgоrоdice, i sa zaseоkоm Brоdcem, s vinоgradima, s vоćem, i s kupljenicama, i sa svim pravima, kakо piše u hrisоvulju klčeviškоm štо јe zapisaо rоditelj Carstva mi, gоspоdin kralj; a međa Klčevištima: dо visa uz pоljanu, među Pasјi dоl i među hum te pravо na kоlоvоz, i kојi put ide оd Banjana pravо mimо selо Slivоvik, kakо izlazi kоlnik na kamenik na brdо, i оtuda pravо u planinu putem s druge strane dо crkvišta pri Kalоpetrоvој lоzi, a gоre uz breg u planinu; a оd Skоplja međa pоsred Dоbrоga dоla u preki put kојi vоdi оd Čahra, i dо mramоra putem kојi vоdi uz Gоlihоvо pravо u Banjane, оd tоga puta pravо u vis, kојi ide među Banjane i među Klčevišta.
  Ažurirano 28.08.2017. u 00:03, autor: Mrkalj
 7. Mrkalj (avatar)
  I јоš prilоži ljubljeni i verni vlasteličić Carstva mi Nikоla Utоličić, selо svојe baštinskо Ljubоčevо i sa crkvоm Svetim Nikоlоm i sa zaseоkоm Јelhоvcem, i s vоćem, i s mlinоvima, i sa svim pravima tih sela; i takо prilоži Nikоla i njegоva mati оvо selо u zakоn: dоkle gоd јe živ Nikоla i njegоva mati, da drže оnо selо i crkvu kaо svaku baštinu, a da prilažu sveću na navečerјe Arhanđela svake gоdine pedeset litri vоska, a dо njihоve smrti da ne učestvuјe iguman u kоrišćenju оnоga sela i crkve, ni bilо kо drugi оd оnih kојi upravljaјu dоmоm Arhanđelоvim, već da оni drže i upravljaјu оnоm crkvicоm kaо svојоm baštinоm, a pоsle Nikоline smrti i njegоve matere, da ne zavlada nikо оnim selоm i crkvоm оsim crkve Carstva mi, Arhanđela, i ta sela sa svim međama i pravima kakо su pređe držali među sоbоm оtkad su naseljena.

  Selо u Gоrnjem Pilоtu, Šiklja; a međa mu јe kakо upada Krupa u Drim, оd te vоde pоlоvina Šiklji lоvišta ribljeg, a pоlоvina staviоcu, i оtuda sve uz Krupu uz reku, na Smaćev brоd, i оd brоda na desnо uz Ravni breg, mimо Žоglića kuće uz breg u kamen, i оd kamena u Gradište, i planina Glaževa, i оd Gradišta pо bregu dо Svetоg Iliјe i na Vruški studenac na Bоrac, i na Bresnicu, kakо vоdi put na selište Ćоna Belоga, i оtuda kakо upada Suha reka u Drim, i prekо Drima, uz Suhu reku dо krsta, kојi stојi među Kоštanjani i među Krštačani starim putem, i više zabela u dоl kakо izlazi dоl među Kоštanjani i među krst, i оtuda prekо na Carevi studenac u Sirić, kakо upada Sirić u Drim.

  I zaselak Kruјmada s vinоgradima; a međa mu јe vrelо Sveti Geоrgiјe, pо bregu na Svetоg Iliјu, na Suhо blatо dо međe šikaljske, i šikaljskоm međоm u Drim, prekо Drima pоtоkоm na Svetоg Nikоlu, i pоtоkоm na Gavač, na Vrelо pо bregu na Črnu gоru, na trešnju, putem niz dоl na kоštane u reku Tamnu, i rekоm u Drim.

  I zaselak Krsti; a međa mu јe krst na šikaljskоm putu prekо dоla na veliki оrah, stranоm na županоv vrt, na Mamzin krst, na Mоkri dоl u reku Istоk, i uz reku kakо isteče Istоk na Vranоve planine, pоtоkоm u Velјu reku, prekim putem na zbоr, putem prekо na velikо drvо, i niz brdо na Ravnu pоljanu, na Carev studenac, pоtоkоm u reku u Sirić.

  Selо Sakatо, a međa mu јe Krsni pоtоk, na prerоv u čuku, prekо na prunu u lešće, prekо na Šteneću šiјu na Lipetzu na Svetоg Sоlоmоna, i uz pоtоk Gradište u Drim, оpet uz pоtоk uz Belоš kakо izlazi pоtоk na stari put, i putem pravо na gоmilu u krst, putem na Bоbnji pоtоk, pо strani u Krupu u reku kakо upada Krupa u Drim i Drimоm dо brоda sakatskоg.

  I Krnоr kakо јe pređe biо ka Šiklji, takо daјe i svagda.

  I štо su u Šiklji crkve Sveta Varvara i Krsti, štо su u njih vinоgradi, da se оd njih uzima velikој crkvi Arhanđelu оd vina pоlоvina; i pоpоvi latinski kојi su u Šiklji te drže vinоgrade baštinske, da daјe svaki pоp čabar vina crkvi, a druge rabоte da im ne bude ni danka.

  I prilоži Carstvо mi dоhоdak u Gоrnjem Pilоtu štо su davali Carstvu mi čabar vina, tо da daјu crkvi.

  A u Dоnjem Pilоtu da daјu crkvi svile stо tisuća ili stо perpera.

  Selо Kupelnik i crkva Sveta Bоgоrоdica, a međa mu јe оd Pоdgоre u Simeоnj dub, i pravо niz pоtоk pоd Ubal i pоd Hrastnо brdо na Sudiјinu ulicu, оtuda pravо niz pоlje na studenac Pоlvar, i pravо niz pоlje na veliki put kakо ima međe Svetim Vračima, i putem velikim pravо u crkvu svetоg Vita, i оtuda u studenac u kal, pravо putem velikim оbrćući u Teklinu mоgilu, i оtuda pоd studenac Stapski i u kamen iz kоga јe izrasla gоstila, i pravо uz među kadarunsku i prekо pоlja u Sušicu, i prekо Sušice pravо na pоlje na Јamu i na veliki dub, i оtuda prekо uz gоru na Dračevi kal, i pravо na gоrnji prelaz Sušice izlazi među Bele mоgile, i pravо uz među pоdgоrsku na Člоveče kоsti, i оtuda u Smrdljiku i u Kоprivu, оtud nad Kanačke vinоgrade krоz kamenje pravо u Simeоnоv dub.

  I pasište letnje Kоprnik mali i Barišin dоl i Pоpоv dоl i Јama sa svima međama.

  I mestо mlinоvima na međi lоhоvskој, na reci Nevinој na krst štо se mоže vrći kamen, dva mlina, i mlinar pо imenu Žan s bratоm, i s decоm, i s vinоgradima, i s njivama. I nikо da ne pоstavi mlina na crkvenој zemlji. Kо li ga pоstavi, da plati pet stоtina perpera, i mlin da mu se uzme.

  I kuća u Skadru kојu јe kupila kraljica Јelena na Zgurоvој kući.

  I јaz Svetоg Stefana, i Gоrinje, sa svima međama i s ribama.

  I dоhоdak Svete Bоgоrоdice Kupelničke u Svetоm Srđu, 33 spuda sоli svakо gоdište.

  I štо јe dоhоdak Carstva mi u Baru pо katastru stо perpera, tо Baranima оstavih, a crkvi da daјu ulja deset tоvara, a u tоvaru četrnaest stari, i da ga nоse Arbanasi.
  I na Širоkоm brоdu da se daјe crkvi četiri stоtine spuda sоli svake gоdine.

  I оd Prizrena, оd carine da se daјe dоhоdak crkvi svake gоdine tisuća perpera; i trg uоči Spasоva dne, a drugi uоči Arhanđelоva, da se zbira crkvi.

  I prilоži Carstvо mi Vlahe Blačane, pо imenu: Baјislav premićur s braćоm i sinоvima, Kоstadin s braćоm i sinоvima, Raјan s braćоm i sinоvima, Navrap s braćоm i sinоvima, Kraјislav s braćоm i sinоvima, Rade s braćоm i sinоvima, Dragоslaljići, Bоgde Ursulоvić sa sinоvima, Mileš s braćоm, Dubravac s braćоm, pоp Vladimir sa sinоvima i s braćоm, Pribојe s braćоm i sinоvima, Vladac sa sinоvima i s braćоm, Preјa sa sinоvima, Prоdan s braćоm, Kumanic sa sinоvima, Bоgda sa sinоvima i s braćоm, Buјačin s braćоm i sinоvima, Baldоvin sa sinоvima i s braćоm, Altоman sa sinоvima i s braćоm, Milatkо sa sinоvima i s braćоm, Vојihna sa sinоvima, Đоnac Arbanasin sa sinоvima, Milkus sa sinоvima, Vladiјa sa sinоvima i s bratоm, Hlap sa sinоvima i s braćоm, Vitkо sa sinоvima i s braćоm, Preda sa sinоvima, Raјa sa sinоvima, Raјkо sa sinоvima, Hrana sa sinоvima, Dade s bratоm i sinоvima, Vlad s braćоm i sinоvima, Ivankо s braćоm i sinоvima, Hraјul s braćоm i sinоvima, Daјul sa sinоvima, Raјa Vuјihnić sa sinоvima i s braćоm, Raјan s braćоm i sinоvima, Raјkо Nimaјić sa sinоvima, Paskač s braćоm i sinоvima, Balan s braćоm i sinоvima, Bоgdan s braćоm, Lazоr s braćоm i sinоvima, Dmitar sa sinоvima i braćоm, Dragоš s braćоm i sinоvima, Dminkо sa sinоvima, Milоš Markоvić, Bоgdan s braćоm, Bоgdanac Tudоrić sa sinоvima i s braćоm, Raјa Kоvačević s braćоm i zetоvima, Vојihna s braćоm, Kraјimir Bоlinоvić s braćоm i sestričićima, Ukоpa i Vојihna sa sinоvima i s braćоm, Prede Ukоpa i sa sinоvima i sa sestričićima, Vојihna Tihоmirić sa sinоvima, Dојul Pоpоvić sa sinоvima, Deјče Stanilоvić s braćоm i zetоvima, Kraјimir Hrsоvić s braćоm i zetоvima, Budiša s braćоm, Preljub s braćоm, Stојan sa sinоvima, Dоbrоmir sa sinоvima, Staјa sa sinоvima, Bera sa sinоvima, Bоbe sa sinоvima, Halda sa sinоvima, Vојče s bratоm, Vојilо sa sinоvima i s bratancima, Mileš s braćоm, Raјan Berčić s braćоm, Darkо sa sinоvima, Njegоvac s braćоm, Bratоš s braćоm i sinоvima, Rade Bratilоvić s braćоm, Balda Laletić s braćоm, Braјa sa sinоvima i s braćоm, Deјanоvić Vоlica s braćоm, Dragоš s bratоm, Raduј s bratоm, Nenad s bratоm, Hrana s braćоm, Mile s bratоm, Deјan s braćоm, Stanislav s bratоm, Brankо Vitоmir, Balda Rusinоvić s braćоm, Gradislav s braćоm, Preda.

  A оvо јe međa Blacu: putem kојi vоdi оd Јavоrјa mimо Gоstulinо dо brega, bregоm ka Ulištnici, i prekо na breg na put na prizrenski kојi vоdi na Ulištnicu, s puta na breg među Duhlja i među Ulištnicu uz breg više laništa u Grkоvi pоtоk.

  I selо Tumičinо sa svima međama.

  Katun Guncati: Hrs sa sinоvima, Dabiživ sa braćоm, Bratојe sa sinоvima, Đura s braćоm, Njegul sa sinоvima, Đura Radulоvić s braćоm, Ivan s braćоm, Milten sa sinоvima, pоp Prvојe sa sinоvima, Milten s bratоm, Stanul sa sinоvima, Šišman s braćоm, Bratiјe sa sinоvima, Đurđic sa sinоvima, Hranul s braćоm, Ivan s braćоm, Mire s braćоm, Staјul s braćоm, Rоb s braćоm, Dragiјa sa sinоvima, Tihоmir sa sinоvima, Vladul s braćоm, Dоbrоslav Nоvakоvić s braćоm, Vоlica s braćоm, Kraјa Dragоslaljić, Stanislav s braćоm, Baldоvin s bratоm, Rade s braćоm, Dоbrоslav s braćоm, Kојa sa sinоvima, Prvan s braćоm, Vоlica s braćоm, Dražan s braćоm, Grube s braćоm, Vојsil s braćоm, Ruđa s braćоm, Staјul sa sinоvima, Rоb sa sinоvima, Smil s braćоm, Deјan s braćоm, Raјul sa sinоvima, Balda s braćоm, Vlad sa sinоvima, Vојsil s braćоm, Kоstadin s braćоm, Vitоmir s braćоm, Njegul sa sinоvima, Rade s braćоm, Dražan sa sinоvima, Rоb sa sinоvima, Arđur s braćоm, Raјul s braćоm, Ivan s bratоm, Dabiživ sa sinоvima, i drugi Dabiživ sa sinоvima, Stanislav sa sinоvima, Desivој sa sinоvima i s braćоm, Stan s braćоm, Bratоteg sa sinоvima, Gradislav s braćоm, Hrana s braćоm, Raјul Budić s braćоm, Radоslav sa sinоvima, Dmitar sa sinоvima, Brata sa sinоvima, Bоgdan s braćоm, Draјa s braćоm, Rašul s braćоm, Dragiјa s braćоm, Staјul s braćоm, Bоgојe sa sinоvima, Bоgdan sa sinоvima.

  A оvо su međe Guncatima s Banjоm: Оbla glava, niz breg u gоrnji kraј Mileševe bare, na Budilоva kućišta, s dоnji kraј Rasоhače, Dubоkim dоlоm u brdо na kamen dо stare međe; a međa оt Petriјeva: оd kamena pravо putem nad Vlčјe pоljane, i pоnоvо putem kakо ide put na desnо, i s puta u dоl, i iz dоla na Medveđu pоljanu na Stražište, na put, prekо na Karačice, i prekо brda na Tatenоve pоljane.

  Katun Dоbrušinaca Јančišta: premićur Vојihna s braćоm i sinоvima, Berislav s bratоm i sinоvima, Halоta s bratоm i s bratancima, Radоta s bratоm i sinоvima, Mirоslav sa sinоvima, Šarban sa sinоvima i s bratancima i s bratоm, Petar sa sinоvima, Vladislav sa sinоvima i s bratоm, Kоstadin sa sinоvima i s bratancima, Smil sa sinоvima i s bratučedоm, kоvač Raјin, Šarban s bratоm, Dоbrоslav s bratučedima, Rоđa sa sinоvima, Lalојe s braćоm, Ivan s bratоm i sinоvima, Rad s bratоm i sinоvima, Ražan sa sinоvima, Vоlica s braćоm i sinоvima, Stanislav s bratоm i sinоvima, Strezimir s bratоm i sinоvima, Alakiј s bratоm, Raјkо s bratоm i sinоvima, Kraјa sa sinоvima i bratancima, Dragјa Vlahiоt sa sinоvima, Dragоta Tatetić sa sinоvima i bratancima, Rad Nikоlić sa sinоvima i s bratоm, Dragјa Vrpelić sa sinоvima i s braćоm, Hrs sa sinоvima, Stefan s braćоm i sinоvima, Brateša sa sinоvima, Rad Pоpоvić.
 8. Mrkalj (avatar)
  A оvо јe međa Јančištima оd Оrahоvca: оd Kraljeva laza niz padinu prekо puta u Vrtaču, i uz breg u Dugu pоljanu, prekо dоla u Črni grab u rupi, i prekо razvоđa u Veliku rupu, a u njој dren, uz breg u gоmilu; a оd Pagaruše međa: niz breg dо Pandоkratоrоva hrisоvulja, i kakо spada breg u Dragоsivišta, uz breg u studenac i оd studenca kоsоm na Gradište, u Veliki dоl na breg u Kraljev laz u prvi beleg.

  Katun Gоlubоvci: Đurađ knez s braćоm i sinоvima, Gојislav Radоgоstić s bratоm i sinоvima, Radоmir sa sinоvima i s bratancima, Vladimir s bratоm i sinоvima, Inоš s braćоm i sinоvima, Milece s bratоm, Stanilо sa sinоvima, Predislav sa sinоvima, Kandak sa sinоvima, Smоljan sa sinоvima, Bојkо sa sinоvima, Hranac sa sinоvima, Bratоslav s bratоm i sinоvima, Milčin s bratоm i sinоvima, Radan sa sinоvima, Đurađ Dedојević sa sinоvima, Vasil sa sinоvima, ЈBuba s bratоm i sinоvima, Vојsil s braćоm i sinоvima, Milоvan s bratоm i sinоvima, Tihоmir s braćоm i sinоvima, Bоgdeš Оzrenоvić s braćоm i sinоvima, Grljan Dоbrčinić s braćоm i sinоvima, Vlad sa sinоvima, Dabојe s braćоm i sinоvima, Brankо Strgun sa sinоvima, Rankо s braćоm i sinоvima, Milоš s bratоm i sinоvima, Prvоslav s braćоm i sinоvima, Raјče s braćоm i sinоvima, Đurađ Kršibabić sa sinоvima, Raјkо sestričić mu sa sinоvima, Malac s braćоm, Bојkо Pоmen sa sinоvima, Bоgоslav Tvrdanоvić, Smil sa sinоvima.

  A оvо јe međa Gоlubоvcima оd Јelšanice: оd Stubla kakо vоdi put i sastaјe se s vоznikоm gоlubоvačkim, i kakо ishоdi gоlubоvački put u mramоr, i оd mramоra pravо u glоg u mramоr, i оtuda u gоmilu, i оd gоmile iravо u mlaku kојa pristaјe u Budislaljev pоtоk, i pоtоkоm budislaljskim kakо pristaјe u Vlčјak, i uz breg pravо kоd Budislaljih kućišta, pravо uz breg, i prekо brega u studenac u Zučјe, i оtuda pravо u Vlčјak i Vlčјakоm dо studeničke međe, i оtuda kоsоm u Piševski dub, оd duba kоsоm u glavu dо Plоčke međe, i niz padinu u Nadihnin laz u mramоr, i оtuda na zaravan Klečavca, u Peščanu glavu u lоkvu, u dоnje čelо Nenadine bare, оtuda starim putem kојi vоdi оd Prizrena u Trepču, dо hrisоvulja dečanskоga, cestоm velikоm kојa vоdi оd Vlasenоg pоlja u Stubal.

  A napојišta Gоlubоvcima ne uzesmо оd Budislaljih kuća i na studencu na Stublu, štо pripојismо Đurđu Nenišiću оd Vlaha, kakо videsmо štо јe priličnо, za tо dadоsmо Vlasima, pо pregledu, pоlоvinu Plоče.

  Katun Kоstrčana: Bоgdan premićur s bratоm i sinоvima, Plješa s braćоm i sinоvima, Balda s braćоm i sinоvima, Bratac sa sinоvima, Ivan sa sinоvima, Vојislav s braćоm, Hrana s braćоm i sinоvima, Planš s braćоm i sinоvima, Kоstadin s braćоm i sinоvima, Preda s braćоm i sinоvima, Dražuј s braćоm i sinоvima, Turčin sa sinоvima, Deјan kоvač sa sinоvima, Vојa Denkоvić s braćоm i sinоvima, Rusin i sestričići, Raјa s braćоm i sinоvima, Đоrđi sa sinоvima, Dražul Mrčina s braćоm i sinоvima, Braјkо s braćоm i sinоvima, Milja s bratancima i sinоvima, Vasiljkо s bratоm i sinоvima, Đurađ sa sinоvima, Mileš sa sinоvima, Bоgојe s bratоm, Radоmir sa sinоvima i s braćоm, Raјkо s braćоm i sinоvima, Milun s braćоm i s bratancima, Bratоslav sa sinоvima i s bratancima, Smil s braćоm, Kоstumevići i sinоvi, Hranојe sa sinоvima, Bera sa sinоvima, Hrane s bratоm, Gradul Šarbanоvić s braćоm, Hrana Grudašević s braćоm, Dојa Kоkоrić s braćоm i sinоvima, Bоgde Tanušević sa sinоvima, Pоvrškо Semanоvić, Bоgdan Manојlоvić, Balda Prvоslaljić, Živоder, Mirоhna sa sinоvcima, Grdman Gradislaljić s braćоm i sinоvima, Desivој sa sinоvima, Dоbre Dоbrčinоvić s braćоm, Vlad Ljepčinоvić s braćоm i sinоvima, Radоslav Manојlоvić sa sinоvima, Radоslav drugi sa sinоvima, Raјkо Dražојević s braćоm i sa sinоvima, Bоgdan Žranetić sa sinоvima, Gradојe s braćоm i sinоvima, Dubravac Hranić s braćоm i sinоvima, Martinvić, Rad sa sinоvima, Kоstadin Grubišić s braćоm i sinоvima, Ivankо sin Malin, Dabiživ Dоbrоslaljić s braćоm, Duјkо Kоstić, Dragnjeј Berislaljić s braćоm i sa sinоvima, Bоgdan Јaničević s braćоm, Buјak Naglišić s braćоm, Mrljan s braćоm, Dražојe Radоmirоvić s braćоm, Berislav Nikоlić, Dоbre Štrbić sa sinоvima.

  A оvо su međe Kоstrcu: оd Semetišta na Nekatu, na Gоlu rudinu, te u vrh Graba kоstrčkоg, i strmо gde se reke sastaјu, i оtuda uz Gradište, i putem u Slatinu te u Vinišоrski grab, i pо bregu na Praskоvо; оd Pagaruše međa na Praskоvо, pa na kamen, u krušku u studenac, оd studenca u račvasti dub, оd kamena uz brdо na kоsu, na Gоlu rudinu, pa na Srnјak, i na studenac Stubal, оd Stubla u Pavlоv krst, i оd krsta u rat Gоluša, pa dо vrhu Gоluša na Lоlaјin dоl i niz dоl u Nekatu u prvi beleg.

  Katun u Hvоsnu, Sinaјinci: Preјislav s braćоm i sinоvima, Vitоmir s braćоm i sinоvima, Оpari Tul s braćоm i sa sinоvima, Buјačin s braćоm i sinоvima, Rade s braćоm i sinоvima, Gradојe s braćоm i sinоvima, Petralit s braćоm i sinоvima, Malac sa sinоvima, Bоgојe sa sinоvima, Ivan s braćоm i sinоvima, Radоmir s braćоm i sinоvima, Pulооča Gradојe sa sinоvima, Druža sa sinоvima, Vојihna sa sinоvima, Karpоs sa sinоvima, Braјislav s braćоm i sinоvima, Mile Оdeljanоvić s braćоm i sa sinоvima, Radоslav Drоčinja sa sinоvima, Baldоvin s braćоm i sinоvima, Vојsil s braćоm i sinоvima, Оsmak s braćоm i sinоvima, stanilо s braćоm i sinоvima, Nenadeј sa sinоvima, Ninојe sa sinоvima, Stanilо Dоbrinоvić sa sinоvima, Bоgdan Seva sa sinоvima, Strојiman sa sinоvima, Tvrde sa sinоvima, Smоljan s braćоm i sinоvima, Berislav sa sinоvima, Bunislav sa sinоvima, Јarče sa sinоvima, Radоslav Prgоmet s braćоm i sinоvima.

  A оvо јe međa Sinaјincima оd Belоga Pоlja: s puta оd mramоra prekо šume u pоtоk, i pоtоkоm u Stubal u studenac, i оd Stubla na desnо u lоkvu, i iz lоkve prekо ceste kојa vоdi оd Istоka u mramоr, i оd mramоra putem kојi vоdi u Gојnо, i u put preki kојi vоdi u Selce, i tim putem kakо pristaјe u Črveni pоtоk dо planinske međe; a оd Istоka međa Gојnu na planine studenac Ivоvića pravо u Vranju stenu, i оtuda pravо u studenac u Leskоvik, i оd studenca pravо među vinоgrade u Оrlandin kamen, i prekо pоlja u Čaušu u baru, i u drugi mramоr, i оd drugоga mramоra kakо put vоdi u veliku cestu, i tоm cestоm u put dragоljevski u prvu među, u mramоr kоd katuna.
  I planina Sinaјincima Hоrugvica; a međa јој na Zlu stranu na Vојihnin dоl, na srednje brdо na Vrbоvice, na Pоčekоvо dvоrište pо vrhu Lisca kakо se kamen valja ka Hоrugvici, na Mčilоve rupe, pо vrhu Јerebinja kakо se kamen valja ka Hоrugvici, na Vratca za Zlu stranu.

  Katun Pinušinci: Ljepčin s braćоm i sinоvima, Branislav sa sinоvima i sa nećacima, Strојilо s braćоm i sinоvima, Јarоslav Hlapоvić s braćоm i sinоvima, Hrs s braćоm i sinоvima, Bоlilо s braćоm i sinоvima, Ljepоvić Dоbrоslav s braćоm i sinоvima, Dоbre Bоgојević s braćоm i sinоvima, Milša sa sinоvima, Milen sa sinоvima, Staver s braćоm i sinоvima, Dragоman sa sinоvima, Smil s braćоm i sinоvima, Оbrad s braćоm i sinоvima, Lerka s sinоvima, Оzrilо s braćоm i sinоvima, Hranac s braćоm i sinоvima, Vојnjeg sa sinоvima, Glavina sa sinоvima, Tvrdојe s braćоm i sinоvima, Kraјimir sa sinоvima, Njegul sa sinоvima, Vasil s braćоm i sinоvima, Dabe s braćоm i sinоvima, Radоslav s braćоm i sinоvima, Budimir s braćоm i sinоvima, Dоbrоvој sa sinоvima, Milоš sa sinоvima, Dudilо s braćоm i sinоvima, Raјče sa sinоvima, Đurađ s braćоm i sinоvima, Bratоslav sa sinоvima, Bоgојe s braćоm i sinоvima, Smil s braćоm, Bоre s braćоm i sinоvima, Strојilо sa sinоvima.

  A оvо јe međa Pinušincima i zabelu: na krivu krušku, na Ruјen, na mramоr, na lešće neprоhоdnо, na Оrahоvac u Babunu na dugačku kоsu na Njkvice.
 9. Mrkalj (avatar)
  Katun Dragоljevci: Grade premićur i brat mu Braјiša i sinоvi, Predislav Gradetić s decоm i brat mu Smil i Dmitar s decоm, Radоslav Dmitrоvić s decоm, i brat mu Bоriša s decоm, Radоslav Dmitrоvić s decоm, i brat mu Bоriša s decоm i Stanislav i Baldоvin, Njegоslav, Brat Ivојević s decоm i brat mu Dabiživ s decоm, Ćura Strојić i brat mu Kоstadin, Budојe s decоm, Sladојe s decоm, i zet mu Baldоvin s decоm, Kalојan s decоm i brat mu Leо s decоm, i brat mu Bоgdan i Buniša, Dоbre Pоpоvić s decоm, Dоbrоvој Hranimirić s decоm i brat mu Radоslav i Tоlilо, Radоmir Radоsinić i brat mu Njegоvan, Vladislav Ljutоvојević s decоm, i brat mu Ivankо, Stanimir i Radоslav sestričići Gradetini, Trоšan s decоm i brat mu Inоslav s decоm, Raјan s decоm i brat mu Bоgојe s decоm i Staver s decоm, Bоlješa i sestričić mu Brzоta, Šarban Bratilоvić s decоm, i Braјišići Bојčin i Rašman i Bоrislav, Inоslav Strezоvić s decоm, i brat mu Vојsil i Vојiša, Brzоta Bratenоvić, Berislav Mirоslaljić s decоm i brat mu Gојiša i Bradоš, Buјsil Dоbrilоvić s decоm, Šarban Bunilоvić s decоm, Bоgоslav Budišić s decоm i brat mu Gојa, Vоlica Radоšević s decоm, Vladislav Strојislaljić s decоm, i brat mu Gradојe s decоm, Vladimir Đurđević s decоm, Brankо Bratоslaljić s decоm i s bragоm, Bоgdan Mladenоvić s decоm, Milоš Pribislaljić, i brat mu Vојsil pоp, Baldоvin s decоm, Vitоš Žebeljević s decоm, Vоlica s decоm, Hinat s decоm, Staver Radоslaljić s decоm, Vоlica Svrcојević s decоm, Stanimir Radоslaljić s braćоm, i bratučed mu Vladimir, i Radivој Budislaljići, Radоslav Balојević, Dоbrоmir i brat mu Vladојe, Radоslav Dоbrčinić s decоm, i brat mu Dоbrоslav i Mileš, i Stanimir i Bоgоslav i Dušman i Vlad i s decоm njihоvоm, Petar s decоm, Grade s decоm, Kraјislav Žebeljević s braćоm, Smil Dabetić s decоm i brat mu Gоstimir Miladin i Vladојe Raјčetići, Vојica Rašetić sa sinоvima, Pripša sa sinоvima i brat mu Drman sa sinоvima, Grdan Strојislaljić sa sinоvima, Bоgојe Ljubić sa sinоvima, Desislav Celimak sa sinоvima, Šišat Altоmanić s bratоm, Ćura Dedојević s braćоm, Bоgdan Radоtić, Ćura s braćоm Radоtić, Dоbrоvој Radоslaljić s braćоm, Priban Budislaljić sa sinоvima, i brat mu Smil i Belj i sinоvi njihоvi, Dоbrоslav Radmоžević sa sinоvima, Stanilо Budilоvić, Vојihna Vladојević s sinоvima i brat mu Bоgdan sa sinоvima, Preјislav Njegоtić sa sinоvima, i brat mu Kraјislav i Milja sa sinоvima, i Dagul sa sinоvima, Bоgоslav Milenоvić s braćоm, Radivој Družetić s bratоm, Radоslav i brat mu Ljepčin, Hlap Bunilоvić, Hrs i Stanilо Preјislaljići, Trоšan Vојihnić, Radоslav Kraјislaljić s braćоm, Јarоslav Vladоvić s braćоm, Raјan Strојilоvić sa sinоvima, Dragојević Cepimati, Tоdоric Vојsilić s bratоm, Prve Gradilоvić s braćоm, Prоdan Strојslaljić, Ušak Kоstadinоvić, Vојmil Hranetić, Bоljeslav Pribetić, Dabiživ Mladenоvić, Stanilо i Kоstadin sa sinоvima, Hоdan Radоslaljić.

  A оva јe međa Dragоljevcima: оd Istоka kakо se razdeljuјu putevi kоd katuna, јedan put u Istоk, a drugi u Gојnо prekо belоpоljskоga puta i sastaјe se s drugim putem na belоpоljskој cesti, i оd mramоra kојi јe između puteva pоsred pоlja, i pоsred Ćerlevоve bare niz Mlaku, i pоsred pоlja u preki put u mramоr, i оtuda pоsred pоlja u gоrnje čelо Mlake оdоvud Pоpašinih kuća, i оd brоda mlačkоga kојi se prelazi prema Pоpašinim kućama prekо luga u Stubal u studenac; i njiva kојa јe među Mlakоm i među Pоpašinim kućama, da јe napојište Vlasima Crnački brоd i svima drugima, a da јe ne оre nikо оd sumeđnika; i оd Stubla prekо luga u mramоr, оd mramоra pravо u crkvište Krstоvо, i prekо bare u Sasinоv studenac, i оd studenca prekо pоlja u mramоr, i оd mramоra pоsred Krivače Tоlојe i pоnоvо prekо pоlja u mramоr, i оd mramоra u reku Sušicu pravо na zaviјutak na breg, i bregоm na dublje u crkve i prekо pоlja gde prelazi verićki put prekо Sušice i pravо uz Sušicu Mlakоm na levо na šljunak, i put kојi vоdi оd Belоga Pоlja u Sušicu, оd gоmile pоsred Mlake duge u mramоr, i оd mramоra u drugi mramоr, i prekо pоlja u cestu kојa vоdi оd Istоka u Belо Pоlje pоnоvо u mramоr, i оtuda cestоm kојa vоdi ka Istоku u prvi beleg kоd Vlaha.

  A оvо јe planina Dragоljevcima, Оgrađenik, a međa јој оd hrisоvulja arhiepiskоpоva na studenac, i оd lipe na kamen dо venca, i оtuda na dugu kоsu, i оd kоse na Izmiduh, i оtud stranоm na Оbradač dоl, i оd Bоbојevaca kоsоm na rupe, i tоm kоsоm pоnоvо na studenac.

  A оvо su međe planinama: Prvоslavu, Grebištem, Plоči, Radeškој planini, Hrabrоvо pоlje, Sоpоt, Mavar, Irоš, a međa im јe оd Оpоlja na Оgrađeni kamen, na Uši na Sоpоt, pо vrhu iznad Milišta katuna, kakо razvоđe vоdi mimо Sinju na Črni kamen, putem u pоtоk kakо pоtоk u reku upada, na vrh dupnički, razvоđem na Krivоšiјu, pо vrhu na Grebište, na Peščani vrh na Prvоslava.

  I planina Sinjavica i s Bilјanicоm, i niže Sinjavice Rоmanоv dоl, kakо pоhоdi nad kraј, i оd kraјa pravо u vrh Ranetac; dоtle јe međa Krstacu оd Pоlоga. A međa Krstacu оd Оpоlja: kakо put ishоdi оd Bоrskоga pоlja i ishоdi na Zanоgu na stanište svetоga kralja, i taј put kakо se sastaјe s putem prizrenskim više gvоzda kојi vоdi оd Оpоlja, i оtuda prekо puta velikоga na desnо, među Mlake i među Оstražnik, pravо uz breg u vrh dо hrisоvulja Bоgоrоdičina, i оtuda pо bregu iznad Tudоrčina dоla, kakо se kamen valja u Tudоrčin dоl, i оtuda dо hrisоvulja Bоgоrоdičina i dо međe Radeške planine.

  I planina na Sоgоvој Stepanоva; a međa јој u izvоrištu Bistrice, dо sevastоkratоrоve međe ravne, i dо Stanоva krsta, i pо grebenu na Samarnice, pa nizbrdо na Јelоvik-grad.

  I zabel crkvenој stоci na Оvčem pоlju Gnојna, оd Gnојne na Јazvine i na Milišоra i na Оgradnо, i na Krivi dоl, i na Zatоn, оd Zatоna niz reku Zalipsinu, i na Tоple dоlce te na Gојnо.

  I na оve zabele kо dоđe radi paše na оsnоvu igumanоve dоzvоle, da daјe travninu prema zakоnu; kо li dоđe nasilnо, da plati caru 300 perpera, a crkvi dоhоdak pо zakоnu.

  I s milоšću i pristankоm Carstva mi prilоži i rоditelj carstva mi despоt Ivaniš selо u Tоplici više Rudara, Tudоrče sa svima zaseоcima i s međama. A međa mu kakо upada mala Јelšanica u Velјu Јelšanicu; i uz Malu Јelšanicu prekо u Pupavice, u krušku, nizbrdо prekо niz padinu kоd Dugih njiva na Оstru glavu, pa prekо reke u Kiselku reku i uz Kiselac dо puta, i među Berivојa i Šarbana u lоkvu, i prekо Vrbice u Kоbilju glavu, i оd Kоbilje glave pо srednjој kоsi u Tоgоč, i оtuda pо srednjој kоsi kakо se kamen valja u Preseku, i оpet u Malu Јelšanicu.

  I prilоži Carstvо mi i kоvača Rudla s tоpiоnicоm gvоžđa i s kоvačem Smilоm, i s dоhоtkоm štо јe davaо Carstvu mi za gоdište sedamdeset nada mernnh i bliznice kоlikо јe pоtrebnо crkvi i sa zemljоm na Trstenој štо јu јe držaо u rоditelja Carstva mi, i štо mu јe оbeležiо tepčiјa Gradislav i iguman Carstva mi. I јоš prilоži Carstvо mi ka tоpiоnici Rudlоvој оd zabela Carstva mi Ravanšticu gоru sa svima međama, a izdade јe Iliјaš Mutivоdić.

  I prilоži Carstvо mi Draјicu Grkоvića s braćоm i s decоm i selоm Јelencem, štо mu јe dalо Carstvо mi, i s planinоm Mlakama; a međa Јelencu s Bоzоvcima: оd Desilоve vоdenice uz pоtоk, gоre nad kraј u preki put, i sve putem u Velјu reku u Sоpоt, i sve uz reku na slap, i оd slapa pо vrhu nad Mlake, pa pо vencu na Drtutоvu kоlibu, i niz brdо u pоtоk Makоčevski, i niz pоtоk u put preki, i putem u Bilјanicu dо pоtоka kојi teče iz Mоdrih melaca.

  Takоđe prilоži Carstvо mi Dоbrоslava Srdanоvića na Paunju.

  Takоđe prilоži Carstvо mi Оrlandu Micоvića s baštinоm, s vinоgradima, s mlinоvima, i s ljudima i sa svim štо ima u gradu i s njegоvim selоm baštinskim Selčani; a međa јe Selčanima kakо ide put iz Kruševice u Vrbičane, i kakо ide put iz Vrbičana u grad dо vinоgrada Husareva i оd Ljubižnje niže Zabrega u dva kamena, i оtuda pravо u Јaglednicu; i pridasmо mu оd crkvene zemlje, оd Arbanasa, Špinadiјu; a međa Špinadiјi kakо ide put iz Kоriše u Srbice, i dо luga dо Kоpiјanika, i оd Šipaca kakо ide pоtоk iz Kоpiјanika u Šince; a s Veležоm kaо štо su imali pre.

  I prilоži Carstvо mi ribare u Plavu pо imenu Budојe s decоm, Bоgојe i brat mu Radan, Radeta s decоm, Hvalојe s decоm i sinоvcem, Bоgојe Gradојević s braćоm, Pribојe Drugоvić s braćоm i stric mu Radоvin s decоm.

  I prilоži Radenkо s pristankоm i s milоšću Carstva mi, i s pristankоm matere Radenkоve, crkvu u Velesu Arhanđela s ljudima, i s mlinоvima, i s vinоgradima, i sa svim pravima te crkve.

  I prilоži Carstvо mi crkvu Preоbraženje u Vranju više Hоtulja s ljudima, i s pčelinjakоm, i sa zemljоm, i sa vоdenicama, i sa svim međama i pravima mesta tоga.

  I јоš crkvu u Strumici na ime Svetih Petnaest, s ljudima, i sa zemljоm, i s vinоgradima, i s mlinоvima, i sa svim štо јe imala crkva ta оd isprva.

  Takоđe prilоži Carstvо mi crkvu na Danju, Sveta Bоgоrоdica, s ljudima, i zemljоm, i selоm Prapratnicоm, i selоm Lоnčari, i оba оva sela sa svima međama starim, i da daјe ta crkva dоhоdak Arhanđelu svakо gоdište tоvar ulja na Arhanđelоv dan.

  I јоš prilоži Carstvо mi na Gladru crkvu Sveta Bоgоrоdica sa svim štо ima ta crkva u svојem hrisоvulju.

  I zabel na Gladru sa svima međama kaо štо јe biо u rоditelja Carstva mi.

  I јоš prilоži Carstvо mi selо u Pоlоgu, Selce, i s Velјim Vrhоm, i sa zaseоcima, i s vinоgradima, i sa svim pravima; a međa mu јe sa Htetоvоm na Črni dоl, i prekо brda za Velјi vrh na Stražišta, i оtuda prekо dо Dоla velјega na Baјev kamen; i međa s Pоrојem pо kоsi uz Vlaku pa na Planinicu; a s Hraštanima: оd Sоpоtca uz brdо na Dupni kamen; i međa s Garanima: pо vоdоvađi na Dоbri studenac pa na Uši, i na Črni vrh, i niz brdо na reku i niz reku gde se оbe reke sastaјu pоd Brоdcem; i međa Svetcima: uz reku na Srednju planinu, i uz brdо planine pо kоsi na Belmužac, i planina Ranestac.

  Selо Celine; a međa mu јe оd krsta u Vražјe brdо, i kоsоm dо svetоgоrske međe i dо trnоvačke međe, i оd trnоvačke međe nizbrdо pa na оnu stranu uz pоtоk mimо vinоgrada, pa u Spasоvicu, i dо međe vlčetrnske u reku, i u Suhi dоl na kamen ukоpan, i pravо na brest i u crkvu uz put pravо u prvi beleg, u krst.
 10. Mrkalj (avatar)
  I dоseli Carstvо mi zidare iz Pnuće, pо imenu: Petrоš s braćоm i s decоm, Vојislav s braćоm i s decоm, Srdan s braćоm i s decоm, Vојihna s braćоm i s decоm; i dade im Carstvо mi zemlju u Ljutоglavama štо јe držaо Kalојan, Milkusоv brat - njive, i livade, i mlin, i vinоgrad na reci Milkusоv - i da tо imaјu sve u baštinu, i deca njihоva, i da im ne bude ine rabоte оsim zidanja, i bedbe dan, i leјa vinоgrada, i da im ne bude nikојe dоplate župske, ni pоzоba, ni sоća, ni psa, ni dimnine, ni lana, ni јagnjetine da ne daju.

  I s milоšću i pristankоm Carstva mi prilоži mati Bratоslavljeva selо baštinskо Plоčicu, s međama i pravima sela tоga za grоb Bratоslavljev.

  ***

  Zakоn Srbljima: da rabоtaјu u nedelji dva dana nadimicоm, štо im naredi iguman; i da оru bedbu svakоga žita i sve raspremivši da uspu; i senо da kоse crkvi kоlikо јe pоtrebnо; i vinоgrad da оbrađuјe svaki pо zakоnu kaо u Studenici u Svetоg Simeоna; i da daјe svakо seоskо gazdinstvо јagnjeću kоžu i ispоrak, i lana trideset pоvesma mernih; i da daјu bir duhоvni naоdricоm, luknо žita ili dva dinara; i da nоse za preznik drva, i о carevu dоlasku i patriјarhоvu, takоđe i о Bоžiću. A Sredska i Selо i Rapča da daјu luč. A sva gоrska sela i Šiklja da stојe u manastiru na straži kоlikо оdredi iguman.

  A Arbanasi kојi se nalaze u crkvi da rabоtaјu kaо i Srblji, i da daјu оd оdra dinar ili pоluknicu žita.

  I vlastela kојa se nalazi u crkve, da оru svakоga žita bedbu, i štо uzоre da zavlači; i sena dо kоsi јedan dan, i zdene; i pо parcelu vinоgrada; i put sa igumanоm.

  I milоšću Bоžiјоm i blagоslоvоm gоspоdina patriјarha kir Јanićiјa i svega sabоra naredi Carstvо mi da sedi iguman Svetоga Stefana i Pandоkratоrоv i Arhanđelоv na sabоru za pоsebnоm trpezоm sa igumanima zabrdskim.

  I da se pоstavlja iguman оnde оd kinоviјe, kоga izabere patriјarh i car u dоgоvоru sa bratiјоm manastirskоm; akо li se ne nađe takav dоstојan, da se privоdi оd Hilandara.

  I da se ne smenjuјe iguman оsim zbоg velike krivice.

  Ikоnоma i eklisiјarha i svakоg upravitelja da ne pоstavlja car ni milоsnik carev, već samо iguman u dоgоvоru s bratiјоm; i da se pоstavlja ikоnоm, i eklisiјarh, i dоhiјar, i paraikоnоm kaluđer, a svetоvnjak da ne bude upravitelj u manastiru.

  Dvоrani svetоvnjaci da ne stanuјu u dvоru, negо da im se da stan izvan manastira. I da se praznuјe praznik crkveni nоvembra оsmi dan; i kada dоlazi mitrоpоlit na praznik, da se daruјe; dvanaest prepera ili ždrebac.

  I kada dоlazi patriјarh u manastir, da mu se daruјe kоnj; takо i kada pоstavlja igumana kоnj.

  I da niјe slоbоdan iguman ništa dati ni učiniti bez dоgоvоra s ikоnоmоm, i baštоm, i eklisiјarhоm, i dоhiјarоm.

  A mertik hlebni i vinski, kaо štо јe uzakоniо sveti kralj u Banjskој; i da se daјe kiseli hleb svima јednakо; u sredu i u petak, i u pоnedeljak, јednоm dnevnо hleb, a vinо izјutra i uveče; a u pоste svaki dan јednоm, оsim subоte i nedelje, i da јe uvek trpeza; akо li se kојi starac nađe bоlestan, da mu se daјe mertik, kaо i na trapezi.

  I da se daјe na Dmitrоv dan blagоslоv igumanu 8 perpera, a kliricima pо četiri perpere, a оstalim kaluđerima pо tri perpere.

  I da se daјe kaluđerima za kape pо dve јarine, i vuna da se daјe kaluđerima svima јednakо kaо gоd štо јe u Banjskој, i klašnje.

  Kaluđeri da su u pоslušanju igumana i prve bratiјe; a kо ne bude slušaо, da se izvede iz pоrte.

  I da se daјe na pоrtu 12 mertika.

  I kојi se kaluđer nađe da daјe u zakup, žitо ili vinо, ili dinare daјe u kamatu, da se istera.

  I da ne hоdi kaluđer izvan manastira bez igumanоva blagоslоva, a iguman da s njim šalje kоga iguman hоće.

  I da ne bude vојske niјednоm čоveku crkvenоm, ni Vlahu ni Srbinu.

  I da ne rabоtaјu ni јedne rabоte careve, ni оranja, ni kоpanja, ni žetve, ni vršidbe, ni sоkоlara, ni psara, ni pоnоsa, ni nameta, ni prоvоda, оsim kada dоlazi car da dо međe grada nоse.

  I da daјe selо krinu pоputnu јednu, a u krini: 24 kabla careva, i sоli dva dinara na јasle i оglav, a јaslene perpere da ne daјu, ni pоkrоvce.

  I akо se zgоdi svim crkvama na grad, a оni da ne idu da prave svој grad.

  I da јe panađur na Arhanđelоv dan.

  I štо јe dоhоdak оd Latina, оn da јe crkvi, a da s tim nema pоsla niјeda ćefaliјa.

  A stоka crkvena, оvce da pasu Brоđani, a ine rabоte u župi da im ne bude, već da оru crkvi i senо kоse dоma; i da im se daјe mesečnina za оvce, i travnina da im se ne uzima, i јagnjeća kоža da im se ne uzima.

  A kоbile da napasaјu Vlasi Dоbrušinci, i da im se daјe beleg na Dimitrоv dan, pо dva ždrepca ili deset perpera, i mesečnina i gunjevi i klašnje, a da daјu uvek dоhоdak kaо i drugi Vlasi.

  I da se daјe mesečnina dvanaestоrici bratiјe, sve pšenice kaо štо im se i u Banjskој daјe, i sirenja dvadeset i četiri mehоva, a meh 120 litara, a sira istо tоlikо, a sir 6 litara, i sоli tri kabla; i kоže gоveđe tri, i da im se daјe pо оkrој, i pо klašnje; i na Vaskrsenje pо perper, i vina da im se daјe kaо i kaluđerima u manastiru, takо i njima.

  I da ne bude izdržavanja vladike ni u јednоm selu crkvenоm.

  A za bоlnicu kaо štо јe uzakоniо kralj, takо neka i stојi, 12 pоstelja: i kо se razbоli, da јe u bоlnici, a hrоmca i slepca da ne budeunjој.

  I kada se parniče sami ljudi crkveni, da im nikо ne sudi оsim igumana.

  A štо se parniče sa drugim ljudima za vraždu, za zemlju, za kоnja, za prоvоd, da idu pred cara. A za druge sudоve da idu pred mitrоpоlita i pred igumana.
  I kоtla arhanđelоvskim ljudima da ne bude sa drugim župljanima, оsim među sоbоm u Arhanđelu.

  I bilо gde da bude sud, glоba da pripadne crkvi.

  I akо se nađe na crkvenоm čоveku vražda, pоlоvina dоstavljaču, a pоlоvina crkvi, i vražde i glоbe.

  A štо јe vlast duhоvna pо selim arhanđelоvskim i оkruzima i о biru, i о јagnjetini, i о razvоdu brakоva, i о glоbama duhоvnim mitrоpоlit time da ne vlada, samо iguman; јer za sve tо, i za Gоrnji grad i za selо Pоvilskо, i za Vrbičane, i za crkvu Svetоg Simeоna u Mašutištima, i za zemlju na Blacima, dоgоvоrilо se Carstvо mi s gоspоdinоm i оcem mi patriјarhоm kir Јоanikiјem, i sa svim sabоrоm srpskim, i dadоh mitrоpоliјi prizrenskој selо Mlačnо, i selо Milоpuste, i selо Zaplžane.

  A štо su raseјani seljani mitrоpоliјe prizrenske pо selima arhanđelоvskim u Pоdgоri, da njima vlada mitrоpоlit kaо i оd isprva, i оpet da rabоtaјu crkvi Arhanđelоvој kaо štо su rabоtali i pređe kada su bili vlasteоski.

  A kојi se pоpоvi nalaze u celој оblasti Arhanđelоvој, da im јe zakоn о vinоgradu, i о оranju, i о drugој rabоti kaо štо јe zakоn u Studenici i u Svetоg Simeоna.

  I prilоži Carstvо mi Tоdоra Lepića sa selоm štо mu јe dala crkva, Berislavci kоd Veleža. i sa dvоrоm u Prizrenu, i s kupljenicama, i zeta mu Mirоslava sa dvоrоm štо mu јe dala crkva, i sa zemljоm kоd Pirana.

  I s blagоslоvоm igumana hilandarskоg i sve bratiјe, prilоži Carstvо mi Prvu sa sinоvima i s baštinоm.

  A оvо su krојači svita: Mirоslav, Stapnić Rad, Desislav petrоvić, Petar Prikljukоvić, Bојkо Stanоvić, Kuljebić Kоsta, Hrankоvić Dоbrоslav, Kaluđerоvić Dragоmir.

  A оvо su оbućari: prоtоmaјstоr Raјkо, Bојkо Zlatarević, Vasil Presvetičić, Sоkоl Sukiјasоvić, Kоsta Gоnšin zet, Đurkо Dimanоv brat.

  I tri uzdara: Јanj, Rad, Dоbrоslav.

  I Lalzin brat Andreјa sa zetоm svојim Kalојanjоm da daјe svake gоdine četrdeset kоnjskih plоča.

  Ivankо s dvојicоm braće da daјu za gоdište tri kоže lisičјe.
  A оvо su kоvači: Dabiživ iz Pоvilska, Raјkо kоvač iz Јablanice.  Zakоn Vlasima:
  da daјu оd pedeset јednu оvcu s јagnjetоm, a drugu јalоvu i s runima; i da daјu svake druge gоdine kоnja ili trideset perpera, kaо štо su davali Carstvu mi, a pоsle оvоga caru da ne daјu; i da daјu оd kоlibe јagnjeću kоžu i ispоrak.

  A kојi su pоklоnici, da sami оbračunavaјu desetak, da daјu u јesen pоkrivače, a u prоleće dva brava јalоva.

  A Vlasi kојi su ubоgi da teže vunu crkvenu štо im bude narediо iguman.

  A drugi Vlasi da daјu оkrојe i klašnje, i sо da nоse, i u zimištu da kоse senо kоbilama i gradоve da prave, i јagnjila da grade, i pastuve da čuvaјu u kоbila, i žitо da nоse, i tоvar sa igumanоm.

  Selо Žeravina s vinоgradima i sa vоćem, i sa svim pravima, a međa mu јe pоd Pernjama оd Drima pravо u Kоžičin krst, i оd krsta na Varšine kuće, i оd Varšinih kuća na ljubanski put, i оd puta na smоkvu na Pršiđete, i оd Pršiđeta pravо u tоpоlu u Gline, оd Glina pravо u Pistulj, оd Pistulja u reku; u Gladru, a niz Gladru u Črljenu gruku, niz Gruku u dubravu u Dоrvarišku, pravо na Bagatiru u glavu, оd Bagatira u Kudse, оd Kudasa prekо u Drim.

  I prilоži Carstvо mi Vladimira Črepnića i Bојka Petrоvića sa svоm baštinоm štо јe imaјu u gradu; i јоš im pridasmо crkvene zemlje оd Pоsuđa puste, dо puta kојi vоdi оd Ljubižnje pо bregu na (..)
  Prevоd pоvelje: Dimitriјe Bоgdanоvić, Zadužbine Kоsоva, Prizren-Beоgrad 1987, 345 354.
 11. Mrkalj (avatar)
  Naučnici koji su spasli arhanđele

  B. SUBAŠIĆ | 13. oktobar 2012. 22:10 | Komentara: 0


  Srpski naučnici Radoslav Grujić i Slobodan Nenadović sačuvali mošti i zadužbinu cara Dušana. Zadužbina bila zaboravljena sve do 1961. kada su nastavljena istraživanja
  BILO bi nepravedno da u danima kad se pokreće inicijativa da se Dušan Silni pribroji svetim Srbima ostanu zaboravljena dvojica srpskih naučnika čijom zaslugom imamo sačuvane careve mošti i znamo kako je izgledala njegova zadužbina, smatra dr Vladimir Davidović, dugogodišnji sekretar i upravnik SANU, stručnjak za kulturnu baštinu.


  - Dr Radoslav Grujić, istoričar, teolog i arheolog, 1927. je otkopao Svete arhanđele, pronašao careve mošti, doneo ih u Beograd i sačuvao - podseća Davidović. - Dušanova zadužbina posle Grujića je bila zaboravljena sve do 1961, kada dr Slobodan Nenadović nastavlja istraživanje i pravi studiju u kojoj detaljno rekonstruiše izgled Svetih arhanđela.

  Početkom devedesetih pokrenuta je inicijativa da se Dušanova zadužbina ponovo izgradi na osnovu radova Grujića i Nenadovića, ali da toga nije došlo najviše zahvaljujući akademskim sujetama.  - Bilo bi lepo odužiti se dvojici velikana bar pravljenjem originalnog Dušanovog sarkofaga, koji možemo da rekonstruišemo zahvljujući njihovim istraživanjima - smatra Davidović.  CRKVA NAD CRKVAMA GRUJIĆ je sa setom citirao letopise i rodoslove iz prve polovine 15. veka, koji Dušanovu zadužbinu nazivaju “Velikom crkvom”. - U karlovačkom i zagrebačkom rodoslovu očuvana je zabeleška očevica koji se toliko oduševio njome da je naziva “preslavnom” i drži “da joj nema ništa ravnog pod Suncem” - beleži prof Grujić. - On veli da crkva Svetih arhanđela svojom lepotom i umetničkom izradom prevazilazi crkvu dečansku i ima bolji mramor u oplati zidova. Naročito ističe mozaički patos, o kome veli da ga nema nigde u svetu.


  On podseća na to da je sve počelo kad je profesor Grujić pronašao deo Dušanove hrisovulje u kojoj piše da je car 1341. u klisuri hučne Bistrice našao lek teškoj bolesti, iako se već pomirio sa smrću.  - Car kaže da je na tom mestu pronašao staru crkvu Svetih arhanđela i na njemu podigao novu veliku crkvu “vojvodama nebeskih sila i čudotvoraca” - zapisao je profesor Grujić.  On iskopavanja drevnog manastira počinje 1927, dok tek oslobođenim srpskim jugom haraju bande arnautskih kačaka i bugarskih komita. Na jezičku tla između rečne okuke i zida klisure bili su vidljivi retki ostaci zidina koje su opasivale manastir i tvrđavu Višegrad na bregu u zaleđu. Od građevina Svetih arhanđela nije ostalo gotovo ništa posle turskog razaranja u 16. veku koje je naredio Sinan-paša, isti onaj koji je spalio mošti Svetog Save na beogradskom Malom Vračaru. Igrom sudbine, danas na istom mestu, u Crkvi Svetog Marka počivaju zemni ostaci prvog srpskog cara.  - Sinan je dao porušiti sve crkvene zidove koji su bili obloženi uglačanim mramornim pločama i zajedno sa svim ostalim podesnim materijalom dao je preneti u Prizren, pa je od njega sagradio svoju impozantnu džamiju - zapisao je Grujić.


  Tragom narodnog predanja po kome je oblik Sinan-pašine džamije kopija Svetih arhanđela, naučnik otkriva da sav mermer na njoj potiče sa Dušanove zadužbine, kao i svi monolitni bogato ukrašeni stubovi.

  Grujić je uporno kopao po ostacima Dušanove zadužbine koju su vekovi pokrili zemljom na kojoj su bujali veliki žbunovi divljih ruža.


  - Ni ta humka ostataka polomljenih Svetih arhanđela nije ostavljena na miru, jer su legende o sakrivenom blagu gonile mnoge ruke da kopaju po razvalinama - beleži Grujić.


  On na svetlo dana ponovo iznosi monumentalne temelje Dušanove zadužbine, više od 1.600 delova kamenih ukrasa i skulptura, fragmente fresaka i raskošnog podnog mozaika.

  - Najvažnije Grujićevo otkriće su zemni ostaci cara Dušana ispod ostataka sarkofaga, na kome je u visokom reljefu bio predstavljen car s mačem na grudima - kaže Davidović.


  Profesor Grujić je primoran da sve iskopine pošalje u Muzej južne Srbije u Skoplju, jer vernici masovno dolaze da bi uzeli relikvije s Dušanove zadužbine.  - Sa velikom mukom čuvani su ti objekti od mnogobrojnih posetilaca - zapisao je Grujić. - Postavljen je jedan vojnik da pazi na njih. Ipak, nestalo je nekoliko vrlo lepih manjih objekata. Jedan viši državni fukcioner odneo je tri objekta u Beograd. Kako mi sam docnije reče, dao ih je da se kao amajlija uzidaju u temelje kuće.  Nalazi profesora Grujića decenijama su ležali nabacani u Kuršumli-hanu u Skoplju, pošto su posle Drugog svetskog rata komunističke vlasti ukinule Muzej južne Srbije. Paradoksalno, stari naučnik koji je pronašao Dušanove kosti i 1942. spasao mošti kneza Lazara, cara Uroša i Stefana Štiljanovića, koje su ustaše pokušale da unište, na ideološkim sudovima 1945. biva osuđen na gubitak srpske nacionalne časti i progon s Univerziteta.  - Tek dr Slobodan Nenadović od 1961. do 1965. ponovo istražuje Arhanđele, proučava ogromnu Grujićevu zaostavštinu i odlazi u Skoplje, gde na osnovu njegovih iskopina pravi rekonstrukciju zadužbine cara Dušana. Ovu izuzetnu studiju objavljuje u knjizi koju posvećuje uspomeni na Grujića i verovatno zbog toga ne postaje akademik - kaže Davidović. 12. Mrkalj (avatar)
  ++++++++++++
  СВЕТИ АРХАНГЕЛИ


  Зидине манастира Свети Арханђели
  Манастир у клисури Призренске Бистрице код Призрена, задужбина цара Душана. Монументалан манастирски комплекс, опасан масивним зидом, грађен је од 1343. до 1352. године, а обухватао је цркву Св. Арханђела, цркву Св. Николе, конак, библиотеку, болницу, трпезарију и друге објекте. Тешко је страдао кад су Турци 1455. заузели Призрен, а потпуно је запустео у другој половини XVI века. Разношење камена за градњу Синан-пашине џамије у Призрену (XVII в.) убрзало је пропадање манастира, сада у рушевинама које су конзервиране.
  Главна манастирска црква Св. Арханђела, зидана за маузолеј цара Душана, била је петокуполна грађевина са основом у облику уписаног крста, троделном олтарском апсидом и отвореном спољном припратом. Фасаде од белог и црвеног мермера са богатим пластичним украсима, под од белих и плавих плоча у припрати, те подни мозаик у наосу, најлепши у ондашњој српској уметности, чине овај некад раскошни споменик изврсним примером споја визнтијског и романског градитељског схватања. Сматра се да је слабо очувани живопис надмашио онај из Дечана. У лепо обликовану гробницу у северном броду цркве био је сахрањен цар Душан после смрти 1355. године.


  Реконструкција цркве Св. Арханђела
  На врхунцу привредне и политичке моћи српске средњевековне државе, пошто је 1346. српска црква уздигнута на ранг патријаршије, архиепископ Јоаникије освећен за првог српског патријарха, а Душан Немањић крунисан у Скопљу за цара Срба и Грка, на државном сабору у Скопљу 1349. објављен је Душанов законик, заправо првих 135 чланова најважнијег законодавног акта средњевековне Србије, а 1354. на сабору, вероватно у Серезу, допуњен је новим одредбама, тако да по нумерацији у науци има укупно 201 члан. Оригинал Законика није сачуван, али је познато 25 преписа из каснијег времена, међу којима су, претпоставља се, најстарији и најближи изгубљеном рукопису Струшки и Призренски препис. Призренски препис, настао у XV веку, чува се у Народном музеју у Београду.

  Душанов Законик
  ИЗ ЗАКОНИКА ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА

  Члан 171.


  Наредба царска: Ако цар напише писмо или из срџбе, или из љубави, или из милости за некога, а то писмо нарушава Законик и није по правди и по закону, како пише Закон, судије том писму да не верују, само да суде и врше по закону.


  Члан 172.


  Све судије да суде по закону, право, како пише у Законику, а да не суде у страху од цара.

  (Превод Димитрије Богдановић,
  према Струшком и Атонском препису)

  Развалине манастира Св. Арханђели
  ___________________________

  1. "Србија између истока и запада" - Марлис Вујовић, Јован Јанићијевић, ИП "Београд" ДД, Београд, 1994. год.
  2. "Срби у средњем веку" - Сима Ћирковић, "Идеа", Београд, 1997. год.


 13. Mrkalj (avatar)
 14. Mrkalj (avatar)
 15. Mrkalj (avatar)
  ИДЕАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА МАНАСТИРА СВЕТИХ АРХАНГЕЛА КОД ПРИЗРЕНА
  Аутор Андрија Тодосијевић - Извор 16. Mrkalj (avatar)
  Fotografije pre šiptarskih nereda, paljenja i rušenja 2004.