Psalmi 88-92 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 88-92

Oceni ovaj blog
88. Psalam

Psa 88:1 Gospode Bože, Spasitelju moj, danju vičem i noću pred Tobom.
Psa 88:2 Nek izađe preda Te molitva moja, prigni uho svoje k jauku mom;
Psa 88:3 Jer je duša moja puna jada, i život se moj primače paklu.
Psa 88:4 Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovek bez sile,
Psa 88:5 Kao među mrtve bačen, kao ubijeni, koji leže u grobu, kojih se više ne sećaš, i koji su od ruke Tvoje daleko.
Psa 88:6 Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu.
Psa 88:7 Oteža mi gnev Tvoj, i svima valima svojim udaraš me.
Psa 88:8 Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio; zatvoren sam, i ne mogu izaći.
Psa 88:9 Oko moje usahnu od jada, vičem Te, Gospode, sav dan, pružam k Tebi ruke svoje.
Psa 88:10 Eda li ćeš na mrtvima činiti čudesa? Ili će mrtvi ustati i Tebe slaviti?
Psa 88:11 Eda li će se u grobu pripovedati milost Tvoja, i istina Tvoja u truljenju?
Psa 88:12 Eda li će u tami poznati čudesa Tvoja, i pravdu Tvoju gde se sve zaboravlja?
Psa 88:13 Ali ja, Gospode, k Tebi vičem, i jutrom molitva moja sreta Te.
Psa 88:14 Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju, i odvraćaš lice svoje od mene?
Psa 88:15 Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote Tvoje, bez nadanja sam.
Psa 88:16 Gnev Tvoj stiže me, strahote Tvoje razdiru me.
Psa 88:17 Opteču me svaki dan kao voda, stežu me odsvuda.
Psa 88:18 Udaljio si od mene druga i prijatelja; poznanici moji sakrili su se u mrak.


89. Psalam

Psa 89:1 Milosti ću Gospodnje pevati uvek, od kolena na koleno javljaću istinu Tvoju ustima svojim.
Psa 89:2 Jer znam da je zavavek osnovana milost, i na nebesima da si utvrdio istinu svoju, rekavši:
Psa 89:3 "Učinih zavet s izbranim svojim, zakleh se Davidu, sluzi svom:
Psa 89:4 Doveka ću utvrđivati seme tvoje i presto tvoj uređivati od kolena do kolena."
Psa 89:5 Nebo kazuje čudesa Tvoja, Gospode, i istinu Tvoju sabor svetih.
Psa 89:6 Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu? Ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim?
Psa 89:7 Bogu se valja klanjati na saboru svetih, strašniji je od svih koji su oko Njega.
Psa 89:8 Gospode, Bože nad vojskama! Ko je silan kao Ti, Bože? I istina je Tvoja oko Tebe.
Psa 89:9 Ti vladaš nad silom morskom; kad podigne vale svoje, Ti ih ukroćavaš.
Psa 89:10 Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krepkom mišicom svojom rasejao si neprijatelje svoje.
Psa 89:11 Tvoje je nebo i Tvoja je zemlja; Ti si sazdao vasiljenu i šta je god u njoj.
Psa 89:12 Sever i jug Ti si stvorio, Tavor i Ermon o Tvom se imenu raduje.
Psa 89:13 Tvoja je mišica krepka, silna je ruka Tvoja, i visoka desnica Tvoja.
Psa 89:14 Blagost je i pravda podnožje prestolu Tvom, milost i istina ide pred licem Tvojim.
Psa 89:15 Blago narodu koji zna trubnu poklič! Gospode! U svetlosti lica Tvog oni hode;
Psa 89:16 Imenom se Tvojim raduju sav dan, i pravdom Tvojom uzvišuju se.
Psa 89:17 Jer si Ti krasota sile njihove, i po milosti Tvojoj uzvišuje se rog naš.
Psa 89:18 Jer je od Gospoda odbrana naša, i od Svetog Izrailjevog car naš.
Psa 89:19 Tada si govorio u utvari vernima svojim, i rekao: "Poslah pomoć junaku, uzvisih izbranog svog iz naroda.
Psa 89:20 Nađoh Davida, slugu svog, svetim uljem svojim pomazah ga.
Psa 89:21 Ruka će moja biti jednako s njim, i mišica moja krepiće ga.
Psa 89:22 Neće ga neprijatelj nadvladati, i sin bezakonja neće mu dosaditi.
Psa 89:23 Potrću pred licem njegovim neprijatelje njegove, i nenavidnike njegove poraziću.
Psa 89:24 Istina je moja i milost moja s njim; i u moje ime uzvisiće se rog njegov.
Psa 89:25 Pružiću na more ruku njegovu, i na reke desnicu njegovu.
Psa 89:26 On će me zvati: Ti si Otac moj, Bog moj i grad spasenja mog.
Psa 89:27 I ja ću ga učiniti prvencem, višim od careva zemaljskih.
Psa 89:28 Doveka ću mu hraniti milost svoju, i zavet je moj s njim veran.
Psa 89:29 Produžiću seme njegovo doveka, i presto njegov kao dane nebeske.
Psa 89:30 Ako sinovi njegovi ostave zakon moj, i ne uzidu u zapovestima mojim;
Psa 89:31 Ako pogaze uredbe moje, i zapovesti moje ne sačuvaju,
Psa 89:32 Onda ću ih pokarati prutom za nepokornost, i ranama za bezakonje njihovo;
Psa 89:33 Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom;
Psa 89:34 Neću pogaziti zavet svoj, i šta je izašlo iz usta mojih neću poreći.
Psa 89:35 Jednom se zakleh svetošću svojom; zar da slažem Davidu?
Psa 89:36 Seme će njegovo trajati doveka, i presto njegov kao sunce preda mnom;
Psa 89:37 On će stajati uvek kao mesec i verni svedok u oblacima."
Psa 89:38 A sad si odbacio i zanemario, razgnevio si se na pomazanika svog;
Psa 89:39 Zanemario si zavet sa slugom svojim, bacio si na zemlju venac njegov.
Psa 89:40 Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine.
Psa 89:41 Plene ga svi koji prolaze onuda, posta podsmeh u suseda svojih.
Psa 89:42 Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove.
Psa 89:43 Zavratio si oštrice mača njegovog, i nisi ga ukrepio u boju;
Psa 89:44 Uzeo si mu svetlost, i presto njegov oborio si na zemlju;
Psa 89:45 Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu.
Psa 89:46 Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamteti gnev Tvoj?
Psa 89:47 Opomeni se kakav je vek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove?
Psa 89:48 Koji je čovek živeo i nije smrti video, i izbavio dušu svoju iz ruku paklenih?
Psa 89:49 Gde su pređašnje milosti Tvoje, Gospode? Kleo si se Davidu istinom svojom.
Psa 89:50 Opomeni se, Gospode, prekora slugu svojih, koji nosim u nedrima svojim od svih silnih naroda,
Psa 89:51 Kojim kore neprijatelji Tvoji, Gospode, kojim kore trag pomazanika Tvog.
Psa 89:52 Blagosloven Gospod uvek! Amin, amin.


90. Psalam

Psa 90:1 Gospode! Ti si nam utočište od kolenja do kolenja.
Psa 90:2 Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka doveka, Ti si Bog.
Psa 90:3 Ti vraćaš čoveka u trulež, i govoriš: Vratite se sinovi ljudski!
Psa 90:4 Jer je hiljada godina pred očima Tvojim kao dan jučerašnji, kad mine, i kao straža noćna.
Psa 90:5 Ti ih kao povodnjem odnosiš; oni su kao san, kao trava, koja rano vene,
Psa 90:6 Ujutru cveta i uvene, uveče se pokosi i sasuši.
Psa 90:7 Jer nas nestaje od gneva Tvog, i od jarosti Tvoje u smetnji smo.
Psa 90:8 Stavio si bezakonja naša preda se, i tajne naše na svetlost lica svog.
Psa 90:9 Svi se dani naši prekraćuju od srdnje Tvoje, godine naše prolaze kao glas.
Psa 90:10 Dana godina naših svega ima do sedamdeset godina, a u jačeg do osamdeset godina: i sam je cvet njihov muka i nevolja; jer teku brzo, i mi odlećemo.
Psa 90:11 Ko zna silu gneva Tvog i Tvoju jarost, da bi Te se kao što treba bojao?
Psa 90:12 Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro.
Psa 90:13 Povrati se, Gospode! Dokle ćeš? Smiluj se na sluge svoje.
Psa 90:14 Ujutru nas nasiti dobrote svoje, i radovaćemo se i veseliti u sve dane svoje.
Psa 90:15 Obraduj nas prema danima, u koje si nas mučio, i prema godinama, u koje smo gledali nevolju.
Psa 90:16 Neka se pokaže na slugama Tvojim delo Tvoje, i slava Tvoja na sinovima njihovim.
Psa 90:17 Neka bude dobra volja Gospoda Boga našeg s nama, i delo ruku naših dovrši nam, i delo ruku naših dovrši.


91. Psalam

Psa 91:1 Koji živi u zaklonu Višnjeg, u senu Svemogućeg počiva.
Psa 91:2 Govori Gospodu: Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kog se uzdam.
Psa 91:3 On će te izbaviti iz zamke ptičareve, i od ljutog pomora;
Psa 91:4 Perjem svojim oseniće te, i pod krilima Njegovim zaklonićeš se; istina je Njegova štit i ograda.
Psa 91:5 Nećeš se bojati strahote noćne, strele, koja leti danju,
Psa 91:6 Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori.
Psa 91:7 Pašće pored tebe hiljada i deset hiljada s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći.
Psa 91:8 Samo ćeš gledati očima svojim, i videćeš platu bezbožnicima.
Psa 91:9 Jer si Ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjeg si izabrao sebi za utočište.
Psa 91:10 Neće Te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe Tvoje.
Psa 91:11 Jer anđelima svojim zapoveda za Tebe da Te čuvaju po svim putevima Tvojim.
Psa 91:12 Na ruke će Te uzeti da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.
Psa 91:13 Na lava i na aspidu nastupaćeš i gazićeš lavića i zmaja.
Psa 91:14 "Kad me ljubi, izbaviću Ga; zakloniću Ga, kad je poznao ime moje.
Psa 91:15 Zazvaće me, i uslišiću Ga; s Njim ću biti u nevolji, izbaviću Ga i proslaviću Ga.
Psa 91:16 Dugog života nasitiću Ga, i pokazaću mu spasenje svoje."


92. Psalam

Psa 92:1 Lepo je hvaliti Gospoda, i pevati imenu Tvom, Višnji,
Psa 92:2 Javljati jutrom milost Tvoju, i istinu Tvoju noću,
Psa 92:3 Uz deset žica i uz psaltir, i uz jasne gusle!
Psa 92:4 Jer si me razveselio, Gospode, delima svojim, s dela ruku Tvojih radujem se.
Psa 92:5 Kako su velika dela Tvoja, Gospode! Veoma su duboke pomisli Tvoje.
Psa 92:6 Bezumnik ne zna, i neznalica ne razume to.
Psa 92:7 Kad bezbožnici niču kao trava i cvetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili doveka.
Psa 92:8 A Ti si, Gospode, visok uvek.
Psa 92:9 Jer evo neprijatelji Tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji Tvoji ginu, i rasipaju se svi koji čine bezakonje;
Psa 92:10 A moj rog Ti uzvišuješ kao rog u jednoroga, ja sam pomazan novim uljem.
Psa 92:11 I oko moje vidi neprijatelje moje, i o bezakonicima, koji ustaju na mene, slušaju uši moje.
Psa 92:12 Pravednik se zeleni kao Finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se.
Psa 92:13 Koji su zasađeni u domu Gospodnjem, zelene se u dvorovima Boga našeg;
Psa 92:14 Rodni su i u starosti, jedri i zeleni,
Psa 92:15 Javljajući da je pravedan Gospod, branič moj, i da nema u Njemu nepravde.

Pošalji "Psalmi 88-92" na Facebook Pošalji "Psalmi 88-92" na Google Pošalji "Psalmi 88-92" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 88-92" na Live Pošalji "Psalmi 88-92" na MySpace Pošalji "Psalmi 88-92" na Twitter Pošalji "Psalmi 88-92" na Digg Pošalji "Psalmi 88-92" na del.icio.us