Psalmi 80-87 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 80-87

Oceni ovaj blog
80. Psalam

Psa 80:1 Pastire Izrailjev, čuj! Koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sediš na heruvimima, javi se!
Psa 80:2 Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepost svoju, i hodi da nam pomogneš.
Psa 80:3 Bože! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo!
Psa 80:4 Gospode, Bože nad vojskama! Dokle ćeš se gneviti kad Te moli narod Tvoj?
Psa 80:5 Hraniš ih hlebom suznim, i pojiš ih suzama trostrukom merom.
Psa 80:6 Učinio si da se oko nas svađaju susedi naši, i neprijatelji se naši smeju među sobom.
Psa 80:7 Bože nad vojskama! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo!
Psa 80:8 Iz Misira si preneo čokot, izagnao narode, i posadio ga.
Psa 80:9 Okrčio si za nj, i on pusti žile, i zauze svu zemlju.
Psa 80:10 Gore se pokriše njegovim senom, i loze su mu kao kedri Božiji.
Psa 80:11 Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do reke.
Psa 80:12 Zašto si mu razvalio ogradu, da ga kida ko god prođe?
Psa 80:13 Gorski vepar podgriza ga, i poljska zver jede ga.
Psa 80:14 Bože nad vojskama! Obrati se, pogledaj s neba i vidi, i obiđi vinograd ovaj,
Psa 80:15 Sad ovaj, koji je posadila desnica Tvoja, i sina kog si ukrepio sebi!
Psa 80:16 Popaljen je ognjem, isečen, od strašnog pogleda Tvog propade.
Psa 80:17 Neka bude ruka Tvoja nad čovekom desnice Tvoje, nad sinom čovečijim kog si utvrdio sebi!
Psa 80:18 I nećemo odstupiti od Tebe, oživi nas, i ime Tvoje prizivaćemo.
Psa 80:19 Gospode, Bože nad vojskama! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje, da se spasemo!


81. Psalam

Psa 81:1 Radujte se Bogu, koji nam daje krepost; poklikujte Bogu Jakovljevom.
Psa 81:2 Podignite pesme, dajte bubanj, slatke gusle sa psaltirom.
Psa 81:3 Trubite o meni u trubu, o uštapu radi praznika našeg.
Psa 81:4 Jer je takav zakon u Izrailja, naredba od Boga Jakovljevog.
Psa 81:5 Za svedočanstvo postavi Josifu ovo, kad iđaše na zemlju misirsku. Jezik, kog ne znah, čuh!
Psa 81:6 "Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica.
Psa 81:7 U nevolji si me zazvao, i izbavih te, usliših te usred groma, na vodi Merivi iskušah te.
Psa 81:8 Slušaj, narode moj, i zasvedočiću ti, Izrailju, o kad bi me poslušao:
Psa 81:9 Da ne bude u tebe tuđeg boga, i bogu stranom nemoj se klanjati.
Psa 81:10 Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti.
Psa 81:11 Ali ne posluša narod moj glas moj, Izrailj ne mari za me.
Psa 81:12 I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima.
Psa 81:13 O kad bi narod moj slušao mene, i sinovi Izrailjevi hodili putevima mojim!
Psa 81:14 Brzo bih pokorio neprijatelje njihove, i na protivnike njihove digao bih ruku svoju;
Psa 81:15 Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni, i dobri dani njihovi bili bi doveka;
Psa 81:16 Najboljom bi pšenicom hranio njih, i medom bih iz kamena sitio ih."


82. Psalam

Psa 82:1 Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud:
Psa 82:2 "Dokle ćete suditi nepravo, i bezbožnicima gledati ko je ko?
Psa 82:3 Sudite ubogome i siroti, onog koga gone i ništega pravdajte.
Psa 82:4 Izbavljajte ubogoga i ništega, iz ruke bezbožničke otimajte.
Psa 82:5 Ne poznaše, niti razumeše, hode po tami; zadrmaše se zemlji svi temelji.
Psa 82:6 Rekoh: Bogovi ste, i sinovi Višnjeg svi.
Psa 82:7 Ali ćete kao ljudi pomreti, i kao svaki knez pašćete."
Psa 82:8 Ustani, Bože, sudi zemlji; jer su Tvoji po nasledstvu svi narodi.


83. Psalam

Psa 83:1 Bože! Nemoj zamuknuti, nemoj ćutati, niti počivaj, Bože!
Psa 83:2 Jer evo neprijatelji Tvoji uzavreše, i koji Te nenavide, podigoše glavu.
Psa 83:3 Po narod Tvoj zlo naumiše, i dogovaraju se na izabrane Tvoje.
Psa 83:4 Rekoše: Hodite da ih istrebimo između naroda da se više ne spominje ime Izrailjevo.
Psa 83:5 Složno pristaše i suprot Tebi veru uhvatiše:
Psa 83:6 Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni,
Psa 83:7 Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima;
Psa 83:8 I Asur udruže se s njima; postadoše mišica sinovima Lotovim.
Psa 83:9 Učini im onako kao Madijanu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu.
Psa 83:10 Koji su istrebljeni u Aendoru, nagnojiše sobom zemlju.
Psa 83:11 Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, i sa svima glavarima njihovim kao sa Zevejem i Salmanom.
Psa 83:12 Jer govore: Osvojimo naselja Božija.
Psa 83:13 Bože moj! Zapovedi neka budu kao prah, kao pesak pred vetrom.
Psa 83:14 Kao što oganj sažiže šumu, i kao plamen što zapaljuje gore,
Psa 83:15 Tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih.
Psa 83:16 Pokrij lice njihovo sramotom, da bi tražili ime Tvoje, Gospode!
Psa 83:17 Neka se stide i srame doveka, neka se smetu i izginu!
Psa 83:18 I neka znaju da si Ti, kome je ime Gospod, jedini najviši nad svom zemljom.


84. Psalam

Psa 84:1 Kako su mili stanovi Tvoji, Gospode nad silama!
Psa 84:2 Gine duša moja želeći u dvore Gospodnje; srce moje i telo moje otima se k Bogu Živom.
Psa 84:3 I ptica nahodi kuću, i lastavica gnezdo sebi gde leže ptiće svoje, kod oltara Tvojih, Gospode nad silama, care moj i Bože moj!
Psa 84:4 Blago onima koji žive u domu Tvom! Oni Te hvale bez prestanka.
Psa 84:5 Blago onima kojima je sila u Tebi, i kojima su u srcu putevi Tvoji!
Psa 84:6 Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore, i dažd je odeva blagoslovima.
Psa 84:7 Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu.
Psa 84:8 Gospode, Bože nad silama! Usliši molitvu moju, Bože Jakovljev!
Psa 84:9 Bože, braniču naš! Sagni se i vidi lice pomazanika svog!
Psa 84:10 Jer je bolje jedan dan u dvorima Tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijeg nego živeti u šatorima bezbožničkim.
Psa 84:11 Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodat i slavu; onima koji hode u bezazlenosti ne uskraćuje nijednog dobra.
Psa 84:12 Gospode nad silama! Blago čoveku, koji se u Te uzda!


85. Psalam

Psa 85:1 Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo.
Psa 85:2 Oprostio si nepravdu narodu svom, pokrio si sve grehe njegove.
Psa 85:3 Zaustavio si svu jarost svoju, ublažio žestinu gneva svog.
Psa 85:4 Povrati nas Bože, Spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas.
Psa 85:5 Zar ćeš se doveka gneviti na nas, i protegnuti gnev svoj od kolena na koleno?
Psa 85:6 Zar se nećeš povratiti i oživeti nas, da bi se narod Tvoj radovao o Tebi?
Psa 85:7 Pokaži nam, Gospode, milost svoju, i pomoć svoju daj nam.
Psa 85:8 Da poslušam šta govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svom i svecima svojim, i onima koji se obraćaju srcem k Njemu.
Psa 85:9 Da, blizu je onih koji Ga se boje pomoć Njegova, da bi naselio slavu u zemlji našoj!
Psa 85:10 Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubiće se.
Psa 85:11 Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba proniknuti.
Psa 85:12 I Gospod će dati dobro, i zemlja naša daće plod svoj.
Psa 85:13 Pravda će pred Njim ići, i postaviće na put stope svoje.


86. Psalam

Psa 86:1 Prigni, Gospode! Uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ.
Psa 86:2 Sačuvaj dušu moju, jer sam Tvoj poklonik. Spasi slugu svog, Bože moj, koji se u Te uzda.
Psa 86:3 Smiluj se na me, Gospode, jer k Tebi vičem sav dan.
Psa 86:4 Oveseli dušu sluge svog, jer k Tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
Psa 86:5 Jer si Ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji Te prizivaju.
Psa 86:6 Čuj, Gospode, molitvu moju, i slušaj glas moljenja mog.
Psa 86:7 U dan tuge svoje prizivam Te, jer ćeš me uslišiti.
Psa 86:8 Nema među bogovima takvog kakav si Ti, Gospode, i nema dela takvih kakva su Tvoja.
Psa 86:9 Svi narodi, koje si stvorio, doći će i pokloniti se pred Tobom, Gospode, i slaviti ime Tvoje.
Psa 86:10 Jer si Ti velik i tvoriš čudesa; Ti si jedan Bog.
Psa 86:11 Pokaži mi, Gospode, put svoj, i ići ću u istini Tvojoj; učini neka se mili srcu mom bojati se imena Tvog.
Psa 86:12 Slaviću Te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim, i poštovaću ime Tvoje doveka.
Psa 86:13 Jer je milost Tvoja velika nada mnom, i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljeg.
Psa 86:14 Bože, oholice ustaše na mene, i gomila nasilnika traži dušu moju, i nemaju Tebe pred sobom.
Psa 86:15 Ali Ti, Gospode, Bože milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom,
Psa 86:16 Pogledaj na me i smiluj mi se, daj silu svoju sluzi svom, i pomozi sinu sluškinje svoje;
Psa 86:17 Učini sa mnom čudo dobrote. Neka vide koji me nenavide, i postide se, što si mi, Gospode, pomogao i utešio me.


87. Psalam

Psa 87:1 Šta je sam osnovao na gorama svetim,
Psa 87:2 Vrata sionska ljubi Gospod više svih stanova Jakovljevih,
Psa 87:3 Slavno kazuju za Tebe, grade Božji!
Psa 87:4 "Među one, koji me znaju, brojaću Misir i Vavilon. Gle i Filisteji i Tir s etiopskom onde su se rodili."
Psa 87:5 O Sionu će se govoriti: Taj se i taj rodio u njemu; sam Višnji utvrđuje ga.
Psa 87:6 Gospod će u prepisu naroda zavikati: Ovaj se rodio u njemu.
Psa 87:7 I koji pevaju i vesele se, svi su izvori moji u Tebi.

Pošalji "Psalmi 80-87" na Facebook Pošalji "Psalmi 80-87" na Google Pošalji "Psalmi 80-87" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 80-87" na Live Pošalji "Psalmi 80-87" na MySpace Pošalji "Psalmi 80-87" na Twitter Pošalji "Psalmi 80-87" na Digg Pošalji "Psalmi 80-87" na del.icio.us