Psalmi 76-79 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 76-79

Oceni ovaj blog
76. Psalam

Psa 76:1 Zna se u Judeji za Boga, u Izrailja je veliko ime Njegovo.
Psa 76:2 U Salimu je stan Njegov i naselje Njegovo na Sionu.
Psa 76:3 Onde je polomio krilate strele luku, štit i mač i rat.
Psa 76:4 Ti si svetao; divniji od gora hajdučkih.
Psa 76:5 Koji su junačkog srca postaše plen, zaspaše snom svojim, i junaci ne nađoše ruku svojih.
Psa 76:6 Od pretnje Tvoje, Bože Jakovljev, dremlju kola i konj.
Psa 76:7 Ti si strašan, i ko će se održati pred licem Tvojim kad se razgneviš?
Psa 76:8 S neba javljaš sud; zemlja se prepada i ćuti,
Psa 76:9 Kad Bog ustaje na sud, da pomogne svima koji stradaju na zemlji.
Psa 76:10 I gnev ljudski obraća se u slavu Tebi, kad se jednom opašeš gnevom.
Psa 76:11 Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu svom; svi koji ste oko Njega, nosite dare Strašnome.
Psa 76:12 On ukroćava duh knezovima, On je strašan carevima zemaljskim.


77. Psalam

Psa 77:1 Glas moj ide k Bogu, i ja prizivam Njega; glas moj ide k Bogu, i On će me uslišiti.
Psa 77:2 U dan tuge svoje tražih Gospoda; noću je ruka moja podignuta, i ne spušta se; duša moja neće da se uteši.
Psa 77:3 Pominjem Boga, i uzdišem; razmišljam, i trne duh moj.
Psa 77:4 Držim oči svoje da su budne; klonuo sam, i ne mogu govoriti.
Psa 77:5 Prebrajam stare dane i godine od vekova.
Psa 77:6 Opominjem se pesama svojih noću; razgovaram se sa srcem svojim, i ispitujem duh svoj:
Psa 77:7 "Zar će se doveka gneviti na nas Gospod, i neće više ljubiti?
Psa 77:8 Zar je zasvagda prestala milost Njegova, i reč se prekinula od kolena na koleno?
Psa 77:9 Zar je zaboravio milostiv biti i u gnevu zatvorio milosrđe svoje?"
Psa 77:10 I rekoh: Žalosna je za mene ova promena desnice Višnjega.
Psa 77:11 Pamtim dela Gospodnja; pamtim pređašnje čudo Tvoje.
Psa 77:12 Mislio sam o svim delima Tvojim, razmišljao o radnji Tvojoj;
Psa 77:13 Bože! Put je Tvoj svet; koji je Bog tako velik kao Bog naš?
Psa 77:14 Ti si Bog, koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima;
Psa 77:15 Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove.
Psa 77:16 Videše Te vode, Bože, videše Te vode, i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše.
Psa 77:17 Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas, i strele Tvoje lećahu.
Psa 77:18 Grmljahu gromovi Tvoji po nebu; munje Tvoje sevahu po vasiljenoj, zemlja se tresaše i njihaše.
Psa 77:19 Po moru beše put Tvoj, i staze Tvoje po velikoj vodi, i trag Tvoj ne poznavaše se.
Psa 77:20 Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.


78. Psalam

Psa 78:1 Čuj, narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k rečima usta mojih.
Psa 78:2 Otvaram za priču usta svoja, kazaću stare pripovetke.
Psa 78:3 Šta slušasmo i doznasmo, i što nam kazivaše oci naši,
Psa 78:4 Nećemo zatajiti od dece njihove, naraštaju poznom javićemo slavu Gospodnju i silu Njegovu i čudesa koja je učinio.
Psa 78:5 Svedočanstvo podiže u Jakovu, i u Izrailju postavi zakon, koji dade ocima našim da ga predadu deci svojoj;
Psa 78:6 Da bi znao potonji naraštaj, deca koja će se roditi, pa i oni da bi kazivali svojoj deci.
Psa 78:7 Da polažu na Boga nadanje svoje, i ne zaboravljaju dela Božijih, i zapovesti Njegove da drže;
Psa 78:8 I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne beše čvrst srcem svojim, niti veran Bogu duhom svojim.
Psa 78:9 Sinovi Jefremovi naoružani, koji streljaju iz luka, vratiše se natrag, kad beše boj.
Psa 78:10 Ne sačuvaše zavet Božji, i po zakonu Njegovom ne hteše hoditi.
Psa 78:11 Zaboraviše dela Njegova, i čudesa, koja im je pokazao,
Psa 78:12 Kako pred očima njihovim učini čudesa u zemlji misirskoj, na polju Soanu;
Psa 78:13 Razdvoji more, i provede ih, od vode načini zid;
Psa 78:14 I vodi ih danju oblakom, i svu noć svetlim ognjem;
Psa 78:15 Raskida stene u pustinji, i poji ih kao iz velike bezdane;
Psa 78:16 Izvodi potoke iz kamena, i vodi vodu rekama.
Psa 78:17 Ali oni još jednako grešiše Njemu, i gneviše Višnjeg u pustinji.
Psa 78:18 I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj,
Psa 78:19 I vikaše na Boga, i rekoše: "Može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji?"
Psa 78:20 Evo! On udari u kamen, i poteče voda, i reke ustadoše; može li i hleba dati? Hoće li i mesa postaviti narodu svom?
Psa 78:21 Gospod ču i razljuti se, i oganj se razgore na Jakova, i gnev se podiže na Izrailja.
Psa 78:22 Jer ne verovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć Njegovu.
Psa 78:23 Tada zapovedi oblacima odozgo, i otvori vrata nebeska,
Psa 78:24 I pusti, te im podažde mana za jelo, i hleb nebeski dade im.
Psa 78:25 Hleb anđeoski jeđaše čovek; posla im jela do sitosti.
Psa 78:26 Pusti nebom ustoku, i navede silom svojom jug;
Psa 78:27 I kao prahom zasu ih mesom, i kao peskom morskim pticama krilatim;
Psa 78:28 Pobaca ih sred logora njihovog, oko šatora njihovih.
Psa 78:29 I najedoše se i dade im šta su želeli.
Psa 78:30 Ali ih još i ne prođe želja, još beše jelo u ustima njihovim,
Psa 78:31 Gnev se Božji podiže na njih i pomori najjače među njima, i mladiće u Izrailju pobi.
Psa 78:32 Preko svega toga još grešiše, i ne verovaše čudesima Njegovim.
Psa 78:33 I pusti, te dani njihovi prolaziše uzalud, i godine njihove u strahu.
Psa 78:34 Kad ih ubijaše, onda pritecahu k Njemu, i obraćahu se i iskahu Boga;
Psa 78:35 I pominjahu da je Bog odbrana njihova, i Višnji Izbavitelj njihov.
Psa 78:36 Laskahu Mu ustima svojim, i jezikom svojim lagahu Mu.
Psa 78:37 A srce njihovo ne beše Njemu verno, i ne behu tvrdi u zavetu Njegovom.
Psa 78:38 Ali On beše milostiv, i pokrivaše greh, i ne pomori ih, često zaustavljaše gnev svoj, i ne podizaše sve jarosti svoje.
Psa 78:39 Opominjaše se da su telo, vetar, koji prolazi i ne vraća se.
Psa 78:40 Koliko Ga puta rasrdiše u pustinji, i uvrediše u zemlji gde se ne živi!
Psa 78:41 Sve nanovo kušaše Boga, i Sveca Izrailjevog dražiše.
Psa 78:42 Ne sećaše se ruke Njegove i dana, u koji ih izbavi iz nevolje,
Psa 78:43 U koji učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu;
Psa 78:44 I provrže u krv reke njihove i potoke njihove, da ne mogoše piti.
Psa 78:45 Posla na njih bubine da ih kolju, i žabe da ih more.
Psa 78:46 Letinu njihovu dade crvu, i muku njihovu skakavcima.
Psa 78:47 Vinograde njihove pobi gradom, i smokve njihove slanom.
Psa 78:48 Gradu predade stoku njihovu, i stada njihova munji.
Psa 78:49 Posla na njih ognjeni gnev svoj, jarost, srdnju i mržnju, četu zlih anđela.
Psa 78:50 Ravni stazu gnevu svom, ne čuva duše njihove od smrti, i život njihov predade pomoru.
Psa 78:51 Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovim.
Psa 78:52 I povede narod svoj kao ovce, i vodi ih kao stado preko pustinje.
Psa 78:53 Vodi ih pouzdano, i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more.
Psa 78:54 I dovede ih na mesto svetinje svoje, na ovu goru, koju zadobi desnica Njegova.
Psa 78:55 Odagna ispred lica njihovog narode; žrebom razdeli njihovo dostojanje, i po šatorima njihovim naseli kolena Izrailjeva.
Psa 78:56 Ali oni kušaše i srdiše Boga Višnjeg i uredbe Njegove ne sačuvaše.
Psa 78:57 Odustaše i odvrgoše se, kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk.
Psa 78:58 Uvrediše Ga visinama svojim, i idolima svojim razdražiše Ga.
Psa 78:59 Bog ču i razgnevi se i rasrdi se na Izrailja veoma.
Psa 78:60 Ostavi naselje svoje u Silomu, šator, u kome življaše s ljudima.
Psa 78:61 I opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju u ruke neprijateljeve.
Psa 78:62 I predade maču narod svoj, i na dostojanje svoje zaplamte se.
Psa 78:63 Mladiće njegove jede oganj, i devojkama njegovim ne pevaše svatovskih pesama;
Psa 78:64 Sveštenici njegovi padaše od mača, i udovice njegove ne plakaše.
Psa 78:65 Najposle, kao iza sna probudi se Gospod, prenu se kao junak kad se napije vina.
Psa 78:66 I pobi neprijatelje svoje s leđa, večnoj sramoti predade ih.
Psa 78:67 I ne hte šator Josifov, i koleno Jefremovo ne izabra.
Psa 78:68 Nego izabra koleno Judino, goru Sion, koja Mu omile.
Psa 78:69 I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove, i kao zemlju utvrdi je doveka.
Psa 78:70 I izabra Davida, slugu svog, i uze ga od torova ovčijih,
Psa 78:71 I od dojilica dovede ga da pase narod Njegov, Jakova, i nasledstvo Njegovo, Izrailja.
Psa 78:72 I on ih pase čistim srcem, i vodi ih mudrim rukama.


79. Psalam

Psa 79:1 Bože! Neznabošci dođoše u dostojanje Tvoje; oskvrniše svetu crkvu Tvoju, Jerusalim pretvoriše u zidine.
Psa 79:2 Truplje sluga Tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tela svetaca Tvojih zverima zemaljskim.
Psa 79:3 Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima, i ne beše ko da pogrebe.
Psa 79:4 Postadosmo podsmeh u suseda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas.
Psa 79:5 Dokle ćeš se, Gospode, jednako gneviti, jarost Tvoja goreti kao oganj?
Psa 79:6 Izlij gnev svoj na narode koji Te ne znaju, i na carstva koja ne prizivaju Tvoje ime.
Psa 79:7 Jer izjedoše Jakova, i naselje njegovo opusteše.
Psa 79:8 Ne pominji pređašnja bezakonja naša, već pohitaj da nas presreteš milosrđem svojim, jer smo veoma ološali.
Psa 79:9 Pomozi nam, Bože, Spasitelju naš, radi slave imena svog, izbavi nas i očisti od greha naših radi imena svog.
Psa 79:10 Zašto da govore neznabošci: Gde je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga Tvojih!
Psa 79:11 Neka izađu pred lice Tvoje uzdasi sužanjski, silom mišice svoje sačuvaj namenjene smrti.
Psa 79:12 Sedminom vrati u nedra susedima našim ruženje, kojim Te ružiše, Gospode!
Psa 79:13 A mi, narod Tvoj i ovce paše Tvoje, doveka ćemo Tebe slaviti i od kolena na koleno kazivati hvalu Tvoju.

Pošalji "Psalmi 76-79" na Facebook Pošalji "Psalmi 76-79" na Google Pošalji "Psalmi 76-79" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 76-79" na Live Pošalji "Psalmi 76-79" na MySpace Pošalji "Psalmi 76-79" na Twitter Pošalji "Psalmi 76-79" na Digg Pošalji "Psalmi 76-79" na del.icio.us

Ažurirano 03.12.2013. u 00:40, autor: SDG (Soli Deo Gloria)

Kategorije
Sveto pismo (Daničić - Karadžić) , Psalmi