Strategija za rešavanje problema lutalica - III deo - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Mala škola ljubavi prema životinjama

Strategija za rešavanje problema lutalica - III deo

Oceni ovaj blog
2. Стратегијa решавања проблема паса луталица на територији града Београда

2.1. Увод, начела и циљеви

Полазећи од описаног стања и основних проблема у области смањења бројности паса луталица, намеће се потреба да се решавању проблема паса луталица на територији града Београда присупи системски и да се синхронизованим мерама заустави даљи раст бројности популације паса луталица, односно да се планира и успостави систем континуиране контроле њихове популације који ће трајно утицати на смањење броја ових животиња.
Истовремено са активностима на спровођењу смањења популације паса луталица, планирају се и спроводе активности на смањењу бројности популације мачака луталица.
Стратегија решавања проблема паса луталица на територији града Београда заснива се на следећим начелима:
1) начело континуитета – Стратегија се наслања на програме и пројекте који су израђени, усвојени и примењивани у овој области;
2) начело свеобухватности – Стратегија се односи на целокупно решавање проблема у вези са држањем животиња, будући да је неодговоран однос према животињама, њихово неадекватно држање и гајење, као и напуштање и занемаривање животиња, проблем који у великој мери утиче на повећање броја напуштених животиња и због чега је потребно предузети мере које би резултирале повећавањем одговорности власника ових животиња;
3) начело одрживости – Сратегија успоставља систем контроле и смањења популације паса луталица на територији града Београда, који ће трајно решити овај проблем, односно континуирано га контролисати;
4) начело заштите добробити животиња – Стратегија је усаглашена са Првом Резолуцијом о заштити животиња у Србији и Црној Гори и посвећује пуну пажњу заштити добробити животиња, уважавајући чињеницу да су животиње у стању да осете бол, патњу и стрес;
5) начело сарадње – Стратегија се спроводи уз заједничке напоре и сарадњу надлежних државних и локалних органа, ветеринарских организација, комуналних предузећа и удружења за заштиту животиња.
Циљеви Стратегије решавања проблема паса луталица на територији града Београда су:
1) заустављање даљег раста популације паса и мачака луталица, кроз спровођење хитних мера;
2) изградња система за трајну контролу и смањење броја паса и мачака луталица.

2.2. Мере за контролу и смањење популације паса и мачака луталица

2.2.1. Правни оквир за спровођење Стратегије
Постојећи правни оквир не може осигурати ефикасно спровођење Стратегије и с тим у вези потребно је одмах приступити изради, односно припреми за доношење нове одлуке о држању и заштити животиња на територији града Београда, којом ће се:
- детаљно регулисати обавезе и одговорности, као и права власника, односно држалаца животиња и утврдити мере за ефикасно спровођење прописаних обевеза;
- успоставити институционални оквир за изградњу, организацију и ефикасно функционисање зоохигијенске службе, као и прихватилишта и пансиона, гробља и др. укључујући обавезе и одговорности, односно контролу и надзор над њиховим радом;
- регулисати контрола спровођења, инспекцијски надзор и казнена политика.
У области заштите добробити животиња подржаће се настојања удружења за заштиту животиња и код надлежних органа Републике покренути иницијатива за усвајање Закона о заштити животиња.

2.2.2. Потпуно сагледавање постојећег стања
За потребе израде акционог плана, односно програма контроле и смањења популације паса и мачака луталица, потребно је у потпуности сагледати стање и то:
- узимањем у обзир резултата пројекта „Одређивање величине популације и категорије паса луталица на територији града Београда у урбаним и субурбаним подручјима“ (2005/2006);
- израдом програма сталног праћења бројности популације паса луталица;
- испитивањем ставова јавног мњења о проблему у вези са псима и мачкама луталицама;
- утврђивањем спремности и отворености постојећих ветеринарских организација (амбуланте, станице и клинке) да се укључе у реализацију Стратегије;
- утврђивањем обима и карактеристика постојећих смештајних објеката и капацитета за прихватање и опоравак паса и мачака после извршеног ветеринарског прегледа или стерилизације (амбуланте, станице, клинике, регистрована прихватилишта и пансиони који испуњавају потребне ветеринарско-санитарне услове у складу са законом);
- утврђивањем других релевантних података.

2.2.3. Израда акционог плана, односно програма контроле и смањења популације паса и мачака луталица и финансијског плана за његову реализацију
На основу стратешких циљева и сагласно елементима и одредбама одлуке о држању и заштити животиња, акциони план, односно програм контроле и смањења популације паса и мачака луталица на територији града Београда обухватиће мере, а нарочито:
- регистрација власника, идентификација и регистрација паса познатих власника и успостављање оперативног јединственог информационог система евидентирања и обележавања (врста, пол, старост, стерилисаност и др);
- контрола одлагања и уклањања органских отпадних материја из домаћинстава, угоститељских објеката, продавница прехрамбених производа, болница и сличних институција, као и контрола нешкодљивог уклањања лешева угинулих животиња и клиничких конфиската;
- стерилизација паса познатих власника (уз одговарајуће стимулативне мере за њихово укључивање у одлуку о „масовној“ стерилизацији) и стерилизација женки напуштених паса;
- обезбеђење и повећање капацитета за спровођење стерилизације, односно одговарајућег смештаја за опоравак стерилисаних јединки: реконструкција и опремање постојећег прихватилишта у Овчи, пројектовање и изградња нових центара за стерилизацију и прихватилишта за животиње и др;
- стручна сарадња са ветеринарским организацијама (амбуланте, станице и клинике), као и сарадња са регистрованим удружењима за заштиту животиња који могу пружити неопходне услуге и услове за збрињавање, опоравак и удомљавање стерилисаних паса луталица у регистрованим прихватилиштима или пансионима;
- усвајање и промоција стимулативних мера за све учеснике у реализацији стратегије (суфинансирање проширења и опремања смештајних капацитета регистрованих прихватилишта или пансиона; суфинансирање добровољне стерилизације и др);
- еутаназија болесних и агресивних паса луталица.
Програм контроле и смањења популације паса и мачака луталица на територији града Београда обухватиће активности и обавезе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈУП „Урбанистички завод Београда“, других органа и организација града Београда у погледу израде и усвајања планова и пројеката изградње и организације рада прихватилишта за напуштене псе и мачке на територији Београда, и то:
- израда планско-урбанистичке документације са просторном анализом (урбано/сурбурбано подручје) и анализом оптималног броја и распореда објеката прихватилишта у функцији система контроле и смањивања бројности популације напуштених животиња и са економском валоризацијом разматраних алтернатива;
- идејно решење модела прихватилишта са предлогом садржаја, услова и начина опремљености, анализом и разрадом ветеринарских, санитарних и других услова за изградњу и почетак рада прихватилишта;
- предлог организације, кадровске и техничке опремљености прихватилишта;
- укупна техно-економска анализа и инвестициони пројекат;
Такође, у сарадњи са удружењима за заштиту животиња, планирати и спровести програм образовања и информисања који ће обухватити:
- упознавање надлежних организационих јединица Градске и општинске управе о ефикасним и хуманим методама контроле и смањења популације паса и мачака луталица с циљем да се осигура њихово учешће у изради и спровођењу програма;
- обука радника службе комуналне зоохигијене како би се обезбедило хумано хватање паса и мачака луталица, односно повећала ефикасност хватања;
- образовање и информисање грађана, посебно власника животиња о значају и циљевима Стратегије и програма контроле и смањења популације паса и мачака луталица, као и о правилном гајењу и здравственој заштити животиња, обавезама и одговорностима власника животиња;
- покретање сталне медијске кампање за афирмацију програмских активности из Стратегије.
Све мере за контролу и смањење популације паса и мачака луталица наведене у тачки 2.2. Стратегије, планирају се синхронизовано, а усвајају сукцесивно уз обезбеђење одговарајућих средстава за активности за које је то неопходно и по претходно добијеној сагласности Секретаријата за финансије.

Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica - III deo" na Facebook Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica - III deo" na Google Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica - III deo" na My Yahoo! Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica - III deo" na Live Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica - III deo" na MySpace Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica - III deo" na Twitter Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica - III deo" na Digg Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica - III deo" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari