REGISTRACIJA PREDUZECA - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Moreplovka....

REGISTRACIJA PREDUZECA

Oceni ovaj blog
Подношењe регистрационе пријаве
Поступак регистрације се покреће подношењем регистрационе пријаве Агенцији на прописаном обрасцу који садржи податке који се региструју, а уколико образац регистрационе пријаве није прописан, регистрациона пријава се подноси као поднесак у коме се наводе подаци који се региструју. Уз регистрациону пријаву се подноси документација, која се, у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката и другим законима, подноси за регистрацију као и доказ о уплати накнаде за регистрацију једне или више промена које се траже регистрационом пријавом.

Регистрациона пријава, заједно са потребном документацијом и доказом о уплати накнаде се подноси Агенцији у једном примерку, непосредно или поштом.
Регистрациона пријава се може поднети и електронским путем.
Ако се регистрациона пријава подноси поштом, као датум и време њеног достављања узима се датум и време њеног пријема у Агенцији.

Регистрациона пријава мора бити уредно и читко попуњена подацима о привредном субјекту у коме се промена врши, затим подацима о подносиоцу регистрационе пријаве. Даље, регистрациона пријава мора бити уредно и читко попуњена у делу који се односи на промене које се врше у привредном субјекту како у погледу података који су били регистровани до промене тако и у погледу података који се регистрацијом врше.

Подносилац регистрационе пријаве
За регистрацију оснивања подносилац регистрационе пријаве је оснивач привредног субјекта или лице које овласти оснивач.
За регистрацију промена подносилац регистрационе пријаве је лице овлашћено за заступање привредног субјекта или лице које заступник привредног субјекта овласти.
За регистрацију других података одређених законом подносилац регистрационе пријаве је законом овлашћено лице (рецимо подносилац регистрационе пријаве код привредног субјекта који је у стечају или ликвидацији је стечајни или ликвидациони управник).

Регистрационе пријаве
Регистрационе пријаве се могу преузети непосредно у Агенцији за привредне регистре, организационим јединицама или са сајта Агенције.
Поред стране 1., која се односи на опште податке о привредном субјекту и подносиоцу пријаве. која се односи на врсту промене која се тражи, подносилац регистрационе пријаве попуњава искључиво ону страну регистрационе пријаве са подацима чија се промена тражи.
Упутство за попуњавање формулара
Формулар попунити електронски, писаћом машином или ручно ШТАМПАНИМ СЛОВИМА, плавом или црном бојом, осим потписа подносиоца који треба да буде својеручан.

Поља дата у формулару попуњавати на следећи начин:

Велика поља попуњавати траженим подацима.
Тамо где постоје мала поља подносиоцу захтева је понуђена опција, па у мало поље унети крстић зависно од изабране опције. Уколико иза изабраног малог поља постоји велико поље, обавезно га попунити текстуално.
Уз захтев за регистрацију оснивања привредног субјекта потребно је приложити прописану документацију и уплатницу или други доказ о плаћеној накнади за регистрацију на рачун Агенције за привредне регистре бр. 840-969627-83.

Оригинал захтева за регистрацију оснивања привредног субјекта и пратећа документација достављају се у једном примерку, поштом или преко шалтера, у просторијама Агенције за привредне регистре.
Упутство за попуњавање формулара
Формулар попунити електронски, писаћом машином или ручно ШТАМПАНИМ СЛОВИМА, плавом или црном бојом, осим потписа подносиоца који треба да буде својеручан.

Поља дата у формулару попуњавати на следећи начин:
Велика поља попуњавати траженим подацима.
Тамо где постоје мала поља подносиоцу захтева је понуђена опција, па у мало поље унети крстић зависно од изабране опције. Уколико иза изабраног малог поља постоји велико поље, обавезно га попунити текстуално.
Уз захтев за регистрацију оснивања привредног субјекта потребно је приложити прописану документацију и уплатницу или други доказ о плаћеној накнади за регистрацију на рачун Агенције за привредне регистре бр. 840-969627-83.

Оригинал захтева за регистрацију оснивања привредног субјекта и пратећа документација достављају се у једном примерку, поштом или преко шалтера, у просторијама Агенције за привредне регистре.
Формулар број 1.
Формулар број 1. садрзи ОБАВЕЗНЕ ПОДАТКЕ, које поносилац пријаве обавезно уноси и без којих се не може извршити регистрација привредног субјекта.

ИЗУЗЕТАК је поље “део пословног имена који ближе означава делатност“, које се не попуњава обавезно. У ово поље се, уколико то подносилац пријаве жели, уноси ближи опис делатности привредног субјекта садржан у пословном имену, као нпр. «предузеће за трговину и услуге» или «предузеће за производњу» итд. Напомињемо да уношење таквог ближег одређења делатности у пословно име није обавезно по закону. Обзиром да током пословања претежна делатност може бити промењена, препорука је да се ово поље не попуњава, како овај део пословног имена не би изазивао заблуду о делатности привредног субјекта.

У делу “пословно име привредног субјекта“ у поље «назив» уноси се пословно име без додатака који означавају правну форму, седиште и ближе одређење делатности: нпр. «Inex», «Genex»...

У формулару број 1. у делу ”време трајања привредног субјекта”, уколико се привредни субјекат оснива на неограничено време, подносилац пријаве уноси крстић у мало поље са назнаком «неограничено». Уколико се пак привредни субјекат оснива на одређено време, у понуђена поља унети датум који је предвиђен као дан престанка привредног субјекта и/или услов чијим наступањем привредни субјекат престаје.

У формулару број 1. поље ”претежна делатност привредног субјекта” се може попунити на два начина:
описно, уписивањем описа делатности у остављен простор без навођења шифре делатности, или
тачним навођењем шифтре и назива делатности у складу са Законом о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања (Објављен у "Сл. листу СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99).
У формулару бр. 1 у делу “подаци о заступнику” уносе се подаци искључиво о једном заступнику привредног субјекта, док се подаци о осталим заступницима, уколико их има уносе у Формулар бр. 2 у делу “подаци о другим заступницима”

У формулару бр. 1 у делу “подаци о капиталу” уписују се износи основног капитала привредног субјекта у еврима. Уколико се ради о ортачком друштву које нема основни капитал, овај део се не попуњава (исто важи и за попуњавање наставка Формулара број 1. – Пријава оснивања “од”).
Формулар број 2.
Формулар број 2 садржи ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ПОДАТКЕ, а то су подаци које подносилац пријаве обавезно уноси уколико постоје.

У делу “скраћено пословно име привредног субјекта” у поље “назив” уноси се идентичан текст који је унет у Формулар број 1. у делу “пословно име привредног субјекта“ пољу «назив».

У делу “пословно име привредног субјекта на страном језику» и делу «скраћено пословно име привредног субјекта на страном језику» у поље: «облик» уноси се облик привредног субјекта на изабраном страном језику.

У делу “подаци о директору и/или члановима управног одбора”, уносе се подаци о директору и/или свим члановима управног одбора, а уколико има више чланова управног одбора од броја понуђених поља, користити додатни примерак формулара. У овом делу се уносе подаци и о лицима о којима су подаци већ унети у деловима формулара предвиђеним за лица овлашћена за заступање.

У делу “подаци о другим заступницима” уносе се подаци о заступницима привредног субјекта, сем заступника који је већ унет у Формулару број 1. Поље “функција у привредном субјекту” се попуњава уколико је заступник истовремено и члан управе привредног субјекта (нпр. директор, председник управног одбора, члан управног одбора, заменик директора, извршни директор...). Уколико постоје ограничења у заступању, у пољу за унос описа ограничења прецизирати врсту ограничења, нпр: “за закључење послова вредности до ________дин/еур а преко тог износ уз сагласност управног одбора” или “код закључења послова располагања непокретном имовином привредног субјекта уз претходну сагласност управног одбора”...

Део “подаци о огранцима са овлашћењем у правном промету” попуњавати уколико привредни субјекат има огранке.
Формулар број 3
Формулар број 3 садрзи ОПЦИОНЕ ПОДАТКЕ, које подносилац уноси уколико има интерес да их региструје.
Документација коју је потребно приложити приликом подношења захтева за регистрацију оснивања привредног субјекта
[B]ЗА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ: [/B]доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша физичког лица и/или извод из регистра у коме је регистровано правно лице);
акт о оснивању друштва (одлука или уговор), са овереним потписима оснивача;
потврда банке о уплати новчаног улога на привремени рачун или оверена изјава оснивача о томе да је обезбедио новчани улог;
одлука о именовању заступника друштва, ако заступник није одређен оснивачким актом;
оверен потпис заступника.

Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZECA" na Facebook Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZECA" na Google Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZECA" na My Yahoo! Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZECA" na Live Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZECA" na MySpace Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZECA" na Twitter Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZECA" na Digg Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZECA" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari

 1. Moreplovka.... (avatar)
  [B]ЗА ОРТАЧКО ДРУШТВО: [/B]доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша);
  уговор о оснивању друштва, са овереним потписима оснивача;
  оверен потпис заступника.
  [B]ЗА КОМАНДИТНО ДРУСТВО: [/B]доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша физичког лица и/или извод из регистра у коме је регистровано правно лице);
  уговор о оснивању друштва, са овереним потписима оснивача;
  потврда банке о уплати новчаног улога командитора на привремени рачун или његова оверена изјава о томе да је обезбедио новчани улог;
  одлука о именовању заступника друштва, ако заступник није одређен оснивачким актом;
  оверен потпис заступника.
  [B]ЗА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО: [/B]доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша физичког лица и/или извод из регистра у коме је регистровано правно лице);
  акт о оснивању друштва (одлука или уговор), са овереним потписима оснивача;
  извештај банке о уписаним акцијама;
  извештај банке о депонованим новчаним улозима на привремени рачун;
  доказ о објављивању и садржина јавног позива за упис и уплату акција (проспект), са одобрењем проспекта од стране надлежног органа;
  процена овлашћеног процењивача вредности неновчаног улога оснивача;
  одлука о именовању заступника друштва, ако заступник није одређен оснивачким актом;
  оверен потпис заступника.
  Код затвореног акционарског друштва се не прилазе: известај банке о уписаним акцијама (3), доказ о објављављивању и садрзина јавног позива за упис и уплату акција (5) и процена овласценог процењиваца вредности неновцаног улога осниваца (6).

  [B]ЗА ЗАДРУГУ[/B]:
  доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша);
  акт о оснивању (одлука или уговор);
  записник са оснивачке скупштине;
  задружна правила;
  изјава оснивача о томе да су обезбедили улог у складу са актом о оснивању, ако та изјава није садржана у том акту;
  одлука о именовању директора задруге, ако није именован актом о оснивању;
  оверен потпис заступника.
  [B]ЗА ЗАДРУЖНИ САВЕЗ [/B]уговор о оснивању задружног савеза;
  одлука о именовању заступника;
  оверен потпис заступника.
 2. Iron Lord (avatar)
  Mene zanima da li je postavljeni avatar Vaš ili ste drpili sa interneta?