nastavak - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

trika

nastavak

Oceni ovaj blog
Oni bi zajedno sa svojim tvorcima se pretvarali u prah, ostajali u zaboravu vremena kao i wihovi tvorci. Jer se jednom zapisa da dela traju oniliko koliko u wihovim tvo-ricima ima{e qubavi u wima samima. A oko `ile kucavice Morave razvile se vodenice, koje su ~uvale se}awa na davne pri~e sa posela i prela. Kada su oko wih bile neke nadprirodne sile i nequdska bi}a sa ~arobnim mo}ima i likom koji je bio sli~an nama qudima. Pored toga u Srbiji behu rasejani i razni spomenici i sli~na znamewa koja su slu`ila kao putokaz mla|ima genracijama u budu}nosti. Na tome su u~ili {ta da ~ine i na koji na~in. Ko je bio u pravu, a ko ne. Kako i to kako da sagledavaju istinu i da je pronalaze izme|u hrpe ne bitnih svari, re~i. Jer se sama u~ewa od tih vremena velikog po~etka velikog rata temeqila samo na istini, qubavi, uzamnosti i razumevawu. U {kolama se nije u~ilo kao pre kada je svako imao svoj {kolski program ve} je nastalo u~ewe na daqinu. Prakti~no sava {kolski progam je bio jedinstven i dostupan putem telapatskih veza svima, a baza za znawem i pitawima se stalno dopuwavala novim podacima. Ti podaci su se samo pove}avali u nedogled. Ako bi neko poku{ao da ih osim sistematizacije druga~ije posmamatra izgubio bi se u wima. [to bi {tetilo celoj Srbiji. Samo gradivo je kreirano uz najvi{e standarde koji su davali velike slobode u svakom pogledu. ^ime bi se posticala i samokreativnost pojedinca koja bi na taj na~in uticala i na celu populaciju u Srbiji. Tako da su klasi~ne {kole bile samo spomenici u video mentalnim zapisima da bi se pravila pore|ewa i prona-lazile mogu}nosti jo{ boqe usavr{avawe u ve}i razvoj intelkta. Pa u {kolama za policiju javila potreba za posebnim policajcima istra`iteqima, koji su se {kolo-vali pod posebnim tehnikama znawa {to su omogu}avala da oni mentalno vladaju sobom. Taj pristup bi od wih stvorio ono {to bi se nazvalo restarauter vremena doga|aja. Mada, se nima imal potreba za tim, jer su zlo~ini u Srbiji davno prestali da postoje, jer nije imalo svrhe da se oni doga|aju. Razlog tome je na samo ova posebna {kola, ve} i to da su svi oblici zlo~ina ostali bez ikakvih dra`i, a i oni koji bi pomislili na to radwe bi se odmah odrekli toga. Jer za{to ~initi zlo~in i krimal ako neko mo`e dato rekonstrui{e i stvori mentalnu sliku celog doga|aje. Samim time ni najve}i banilac optu`enog bi ostajao bez re~i odbrane. Na tu mentalnu sliku doga|aja nije mogao niko da ima uticaj osim same istine, a i onako nemogu}a gre{ka zbog mogu}e pristrasnosti ili sli~nog bi uni{tavala istog trena ne samo istra`iteqa ve} i sve aktere doga|aja. Time bi cena gre{ke bila prevelika za sve. Pa se i sam zlo~ni ne bi isplatio. Prakti~nosve je bilo dovo|eno do savr{enstva. Jer je kona~no postajala ure|ena dr`ava Srbija sa svim zakonima koji su bili u saglasnosti sa Hristvim u~ewem i deset Bo`ijih zapovesti. Usmerni Srbi na nauku su do{li i do jo{ jedne istine koja se do tada prikrivala velom tajne. Naime Stare civilizacije poput Atlantide, Maja, Inka, Asteka i drugih koji su se dugo vremena vodili kao nestali i nije se o wima o ta doba ni{ta znalo sem kamenih plo~a sa urezanim putokazima Srbi su uspeli da de{ifruju ta pisanija. Do{li su do zakqu~ka da su nestali uz upotrebu enegrije uspeli da sav taj rod presele u druge vremenske dimenzije na istom prostoru. Pa su ~k i uspeli da stupe u kontakt uz pomo} ure|aja za me|udimenzionalne prelaze. Ali zbog ograni~ewa koji su se nametali takve posete nestalima su trajale kratko zbog mogu}nosti poreme}aja prirodnog toka istorije vremena. Znawa koja su u time momentima razmewena imala su fundamentalini zna~aj za prou~avawe samih razloga za{to su vra~evi-vo|e tih naroda se odlu~ile na taj korak bez povratka. Kao i sticawe same slike vremena u kom su se ti doga|aji de{avali.

Ali ako se vratimo u pro{lost u vreme posledweg rata u Srbiji i ne{to pre wega, mo`emo videti da je bilo dosta problema i nesuglastica. Postojale su mnoge partije, udru`ewa i drugo {to je delilo narod na ni{ta. U to vreme su svi bili kao u nekom snu, uspavani. Televizija i ostali mediji su prokazivali programe iz kojih se trebalo u~iti ono {to ne treba, a ne suprotno. Mad je postajala sumwa da se u sihronizacionom siglau slike na televizijskim ekranim utiskuju i neke frekvencije koje mogu da opiju psihu naroda, ili da narod teraju da neki proizvod kupuje vi{e i tome sli~no. Pa je dolazilo do velikih sukoba u narodu, a umi{qene vo|e su sedele i gledale narod kako se krvi. Da kako oni su bili za{ti}eni, kao beli medvedi.

Pošalji "nastavak" na Facebook Pošalji "nastavak" na Google Pošalji "nastavak" na My Yahoo! Pošalji "nastavak" na Live Pošalji "nastavak" na MySpace Pošalji "nastavak" na Twitter Pošalji "nastavak" na Digg Pošalji "nastavak" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari