nastavak - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

trika

nastavak

Oceni ovaj blog
Naime, pored ose}awa uhi}ewa i blagostawa, i suze su prosto same tekle iz o~iju prisutnih. Prou~avawa su ukazala na posebnost vibracija u posebno oblikovanom prostoru Pravosalvnih hramova, wihov polo`aj u odnosu na sam prostor u samom svemiru. Dok se uvidelo da su hramovi u prirodnom skladu sa okolinom, koja kao da se ne mewa vekovima. Ta~nije delovali su kao da su tu sami izrasli prkose}i vremnu. Nekada su Aranuti poku{avali da ih uni{te po nalogu svojih vera ispuweni mr`wom, ali su ih pojedine ikone sa zidova prosto paralisale i ostavqale nemo}ne da bilo {ta urade. Mada je u wih sve vi{e pokajnika pogotovu onih koji su ih poku{avali ru{iti, kako bi se nekom od tada{we vlasti podvukli pod ko`u. I od wih po{ten svet nije mogao ni Bogu da se pomoli, a kamoli da u|e u crkvu. A oni su se poku{avali dodvoriti tvorcu time {to su gradili sve ve}e i ve}e hramove, ali u tim hramovima nije bilo ni~eg sem svemriske praznine i ti{ine.

Pošalji "nastavak" na Facebook Pošalji "nastavak" na Google Pošalji "nastavak" na My Yahoo! Pošalji "nastavak" na Live Pošalji "nastavak" na MySpace Pošalji "nastavak" na Twitter Pošalji "nastavak" na Digg Pošalji "nastavak" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari